Kênh phân phối

Số trang: 36
Mã số: 122220
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 36
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-11-25 17:29:38
1.    Kênh phân phối là gì ? 2.Vai trò và chức năng của kênh phân phối ? 3.Cơ cấu tổ chức của kênh phân phối 4,Hoạt động của kênh phân phối. 5.Khai thác hiệu quả kênh phân phối 1N h n g h i eu bi et c ba n ve N h n g h i eu bi et c ba n ve K en h ph an ph oiK en h ph an ph oiC h u y e n e 11 2M u c t i euM u c t i eu 1.1. K en h ph an ph oi l a g ?K en h ph an ph oi l a g ? 2.2. V ai t r o va ch c n an g cu a V ai t r o va ch c n an g cu a k en h ph an ph oi ?k en h ph an ph oi ? 3.3. C cau t o ch cC cau t o ch c cu a k en h cu a k en h ph an ph oiph an ph oi 4.4. HH oa t on g cu a k en h ph an oa t on g cu a k en h ph an ph oi .ph oi . 5.5. K h ai t h a c h i eu qu a k en h K h ai t h a c h i eu qu a k en h ph an ph oiph an ph oi 3K en h ph an ph oi l a g ?K en h ph an ph oi l a g ? 11 K e n h p h a n p h o i K e n h p h a n p h o i T a p h p n h n g ca n h a n h a y n h n g t o ch c k i n h d oa n h p h u t h u o c l a n n h a u l i e n qu a n e n qu a t r n h t a o r a v a ch u y e n sa n p h a m h a y d ch v u t n gi sa n x u a t e n n gi t i e u d u n g.T a p h p n h n g ca n h a n h a y n h n g t o ch c k i n h d oa n h p h u t h u o c l a n n h a u l i e n qu a n e n qu a t r n h t a o r a v a ch u y e n sa n p h a m h a y d ch v u t n gi sa n x u a t e n n gi t i e u d u n g.P h a n p h o iP h a n p h o i ..P h a n p h o i l a m o t h e t h o n g n h a m a m o t sa n p h a m , d ch v u h oa c m o t gi a i p h a p e n t a y n gi t i e u d u n g v a o t h i gi a n , a i e m v a h n h t h c m a n gi t i e u d u n g m on g m u o n . 4N gi ba n l eN h a bu o n s N gi t i e u d u n gV du m ot k en h ph an ph oiV du m ot k en h ph an ph oi N h a sa n x u a t C t y B I B I C A 5V ai t r o cu a t r u n g gi an ph an V ai t r o cu a t r u n g gi an ph an ph oiph oi G i a t a n g h i e u qu a h e t h o n g cu n g n gG i a t a n g h i e u qu a ...
— Xem thêm —
Từ khóa: Kênh phân phối
Bình luận