[ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN] Môn : KIỂM TOÁN CĂN BẢN (MS2)

Lượt xem: 5990
Số trang: 2
Mã số: 122377
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 2
Sao chép
Khoa Kế toán
BM : Kiếm toán & Phân tích
ĐẾ THI KẾT THÚC HC PHẤN
Môn : KIẾM TOÁN CĂN BÁN
Th ́i gian : 90 phútơ
Phấn I : Trắc nghiếm chón câu trá l ́i đúng nhất :ơ
1. Một yêu cậu ca nhạ quạn lỵ lạ nh ̣ng chi phị cho cc khon kiệm tra gian lận v saiư
sọt phại hiệu quạ ( nhọ h n tộn thật do sai phạm gây ra ) sẹ lạm cho :ơ
a. sai phạm tăng b. sai phạm giạm
c. không ạnh h ̣ng đện gian lận, sai stươ d. không c câu nạo đng
2. Nệu HTKSNB mạnh thị :
a. KTV đạnh giạ rụi ro kiệm soạt bặng 0
b. KTV đạnh giạ ri ro kiệm soạt thập
c. KTV đạnh giạ rụi ro tiệm tng cao
d. KTV đạnh giạ ri ro phạt hiện cao
3. Mục tiêu cụa HTKSNḄ̣ng đện lạ :ươ
a. bo vệ tại sạn b. đạm bo tịnh h ̣p l cụa thông tinơ
c. đm bạo hiệu năng qun lỵ c. không cọ câu no đụng
4. Bo vệ tại sạn,............, bạo đạm việc th ̣c hiện cạc chệ độ php lỵ vạ bạo đạm hiệuư
qu cụa cạc hoạt động đ chịnh lạ mc tiêu cụa HTKSNB.
a. bo đạm tịnh h ̣p lỵ cụa thông tinơ b. đạm bo độ tin cậy cụa thông tin
c. đm bạo tịnh trung th ̣c cụa thông tinư d. không c câu nạo đng
5. Khách th b t bu c c a ki m toán đ c l p g m :
a. Các t ch c kinh t , c quan qu n lý c a Nhà n c và các đoàn th xã h i. ế ơ ướ
b. c t ch c kinh doanh thu c m i thành ph n kinh t , các t ch c phi Chính ế
ph , các t ch c Chính ph , t ch c xã h i và các đoàn th th m chí c cá nhân.
c. Các b ph n c u thành trong m t đ n v . ơ
d. Ch a có câu nào đúngư
6. Đ i t ng ki m toán ph i bao g m c ph n th c tr ng tài chính n ngoài s ch ượ
là do :
a. Tính ph c t p c a các m i quan h tài chính t o ra.
b. Gi i h n v trình đ nghi p v c a k toán. ế
c. Ph ng ti n x thông tin k toán không th thu th p đ c t t c l ng thôngươ ế ượ ả ượ
tin tài chính phát ra.
d. Bao g m t t c c câu trên.
7. Đ i t ng tr c ti p c a ki m toán tài chính tr c h t và ch y u là : ư ế ướ ế ế
a. Nh ng tài li u liên quan t i quá trình hình thành phát tri n c a khách hàng,
các biên b n h p Ban qu n tr và các tài li u c a nh ng cu c ki m toán l n tr c. ướ
b. Nh ng quy ch ho t đ ng theo ngành d c c a đ n v đ c ki m toán. ế ơ ượ
c. Nh ng tài li u g n v i m c tiêu c a ki m toán không n m trong tài li u k toán ế
c a đ n v đ c ki m toán. ơ ượ
d. Nh ng tài li u k toán c a đ n v đ c ki m toán. ế ơ ượ
8. Đ xác minh và phán đ nh tình hình tài chính c a m t công ty, đ i t ng ki m toán ượ
là :
Đế số
02
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
a. Các tài li u k toán c a công ty ế
b. Các nghi p v tài chính th c tr ng tài chính ch a ph n ánh trên tài li u c a ư
ng ty.
c. Hi u nănghi u qu
d. Bao g m a và b
Phấn II : Trắc nghiếm chn câu tr l ́i Đúng/Sai :ơ
1. Hiệu quạ vạ hiệu năng cụa cạc cḥ̣ng trịnh, ̣ n.... cụng chịnh lạ độiươ ư
t ̣ng chung ca hoạt động kiệm ton.ươ
a. Đụng b. Sai
2. Đạm bo độ tin cậy ca thông tin chịnh lạ một trong cc mục tiêu cụa HTKSNB
a. Đụng b. Sai
3. Rụi ro kiệm toạn chịnh lạ rụi ro tiệm ận xuật phạt ṭ̣ bạn chật cụa khoạn mụcư
đ ̣c kiệm toạn.ươ
a. Đụng b. Sai
4. Hộ s kiệm toạn c thệ đ ̣c cung cập ra bên ngoi công ty kiệm toạn một cạch rộngơ ươ
rại.
a. Đụng b. Sai
5.M ̣c trọng yệu lạ khại niệm chị bạn chật cụa sai phạm đ̣̣̣c kiệm toạn viên phạtư ươ
hiện ra khi tiện hnh kiệm toạn tại đ̣n vị.ơ
a. Đụng b. Sai
6. Trch nhiệm cụa kệ ton viên lạ phại thu thập đậy đụ cạc bặng cḥ̣ng kiệmt tonư
cọ chật ḷ̣̣ng.ươ
a. Đụng b. Sai
7. Khi rụi ro kiệm soạt đ ̣c đạnh giạ lạ cao v rụi ro tiệm tạng đ ̣c đạnh giạ lạ thậpươ ươ
thị rụi ro pht hiện ̣̣ m ̣c cao.ơ ư
a. Đụng b. Sai
Phấn III: Chón t́́ thch h́́p điến váo chố trống :ư ơ
Chu n m c ki m toán là nh ng qui đ nh …(1)…. C n thi t song cũng ph i c ế
th đ n m c có th …..(2)…. đ c hành vi và …….(3)…. đ c ch t l ng công vi c ế ượ ượ ư
c a ki m toán viên. Trên th c t , ho t đ ng ….(4)… đã v t qua biên gi i c a t ng ế ượ
n c và xâm nh p đan xen l n nhau trên cùng m t đ a n, trên cùng m t n c. ướ ư
v y vi c hoà nh p các …..(5)…. là c n thi t. Công vi c này ph i đ c th c hi n trên ế ượ
c s nh ng ……(6)…. c a ngh nghi p chung. ơ
Tuy nhiên, m i n c có nh ng ……(7)…. riêng n không th v n d ng …..(8)…. ướ
m t h th ng chu n m c chung c a ….(9)….. Do v y, không th b qua nh ng đ c
tr ng c b n này khi xây d ng …..(10)… t ng qu c gia.ư ơ
1/ máyc 6/chu n m c ki m toán.
2/ nguyên lý chung 7/ IFAC
3/ ki m toán 8/ đ c t
4/ đi u ti t ế 9/ chu n m c ki m toán
5/ t i thi u 10/ đo l ngườ
Tải xuống 5,000₫ (2 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-12-13 10:38:41
ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN Môn : KIỂM TOÁN CĂN BẢN (MS2)

Khoa Kế toán
BM : Kiểm toán & Phân tích ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN Môn : KIỂM TOÁN CĂN BẢN (MS2) Khoa Kế toán BM : Kiểm toán & Phân tích
— Xem thêm —