CÁC PHƯƠNG PHÁP THU THẬP DỮ LIỆU TRONG NGHIÊN CỨU MARKETING

Số trang: 20
Mã số: 121938
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 20
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-11-20 14:56:36
- Các yêu cầu khi xác định dữ liệu - Các cách phân loại dữ liệu - Thế nào là dữ liệu thứ cấp và dữ liệu sơ cấp - Các loại dữ liệu thứ cấp và tiêu chuẩn đánh giá các dữ liệu thứ cấp - Các phương pháp định tính thu thập dữ liệu sơ cấp - Các phương pháp định lượng thu thập dữ liệu sơ cấp 28 CHƯƠ NG BA 3 CÁC PH ƯƠNG PHÁP THU TH ẬP DỮ LIỆU TRONG NGHIÊN C ỨU MARKETING NỘ I DUNG CHÍNH Nộ i dung chính c ủa ch ương này đề cập đế n: - Các yêu c ầu khi xác đị nh dữ liệu - Các cách phân loại d ữ liệu - Thế nào là d ữ liệu th ứ cấp và dữ li ệu sơ c ấp - Các lo ại dữ liệu th ứ cấp và tiêu chu ẩn đánh giá các d ữ liệu th ứ cấp - Các ph ương pháp định tính thu th ập dữ liệu sơ c ấp - Các ph ươ ng pháp định l ượng thu th ập dữ liệu s ơ c ấp 29 XÁC ĐỊNH D Ữ LIỆU Sau khi xác định vấ n đề và m ục tiêu nghiên c ứu, bướ c tiếp theo trong ti ến trình nghiên c ứu là xác đị nh lo ại d ữ liệ u nào c ần thu th ập và quyế t đị nh xem có th ể thu th ập các dữ liệu đó bằ ng phươ ng pháp nào. Các yêu c ầu của vi ệc xác đị nh dữ liệu: Các d ữ liệ u thu th ập ph ải đượ c xác định rõ ràng xu ất phát t ừ m ục tiêu nghiên c ứu. Khi xác đị nh dữ liệu, c ần tuân th ủ các yêu c ầu sau: - Những thông tin chứ a đự ng trong dữ liệu phả i phù h ợp và đủ làm rõ m ục tiêu nghiên c ứu. - Dữ li ệu phả i xác th ực trên hai ph ương di ện: • Giá tr ị: d ữ li ệu phả i lượng định đượ c những vấ n đề mà cu ộc nghiên cứ u cần l ượ ng đị nh. • Độ tin c ậy: ngh ĩa là n ếu l ập l ại cùng m ột phương pháp phả i sinh ra cùng m ột kết qu ả. - Dữ li ệu thu th ập phả i đả m b ảo nhanh và chi phí thu th ập có th ể ch ấp nhậ n đượ c. Đây là 3 yêu cầ u tối thi ểu c ần thi ết để thông tin thu th ập đượ c đầ y đủ và tin c ậy giúp cho nhà quả n trị có đủ c ơ s ở ch ắc ch ắn khi ra quy ết đị nh, đồng th ời là c ăn c ứ xác đáng để ngườ i nghiên c ứ u hình thành kế hoạch thu th ập dữ liệu thích h ợp. Phân lo ại dữ liệu: Để giúp ngườ i nghiên cứu ch ọn lựa đượ c đúng nh ững dữ liệu thích h ợp v ới m ục tiêu d ữ liệ u cần thi ết ph ải phân bi ệt 3 lo ại d ữ li ệu c ơ b ản. Phân lo ại dữ li ệu theo đặc tính c ủa d ữ li ệu: Theo cách phân lo ại này có 5 lo ại d ữ li ệu: Sự ki ện: Bao gồm nh ững s ự l ượ ng định hoặ c đo l ường về những gì th ực sự đã ho ặc đang t ồn tại. S ự ki ện có th ể h ữu hình ho ặc vô hình. S ự ki ện hữ u hình là nhữ ng sự ki ện có th ể l ượ ng định đượ c. Ví d ụ khi ta nói doanh nghiệ p VMC bán được 1500 xe, h ơn nă m 1994 là 300 xe, thì đó là m ột sự ki ện hữ u hình. Như ng sự ki ện có th ể vô hình, có nghĩ a là khó hoặc không thể đị nh l ượng được. Ý thích c ủa khách hàng v ề m ột ki ểu s ản ph ẩm là m ột s ự ki ện vô hình và r ất khó định l ượng. Việc định l ượng m ột cách chính xác s ự ki ện ch ỉ là lý tưởng. Trên th ực t ế, hầ u hết các v ấn đề mang tính ch ất là bán s ự ki ện (quasi-fact), đó là nh ững gì gầ n như sự ki ện, g ần nh ư s ự th ật. Nhi ều s ự ki ện ch ỉ dự a trên ước đị nh hay trên nhữ ng “mẫu” có độ tin c ậy t ươ ng đối. Sự ki ện có th ể phân lo ạ i thành: - Sự ki ện dân s ố học: đó là nhữ ng dữ kiện đượ c sử d ụng trong marketing, mô t ả các đặc đi ểm nhân khẩ u của dân cư hay khách hàng ... Ví dụ: thu nhậ p hàng năm của h ộ gia đình, s ố thành viên gia đ ình, tuổi tác, gi ới tính c ủa họ… - Sự ki ện xã h ội học: bao gồ ...
— Xem thêm —
Bình luận