Bài tập Ôn Pháp Luật Đại Cương

Số trang: 20
Mã số: 122965
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 20
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-11-28 09:49:31
Tài liệu nhằm cung cấp thông tin về bộ môn Pháp luật đại cương  cho sinh viên. Tài liệu cụ thể và  có nhiều nhiều ví dụ thực tế sinh động giúp cho người đọc dễ hiểu. Khoa Kin h t ế HQG TP.HCMĐ MÔN PHÁP LU T Đ I C NG Ậ Ạ ƯƠ CÂU H I H Ỏ Ọ C T P VÀ TẬ H O LU NẢ Ậ CH NG 1: LÝ LU N CHUNG V NHÀ N C ƯƠ Ậ Ề ƯỚ BÀI 1: KHÁI QUÁT V NHÀ N C Ề ƯỚ I. CÂU H I Đ NH H NG Đ C TÀI LI U Ỏ Ị ƯỚ Ọ Ệ ( N g i ườ họ c ph ả i t r lả ờ i đ c các câu ượ hỏ i sau đ ây khi đ ọ c tài li u nhà và nghe gệ ở i ả n g ) 1. Tìm h i u ng ể uồ n g ố c nhà nư ớ c là đi vào g i i thích nguả ồ n g ố c c ủ a v n ấ đ (hiề ệ n tư ợ ng) gì? 2. T i sao Thuy t kh c xã h i đ c đánh giá “có tính cách m ng và giá tr l ch s to ạ ế ế ướ ộ ượ ạ ị ị ử l n”? ớ 3. N i dung c b n c a Quan đi m ch nghĩa Mác-LêNin v ngu n g c nhà n c? ộ ơ ả ủ ể ủ ề ồ ố ướ 4. Ch ra s khác bi t c b n gi a Quan đi m ch nghĩa Mác-LêNin và các h c thuy t phi ỉ ự ệ ơ ả ữ ể ủ ọ ế Mác-xít v ngu n g c nhà n c? ề ồ ố ướ 5. Th t c – b l c (hình thái bi u hi n c b n c a Công xã nguyên thu ) đ c hình thành ị ộ ộ ạ ể ệ ơ ả ủ ỷ ượ nh th nào? ư ế 6. Đ c tr ng c a n n kinh t công xã nguyên thu là gì? ặ ư ủ ề ế ỷ 7. T i sao Công xã nguyên thu ch a t n t i quy n t h u tài s n và ch a có giai c p? ạ ỷ ư ồ ạ ề ư ữ ả ư ấ 8. Th t c – b l c có t n t i quy n l c và c quan qu n lý hay không? T i sao? ị ộ ộ ạ ồ ạ ề ự ơ ả ạ 9. H th ng qu n lý c a th t c – b l c đ c t ch c và ho t đ ng nh th nào? ệ ố ả ủ ị ộ ộ ạ ượ ổ ứ ạ ộ ư ế 10. Quy n l c trong xã h i th t c – b l c có đ c đi m gì? ề ự ộ ị ộ ộ ạ ặ ể 11. S thay đ i v công c lao đ ng đã làm công xã nguyên thu chuy n bi n th nào? ự ổ ề ụ ộ ỷ ể ế ế 12. th i kỳ cu i c a công xã nguyên thu , s phân công lao đ ng theo h ng chuyên môn Ở ờ ố ủ ỷ ự ộ ướ hoá đã di n ra th nào? ễ ế 13. H qu c a vi c phân công lao đ ng theo h ng chuyên môn hoá là gì? ệ ả ủ ệ ộ ướ 14. S xu t hi n t h u và phân hoá xã h i thành nh ng t p đoàn ng i có đ a v kinh t - ự ấ ệ ư ữ ộ ữ ậ ườ ị ị ế xã h i khác nhau đ c di n ra nh th nào? ộ ượ ễ ư ế 15. T i sao quy n l c xã h i và h th ng t ch c qu n lý trong công xã nguyên thu không ạ ề ự ộ ệ ố ổ ứ ả ỷ còn phù h p trong “xã h i m i” (xã h i t h u và giai c p)? ợ ộ ớ ộ ư ữ ấ 16. Ti n đ kinh t và xã h i cho s ra đ i c a nhà n c là gì? ề ề ế ộ ự ờ ủ ướ 17. B n ch t là gì? B n ch t Nhà n c g m nh ng ph ng di n nào? ả ấ ả ấ ướ ồ ữ ươ ệ 18. N i dung tính giai c p c a Nhà n c là gì? T i sao? ộ ấ ủ ướ ạ 19. S hình thành và t ch c Nhà n c có ch u s quy t đ nh c a giai c p th ng tr trong xã ự ổ ứ ướ ị ự ế ị ủ ấ ố ị h i không? ộ Bin so ạ n: Ths.Tr n Th L Thu ầ ị ệ Page 1 Email: lethudhqg@yahoo.com Khoa Kin h t ế HQG TP.HCMĐ 20. Quy n l c là gì? Quy n l c Nhà n c là gì? Quy n l c Nhà n c n m trong tay giai ề ự ề ự ướ ề ự ướ ằ c p ...
— Xem thêm —
Bình luận