mục tiêu, động lực trong quản lý

Số trang: 2
Mã số: 121993
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 2
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-11-21 15:33:55
Trong hoạt động quản lý thì mục tiêu và động lực là 2 vấn đề quan trọng nhất, quyết định sự vận động và phát triển của hệ thống quản lý. Bỡi lẽ, mục tiêu của quản lý là trạng thái tương lai, là tiêu đích mà mọi hoạt động của hệ thống hướng đến tại mốc thời gian và không gian xác định. Mục tiêu còn là cơ sở chỉ đạo, định hướng hoạt động và toàn bộ quá trình vận động của hệ thống. Caâu   01:   Hay pha n tch no i dung va y ngha van e muc tieu, ong lc trong qua n ly va lien he viec gia i quyet van e tren trong thc tien n v ong ch. BAØI LAØM Trong   hoa ït  ñoäng   quaûn   lyù  thì   mu ïc tieâu vaø ñoäng löïc laø 2 vaán   ñ eà  quan   troïng   nhaát,   quyeát  ñònh   s öï vaän ñoäng vaø phaùt trieån cuûa   he ä thoáng quaûn lyù. Bôõi leõ,  muc tieu cua quan ly  laø tra ïng thaùi   t öông   lai,   laø   tieâu  ñích   maø   moïi   hoa ït ñoäng cuûa heä thoáng höôùng   ñ eán taïi moác thôøi gian vaø khoâng   gian   xa ùc  ñònh.   Muïc   tieâu   coøn   laø   c ô  sôû  chæ ñaïo, ñònh  höôùng  hoaït   ñ oäng vaø toaøn boä quaù trình vaän   ñ oäng cuûa heä thoáng. Xa ùc  ñònh   muïc   tieâu  ñuùng   coù   y ù nghóa ñaëc bieät quan troïng ñoái   v ôùi   söï  toàn   taïi   vaø   phaùt   trieån   cu ûa   toaøn   boä  heä  thoáng   quaûn   ly ù. Do quaûn lyù vöøa coù tính caùch   t ónh,   vöøa   laø   tieán   trình   coù  tính   ca ùch ñoäng  cho   neân   vai  troø   cuûa   mu ïc tieâu trong quaûn lyù cuõng theå   hie än   hai   maët.   Maët   tónh   taïi,   khi   xa ùc  ñònh   cuï  theå  caùc   muïc   tieâu   maø   to å  chöùc   theo  ñuoåi,  ñaët   chu ùng   laøm   neàn   taûng   cuûa   keá   hoa ïch nhaèm xaây döïng heä thoáng   qua ûn   lyù.   Maët  ñoäng   khi   höôùng   ñ eán muïc ñích chieán löôïc laâu daøi   cu ûa toå chöùc.  Do  ñoù, muïc tieâu phaûi cuï theå   ve à noäi dung, khoâng gian vaø thôøi   gian.   Mu ïc   tieâu   quaûn   lyù  phaûi   ñöôï c xaùc ñònh tröôùc ñeå chi phoái,   da ãn   daét   caû  chuû  theå  vaø  ñoái   t öôïng   quaûn   lyù  trong   toaøn   boä   qua ù  trình   hoaït  ñoäng.   Muïc   tieâu   qua ûn   lyù  coù  nhieàu   loaïi,   nhieàu   ca áp,   nhieàu   thöù  baäc   vôùi   nhöõng   khoa ûng   thôøi   gian   khaùc   nhau,   coù   mu ïc   tieâu   KT,   muïc   tieâu   chính   trò,   XH;  co ù  muïc  tieâu caáp thaáp, muïc   tie âu caáp  cao, muïc  tieâu laâu daøi,   mu ïc   tieâu   tröôùc   maét,   muïc   tieâu   ñò nh   tính   vaø   muïc   tieâu  ñònh   h öôùng…Muïc tieâu caáp thaáp phaûi   phu ïc   tuøng,   thoáng   nhaát   vaø  ñònh   h öôùng   vaøo   muïc   tieâu   caáp   cao;   mu ïc   tieâu   ngaén   haïn   phaûi   thoáng   nha át   vaø  ñònh   höôùng   vaøo   muïc   tie âu   laâu   daøi.   Trong   heä  thoáng   mu ïc   tieâu  ñoù,  con   ngöôøi  laø   muïc   tie âu   lôùn   nhaát,   bao   truøm   taát   caû   mo ïi lónh vöïc quaûn lyù. Do   ñoù,   phaûi   cuï  theå  hoùa   heä   tho áng   muïc   tieâu,   baûo  ñaûm   söï   tho áng  nhaát  cuûa  heä  thoáng    muïc   tie âu laø traùch nhieäm cuûa cô quan   qua ûn   lyù  caùc   caáp.   Neáu   khoâng   co ù  söï  thoáng   nhaát   trong   heä   tho áng  muïc  tieâu  seõ  daãn   tôùi   tình   tra ïng roái loaïn muïc tieâu, muïc tieâu   ca áp thaáp vaø muïc tieâu trung gian   se õ  khoâng   höôùng   vaøo   muïc   tieâu   cuo ái cuøng. Coøn   ong lc, theo   ngh óa   cô   ba ûn nhaát “laø caùi thuùc ñaåy laøm   cho bie án ñoåi vaø phaùt trieån” , laø   ye áu toá quyeát ñònh söï vaän ñoäng,   pha ùt   trieån   cuûa   toaøn   boä  heä   tho áng   quaûn   lyù  nhaèm  ñaït   muïc   tie âu  ñaõ  xaùc  ñònh.   Cuï  theå  hôn,   ñ oäng   löïc   laø   nhöõng   nhaân   toá   be ân   trong,   taùc  ñoäng   tröïc   tieáp   ñ eán haønh vi cuûa caù nhaân, cuûa   ta äp   theå,   töø  ñoù  taïo   khaû  naêng   th öïc   hieän   caùc   muïc   tieâu  ñaõ   hoa ïch  ñònh.   Bieãu   hieän   baèng   söï   ha êng   say   laøm   vieäc   cuûa   baûn   tha ân ngöôøi lao ñoäng. Neáu khoâng   co ù ñoäng löïc thì heä thoáng khoâng   va än ñoäng, phaùt trieån.  Ñ oäng löïc coù nhieàu loaïi khaùc   nhau tuøy theo ca ùch tieáp caän vaø   nghie ân   cöùu.   Chaúng   haïn  ñoäng   l öïc vaät chaát  laø khaû naêng thoûa   ma õn   veà  vaät   chaát.   Coøn  ñoäng   l öïc   tinh   thaàn   chính   laø   söï ñaùnh   gia ù  cuûa   taäp   theå,   cuûa   XH   veà   hoa ït ñoäng  cuûa  caù  nhaân.  Ngoaøi   ra   coøn   co ù ñoäng   löïc   beân   trong,   ñ oäng   löïc   beân   ngoaøi;  ñoäng   löïc   gia ùn   tieáp,ñoäng   löïc   tröïc   tieáp   ..   Trong   ñoù,   xeùt   1   caùch   khaùi   quaùt   th ì  con   ngöôøi   vöøa   laø   muïc   tieâu   v öøa   laø  ñoäng   löïc   quan   troïng   nha át,   quyeát  ñònh   söï  vaän  ñoäng,   pha ùt   trieån   cuûa   heä  thoáng   quaûn   ly ù.  Ñeå  phaùt   huy   nguoàn   löïc   con   ng öôøi,   ngöôøi   ta   coù  theå  chia   thaønh   03   nguo àn  ñoäng   löïc   nhoû   h ôn  ñoù  laø  ñoäng   löïc   haønh   chính   to å  chöùc,  ñoäng  löïc   KT,  ñoäng  löïc   tinh   tha àn.   Do  ñoù  chuû  theå  quaûn   ly ù  phaûi   bieát   khôi   nguoàn   caùc   ñ oäng löïc saùng taïo, taïo ra hôïp löïc   ñ eå höôùng vaøo muïc tieâu chung.  Nh ö  vaäy,   gia muc tieu va ong lc trong quan ly co moi quan he ac biet khong tach ri nhau .   Mu ïc   tieâu   taïo   ra   ñ oäng   löïc   vaø  ñoäng   löïc   nhaém   ñ eán muïc tieâu. Muïc tieâu ñuùng töï   tha ân noù seõ trôû thaønh ñoäng löïc.   Ng öôïc   laïi,   muïc ...
— Xem thêm —
Bình luận