Phân tích thái độ của nhân vật Huấn Cao đối với viên quản ngục trong Chữ người tử tù của Nguyễn Tuân

Lượt xem: 35541
Số trang: 5
Mã số: 122326
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 5
Sao chép
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Bài làm
Ch người tca Nguyn Tuân là mt tác phm có nhiu thành công
ln v ngh thut. Bên cnh bút pháp lãng mn, th pháp tương phn,...
ngh thut xây dng nhân vt cũng to mt n tượng khó phai m, góp phn
vào s thành công ca truyn ngn. Điu đó đưc th hin sinh động qua
tâm lí nhân vt chính ca thiên truyn – nhân vt Hun Cao, đặc bit là din
biến thái độ ca ông đối vi nhân vt viên qun ngc.
Hun Cao là ai? Trong tác phm, nhân vt này được xây dng vi tt c
nim yêu mến, quý trng ca tác gi. Đó là mt người anh hùng đầu đội
tri, chân đạp đất, tài hoa vô song “có tài viết ch”, văn võ song toàn. Ch
không chu b giam cm trong xã hi nhiu bt công ngang trái mà cùng
nhân dân khi nghĩa chng li triu đình. Kết cc, ông đành l d mt đời
tài hoa anh dũng, b giam vào chn ngc t ch án chém.
Không phi nơi nào khác, chính ti chn ngc t này là nơi “lí tưởng”
để din ra cuc đối đầu gia hai lung tư tưởng – hai thế lc thù địch: mt
bên là nhng quan li qun ngc đại din cho chính quyn phong kiến thi
nát, bo th, tàn ác đương thi; mt bên là nhng k “ni lon”, nhng tên
“gic c” – nhng người anh hùng vì bt mãn cường quyn mà đứng lên
khi nghĩa.
Hiu rõ điu đó hơn ai hết, ban đầu Hun Cao đã t rõ khí ki tiết nghĩa
bng thái độ coi thường mit th viên qun ngc. Nhưng hi ôi, s đời vn
vn trái ngang như thế. Thi nát, bo th, tàn ác là t dùng cho ai kia, nó
không hoàn toàn đúng vi viên qun ngc tnh Sơn, nơi Hun Cao b giam.
Viên qun ngc li là mt người có tm lòng “bit nhn liên tài” rt mến
phc, sùng bái tài viết ch đẹp ca Hun Cao và thc s là k còn li chút
“thiên lương”. Sau khi nhn ra điu y, Hun Cao bng tt c s cao đẹp ca
nhân cách mt nhà nho chân chính đã cúi mình xung, nâng dy và phi bi
cho mt linh hn đang trên b vc ca ti li. Hun Cao dành nhng dòng
ch cui đời mình tng cho viên qun ngc, dành tiếng nói nhân tình vng
lên t sâu thm tâm hn khuyên gii viên qun ngc nhc ông quay v vi
thiên lương.
Din biến thái độ y ca Hun Cao là mt quá trình bin chng phc tp.
Ln đầu tiên “ra mt” nhng qun ngc tnh Sơn, Hun Cao đã có mt
thái độ, vic làm đầy thách thc: “r mnh gông”. Trong cái “r mnh” rt
t nhiên y n cha mt thái độ khinh bc: gông cùm ca các người có là
gì? ta r gông đui rp, và các ngươi chng khác chi lũ rp bám đen mt đất
kia. Vào trong nhà giam ri, thái độ ca ông vn không h nhún nhường un
mình hơn. Trong khi viên qun ngc vì tm chân tình ti nghip mà hết lòng
ưu ái cho ông và các bn đồng chí thì ông luôn luôn ra mt: “khinh bc đến
điu”. Khi viên qun ngc đến gp ông trong nhà giam “khép nép” hi:
“Ngài mun gì xin cho biết tôi s c gng chu cp” thì lnh lùng tr li:
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
“Ngươi hi ta mun gì? Ta ch mun có mt điu là nhà ngươi đừng đặt
chân vào đây”. Ông rt ung dung nơi bùn ly khc nghit y, thái độ này tt
đã nm trong toan tính ca Hun Cao: ông càng t ra ung dung bao nhiêu
càng t lòng khinh bc lũ “tiu li gi tù” by nhiêu, chúng chng h làm
ông lo s, chúng đang b mt hết uy quyn.
Có th nói, thái độ trên đây ca Hun Cao đối vi viên qun ngc là mt
tt yếu. Bi ông chưa được rõ ni trái ngang trong s phn người qun ngc.
Trong suy nghĩ ca ông lúc này, hn là đại din cho cái chính quyn ông thù
ghét: hn là k thù ca ông. Mà Hun Cao, con người ông đâu ch tài năng
xut chúng, ông còn tiêu biu cho nhân cách và khí phách người anh hùng.
Ông đã x thân vì đại nghĩa, cái chết còn coi nh như lông hng thì sao li
s k gi t hèn mn? Ông là con người đầy t trng “Ta nht sinh không vì
vàng ngc hay quyn thế mà ép mình (...) bao gi”. Câu nói khng khái y
khiến ta nghĩ đến ý thơ thanh cao ca Cao Bá Quát “Nht sinh đê th bái
hoa mai”, hay cái nhếch mép “Coi khinh nghìn lc sĩ” ca L Tn hay cái ý
nim sâu xa “Người đàn ông ch có th qu trong hai trường hp: Để ung
nước ngun và để hái hoa”. Vi mt nhân cách cao khiết như vy, trong mt
Hun Cao, ông ch coi viên qun ngc là k tiu nhân lê bước theo cái chính
quyn suy mt ông căm ghét: tt thy bn chúng ch k đáng khinh, đáng
coi thường mà thôi!
Thái độ này ca Hun Cao càng khiến người đọc cm phc ông hơn na.
Không cúi đầu trước ác quyn, tà lc; biết ghét cái ác đến tn cùng, điu đó
ch nhng con người có cái tâm rc r như ánh dương, sáng trong như
nước ngt đầu ngun và thanh cao như bông mai đầu núi.
Nếu câu chuyn đi theo chiu hướng y thì cũng đã rt hay. Nhưng ngòi
bút Nguyn Tuân không mun tuân theo nhng thói thường ca cuc sng
(ông là mt nhà văn đầy cá tính mà!). Viên qun ngc ca Nguyn Tuân
thc cht không ging nhng viên qun ngc thông thường. Ông li là mt
tâm hn nhiu un khúc kì l. Hiu rõ con người y, Hun Cao li có mt
thái độ khác hn, hoàn toàn ngược li lúc ban đầu.
Ông đã thy ân hn vì “biết đâu mt người như thy qun li có tm lòng
bit nhn liên tài”, vì “thiếu chút na ta đã ph mt tm lòng trong thiên
h”. Do đó, dù là mt người rt “khonh” “tr ch tri k, ông ít chu cho
ch” thì nay, nhng dòng ch cui cùng ca đời mình ông dành tng người
qun ngc. Chng nhng vy, ông còn coi người y như ch tri âm đưa li
khuyên gii. Đon văn miêu t cnh cho ch, ban li trong tác phm gây
nhiu nim rung cm cho người đọc, xng đáng là mt trong nhng áng văn
đẹp nht ca văn hc Vit Nam.
Đó qu thc là “Cnh tượng xưa nay chưa tng thy”. Nguyn Tuân đã
tp trung bút lc, tài năng, và s bay bng vào cnh này. Viết ch, cho ch,
chiêm ngưỡng ch thánh hin... Cnh tượng y vn ch dn ra nơi thư phòng
trang nghiêm, trnh trng ca nhng người hc rng tài cao. Còn chn ngc
Tải xuống 5,000₫ (5 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-12-07 03:54:08
Chữ người tử tù của Nguyễn Tuân là một tác phẩm có nhiều thành công lớn  về  nghệ  thuật.  Bên  cạnh  bút  pháp  lãng  mạn,  thủ  pháp  tương  phản,... nghệ thuật xây dựng nhân vật cũng tạo một ấn tượng khó phai mờ, góp phần vào sự thành công của truyện ngắn. Điều đó được thể hiện sinh động qua tâm lí nhân vật chính của thiên truyện – nhân vật Huấn Cao, đặc biệt là diễn biến thái độ của ông đối với nhân vật viên quản ngục. Chữ người tử tù của Nguyễn Tuân là một tác phẩm có nhiều thành công lớn  về  nghệ  thuật.  Bên  cạnh  bút  pháp  lãng  mạn,  thủ  pháp  tương  phản,... nghệ thuật xây dựng nhân vật cũng tạo một ấn tượng khó phai mờ, góp phần vào sự thành công của truyện ngắn. Điều đó được thể hiện sinh động qua tâm lí nhân vật chính của thiên truyện – nhân vật Huấn Cao, đặc biệt là diễn biến thái độ của ông đối với nhân vật viên quản ngục. Bài làm Chữ ngườ i tử tù c ủa Nguy ễn Tuân là m ột tác phẩm có nhi ều thành công l ớ n về nghệ thuật. Bên c ạnh bút pháp lãng m ạn, th ủ pháp t ương phả n,... nghệ thuật xây d ựng nhân v ật c ũng t ạo m ột ấn t ượ ng khó phai m ờ, góp phầ n vào s ự thành công của truy ện ng ắn. Điề u đó đượ c th ể hi ện sinh động qua tâm lí nhân v ật chính c ủa thiên truy ện – nhân vậ t Huấn Cao, đặ c biệt là di ễn bi ến thái độ của ông đối với nhân v ật viên qu ản ng ục. Hu ấn Cao là ai? Trong tác ph ẩm, nhân vậ t này được xây d ựng v ới tấ t cả ni ềm yêu m ến, quý trọng c ủa tác giả. Đ ó là m ột ng ười anh hùng đầu đội trờ i, chân đạp đấ t, tài hoa vô song “có tài vi ết ch ữ”, v ăn võ song toàn. Chỉ vì không ch ịu bị giam c ầm trong xã h ội nhiều bất công ngang trái mà cùng nhân dân kh ởi ngh ĩa ch ống l ại tri ều đình. K ết c ục, ông đành l ỡ d ở m ột đời tài hoa anh d ũng, bị giam vào ch ốn ngục từ ch ờ án chém. Không ph ải n ơi nào khác, chính t ại chố n ngục t ừ này là n ơi “lí t ưởng” để di ễn ra cu ộc đố i đầ u gi ữa hai lu ồng t ư t ưở ng – hai th ế l ực thù đị ch: một bên là nhữ ng quan lại qu ản ng ục đạ i diệ n cho chính quy ền phong ki ến th ối nát, b ảo th ủ, tàn ác đương th ời; m ột bên là nh ững k ẻ “n ổi lo ạn”, nh ững tên “gi ặc c ỏ” – nh ững ng ười anh hùng vì b ất mãn c ường quy ền mà đứ ng lên khở i ngh ĩa. Hi ểu rõ đi ều đó hơ n ai hết, ban đầ u Huấn Cao đã tỏ rõ khí khái ti ết ngh ĩa bằ ng thái độ coi thường mi ệt th ị viên quả n ngục. Nh ưng hỡ i ôi, sự đờ i v ẫn vốn trái ngang nh ư th ế. Thối nát, b ảo th ủ, tàn ác là t ừ dùng cho ai kia, nó không hoàn toàn đúng v ới viên qu ản ng ục tỉnh S ơn, nơ i Huấ n Cao b ị giam. Viên quả n ngục lại là m ột người có tấ m lòng “bi ệt nh ỡn liên tài” r ất m ến phục, sùng bái tài vi ết ch ữ đẹ p c ủa Huấ n Cao và th ực sự là k ẻ còn l ại chút “thiên l ương”. Sau khi nh ận ra điều ấy, Hu ấn Cao b ằng t ất c ả s ự cao đẹp c ủa nhân cách m ột nhà nho chân chính đã cúi mình xu ống, nâng dậy và phủi bụi cho m ột linh h ồn đang trên b ờ v ực của t ội lỗ i. Hu ấn Cao dành nhữ ng dòng ch ữ cu ối đời mình tặ ng cho viên qu ản ngục, dành ti ếng nói nhân tình v ọng lên t ừ sâu th ẳm tâm h ồn khuyên gi ải viên qu ản ng ục nh ắc ông quay v ề v ới thiên l ương. Diễn bi ến thái độ ấy của Huấ n Cao là m ột quá trình biệ n chứng phứ c tạp. L ần đầ u tiên “ra m ắt” nh ững quả n ngục t ỉnh S ơn, Hu ấn Cao đã có m ột thái độ, vi ệc làm đầy thách th ức: “rỗ mạnh gông”. Trong cái “rỗ m ạnh” r ất t ự nhiên ấy ẩn ch ứa m ột thái độ khinh bạ c: gông cùm của các ngườ i có là gì? ta r ỗ gông đuổi rệp, và các ng ươi ch ẳng khác chi l ũ r ệp bám đen mặt đấ t kia. Vào trong nhà giam r ồi, thái độ của ông v ẫn không hề nhún nhường uốn mình hơ n. Trong khi viên qu ản ngục vì tấ m chân tình t ội nghi ệp mà h ết lòng ư u ái cho ông và các bạ n đồng chí thì ông luôn luôn ra m ặt: “khinh b ạc đế n đi ều”. Khi viên qu ản ngục đến gặ p ông trong nhà giam “khép nép” h ỏi: “Ngài mu ốn gì xin cho biế t tôi sẽ c ố g ắng chu c ấp” thì l ạnh lùng tr ả l ời: “Ngươi hỏi ta mu ốn gì? Ta ch ỉ ...
— Xem thêm —
Bình luận