báo cáo thực hành hóa đại cương

Lượt xem: 13513
Số trang: 42
Mã số: 121788
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 42
Sao chép
Tài liệu đang chờ ban quản trị duyệt!
lc đều
đun nh
+ 6-7 git dung dch AgNO
3
2N
Đ I H C DÂN L P VĂN LANG
KHOA CÔNG NGH SINH H C
T 5_ K16S AB
MÔN: HÓA H C Đ I C NG ƯƠ
GV h ng d n: ướ Th.S CAO NG C MINH TRANG
Danh sách thành viên:
1)NGUY N TH LAN VA
2)NGUY N VĂN V N
3)TR N ANH VĂN
4)NGUY N TH KI U VÂN
5)NGUY N CÔNG YÊN
Bài 1: XÁC Đ NH KH I L NG PHÂN T VÀ PH N NG ƯỢ
OXI-HÓA KH
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
I.M c đích thí nghi m :
1/ Xác đ nh kh i l ng phân t ượ :
N m đ c ph ng trình tr ng thái khí lý t ng, đ nh lu t b o toàn kh i l ng ượ ươ ưở ượ
đ nh lu t đ ng l ng. Thông qua vi c cân đo tính toán s hi u đ c b n ch t c a ươ ượ ượ
ch t khí, b n ch t c a m t ph n ng hóa h c, quan h s mol và đ ng l ng. ươ ượ
2/Ph n ng oxi-hóa kh :
Theo dõi hi n t ng và c u hình đi n t các nguyên t , gi i thích s thay đ ượ i hóa tr
c a m t s nguyên t hóa h c.
II. Ti n hành thí nghi mế :
2.1/ Xác đ nh kh i l ng phân t Zn ượ :
-Cân chính xác ≈ 0,1g k m h t. Cho c n th n 12ml dung d ch HCl 4M vào bình c u,
không đ dây ra thành bình. Đóng ch t nút l i.
-M k p và đi u ch nh bình nâng lên h xu ng, sao cho m c n c trong burette đ tướ
đ n đ chính xác m t v ch nào đó g i v ch 0 ban đ u t d ng l i; đ ng th iế
k p ch t l i. Thí nghi m ph i đ c ti n hành trong đi u ki n kín khí hoàn toàn. ượ ế
ki m tra đ kín c a d ng c ta làm nh sau: h bình xu ng. N u m c ch t l ng ư ế
burette t t xu ng 1 chút d ng l i sau 1 đ n 2 phút, m c ch t l ng không thay đ i ế
n a thì d ng c coi nh kín hoàn toàn. ư
-Sau khi th đ kín c a d ng c xong, ta b t đ u thí nghi m. M k p trên c bình
c u th ng đ ng đ mi ng Zn r i xu ng acid, r i k p l i trên giá. Lúc này ph n ng đã ế ơ
b t đ u x y ra. Khí hidro thoát ra đ y n c t burette sang bình. Sau khi k t thúc ph n ướ ế
ng, t c Zn đã tan h t, ch 1 th i gian đ nhi t đ trong bình b ng v i nhi t đ bên ế
ngoài. Ti p theo ta l i nâng h bình đ m c n c trong bình burette ngang b ngế ướ
nhau. Ch 1 phút, n u m c n c hai bên không thay đ i, ta đ c n c trên burette ế ư ướ
tính đ c th tích khí hidro thoát ra.ượ
B ng k t qu thí nghi m: ế
Kh i l ng Zn ư
dung trong ph n
Th tích khí hidro
thoát ra
Nhi t đ phòng Áp su t khí quy n
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
ng
m
Zn
≈ 0,1g V
H2
=V
1
– V
0
=46,8 – 38,5
=8,8ml
t
kk
= 30
0
C
=>T=303K
760mmHg
Ph ng trình ph n ng:ươ
Zn + 2HCl → ZnCl
2
+ H
2
n
H2
=(p
H2.
V
H2
)/(RT) = 3,43.10
-4
(mol)
n
H2
= n
Zn
=> M
Zn
= m
Zn
/ n
Zn
= 291,55 (g/mol)
2.2/Ph n ng oxi-hóa kh :
-Nguyên t d : L y ra 1 ng nghi m, cho vào đó 10-12 gi t dung d ch CuSO
4
0,5N
b vào đó 1 chi c đinh s t đã đ c chà s ch b ng gi y nhám. Sau 2-3 phút, quan ế ượ
sát màu s t trên m t chi c đinh dung d ch. Ti p t c thêm vào 2 gi t dung d ch ế ế
K
3
[Fe(CN)
6
] 0,1N. N u dung d ch có màu xanh đ m thì ch ng t dung d ch có ch a ionế
Fe
2+
( màu xanh Turnbull).
Ph ng trình ph n ng:ươ
Fe + CuSO
4
→ Fe(SO
4
)
2
+ Cu↓
Quan sát thí nghi m:
Ban đ u dung d ch có màu xanh. Sau khi b đinh s t vào thì trên b m t đinh s t và b
m t dung d ch xu t hi n k t t a màu màu đ g ch. ế
Fe th hi n tính kh .
-Nguyên t p:
L y ra 2 ng nghi m, đánh s 1 và 2. Cho vào m i ng 2-3 gi t n c iod. Sau đó: ỗ ố ướ
Tải xuống 5₫ (42 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-11-20 05:40:56
thực hành hóa đại cương thực hành hóa đại cương lắc đều đ u n  n hẹ + 6­7 gi ọt  du n g dịch  A gN O 3  2N Đ I H C DÂN L P VĂN LANG Ạ Ọ Ậ KHOA CÔNG NGH SINH H C Ệ Ọ T 5_ K16S AB Ổ MÔN: HÓA H C Đ I C NG Ọ Ạ ƯƠ GV h ng d n: ướ ẫ Th.S CAO NG C MINH TRANGỌ Danh sách thành viên: 1) NGUY N TH LAN VA Ễ Ị 2) NGUY N VĂN V N Ễ Ạ 3) TR N ANH VĂN Ầ 4) NGUY N TH KI U VÂN Ễ Ị Ề 5) NGUY N CÔNG YÊN Ễ Bài 1 : XÁC Đ NH KH I L NG PHÂN T VÀ PH N NG Ị Ố ƯỢ Ử Ả Ứ OXI-HÓA KH Ử I.M c đích thí nghi mụ ệ : 1/ Xác đ nh kh i l ng phân t ị ố ượ ử : N m đ c ph ng trình tr ng thái khí lý t ng, đ nh lu t b o toàn kh i l ng và ắ ượ ươ ạ ưở ị ậ ả ố ượ đ nh lu t đ ng l ng. Thông qua vi c cân đo và tính toán s hi u đ c b n ch t c a ị ậ ươ ượ ệ ẽ ể ượ ả ấ ủ ch t khí, b n ch t c a m t ph n ng hóa h c, quan h s mol và đ ng l ng. ấ ả ấ ủ ộ ả ứ ọ ệ ố ươ ượ 2/Ph n ng oxi-hóa kh ả ứ ử : Theo dõi hi n t ng và c u hình đi n t các nguyên t , gi i thích s thay đ ệ ượ ấ ệ ử ố ả ự iổ hóa trị c a m t s nguyên t hóa h c. ủ ộ ố ố ọ II. Ti n hành thí nghi m ế ệ : 2.1/ Xác đ nh kh i l ng phân t Zn ị ố ượ ử : -Cân chính xác ≈ 0,1g k m h t. Cho c n th n 12ml dung d ch HCl 4M vào bình c u, ẽ ạ ẩ ậ ị ầ không đ dây ra thành bình. Đóng ch t nút l i. ể ặ ạ -M k p và đi u ch nh bình nâng lên h xu ng, sao cho m ở ẹ ề ỉ ạ ố cự n c trong burette đ tướ ạ đ n đ chính xác m t v ch nào đó – g i là v ch 0 ban đ u thì d ng l i; đ ng th i ế ộ ở ộ ạ ọ ạ ầ ừ ạ ồ ờ k p ch t l i. Thí nghi m ph i đ c ti n hành trong đi u ki n kín khí hoàn toàn. ẹ ặ ạ ệ ả ượ ế ề ệ - Đ ki m tra đ kín c a d ng c ta làm nh sau: h bình xu ng. N u m c ch t l ng ể ể ộ ủ ụ ụ ư ạ ố ế ứ ấ ỏ burette t t xu ng 1 chút và d ng l i sau 1 đ n 2 phút, m c ch t l ng không thay đ i ở ụ ố ừ ạ ế ứ ấ ỏ ổ n a thì d ng c coi nh kín hoàn toàn. ữ ụ ụ ư - Sau khi th đ kín c a d ng c xong, ta b t đ u thí nghi m. M k p trên c bình ử ộ ủ ụ ụ ắ ầ ệ ở ẹ ổ c u th ng đ ng đ mi ng Zn r i xu ng acid, r i k p l i trên giá. Lúc này ph n ng đã ầ ẳ ứ ể ế ơ ố ồ ẹ ạ ả ứ b t đ u x y ra. Khí hidro thoát ra đ y n c t burette sang bình. Sau khi k t thúc ph n ắ ầ ả ẩ ướ ừ ế ả ng, t c Zn đã tan h t, ch 1 th i gian đ nhi t đ trong bình b ng v i nhi t đ bên ứ ứ ế ờ ờ ể ệ ộ ằ ớ ệ ộ ngoài. Ti p theo ta l i nâng h bình đ m c n c trong bình và burette ngang b ng ế ạ ạ ể ự ướ ằ nhau. Ch 1 phút, n u m c n c hai bên không thay đ i, ta đ c n c trên burette và ờ ế ự ướ ở ổ ọ ướ tính đ c th tích khí hidro thoát ra. ượ ể B ng k t qu thí nghi m: ả ế ả ệ Kh i l ng Zn ố ượ dung trong ph n ả Th tích khí hidro ể thoát ra Nhi t đ phòngệ ộ Áp su t khí quy nấ ể ngứ m Zn ≈ 0,1g V H2 =V 1 – V 0 =46,8 – 38,5 =8,8ml t kk = 30 0 C =T=303K 760mmHg Ph ng trình ph n ng: ươ ả ứ Zn + 2HCl → ZnCl 2 + H 2 ↑ n H2 =(p H2. V H2 )/(RT) = 3,43.10 -4 (mol) n H2 = n Zn = M Zn = m Zn / n Zn = 291,55 (g/mol) 2.2/Ph n ...
— Xem thêm —
Từ khóa: thực hành hóa