Phân tích bài thơ Thương vợ của Tú Xương

Số trang: 6
Mã số: 123267
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 6
Sao chép
Th x a vi t v ng i v đã ít , vi t v ng i v khi n s ng càng hi m hoiơ ư ế ườ ế ườ ế
h n.Các thi nhân th ng ch làm th khi ng i b n trăm năm đã qua đ i.K cũngđi uơ ườ ơ ườ
nghi t ngã khi ng i v đi vào cõi thiên thu m i đ c b co đ a h t thi ca. ườ ượ ướ
X ng có th đã ph i ch u nhi u nghi t nc a cu c đ i nh ng bà l i có ni mươ ư
h nh pc mà bao ki p ng i v x a không có đ c :Ngay c còn s ng bà đã đi vào th ế ườ ư ượ ơ
ông Tú X ng v i t t c ni m th ng yêu ,trân tr ng c a ch ng .Trong th X ngươ ươ ơ ươ
,có m t m ng l c vi t v ng i v mà bài Th ng v m t trong nh ng bài xu t s c ế ườ ươ
nh t.
Tình th ng v sâu n ng c a Tú X ng th hi n qua s th u hi u n i v t v gian lao vàươ ươ
ph m ch t cao đ p c a ng i v . ườ
Câu th m đ u nói hoàn c nh làm ăn buônn c a bà .Hn c nh v t v ,lam lũơ
đ c g i lên qua cách nói th i gian ,cáchu đ a đi m .Quanh năm là su t c năm ,khôngượ
tr ngày nào m a hay n ng.Quanh nămn là năm này ti p năm khác đ n cng m t , ư ế ế
đ n rã r i ch đâu ph i ch m t năm . Đ a đi m buôn bánmom sông ,cái doi đ tế
nhô nh l i gi ói thi u ,l i nh m t b i c nh làm hi n lên hình bà Tú t n t o ,t t b tư ư ư
ng c xi :ượ
Quanh năm buôn n mom sông.
Th m ta n i v t v ,gian lao c a v ,Tú X ng m n hình nh con cò trong ca dao đ ươ ượ
nói v Tú .Có đi u hình nh con cò trong ca dao d y t i nghi p nh nh con cò
trong th X ng còn t i nghi p h n.Con trong th X ng không ch xu t hi nơ ươ ơ ơ ươ
trong cái r n ng p c a không gian ( nh con cò trong ca dao ) mà cái r n ng p c a th i ư
gian. Ch b ng ba t khi qng v ng tác gi đã nói lên đ c c th i gian, kng gian heo ượ
hút ,r n ng p ,ch a đ y lo âu cái r n ng p c a th i gian , đã làm hao h t c ý th .So v i ơ
câu ca dao :Con cò l n l i b sông ,câu th c a Tú X ng: ơ ươ
L n l i thân cò khi quãng v ng
Là c m t s sáng t o .Cách đ o ng - đ a ra t l n l i lên đàu câu , cách thay t - thay ư
t con cò b ng tn cò ,càng làm tăng n i v t v gian trn c a bà Tú.T thân cò g i c
n i đau thân ph n ,so v i t con c a Tú X ng cũngu s c ,th m thía h n. ươ ơ
N u câu th th ba g i n i v t v đ n chi c thì câu th t l i làm rõ s v t l n v i cu cế ơ ơ ế ư
s ng c a bà Tú:
Eo sèo m t n c bu i đò đông ướ
Câu th g i c nh chen chúc ,b n b trênng n c c a nh ng ng i buônn nh .Sơ ươ ướ ườ
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
c nh tranh ch a đ n m c sát ph t nhau nh ng cũng không thi u l i qua ti ng l i .Bu i ư ế ư ế ế
đò đông đâu ph i là ít lo âu ,nguy hi m h n khi quãng v ng.Trong ca dao ,ng i men\j ơ ườ
t ng d n con : Con oi nh l y câu y / ngu ch l i , đò đ y ch qua. “Bu i đò ơ
đông” kng ch có nh ng l i phàn n ,mè nheo , cau g t , nh ng s chenn xô đ y mà
n ch a đ y b t tr c hi m nguy .Hai câu th c đ i nhau v ng ( khi quãng v ng đ i v i
bu i đò đông ) nh ng l i th a ti p nhau v ý đ làm n i b t s v t v gian truân c a bà ư ế
Tú: đã v t v , đ n chi c ,l i thêm s b n b trong hoàn c nh chen cc làm ăn .Hai câu ơ ế ươ
th c nói th c c nh đ ng th i cho ta th y th c tình c a Tú X ng :t m lòng xót ươ
th ng da di t.ươ ế
Cu c s ngts v gian trn càng ng i lên ph m ch t cao đ p c a bà .Bà là ng i ườ
đ m đang tháo t :
Nuôi đ năm con v i m t cng
M i ch trong câu th Tú X ng đ u ch t ch a bao tình ý ,t đ trong ni đ v a nói ơ ươ
s l ng ,v a nói ch t l ng . nuôi đ c con ,c ch ng , nuôi đ m b o đén m c: ư ư
“C m hai b a :cá kho rau mu n – Q m t chi u : khoai lang ,lúa ngô” (Th y đ d yơ
h c).
Trong hai câu lu n ,X ng m t l n n a c m ph c s hy sinh r t m c c a v : ươ
Năm n ng m i m a m qu n công ườ ư
u th này , “n ng m a” ch s v t v , “năm m i” là s l ng phi m ch ,đ nói s ơ ư ườ ư ế
nhi u , đ c tách ra t o nên m t tnh ng chéo (năm n ng m i m a) v a nói lên s v t ượ ườ ư
v gian lao ,v a th hi n đ c đ c tính ch u th ng ch u k ,h t lòngch ng con ượ ươ ế
c a bà .
Trong nh ng bài th vi t v v c a Tú X ng ,bao gi ta cũng b t g p hình nh hai ơ ế ươ
ng i: hi n lên phía tr c , ông Tú khu t l p phía sau ,nhìn tinh m i th y .Khi đãườ ướ
th y r i thì n t ng th t sâu đ m. bài th th ng v cũng v y. Ông Tú không xu t ượ ơ ươ
hi n tr c ti p nhunge v n hi n hi n trong t ng câu th . Đ ng sau c t cách ki hài , trào ế ơ
phúng là c m t t m lòng ,kng ch th ng mà còn tri ân v .V câu th Nuôi đ năm ươ ơ
con v i m t ch ng,có ng i cho r ng đây ông t coi nhm t th con đ c bi t ườ
đ bà Tú ph i nuôi.Tú X ng đã kng g p mình v i con đ nóich rng ,con riêng ươ
r t r ch ròi là đ ông t riêng tri ân v .
Nhà th không ch c m ph c ,bi t n s hy sinh r t m c c a v mà ông còn t trách , tơ ế ơ
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
lên án b n thân . Ông kng d a vào duyên s đ trút b trách nhi m.Bà Tú l y ông do
duyên nh ng duyên m t mà n hai.X ng t coi nh cái n bà Tú ph i gánhư ươ
ch u.N g p đôi duyên,duyên ít n nhi u . Ông ch i thói đ i b c b o ,vì thói đ i là m t
nguyên nhân sâu xa khi n bà Tú ph i kh .Nh ng X ng cũng không đo v y cho thóiế ư ươ
đ i .S h h ng c a ông v i con cũng m t bi u hi n c a thói đ i b c b o.Câu th ơ
X ng t r a mát mìnhng là l i t phán xét ,t n án:ươ ự ủ
chông h h ng cũng nh không ư
cái th i mà xã h i đã có lu t không thành văn b n đ i v i ng i ph n : “xu t giá tòng ườ
phu” ( l y ch ng theo ch ng ), đ i v i m i quan h v ch ng t“ph x ng ,ph tuỳ ướ
(ch ngi ,v theo), th mà có m t nhà nho dámng ph ng v i b n thân ,v i cu c ế
đ i,dám t th a nh n nh là qn ăn l ng v ,kng nh ng đã bi t nh n ra thi u sót, ươ ế ế
n dám t nhân khuy t đi m .M t con ng i nh th ch ng đ p l m sao. ế ườ ư ế
Nhan đ Th ng v ch a nói h t s u s c trongnh c m c a Tú X ng đ i v i v ươ ư ế ươ
cũng nh ch a th hi n đ c đ y đ v đ p nhân b n c a h n th Tú X ng. i thư ư ượ ơ ươ ơ
y,tác gi không ch th ng v mà còn n v ,kng ch lên án “thói đ i” mà còn t ươ ơ
trách.
Nhà th dám t nhân khuy t đi m ,càng th y mình khi m khuy t càng th ngu ,quýơ ế ế ế ươ
tr ng v h n. ơ
Tình th ng u ,quý tr ng v c m xúc ph n m i m so v i nh ng c m xúc quenươ
thu c trong văn h c trung đ i .C m xúc m i m đó l i đ c di n t b ngnh nh và ượ
ngôn ng quen thu c c a văn h c dân gian ,ch ng t h n th Tú X ng dù m i l , đ c ơ ươ
đáo v n r t g n gũi v i m i ng i ,v n có g r sâu xa trong tâm th c dân t c ườ
Tr n T X ng (bút danh là Tú X ng) là nhà th trào phúng n i ti ng, có l là nhà th ế ươ ươ ơ ế ơ
trào png đ c s c nh t trong n n văn h c c a n c nhà. Th trào l ng, châm bi m, đ ướ ơ ế
kích c a Tú X ng s dĩ đ c nhi u ng i yêu thíchnh ch t tr nh (trong ti ng ươ ượ ườ ế
c i có n c m t). Dòng tr tình trong th Tú X ng đôi khi đ c tách ra thành nh ngườ ư ơ ươ ượ
bài th tr tình thu n khi t, th m thía. Hai ki t tác “Sông L p” và “Th ng v ” tiêu bi uơ ế ươ
cho dòng th tr nh c a Tú X ng.ơ ươ
Bài th sau đây là bài “Th ng v ” c a Tú X ng:ơ ươ ươ
“Quanh năm bn n mom sông,
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-11-30 15:18:43
Thơ xưa viết về người vợ đã ít , mà viết về người vợ khi còn sống càng hiếm hoi hơn.Các thi nhân thường chỉ làm thơ khi người bạn trăm năm đã qua đời.Kể cũng là điều nghiệt ngã khi người vợ đi vào cõi thiên thu mới được bước vào địa hạt thi ca. Th x a vi t v ng i v đã ít , mà vi t v ng i v khi còn s ng càng hi m hoiơ ư ế ề ườ ợ ế ề ườ ợ ố ế h n.Các thi nhân th ng ch làm th khi ng i b n trăm năm đã qua đ i.K cũng là đi u ơ ườ ỉ ơ ườ ạ ờ ể ề nghi t ngã khi ng i v đi vào cõi thiên thu m i đ c b c vào đ a h t thi ca. ệ ườ ợ ớ ượ ướ ị ạ Bà Tú X ng có th đã ph i ch u nhi u nghi t ngã c a cu c đ i nh ng bà l i có ni m ươ ể ả ị ề ệ ủ ộ ờ ư ạ ề h nh phúc mà bao ki p ng i v x a không có đ c :Ngay lúc còn s ng bà đã đi vào th ạ ế ườ ợ ư ượ ố ơ ông Tú X ng v i t t c ni m th ng yêu ,trân tr ng c a ch ng .Trong th Tú X ng ươ ớ ấ ả ề ươ ọ ủ ồ ơ ươ ,có m t m ng l c vi t v ng i v mà bài Th ng v là m t trong nh ng bài xu t s c ộ ả ớ ế ề ườ ợ ươ ợ ộ ữ ấ ắ nh t. ấ Tình th ng v sâu n ng c a Tú X ng th hi n qua s th u hi u n i v t v gian lao và ươ ợ ặ ủ ươ ể ệ ự ấ ể ỗ ấ ả ph m ch t cao đ p c a ng i v . ẩ ấ ẹ ủ ườ ợ Câu th m đ u nói hoàn c nh làm ăn buôn bán c a bà Tú .Hoàn c nh v t v ,lam lũ ơ ở ầ ả ủ ả ấ ả đ c g i lên qua cách nói th i gian ,cách nêu đ a đi m .Quanh năm là su t c năm ,không ượ ợ ờ ị ể ố ả tr ngày nào dù m a hay n ng.Quanh năm còn là năm này ti p năm khác đ n chóng m t , ừ ư ắ ế ế ặ đ n rã r i ch đâu ph i ch m t năm . Đ a đi m bà Tú buôn bán là mom sông ,cái doi đ t ế ờ ứ ả ỉ ộ ị ể ấ nhô nh l i gi ói thi u ,l i nh m t b i c nh làm hi n lên hình bà Tú t n t o ,t t b t ư ờ ư ệ ạ ư ộ ố ả ệ ầ ả ấ ậ ng c xuôi : ượ Quanh năm buôn bán mom sông. ở Th m thía n i v t v ,gian lao c a v ,Tú X ng m n hình nh con cò trong ca dao đ ấ ỗ ấ ả ủ ợ ươ ượ ả ể nói v bà Tú .Có đi u hình nh con cò trong ca dao d y t i nghi p mà hình nh con cò ề ề ả ầ ộ ệ ả trong th Tú X ng còn t i nghi p h n.Con cò trong th Tú X ng không ch xu t hi n ơ ươ ộ ệ ơ ơ ươ ỉ ấ ệ trong cái r n ng p c a không gian ( nh con cò trong ca dao ) mà cái r n ng p c a th i ợ ợ ủ ư ợ ợ ủ ờ gian. Ch b ng ba t khi quãng v ng tác gi đã nói lên đ c c th i gian, không gian heo ỉ ằ ừ ắ ả ượ ả ờ hút ,r n ng p ,ch a đ y lo âu cái r n ng p c a th i gian , đã làm hao h t c ý th .So v i ợ ợ ứ ầ ợ ợ ủ ờ ụ ả ơ ớ câu ca dao :Con cò l n l i b sông ,câu th c a Tú X ng: ặ ộ ờ ơ ủ ươ L n l i thân cò khi quãng v ng ặ ộ ắ Là c m t s sáng t o .Cách đ o ng - đ a ra t l n l i lên đàu câu , cách thay t - thay ả ộ ự ạ ả ữ ư ừ ặ ộ ừ t con cò b ng thân cò ,càng làm tăng n i v t v gian truân c a bà Tú.T thân cò g i c ừ ằ ỗ ấ ả ủ ừ ợ ả n i đau thân ph n ,so v i t con c a Tú X ng cũng sâu s c ,th m thía h n. ỗ ậ ớ ừ ủ ươ ắ ấ ơ N u câu th th ba g i n i v t v đ n chi c thì câu th t ...
— Xem thêm —
Bình luận