Phân tích sức sống tìm tàng của nhân vật Mị trong truyện Vợ chồng A Phủ củaTô Hoài

Số trang: 6
Mã số: 125036
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 6
Sao chép
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Bài làm
Trong thiên truyn V chng A Ph, Tô Hoài đã rt thành công vic
miêu t tâm lí nhân vt. S dng công y đã được kết đọng quá trình bc
l sc sng tim tàng ca M, mt thiếu n mà v đẹp, tình yêu, nim khát
khao hnh phúc đều đã b chế độ phong kiến min núi vùi dp. Song con
người ham sng và sc sng tim tàng trong M vn không chết. Có dp, con
người y s thc dy như mt s tt yếu, thc dy để gii phóng thân phn
mình. Tô Hoài đã miêu t chân thc và tinh tế din biến tâm lí phc tp đó
ca M t khi b bt làm con dâu gt n nhà thng lí đến lúc cùng A Ph
trn khi Hng Ngài. Qua đó, giá tr nhân đạo ln lao ca tác phm được
khng định.
M đầu tác phm, M đã được tác gi gii thiu như hin thân ca mt s
kiếp nghit ngã, mt tâm hn đau kh câm lng: “ngi quay si bên tng đá
trước ca, cnh tàu nga. Lúc nào cũng vy, dù quay si, thái c nga, dt
vi, ch ci hay đi cõng nước dưới khe sui lên, cô y cũng cúi mt, mt
bun rười rượi”. M như mt cái bóng, mt mng ti im lìm trong cnh giàu
sang nhà Thng lí Pá Tra. Càng ngày M càng không nói, ch “lùi lũi như
con rùa nuôi trong xó ca”. Người đàn bà y b cm tù trong ngc tht tinh
thn, nơi lui vào lui ra ch là “mt căn bung kín mít ch có mt chiếc ca
s, mt l vuông bng bàn tay” Đã bao năm ri, người đàn bà y chng biết
đến mùa xuân, chng đi chơi Tết…
Nhà văn có t hình dáng nhưng không nhm khc ha chân dung ngoi
hình mà ch yếu làm ni bt con người s phn, mt s phn nghit ngã,
cay đắng, ti cc. Điu đó có sc ám nh đối vi độc gi, gieo vào lòng
người nhng xót thương. Ách áp chế nng n ca bn chúa đất phong kiến
min núi, c cường quyn và thn quyn đã đè nén mt tâm hn yêu đời,
khát sng tr thành mt người hoàn toàn tê lit v ý thc: “sng lâu trong
cái kh M cũng đã quen ri”, “M tưởng mình cũng là con trâu, mình cũng
là con nga”, M ch “cúi mt, không nghĩ ngi”, ch “nh đi nh li nhng
vic ging nhau”. M không còn ý thc được v thi gian, tui tác và cuc
sng. M sng như mt c máy, mt thói quen vô thc. M vô cm, không
tình yêu, không khát vng, thm chí không còn biết đến kh đau.
Nhưng đâu đó trong cõi sâu tâm hn người đàn bà câm lng vì cơ cc,
kh đau y vn tim n mt cô M ngày xưa, mt cô M tr đẹp như đóa hoa
rng đầy sc sng, mt người con gái tr trung hiếu tho. Ngày y, tâm hn
yêu đời ca M gi vào tiếng sáo “M thi sáo gii, thi lá cũng hay như
thi sáo”. M, khát vng tình yêu t do luôn luôn mãnh lit. Nếu không b
bt làm con dâu gt n, khát vng ca M s thành hin thc bi “trai đến
đứng nhn c chân vách đầu bung M”. M đã tng hi hp khi nghe tiếng
gõ ca ca người yêu. M đã bước theo khát vng ca tình yêu nhưng không
ng sm rơi vào cm by.
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Tt c nhng phm cht trên đây s là tin đề, là cơ s cho s tri dy
ca M sau này. Nhà văn miêu t nhng t cht này M khiến cho câu
chuyn phát trin theo mt lô-gic t nhiên, hp lí. Chế độ phong kiến
nghit ngã cùng vi tư tưởng thn quyn có th giết chết mi ước mơ, khát
vng, làm tê lit c ý thc ln cm xúc con người nhưng t trong sâu thm,
cái bn cht người vn luôn tim n và chc chn nếu có cơ hi s thc
dy, bùng lên.
B bt v nhà thng lí làm con dâu gt n, M định t t. M tìm đến cái
chết chính là cách phn kháng duy nht ca mt con người có sc sng tim
tàng mà không th làm khác trong hoàn cnh y. “My tháng ròng đêm nào
M cũng khóc”, M trn v nhà cm theo mt nm lá ngón. Chính khát vng
được sng mt cuc sng đúng nghĩa đã khiến M không mun chp nhn
cuc sng b chà đạp, cuc sng lm than, ti cc, b đối x bt công như
mt con vt. M tìm đến cái chết như mt hành động t gii thoát.
Đêm tình mùa xuân là cái đêm đáng ghi nh nht trong cuc đời M. M
tht nhiên li mun đi chơi và đã sa son để đi chơi. Vi mt người như
M, mun đi chơi có nghĩa là mun ni lon, mun phá phách, không cam
chu sng “lùi lũi như con rùa nuôi trong xó ca” na.
Tô Hoài đã bc l tài năng ngh thut già dn ca mình trong vic lí gii
s chuyn biến tâm lí ca M va như mt s bt phát đột phá va như là h
qu tt yếu ca mt sc sng tim tàng, tim n được khơi dy, bùng lên để
quên đi thc ti, sng đúng vi bn cht ca mình.
S thc tnh ý thc ca M trước hết là nh s tác động ca hoàn cnh:
“nhng chiếc váy hoa đã đem phơi trên mm đá, xòe như con bướm sc s,
hoa thuc phin va n trng li đổi ra màu đỏ au, đỏ thm ri sang màu tím
man mác”. Cnh vt cùng vi nhng âm thanh rn rã báo hiu mùa xuân:
đám tr đợi tết chơi quay cười m trên sân chơi trước nhà” cũng có nhng
tác động nht định đến tâm lí ca M. Nếu ngoi cnh là nhng cht xúc tác
gián tiếp thì rượu là cht xúc tác trc tiếp để tâm hn yêu đời, khát sng ca
M tri dy. “M đã ly hũ rượu ung ng c tng bát mt”. M va như
ung cho h gin va như ung hn, nut hn. Hơi men đã dìu tâm hn M
theo tiếng sáo.
Trong đon din t tâm trng hi sinh ca M, tiếng sáo có mt vai trò
đặc bit quan trng. “M nghe tiếng sáo vng li, thiết tha, bi hi. M ngi
nhm thm bài hát ca người đang thi”. “Ngày trước, M thi sáo gii…
M un chiếc lá trên môi, thi lá cũng hay như thi sáo. Có biết bao nhiêu
người mê, ngày đêm đã thi sáo đi theo M hết núi này sang núi khác”. Vi
M, tiếng sáo là biu tượng lôi cun nht ca mùa xuân, ca khát vng tình
yêu, hnh phúc. Không phi ngu nhiên mà tác gi li dng công miêu t
tiếng sáo nhiu ln đến thế: “Tiếng sáo gi bn c thiết tha, bi hi”, “ngoài
đầu núi lp ló đã có tiếng ai thi sáo”, “tai M vng tiếng sáo gi bn đầu
làng”, “mà tiếng sáo gi bn yêu vn lng lơ bay ngoài đường”, “M vn
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-12-07 15:03:36
Trong thiên truyện Vợ chồng A Phủ, Tô Hoài đã rất thành công ở việc miêu tả tâm lí nhân vật. Sự dụng công ấy đã được kết đọng ở quá trình bộc lộ sức sống tiềm tàng của Mị, một thiếu nữ mà vẻ đẹp, tình yêu, niềm khát khao hạnh phúc đều đã bị chế độ phong kiến miền núi vùi dập. Song con người ham sống và sức sống tiềm tàng trong Mị vẫn không chết. Có dịp, con người ấy sẽ thức dậy như một sự tất yếu, thức dậy để giải phóng thân phận mình. Tô Hoài đã miêu tả chân thực và tinh tế diễn biến tâm lí phức tạp đó của Mị từ khi bị bắt làm con dâu gạt nợ nhà thống lí đến lúc cùng A Phủ trốn khỏi Hồng Ngài. Qua đó, giá trị nhân đạo lớn lao của tác phẩm được khẳng định. Bài làm Trong thiên truyện Vợ ch ồng A Phủ, Tô Hoài đã rất thành công ở vi ệc miêu t ả tâm lí nhân v ật. S ự d ụng công ấy đã đượ c kết đọng ở quá trình bộc l ộ s ức sống tiề m tàng củ a Mị, một thi ếu nữ mà v ẻ đẹ p, tình yêu, ni ềm khát khao hạ nh phúc đề u đã b ị ch ế độ phong ki ến mi ền núi vùi d ập. Song con ngườ i ham s ống và s ức sống tiề m tàng trong M ị v ẫn không ch ết. Có dị p, con ngườ i ấy s ẽ th ức d ậy như một s ự t ất y ếu, th ức d ậy để gi ải phóng thân ph ận mình. Tô Hoài đã miêu tả chân thực và tinh tế diễn bi ến tâm lí ph ức t ạp đó c ủa Mị từ khi b ị b ắt làm con dâu g ạt n ợ nhà th ống lí đế n lúc cùng A Ph ủ trốn khỏi H ồng Ngài. Qua đó, giá trị nhân đạ o lớn lao c ủa tác phẩ m đượ c khẳ ng đị nh. Mở đầ u tác phẩ m, Mị đã đượ c tác gi ả gi ới thi ệu như hiện thân c ủa một số ki ếp nghi ệt ngã, m ột tâm hồn đau khổ câm l ặng: “ng ồi quay s ợi bên tả ng đá trướ c cử a, cạnh tàu ngự a. Lúc nào c ũng vậy, dù quay s ợi, thái c ỏ ngựa, dệt vả i, ch ẻ c ủi hay đi cõng n ước d ưới khe su ối lên, cô ấy c ũng cúi m ặt, m ặt buồn r ười rượ i”. M ị như một cái bóng, m ột mảng t ối im lìm trong c ảnh giàu sang nhà Th ống lí Pá Tra. Càng ngày M ị càng không nói, ch ỉ “lùi lũ i như con rùa nuôi trong xó cử a”. Người đàn bà ấ y bị cầm tù trong ngục th ất tinh th ần, nơ i lui vào lui ra ch ỉ là “m ột căn buồng kín mít ch ỉ có m ột chiếc cử a s ổ, m ột lỗ vuông bằ ng bàn tay” Đã bao năm r ồi, ngườ i đàn bà ấ y chẳng bi ết đế n mùa xuân, ch ẳng đi ch ơi T ết… Nhà v ăn có t ả hình dáng nh ưng không nhằ m khắc h ọa chân dung ngo ại hình mà ch ủ yếu làm n ổi bật con ng ười số ph ận, m ột số phậ n nghi ệt ngã, cay đắng, t ủi c ực. Điề u đó có s ức ám ảnh đối v ới độc gi ả, gieo vào lòng ngườ i những xót th ương. Ách áp ch ế n ặng nề của b ọn chúa đất phong ki ến mi ền núi, c ả c ườ ng quyề n và thần quy ền đã đè nén m ột tâm hồn yêu đời, khát s ống trở thành m ột người hoàn toàn tê li ệt v ề ý th ức: “s ống lâu trong cái kh ổ Mị c ũng đã quen r ồi”, “Mị tưở ng mình c ũng là con trâu, mình c ũng là con ng ựa”, M ị ch ỉ “cúi m ặt, không nghĩ ngợi”, ch ỉ “nh ớ đi nh ớ l ại nh ững vi ệc gi ống nhau”. M ị không còn ý thứ c đượ c về th ời gian, tuổi tác và cu ộc s ống. M ị s ống như một c ỗ máy, m ột thói quen vô th ức. M ị vô c ảm, không tình yêu, không khát v ọng, th ậm chí không còn bi ết đế n khổ đau. Nhưng đâu đó trong cõi sâu tâm h ồn người đàn bà câm lặ ng vì cơ c ực, khổ đau ấy vẫ n tiềm ẩn m ột cô M ị ngày xư a, một cô M ị trẻ đẹ p như đóa hoa r ừ ng đầy s ức sống, m ột người con gái tr ẻ trung hi ếu th ảo. Ngày ấ y, tâm hồn yêu đời c ủa M ị g ửi vào ti ếng sáo “Mị thổi sáo giỏi, th ổi lá cũng hay như th ổi sáo”. Ở M ị, khát v ọng tình yêu t ự do luôn luôn mãnh li ệt. N ếu không bị bắ t làm con dâu g ạt n ợ, ...
— Xem thêm —
Bình luận