Phân tích bài thơ Thương vợ của Tú Xương

Số trang: 6
Mã số: 123267
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 6
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-11-30 15:18:43
Thơ xưa viết về người vợ đã ít , mà viết về người vợ khi còn sống càng hiếm hoi hơn.Các thi nhân thường chỉ làm thơ khi người bạn trăm năm đã qua đời.Kể cũng là điều nghiệt ngã khi người vợ đi vào cõi thiên thu mới được bước vào địa hạt thi ca. Th x a vi t v ng i v đã ít , mà vi t v ng i v khi còn s ng càng hi m hoiơ ư ế ề ườ ợ ế ề ườ ợ ố ế h n.Các thi nhân th ng ch làm th khi ng i b n trăm năm đã qua đ i.K cũng là đi u ơ ườ ỉ ơ ườ ạ ờ ể ề nghi t ngã khi ng i v đi vào cõi thiên thu m i đ c b c vào đ a h t thi ca. ệ ườ ợ ớ ượ ướ ị ạ Bà Tú X ng có th đã ph i ch u nhi u nghi t ngã c a cu c đ i nh ng bà l i có ni m ươ ể ả ị ề ệ ủ ộ ờ ư ạ ề h nh phúc mà bao ki p ng i v x a không có đ c :Ngay lúc còn s ng bà đã đi vào th ạ ế ườ ợ ư ượ ố ơ ông Tú X ng v i t t c ni m th ng yêu ,trân tr ng c a ch ng .Trong th Tú X ng ươ ớ ấ ả ề ươ ọ ủ ồ ơ ươ ,có m t m ng l c vi t v ng i v mà bài Th ng v là m t trong nh ng bài xu t s c ộ ả ớ ế ề ườ ợ ươ ợ ộ ữ ấ ắ nh t. ấ Tình th ng v sâu n ng c a Tú X ng th hi n qua s th u hi u n i v t v gian lao và ươ ợ ặ ủ ươ ể ệ ự ấ ể ỗ ấ ả ph m ch t cao đ p c a ng i v . ẩ ấ ẹ ủ ườ ợ Câu th m đ u nói hoàn c nh làm ăn buôn bán c a bà Tú .Hoàn c nh v t v ,lam lũ ơ ở ầ ả ủ ả ấ ả đ c g i lên qua cách nói th i gian ,cách nêu đ a đi m .Quanh năm là su t c năm ,không ượ ợ ờ ị ể ố ả tr ngày nào dù m a hay n ng.Quanh năm còn là năm này ti p năm khác đ n chóng m t , ừ ư ắ ế ế ặ đ n rã r i ch đâu ph i ch m t năm . Đ a đi m bà Tú buôn bán là mom sông ,cái doi đ t ế ờ ứ ả ỉ ộ ị ể ấ nhô nh l i gi ói thi u ,l i nh m t b i c nh làm hi n lên hình bà Tú t n t o ,t t b t ư ờ ư ệ ạ ư ộ ố ả ệ ầ ả ấ ậ ng c xuôi : ượ Quanh năm buôn bán mom sông. ở Th m thía n i v t v ,gian lao c a v ,Tú X ng m n hình nh con cò trong ca dao đ ấ ỗ ấ ả ủ ợ ươ ượ ả ể nói v bà Tú .Có đi u hình nh con cò trong ca dao d y t i nghi p mà hình nh con cò ề ề ả ầ ộ ệ ả trong th Tú X ng còn t i nghi p h n.Con cò trong th Tú X ng không ch xu t hi n ơ ươ ộ ệ ơ ơ ươ ỉ ấ ệ trong cái r n ng p c a không gian ( nh con cò trong ca dao ) mà cái r n ng p c a th i ợ ợ ủ ư ợ ợ ủ ờ gian. Ch b ng ba t khi quãng v ng tác gi đã nói lên đ c c th i gian, không gian heo ỉ ằ ừ ắ ả ượ ả ờ hút ,r n ng p ,ch a đ y lo âu cái r n ng p c a th i gian , đã làm hao h t c ý th .So v i ợ ợ ứ ầ ợ ợ ủ ờ ụ ả ơ ớ câu ca dao :Con cò l n l i b sông ,câu th c a Tú X ng: ặ ộ ờ ơ ủ ươ L n l i thân cò khi quãng v ng ặ ộ ắ Là c m t s sáng t o .Cách đ o ng - đ a ra t l n l i lên đàu câu , cách thay t - thay ả ộ ự ạ ả ữ ư ừ ặ ộ ừ t con cò b ng thân cò ,càng làm tăng n i v t v gian truân c a bà Tú.T thân cò g i c ừ ằ ỗ ấ ả ủ ừ ợ ả n i đau thân ph n ,so v i t con c a Tú X ng cũng sâu s c ,th m thía h n. ỗ ậ ớ ừ ủ ươ ắ ấ ơ N u câu th th ba g i n i v t v đ n chi c thì câu th t ...
— Xem thêm —
Bình luận