Soạn thảo một quyết định thành lập Hội đồng xác định giá trị Tài liệu lưu trữ của cơ quan đó

Số trang: 2
Mã số: 122280
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 2
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-11-29 09:53:05
Mẫu quyết định : Soạn thảo một quyết định thành lập Hội đồng xác định giá trị Tài liệu lưu trữ của cơ quan. So n th o m t quy t đ nh thành l p H i đ ng xác đ nh giá trạ ả ộ ế ị ậ ộ ồ ị ị Tài li u l u tr c a c quan đó ệ ư ữ ủ ơ UBND T NH Ỉ C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAMỘ Ộ Ủ Ệ S GI Ở AO THÔNG V N T IẬ Ả Đ c l p - T do - H nh phúcộ ậ ự ạ S : 376 /QĐ-SGTVT ố Vĩnh Long, ngày 08 tháng 11 năm 2006 QUY T Đ NH Ế Ị V vi c thành l p H i đ ng xác đ nh giá tr tài li u ề ệ ậ ộ ồ ị ị ệ l u tr đ ngh tiêu h y ư ữ ề ị ủ GIÁM Đ C S GIAO THÔNG V N T I Ố Ở Ậ Ả Căn c Quy t đ nh s 1076/2006/QĐ-UBND ngày 01/06/2006 c a y ban nhân dân t nh ứ ế ị ố ủ Ủ ỉ Vĩnh Long Quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và c c u t ch c b máy c a S Giao ị ứ ệ ụ ề ạ ơ ấ ổ ứ ộ ủ ở thông v n t i t nh Vĩnh Long ; ậ ả ỉ Căn c công văn s 2172/CĐBVN-QLPT&NL ngày 11/07/2005 c a C c Đ ng b Vi t ứ ố ủ ụ ườ ộ ệ Nam v vi c l u tr bài thi lý thuy t, bài thi th c hành lái xe; B n đ ngh s 367/ĐN-TDN ề ệ ư ữ ế ự ả ề ị ố ngày 13/9/2006 c a Tr ng D y ngh s 9 thu c B Qu c phòng. ủ ườ ạ ề ố ộ ộ ố Xét đ ngh c a ông Tr ng phòng V n t i - An toàn giao thông . ề ị ủ ưở ậ ả QUY T Đ NH : Ế Ị Đi u 1. ề Nay thành l p H i đ ng xác đ nh giá tr tài li u tiêu h y g m các ông có tên sauậ ộ ồ ị ị ệ ủ ồ đây : 1. Ông Nguy n Văn Long ễ - Phó Giám đ c Số ở - Ch t ch h i đ ng;ủ ị ộ ồ 2. Ông Nguy n Văn Chính ễ - Tr ng phòng VT-ATGTưở - Phó ch t ch;ủ ị 3. Ông Lâm Thành H o ả - Phó Chánh Văn phòng - Phó ch t ch;ủ ị 4. Ông Lê Văn Thành - Thanh tra viên TTGTVT - y viên; Ủ 5. Ông Võ Xuân H ng ư - Hi u phó Tr ng d y ngh s 9 - y viên;ệ ườ ạ ề ố Ủ 6. Ông Tô Văn Nh ng ườ - TP D ch v vi c làm " - y viên, th ký.ị ụ ệ Ủ ư Đi u 2. ề Các ông Chánh Văn phòng S ,Tr ng phòng V n t i - An toàn giao thông,ở ưở ậ ả Chánh Thanh tra S ,Th tr ng Tr ng D y ngh s 9 và các ông có tên đi u 1 ch u trách ở ủ ưở ườ ạ ề ố ở ề ị nhi m thi hành quy t đ nh này. ệ ế ị Quy t đ nh này có hi u l c k t ngày ký.ế ị ệ ự ể ừ GIÁM Đ C Ố N i nh n ơ ậ : - Nh đi u 2; ư ề - L u 2.01.01, ư (Đã ký) Nguy n Văn Hùng ễ
— Xem thêm —
Bình luận