Kênh phân phối

Lượt xem: 2157
Số trang: 36
Mã số: 122220
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 36
Sao chép
1
Nhöõng hiu bit cô baûn veà
Nhöõng hiu bit cô baûn v
Keânh phaân phi
Keânh phaân phi
Chuyeân
ñeà
1
1
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
2
Muïc tiu
Muïc tiu
1.
1.
Knh phaân phoái laø gì ?
Knh phaân phoái laø gì ?
2.
2.
Vai troø vaø chöùc naêng cuûa
Vai troø vaø chöùc naêng cuûa
knh phaân phoái ?
knh phaân phoái ?
3.
3.
Cô caáu toå chöùc
Cô caáu toå chöùc
cuûa keânh
cuûa keânh
phaân phi
phaân phi
4.
4.
H
H
oaït ñng cuûa knh phaân
oaït ñng cuûa knh phaân
phi.
phi.
5.
5.
Khai thaùc hiu quaû knh
Khai thaùc hiu quaû knh
phaân phi
phaân phi
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
3
Knh phaân phoái laø gì?
Knh phaân phoái laø gì?
1
1
Keânh
phaân phi
Keânh
phaân phi
Taäp hôïp nhöõng caù nhaân hay
nhöõng t chöùc kinh doanh phuï
thuc laãn nhau lieân quan ñeán
quaù trình taïo ra vaø chuyeån saûn
phaåm hay dòch vuï töø nôøi saûn
xuaát ñeán ngöôøi tiu duøng.
Taäp hôïp nhöõng caù nhaân hay
nhöõng t chöùc kinh doanh phuï
thuc laãn nhau lieân quan ñeán
quaù trình taïo ra vaø chuyeån saûn
phaåm hay dòch vuï töø nôøi saûn
xuaát ñeán ngöôøi tiu duøng.
Phaân phi
Phaân phi
.
.
Phaân phi laø mt heä thng
nhaèm ñöa mt saûn phaåm, dòch
vuï hoaëc mt giaûi phaùp ñeán
tay ngöôøi tieâu duøng vaøo thôøi
gian, ñòa ñieåm vaø hình thöùc maø
ngöôøi tiu duøng mong mun.
Tải xuống 5,000₫ (36 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-11-25 17:29:38
1.    Kênh phân phối là gì ?
2.Vai trò và chức năng của kênh phân phối ?
3.Cơ cấu tổ chức của kênh phân phối
4,Hoạt động của kênh phân phối.
5.Khai thác hiệu quả kênh phân phối 1.    Kênh phân phối là gì ? 2.Vai trò và chức năng của kênh phân phối ? 3.Cơ cấu tổ chức của kênh phân phối 4,Hoạt động của kênh phân phối. 5.Khai thác hiệu quả kênh phân phối 1N h n g h i eu bi et c ba n ve N h n g h i eu bi et c ba n ve K en h ph an ph oiK en h ph an ph oiC h u y e n e 11 2M u c t i euM u c t i eu 1.1. K en h ph an ph oi l a g ?K en h ph an ph oi l a g ? 2.2. V ai t r o va ch c n an g cu a V ai t r o va ch c n an g cu a k en h ph an ph oi ?k en h ph an ph oi ? 3.3. C cau t o ch cC cau t o ch c cu a k en h cu a k en h ph an ph oiph an ph oi 4.4. HH oa t on g cu a k en h ph an oa t on g cu a k en h ph an ph oi .ph oi . 5.5. K h ai t h a c h i eu qu a k en h K h ai t h a c h i eu qu a k en h ph an ph oiph an ph oi 3K en h ph an ph oi l a g ?K en h ph an ph oi l a g ? 11 K e n h p h a n p h o i K e n h p h a n p h o i T a p h p n h n g ca n h a n h a y n h n g t o ch c k i n h d oa n h p h u t h u o c l a n n h a u l i e n qu a n e n qu a t r n h t a o r a v a ch u y e n sa n p h a m h a y d ch v u t n gi sa n x u a t e n n gi t i e u d u n g.T a p h p n h n g ca n h a n h a y n h n g t o ch c k i n h d oa n h p h u t h u o c l a n n h a u l i e n qu a n e n qu a t r n h t a o r a v a ch u y e n sa n p h a m h a y d ch v u t n gi sa n x u a t e n n gi t i e u d u n g.P h a n p h o iP h a n p h o i ..P h a n p h o i l a m o t h e t h o n g n h a m a m o t sa n p h a m , d ch v u h oa c m o t gi a i p h a p e n t a y n gi t i e u d u n g v a o t h i gi a n , a i e m v a h n h t h c m a n gi t i e u d u n g m on g m u o n . 4N gi ba n l eN h a bu o n s N gi t i e u d u n gV du m ot k en h ph an ph oiV du m ot k en h ph an ph oi N h a sa n x u a t C t y B I B I C A 5V ai t r o cu a t r u n g gi an ph an V ai t r o cu a t r u n g gi an ph an ph oiph oi G i a t a n g h i e u qu a h e t h o n g cu n g n gG i a t a n g h i e u qu a ...
— Xem thêm —
Từ khóa: Kênh phân phối
Bình luận