Nhúng
Toàn màn hình
/ 2
Sao chép
Đang tải
Tải xuống tài liệu (2 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-12-13 10:38:41
ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN Môn : KIỂM TOÁN CĂN BẢN (MS2) Khoa Kế toán BM : Kiểm toán & Phân tích Khoa Kế toán BM : Kiếm toán & Phân tích ĐẾ THI KẾT THÚC HÓC PHẤN Môn : KIẾM TOÁN CĂN BÁN Th ́i gian : 90 phútơ Phấn I : Trắc nghiếm chón câu trá l ́i đúng nhất : ơ 1. Một yêu cậu cụa nhạ quạn lỵ lạ nh ̣ng chi phị cho cạc khoạn kiệm tra gian lận vạ sai ư sọt phại hiệu quạ ( nhọ h n tộn thật do sai phạm gây ra ) sẹ lạm cho : ơ a. sai phạm tăng b. sai phạm giạm c. không ạnh h ̣ng đện gian lận, sai sọt ươ d. không cọ câu nạo đụng 2. Nệu HTKSNB mạnh thị : a. KTV đạnh giạ rụi ro kiệm soạt bặng 0 b. KTV đạnh giạ rụi ro kiệm soạt thập c. KTV đạnh giạ rụi ro tiệm tạng cao d. KTV đạnh giạ rụi ro phạt hiện cao 3. Mục tiêu cụa HTKSNB ḥ̣̣ng đện lạ : ươ a. bạo vệ tại sạn b. đạm bạo tịnh h ̣p lỵ cụa thông tin ơ c. đạm bạo hiệu năng quạn lỵ c. không cọ câu nạo đụng 4. Bạo vệ tại sạn,............, bạo đạm việc th ̣c hiện cạc chệ độ phạp lỵ vạ bạo đạm hiệu ư quạ cụa cạc hoạt động đọ chịnh lạ mục tiêu cụa HTKSNB. a. bạo đạm tịnh h ̣p lỵ cụa thông tin ơ b. đạm bạo độ tin cậy cụa thông tin c. đạm bạo tịnh trung th ̣c cụa thông tin ư d. không cọ câu nạo đụng 5. Khách th b t bu c c a ki m toán đ c l p g m : ể ắ ộ ủ ể ộ ậ ồ a. Các t ch c kinh t , c quan qu n lý c a Nhà n c và các đoàn th xã h i. ổ ứ ế ơ ả ủ ướ ể ộ b. Các t ch c kinh doanh thu c m i thành ph n kinh t , các t ch c phi Chính ổ ứ ộ ọ ầ ế ổ ứ ph , các t ch c Chính ph , t ch c xã h i và các đoàn th th m chí c cá nhân. ủ ổ ứ ủ ổ ứ ộ ể ậ ả c. Các b ph n c u thành trong m t đ n v . ộ ậ ấ ộ ơ ị d. Ch a có câu nào đúng ư 6. Đ i t ng ki m toán ph i bao g m c ph n th c tr ng tài chính bên ngoài s sách ố ượ ể ả ồ ả ầ ự ạ ổ là do : a. Tính ph c t p c a các m i quan h tài chính t o ra. ứ ạ ủ ố ệ ạ b. Gi i h n v trình đ nghi p v c a k toán. ớ ạ ề ộ ệ ụ ủ ế c. Ph ng ti n x lý thông tin k toán không th thu th p đ c t t c l ng thông ươ ệ ử ế ể ậ ượ ấ ả ượ tin tài chính phát ra. d. Bao g m t t c các câu trên. ồ ấ ả 7. Đ i t ng tr c ti p c a ki m toán tài chính tr c h t và ch y u là : ố ượ ự ế ủ ể ướ ế ủ ế a. Nh ng tài li u liên quan t i quá trình hình thành và phát tri n c a khách hàng, ữ ệ ớ ể ủ các biên b n h p Ban qu n tr và các tài li u c a nh ng cu c ki m toán l n tr c. ả ọ ả ị ệ ủ ữ ộ ể ầ ướ b. Nh ng quy ch ho t đ ng theo ngành d c c a đ n v đ c ki m toán. ữ ế ạ ộ ọ ủ ơ ị ượ ể c. Nh ng tài li u g n v i m c tiêu c a ki m toán không n m trong tài li u k toán ữ ệ ắ ớ ụ ủ ể ằ ệ ế c a đ n v đ c ki m toán. ủ ơ ị ượ ể d. Nh ng tài li u k toán c a đ n v đ c ki m toán. ữ ệ ế ủ ơ ị ượ ể 8. Đ xác minh và phán đ nh tình hình tài chính c a m t công ty, đ i t ng ki m toán ể ị ủ ộ ố ượ ể là : Đế số 02 a. Các tài li u k toán c a công tyệ ế ủ b. Các nghi p v tài chính và th c tr ng tài chính ch a ph n ánh trên tài li u c a ệ ụ ự ạ ư ả ệ ủ công ty. c. Hi u năng và hi u qu ệ ệ ả d. Bao g m a và b ồ Phấn II : Trắc nghiếm chón câu trá l ́i Đúng/Sai : ơ 1. Hiệu quạ vạ hiệu năng cụa cạc cḥ̣ng trịnh, ḍ̣ ạn.... cụng chịnh lạ đội ươ ư t ̣ng chung cụa hoạt động kiệm toạn. ươ a. Đụng b. Sai 2. Đạm bạo độ tin cậy cụa thông tin chịnh lạ một trong cạc mục tiêu cụa HTKSNB a. Đụng b. Sai 3. Rụi ro kiệm toạn chịnh lạ rụi ro tiệm ận xuật phạt ṭ̣ bạn ...
— Xem thêm —
Bình luận