Hạy phân tích bài thơ Bác ơi của Tố Hữu để làm sáng tỏ ý kiến trong đọan văn bản đã nêu

Số trang: 5
Mã số: 122348
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 5
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-12-07 16:10:11
Trong lời điếu văn đầy xót thương và cảm động đọc trước linh cửu Chủ tịch  Hồ  Chí  Minh,  cố  Tổng  Bí  thư  Lê  Duẩn  đã  khẳng  định:  “Dân  tộc  ta, nhân dân ta, non sông đất nước ta đã sinh ra Hồ Chủ tịch, người anh hùng dân tộc vĩ đại, và chính Người đã làm rạng rỡ dân tộc ta, nhân dân ta, non sông đất nước ta”. Nhà thơ Tố Hữu cũng đã thể hiện điều đó trong một bài thơ khóc Bác – Bác ơi! Bác ơi! là tiếng khóc tiễn biệt, là lời “điếu văn bi hùng”bằng thơ (Xuân Diệu). Bài thơ không chỉ bộc lộ nỗi đau xót và tiếc thương, mà còn là sự đúc kết những suy nghĩ, chiêm nghiệm sâu sắc của tác giả về con người và cuộc đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bài làm Trong lời đi ếu vă n đầ y xót th ương và c ảm động đọc trướ c linh cử u Chủ t ịch H ồ Chí Minh, c ố Tổng Bí th ư Lê Du ẩn đã kh ẳng định: “Dân t ộc ta, nhân dân ta, non sông đất n ước ta đã sinh ra H ồ Ch ủ tịch, ng ười anh hùng dân t ộc vĩ đạ i, và chính Ng ười đã làm r ạng r ỡ dân t ộc ta, nhân dân ta, non sông đất n ước ta”. Nhà th ơ T ố H ữu c ũng đã th ể hi ện điều đó trong m ột bài th ơ khóc Bác – Bác ơi! Bác ơi! là ti ếng khóc tiễ n biệt, là lờ i “điếu vă n bi hùng”bằ ng thơ (Xuân Di ệu). Bài th ơ không ch ỉ b ộc l ộ nỗi đau xót và ti ếc th ươ ng, mà còn là sự đúc k ết nh ững suy nghĩ , chiêm nghi ệm sâu s ắc của tác gi ả về con ng ười và cu ộc đờ i của Ch ủ tịch H ồ Chí Minh. Giữa lúc cu ộc kháng chiế n chống đế quốc M ĩ c ủa dân t ộc đang ti ếp di ễn vô cùng gay go, quyế t liệt, ngày 2-9-1969, Ch ủ tịch H ồ Chí Minh t ừ trầ n. Ng ười qua đời là m ột tổn th ất lớ n lao đối với cách m ạng và dân t ộc Việt Nam. Trong nh ững ngày ấy, c ả dân t ộc ta và b ạn bè quốc t ế đã bi ểu l ộ n ỗi tiế c th ương, nỗi đau xót vô hạ n trước s ự ra đi c ủa Người. Trong nhữ ng ngày ấ y, “ Đời tuôn n ước m ắt, đờ i tuôn m ưa…”. Bác ơi! của T ố Hữu ra đời trong không khí nhữ ng ngày đại tang ấy. Bài th ơ như một bài “ điế u vă n bi hùng” th ể hi ện ở c ả k ết c ấu, gi ọng điệu l ẫ n hình ảnh, ngôn ngữ thơ… T ất c ả đã b ộc lộ nỗi đau xót, ti ếc th ương c ủa tác gi ả đồng th ời đúc k ết nh ững suy nghĩ , chiêm nghi ệm sâu s ắc của nhà th ơ về con ngườ i và cuộc đời của Chủ t ịch H ồ Chí Minh. Bài th ơ m ở đầ u vớ i khung c ảnh đau bu ồn, tang tóc bao trùm lên toàn cõi Vi ệt Nam trong nh ững ngày m ất Bác: “Su ốt mấy hôm rày đau tiễn đưa Đời tuôn n ước m ắt, trờ i tuôn m ưa”… Không hi ểu sao trong nh ững ngày Bác m ất, tr ời m ưa t ầm tã. Ph ải ch ăng t ổn th ất l ớn c ủa dân t ộc ta đã lay độ ng đến c ả tr ời xanh làm cho cao xanh kia c ũng tuôn trào nướ c mắt? Hay chính là n ước mắt c ủa con dân Vi ệt Nam khóc ngườ i cha già dân t ộc đã th ăng hoa, hòa vào v ũ trụ và ngưng kết thành m ưa? Nhà th ơ đã đồng nhấ t “đờ i” và “tr ời” t ạo thành m ột ý thơ có sứ c khái quát diễ n tả n ỗi đau lòng mình và n ỗi đau dân t ộc trước tổn th ất quá l ớn lao. Đ ó là nhữ ng giọt nước m ắt nóng b ỏng chất s ử thi – m ột dân tộc anh hùng tiế c th ương m ột anh hùng dân tộc. N ỗi tiếc th ương khi ến c ỏ cây, đấ t trời bỗng trở nên bùi ngùi, tâm h ồn người bỗng tr ở nên ng ơ ngác: “Chi ều nay con ch ạy về thăm Bác Ướt lạnh v ườn rau, m ấy gốc dừa!” Khung c ảnh thiên nhiên, khung cả nh nhà Bác… tất c ả v ẫn còn đây, như ng tất c ả đề u th ẫn th ờ: “Con lại lần theo l ối s ỏi quen Đến bên thang gác đứng nhìn lên Chuông ôi chuông nhỏ còn reo nữa? Phòng lặng, rèm buông, t ắt ánh đèn! … Trái bưởi kia vàng ng ọt với ai Th ơm cho ai n ữa hỡi hoa nhài! Còn đâu bóng Bác đi hôm sớm Quanh mặt h ồ in ...
— Xem thêm —
Bình luận