Phân tích sức sống tìm tàng của nhân vật Mị trong truyện Vợ chồng A Phủ củaTô Hoài

Số trang: 6
Mã số: 125036
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 6
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-12-07 15:03:36
Trong thiên truyện Vợ chồng A Phủ, Tô Hoài đã rất thành công ở việc miêu tả tâm lí nhân vật. Sự dụng công ấy đã được kết đọng ở quá trình bộc lộ sức sống tiềm tàng của Mị, một thiếu nữ mà vẻ đẹp, tình yêu, niềm khát khao hạnh phúc đều đã bị chế độ phong kiến miền núi vùi dập. Song con người ham sống và sức sống tiềm tàng trong Mị vẫn không chết. Có dịp, con người ấy sẽ thức dậy như một sự tất yếu, thức dậy để giải phóng thân phận mình. Tô Hoài đã miêu tả chân thực và tinh tế diễn biến tâm lí phức tạp đó của Mị từ khi bị bắt làm con dâu gạt nợ nhà thống lí đến lúc cùng A Phủ trốn khỏi Hồng Ngài. Qua đó, giá trị nhân đạo lớn lao của tác phẩm được khẳng định. Bài làm Trong thiên truyện Vợ ch ồng A Phủ, Tô Hoài đã rất thành công ở vi ệc miêu t ả tâm lí nhân v ật. S ự d ụng công ấy đã đượ c kết đọng ở quá trình bộc l ộ s ức sống tiề m tàng củ a Mị, một thi ếu nữ mà v ẻ đẹ p, tình yêu, ni ềm khát khao hạ nh phúc đề u đã b ị ch ế độ phong ki ến mi ền núi vùi d ập. Song con ngườ i ham s ống và s ức sống tiề m tàng trong M ị v ẫn không ch ết. Có dị p, con ngườ i ấy s ẽ th ức d ậy như một s ự t ất y ếu, th ức d ậy để gi ải phóng thân ph ận mình. Tô Hoài đã miêu tả chân thực và tinh tế diễn bi ến tâm lí ph ức t ạp đó c ủa Mị từ khi b ị b ắt làm con dâu g ạt n ợ nhà th ống lí đế n lúc cùng A Ph ủ trốn khỏi H ồng Ngài. Qua đó, giá trị nhân đạ o lớn lao c ủa tác phẩ m đượ c khẳ ng đị nh. Mở đầ u tác phẩ m, Mị đã đượ c tác gi ả gi ới thi ệu như hiện thân c ủa một số ki ếp nghi ệt ngã, m ột tâm hồn đau khổ câm l ặng: “ng ồi quay s ợi bên tả ng đá trướ c cử a, cạnh tàu ngự a. Lúc nào c ũng vậy, dù quay s ợi, thái c ỏ ngựa, dệt vả i, ch ẻ c ủi hay đi cõng n ước d ưới khe su ối lên, cô ấy c ũng cúi m ặt, m ặt buồn r ười rượ i”. M ị như một cái bóng, m ột mảng t ối im lìm trong c ảnh giàu sang nhà Th ống lí Pá Tra. Càng ngày M ị càng không nói, ch ỉ “lùi lũ i như con rùa nuôi trong xó cử a”. Người đàn bà ấ y bị cầm tù trong ngục th ất tinh th ần, nơ i lui vào lui ra ch ỉ là “m ột căn buồng kín mít ch ỉ có m ột chiếc cử a s ổ, m ột lỗ vuông bằ ng bàn tay” Đã bao năm r ồi, ngườ i đàn bà ấ y chẳng bi ết đế n mùa xuân, ch ẳng đi ch ơi T ết… Nhà v ăn có t ả hình dáng nh ưng không nhằ m khắc h ọa chân dung ngo ại hình mà ch ủ yếu làm n ổi bật con ng ười số ph ận, m ột số phậ n nghi ệt ngã, cay đắng, t ủi c ực. Điề u đó có s ức ám ảnh đối v ới độc gi ả, gieo vào lòng ngườ i những xót th ương. Ách áp ch ế n ặng nề của b ọn chúa đất phong ki ến mi ền núi, c ả c ườ ng quyề n và thần quy ền đã đè nén m ột tâm hồn yêu đời, khát s ống trở thành m ột người hoàn toàn tê li ệt v ề ý th ức: “s ống lâu trong cái kh ổ Mị c ũng đã quen r ồi”, “Mị tưở ng mình c ũng là con trâu, mình c ũng là con ng ựa”, M ị ch ỉ “cúi m ặt, không nghĩ ngợi”, ch ỉ “nh ớ đi nh ớ l ại nh ững vi ệc gi ống nhau”. M ị không còn ý thứ c đượ c về th ời gian, tuổi tác và cu ộc s ống. M ị s ống như một c ỗ máy, m ột thói quen vô th ức. M ị vô c ảm, không tình yêu, không khát v ọng, th ậm chí không còn bi ết đế n khổ đau. Nhưng đâu đó trong cõi sâu tâm h ồn người đàn bà câm lặ ng vì cơ c ực, khổ đau ấy vẫ n tiềm ẩn m ột cô M ị ngày xư a, một cô M ị trẻ đẹ p như đóa hoa r ừ ng đầy s ức sống, m ột người con gái tr ẻ trung hi ếu th ảo. Ngày ấ y, tâm hồn yêu đời c ủa M ị g ửi vào ti ếng sáo “Mị thổi sáo giỏi, th ổi lá cũng hay như th ổi sáo”. Ở M ị, khát v ọng tình yêu t ự do luôn luôn mãnh li ệt. N ếu không bị bắ t làm con dâu g ạt n ợ, ...
— Xem thêm —
Bình luận