Bài tập Ôn Pháp Luật Đại Cương

Số trang: 20
Mã số: 122965
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 20
Sao chép
Khoa Kinh tế HQG TP.HCMĐ
MÔN PHÁP LU T Đ I C NG ƯƠ
U H I H C T P VÀ T H O LU N
CH NG 1: LÝ LU N CHUNG V NHÀ N CƯƠ ƯỚ
I 1: KHÁI QT V NHÀ N C ƯỚ
I. U H I Đ NH H NG Đ C TÀI LI U ƯỚ
(Ng iườ hc phi tr l i đ c các câu ượ hi sau đây khi đc tài li u nhà và nghe g ing)
1. Tìm hi u ng un gc nhà nưc đi vào gi i thích ngu n gc ca v n đ (hi n tượng)
gì?
2. T i sao Thuy t kh c h i đ c đánh giá “có nh ch m ng g tr l ch s to ế ế ướ ượ
l n”?
3. N i dung c b n c a Quan đi m ch nghĩa Mác-LêNin v ngu n g c nhà n c? ơ ướ
4. Ch ra s khác bi t c b n gi a Quan đi m ch nghĩa Mác-Nin và các h c thuy t phi ơ ế
Mác-xít v ngu n g c n n c? ướ
5. Th t c – b l c (hình thái bi u hi n c b n c a Công xã nguyên thu ) đ c hình thành ơ ượ
nh th nào?ư ế
6. Đ c tr ng c a n n kinh t công xã nguyên thu gì? ư ế
7. T i sao Công nguyên thu ch a t n t i quy n t h u tài s n và ch a có giai c p? ư ư ư
8. Th t c – b l c có t n t i quy n l c và c quan qu n hay không? T i sao? ơ
9. H th ng qu n lý c a th t c – b l c đ c t ch c và ho t đ ng nh th nào? ượ ư ế
10. Quy n l c trong xã h i th t c – b l c có đ c đi m gì?
11. S thay đ i v công c lao đ ng đã làm công xã nguyên thu chuy n bi n th nào? ế ế
12. th i kỳ cu i c a ng nguyên thu , s pn công lao đ ng theo h ng chuyên môn ướ
hoá đã di n ra th o? ế
13. H qu c a vi c phân công lao đ ng theo h ng chun môn hlà gì? ướ
14. S xu t hi n t h upn hoá xã h i thành nh ng t p đoàn ng iđ a v kinh t - ư ườ ế
h i khác nhau đ c di n ra nh th nào? ượ ư ế
15. T i sao quy n l c xã h i và h th ng t ch c qu n lý trong công xã nguyên thu kng
n phù h p trong “xã h i m i” (xã h i t h u và giai c p)? ư
16. Ti n đ kinh t và xã h i cho s ra đ i c a nhà n c là? ế ướ
17. B n ch t là ? B n ch t Nhà n c g m nh ng ph ng di n nào? ướ ươ
18. N i dung tính giai c p c a N n c là gì? T i sao? ư
19. S nh thành và t ch c Nhà n c có ch u s quy t đ nh c a giai c p th ng tr trong ư ế
h i không?
Bn son: Ths.Tr n Th L Thu Page 1
Email: lethudhqg@yahoo.com
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Khoa Kinh tế HQG TP.HCMĐ
20. Quy n l c gì? Quy n l c Nhà n c gì? Quy n l c Nhà n c n m trong tay giai ướ ướ
c p nào?
21. Nhà n c b o v l i ích c a giai c p nào ch y u?ướ ế
22. Quy n l c kinh t c a Nhà n c th hi n nh th nào? Ý nghĩa nh th nào? ế ư ư ế ư ế
23. Quy n l c chính tr c a Nhà n c th hi n nh th nào? Ý nghĩa nh th nào? ướ ư ế ư ế
24. Quy n l c t t ng c a Nhà n c th hi n nh th nào? Ý nghĩa nh th nào? ư ưở ướ ư ế ư ế
25. N i dung tính giai c p c a N n c ch u nh h ng b i nh ng y u t nào? ướ ưở ế
26. B n ch t giai c p c a Nn c cón đúng đ i v i các Nhà n c hi n đ i kng? ướ ướ
27. N i dung tính h i c a N n c gì? Quan đi m ch nghĩa c-LêNin th a ướ
nh n hay không?
28. T i sao Nhà n c mang tính xã h i? ướ
29. B n ch t xã h i c a Nhà n c th hi n nh th nào? ư ư ế
30. B n ch t giai c p và xã h i trong n n c chi m h u nô l th hi n nh th o? ướ ế ư ế
31. B n ch t giai c p và xã h i trong n n c phong ki n th hi n nh th o? ướ ế ư ế
32. B n ch t giai c p và xã h i trong n n c t s n th hi n nh th nào? ướ ư ư ế
33. M c đ th hi n tính h i c ki u N n c, các Nhà n c gi ng ướ ướ
nhau hay kng?
34. M i t ng quan gi a ph ng di n giai c p và xã h i c a Nhà n c nh th nào? (D u ươ ươ ướ ư ế
hi u đ c tr ng c a Nn c) ư ướ
35. T ch c chính tr quy n l c công c ng đ c bi t đ c hi u nh th nào? ượ ư ế
36. Xã h i công xã ngun th y đã t n t i quy n l c công c ng đ c bi t ch a? ư
37. Đ ng C ng s n Vi t Nam ph i t ch c chính tr quy n l c công c ng
đ c bi t không? T i sao?
38. Nhà n c qu n dân c theo c đ n v hành chính nh th đ c th hi n nh thướ ư ơ ượ ư ế
o?
39. Ch quy n qu c gia là ? Th hi n nh th nào? Đó có ph i là d u hi u ch N ư ế
n c hay kng?ướ
40. D u hi u đ c tr ng nhà n c ban hành b o đ m s th c hi n pháp lu t th hi n ư ướ
nh th nào? Có ph i ch có Nhà n c m i có quy n bannh pháp lu t hay kng?ư ế ướ
41. T i sao thu l i là d u hi u đ c tr ng c a N n c? ế ư ướ
42. Nhà n c và h i là hai hi n t ng hn tn có th đ ng nh t, đúng hay không?ướ ư
43. S tác đ ng qua l i gi a nn c vàh i đ c th hi n nh th nào? (s tác đ ng ư ư ư ế
tích c c và tiêu c c)
44. Vai trò c a kinh t đ i v i nhà n c nh th o? ế ướ ư ế
45. S tác đ ng tr l i c a kinh t đ i v i nhà n c nh th nào? ế ư ư ế
46. M i quan h gi a nn c và đ ng c m quy n đ c th hi n nh th o? ư ượ ư ế
Bn son: Ths.Tr n Th L Thu Page 2
Email: lethudhqg@yahoo.com
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Khoa Kinh tế HQG TP.HCMĐ
47. Nhà n c gi v trí nào trong h th ng chính tr ? S c đ ng qua l i gi a nhà n cướ ư
các t ch c xã h i th hi n nh th nào? ư ế
II.
CÂU
H
I
NHN
ĐNH
Hãy tnh bày quan đi m riêng v các n h n đnh sau đây:
1. Nhà nước ch xu t hin khi hi đã phân chia thành các giai c p li ích mâu
thu n
gay g t đ nế mc kng th điu hòa được.
2. Xã h i có giai c p là h i có Nhà n c. ướ
3. N n c là m t hi n t ng b t bi n c a xã h i.ướ ượ ế
4. Quy n l c ch xu t hi n và t n t i trong h i có giai c p và đ u tranh giai c p.
5. Ba l n phân công lao đ ng di n ra vào th i kỳ cu i c a ch đ công xã nguyên th y đã ế
d n đ n s phân hóa tài s n và ch đ t h u xu t hi n. ế ế ư
6. Ba l n phân công lao đ ng di n ra vào th i kỳ cu i c a ch đ công xã nguyên th y đã ế
d n đ n u thu n giai c p “chín mùi” và s hình tnh Nhà n c. ế ướ
7. Ba l n phân công lao đ ng di n ra vào th i kỳ cu i c a ch đ công xã ngun th y ế
nguyên nhân d n đ n s xu t hi n nhà n c. ế ướ
8. Nhà n c m t s n ph m c a h i khi h i phát tri n đ n m t trình đ nh tướ ế
đ nh thì nhà n c s nh thành. ướ
9. Y u t tr th y và ch ng ngo i xâm là nguyên nhân tr c ti p d n đ n s hình thành nhàế ế ế
n c.ướ
10. Quan đi m ch nghĩa Mác-LêNin cho r ng Nhà n c không ph i là hi n t ng b t bi n ư ượ ế
Nhà n c s b tiêu vong.ướ
11. Nghiên c u b n ch t c a Nhà n c nh m xác đ nh nh ng ph ng di n, thu c nh c ướ ươ ơ
b n g n li n v i s t n t i c a Nhà n c. ướ
12. Nhà n c là m t hi n t ng có tính giai c p có nghĩa là Nhà n c ch thu c v m t giaiướ ượ ướ
c p ho c m t liên minh giai c p nh t đ nh trong xã h i.
13. Nhà n c mang tính giai c p xét v ngu n g c Nhà n c, Nhà n c ra đ i khi mâuư ư ư
thu n giai c p gay g t đ n m c đ kng th đi u hòa đ c. ế ư
14. B n ch t c a N n c mang nh xã h i N n c ch có th t n t i trong m t ư ướ
h i có giai c p.
15. Trong ba lo i quy n l c kinh t , chính tr t t ng: ế ư ưở
- Quy n l c kinh t đóng vai trò quan tr ng nh t b i t o nên s l thu c c b n nh t gi a ế ơ
giai c p b tr đ i v i giai c p th ng tr .
- Quy n l c chính tr là c b n và quan tr ng nh t vì đó là s b o đ m b ng c ng ch ơ ưỡ ế
c a giai c p th ng tr đ i v i giai c p b tr .
Bn son: Ths.Tr n Th L Thu Page 3
Email: lethudhqg@yahoo.com
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-11-28 09:49:31
Tài liệu nhằm cung cấp thông tin về bộ môn Pháp luật đại cương  cho sinh viên. Tài liệu cụ thể và  có nhiều nhiều ví dụ thực tế sinh động giúp cho người đọc dễ hiểu. Khoa Kin h t ế HQG TP.HCMĐ MÔN PHÁP LU T Đ I C NG Ậ Ạ ƯƠ CÂU H I H Ỏ Ọ C T P VÀ TẬ H O LU NẢ Ậ CH NG 1: LÝ LU N CHUNG V NHÀ N C ƯƠ Ậ Ề ƯỚ BÀI 1: KHÁI QUÁT V NHÀ N C Ề ƯỚ I. CÂU H I Đ NH H NG Đ C TÀI LI U Ỏ Ị ƯỚ Ọ Ệ ( N g i ườ họ c ph ả i t r lả ờ i đ c các câu ượ hỏ i sau đ ây khi đ ọ c tài li u nhà và nghe gệ ở i ả n g ) 1. Tìm h i u ng ể uồ n g ố c nhà nư ớ c là đi vào g i i thích nguả ồ n g ố c c ủ a v n ấ đ (hiề ệ n tư ợ ng) gì? 2. T i sao Thuy t kh c xã h i đ c đánh giá “có tính cách m ng và giá tr l ch s to ạ ế ế ướ ộ ượ ạ ị ị ử l n”? ớ 3. N i dung c b n c a Quan đi m ch nghĩa Mác-LêNin v ngu n g c nhà n c? ộ ơ ả ủ ể ủ ề ồ ố ướ 4. Ch ra s khác bi t c b n gi a Quan đi m ch nghĩa Mác-LêNin và các h c thuy t phi ỉ ự ệ ơ ả ữ ể ủ ọ ế Mác-xít v ngu n g c nhà n c? ề ồ ố ướ 5. Th t c – b l c (hình thái bi u hi n c b n c a Công xã nguyên thu ) đ c hình thành ị ộ ộ ạ ể ệ ơ ả ủ ỷ ượ nh th nào? ư ế 6. Đ c tr ng c a n n kinh t công xã nguyên thu là gì? ặ ư ủ ề ế ỷ 7. T i sao Công xã nguyên thu ch a t n t i quy n t h u tài s n và ch a có giai c p? ạ ỷ ư ồ ạ ề ư ữ ả ư ấ 8. Th t c – b l c có t n t i quy n l c và c quan qu n lý hay không? T i sao? ị ộ ộ ạ ồ ạ ề ự ơ ả ạ 9. H th ng qu n lý c a th t c – b l c đ c t ch c và ho t đ ng nh th nào? ệ ố ả ủ ị ộ ộ ạ ượ ổ ứ ạ ộ ư ế 10. Quy n l c trong xã h i th t c – b l c có đ c đi m gì? ề ự ộ ị ộ ộ ạ ặ ể 11. S thay đ i v công c lao đ ng đã làm công xã nguyên thu chuy n bi n th nào? ự ổ ề ụ ộ ỷ ể ế ế 12. th i kỳ cu i c a công xã nguyên thu , s phân công lao đ ng theo h ng chuyên môn Ở ờ ố ủ ỷ ự ộ ướ hoá đã di n ra th nào? ễ ế 13. H qu c a vi c phân công lao đ ng theo h ng chuyên môn hoá là gì? ệ ả ủ ệ ộ ướ 14. S xu t hi n t h u và phân hoá xã h i thành nh ng t p đoàn ng i có đ a v kinh t - ự ấ ệ ư ữ ộ ữ ậ ườ ị ị ế xã h i khác nhau đ c di n ra nh th nào? ộ ượ ễ ư ế 15. T i sao quy n l c xã h i và h th ng t ch c qu n lý trong công xã nguyên thu không ạ ề ự ộ ệ ố ổ ứ ả ỷ còn phù h p trong “xã h i m i” (xã h i t h u và giai c p)? ợ ộ ớ ộ ư ữ ấ 16. Ti n đ kinh t và xã h i cho s ra đ i c a nhà n c là gì? ề ề ế ộ ự ờ ủ ướ 17. B n ch t là gì? B n ch t Nhà n c g m nh ng ph ng di n nào? ả ấ ả ấ ướ ồ ữ ươ ệ 18. N i dung tính giai c p c a Nhà n c là gì? T i sao? ộ ấ ủ ướ ạ 19. S hình thành và t ch c Nhà n c có ch u s quy t đ nh c a giai c p th ng tr trong xã ự ổ ứ ướ ị ự ế ị ủ ấ ố ị h i không? ộ Bin so ạ n: Ths.Tr n Th L Thu ầ ị ệ Page 1 Email: lethudhqg@yahoo.com Khoa Kin h t ế HQG TP.HCMĐ 20. Quy n l c là gì? Quy n l c Nhà n c là gì? Quy n l c Nhà n c n m trong tay giai ề ự ề ự ướ ề ự ướ ằ c p ...
— Xem thêm —
Bình luận