Phân tích tình huống truyện Vợ nhặt của Kim Lân

Số trang: 6
Mã số: 125034
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 6
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-12-07 14:59:19
Nạn đói năm 1945 đã làm xúc động biết bao văn nghệ sĩ. Tố Hữu có bài Đói!  Đói!,  Nguyên  Hồng  có  Địa  ngục,  Nguyễn  Đình  Thi  có  Vợ  bờm,  Tô Hoài có Mười năm… Kim Lân đóng góp vào đề tài trên một truyện ngắn xuất sắc – Vợ nhặt. Vợ nhặt đã tái hiện được cuộc sống ngột ngạt bức bối, không  khí  ảm  đạm chết  chóc  của  nạn  đói  khủng  khiếp  nhất  trong  lịch  sử đồng thời cũng cho người đọc cảm nhận được sự quý giá của tình người và niềm tin của con người trong tình cảnh bi đát. Một trong những yếu tố làm nên sức cuốn hút của Vợ nhặt chính là ở chỗ nhà văn đã sáng tạo một tình huống  truyện  độc  đáo,  hấp  dẫn.  Tình  huống  truyện  đã  làm  nổi  bật  giá  trị hiện thực và giá trị nhân đạo của tác phẩm. Bài làm Nạn đói n ăm 1945 đã làm xúc động biết bao v ăn nghệ sĩ. T ố H ữu có bài Đ ói! Đói!, Nguyên H ồng có Đị a ngục, Nguyễn Đình Thi có Vợ b ờm, Tô Hoài có M ười n ăm… Kim Lân đóng góp vào đề tài trên m ột truyện ng ắn xuấ t sắc – V ợ nhặt. V ợ nhặt đã tái hiệ n đượ c cu ộc sống ngột ng ạt b ức b ối, không khí ả m đạm ch ết chóc của n ạn đói khủng khi ếp nhấ t trong l ịch sử đồng th ời c ũng cho ngườ i đọc cả m nhận đượ c sự quý giá của tình ng ười và ni ềm tin c ủa con ng ười trong tình c ảnh bi đát. M ột trong những yế u tố làm nên s ức cu ốn hút c ủa Vợ nhặt chính là ở ch ỗ nhà v ăn đã sáng t ạo m ột tình huống truyệ n độc đáo, hấ p dẫn. Tình hu ống truyện đã làm n ổi bật giá tr ị hi ện th ực và giá tr ị nhân đạo c ủa tác ph ẩm. V ợ nhặt diễn ra trên b ối c ảnh c ủa nạn đói n ăm 1945. Cái họa ch ết đói nă m ấy là m ột cái h ọa khủng khi ếp, không ch ỉ đói xóm, đói làng mà đói nửa đấ t n ướ c từ Trung B ộ đế n B ắc B ộ, từ thu đông nă m 1944 đến xuân hè nă m. H ậu quả là hơn hai triệ u rưỡi đồng bào ta chế t đói. Cái nghèo, cái đói đã t ừ ng đượ c văn học đề cập đế n. Nh ưng cái nghèo, cái đói trong những tác phẩ m c ủa Ngô T ất T ố, Nam Cao làm ta thươ ng cảm r ơi n ước m ắt, còn cái đói trong tác ph ẩm c ủa Kim Lân đã hi ện hình cái ch ết. Cái chi ết khiế n ta kinh khi ếp r ụng r ời. Cuộc sống đã bị đẩ y đế n th ế cùng. Ngay t ừ đầ u truy ện đã hi ện lên màu s ắc tang th ương c ủa tử khí. Cái ch ết hi ện thành hình “nh ững xác ng ười n ằm còng queo, sáng nào đi chợ c ũng th ấy vài ba cái thây”. Cái ch ết hiệ n ra trong màu xanh xám của nh ững ngườ i đang s ống. Cái ch ết hi ện ra trong “mùi gây c ủa xác người, mùi khét c ủa nh ững đống r ấm ở nhữ ng nhà có ngườ i chết”. Cái ch ết hi ện ra trong âm thanh thê thi ết c ủa tiế ng qu ạ trên nhữ ng cây g ạo, tiế ng hờ khóc t ỉ tê nh ư “v ẳng lên t ừ cõi âm”. Cu ộc sống bị bao vây trong không khí c ủa sự chết chóc. K ẻ s ống thì ủ rũ, hốc hác, b ủng beo, gầ y xọp, xám xị t. Đế n Tràng, m ột người to béo, l ưng r ộng như lưng gấ u c ũng bước t ừng bướ c một đầu chúi v ề đằ ng trướ c như b ị cái đói đè h ẳn xuống. Cái chế t lan tràn mọi nơi, cái sống ch ỉ còn thoi thóp, leo lét. Gi ữa khung cả nh đó, Tràng, m ột người nông dân ở xóm ng ụ cư v ừa x ấu vừ a thô l ại nghèo đói, không ai thèm để ý vậ y mà bỗng dư ng lại “nh ặt” đượ c vợ. Đ ây là m ột tình hu ống truyện đặ c sắ c, hấp dẫ n. Từ tình huống này, truyệ n nổi bật ý ngh ĩa hi ện th ực và ý ngh ĩa nhân b ản cao đẹ p. Tràng là m ột nhân v ật có ngo ại hình x ấu. Trên “g ương m ặt thô k ệch” là “hai con m ắt nh ỏ tí”, “quai hàm b ạnh ra”. Đ ã thế, hình nh ư Tràng còn d ở ngườ i bởi “h ắn có t ật v ừa đi v ừa nói nh ảm”, đôi khi “ng ửa c ổ lên cườ i hềnh hệ ch”. T ất c ả nhữ ng đườ ng nét ấy cùng v ới dáng đi lầm l ũi m ỗi khi tr ở v ề xóm ngụ c ư đã ...
— Xem thêm —
Bình luận