Nhúng
Toàn màn hình
/ 4
Sao chép
Đang tải
Tải xuống tài liệu (4 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-12-01 15:43:29
Câu 1: Năng lượng của vật dao động điều hòa THI TH I HC S 4 (Báo v t lý tui tr tháng 5/2009) Câu 1: N ng lng ca vt dao ng i u hoà: A. T l thun v i biên dao ng B. Bin thiên i u hoà theo thi gian v i chu k T/2 C.T l nghch v i bình phơng chu k dao ng D.C A,B,C Câu 2: Cho 2 dao ng i u hoà cùng phơng : x1 =3sin(4t + /6)cm và x1 =40cos(4t + /6)cm .Dao ng tng h p có pha ban u là. A. -0,04 rad B. 0,04 rad C. -0,4 rad D. 0,4 rad Câu 3: Cho h dao ng (h.v).Bit k1=10N/m;k2=15N/m;m=100g.Tng giãn ca 2 lò xo là 5cm.Kéo vt t i v trí lò xo 2 không nén,không giãn ri th ra.Vt dao ng i u hoà .Nng lng dao ng ca vt là: A. 2,5mJ B. 5mJ C. 4mJ D. 1,5mJ Câu 4: M t con lc lò xo treo thng ng . v trí cân bng lò xo giãn ra 10 cm.Cho vt dao ng i u hoà . thi im ban u có vn tc 40 cm/s và gia tc -43 m/s2.Biên dao ng ca vt là (g=10m/s2) A. 8 3 cm B. 83cm C. 8cm D. 43cm Câu 5: M t con lc ơn có khi lng m =50g t trong i n trng u có véc tơ E thng ng h ng lên trên , l n E=5000 V/m.Khi cha tích i n cho vt,chu k dao ng là T=2s.Tích i n cho vt m t i n tích q=-6.10- 5 C thì chu kì dao ng T’ là:(g 2 10m/s2) A. /4 (s) B. 2 (s) C. (s) D./2 (s) Câu 6: M t con lc ơn có l=1m !oc th không vn tc ban u t" v trí có li góc #0=600.Li góc ca con lc tc ca vt bng n$a tc c!c %i là : A. 26,30 B. 51,30 C. 35,10 D. 46,10 Câu7: Cho 3 dao ng i u hoà cùng phơng cùng tn s : x1=5sin10t cm ;x2=5cos10t cm ;x3=52 cos(10t+/4 ) cm . Ph ơng trình dao ng tng hp là A. x=10cos10t cm B.x=10sin10t cm C.x 3=10cos(10t+/2 ) cm D. x3=10sin(10t-/2 ) cm Câu 8: M t sóng lan truy n trên mt n c có tn s 50Hz.Ngi ta th&y 2 im gn nhau nh&t trên cùng m t ph ơng truy n sóng cách nhau 40cm luôn dao ng l ch pha nhau 600.Tc truy n sóng là: A. 8m/s ...
— Xem thêm —
Bình luận