Tiết 59. GIẢI BÀI TOÁN VỀ HỆ THẤU KÍNH

Lượt xem: 1261
Số trang: 8
Mã số: 121694
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 8
Sao chép
Tiết 59. GIẢI BÀI TOÁN VỀ HỆ THẤU KÍNH
Ngy son: 12-04-2011
I. MC TIÊU
+ Phân tích trình y được quá trình tạo ảnh qua
mt hệ thấu kính. Viết được sơ đồ tạo ảnh.
+ Giải được các bài tập đơn giản về hệ hai thấu
kính.
II. CHUẨN BỊ
Giáo viên
+ Chọn lọc hai bài v về hệ hai thấu nh ghép
thuộc dạng có nội dung thuận và nội dung nghịch:
Hệ thấu kính đồng trục ghép cách nhau.
Hệ thấu kính đồng trục ghép sát nhau.
+ Giải từng bài toán nêu rphương pháp giải.
Nhấn mạnh (có lí giải) các hệ thức liên hệ:
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
d
2
= O
1
O
2
d
1
’ ; k = k
1
k
2
.
Hc sinh
Ôn lại nội dung bài hc về thấu kính.
III. TIẾN TRÌNH DY HC
Hoạt động 1 (5 phút) : Kiểm tra bài cũ : Viết các
công thức vthấu kính. Nêu các ng dụng của thấu
kính.
Hoạt động 2 (15 phút) : Lập sơ đtạo nh.
Hoạt động của giáo
viên
Hoạt động
của học
sinh
Nội dung
bản
Vhình 30.1.
Thực hiện tính toán.
Vhình.
Thực hiện
I. Lp sơ đtạo
ảnh
1. H hai thấu
kính đồng trục
ghép cách nhau
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Vhình 30.2.
Thực hiện tính toán.
Yêu c
ầu học sinh t
ra k
ết luận về độ t
của hệ thấu kính ghép
sát nhau.
C2.
Theo dõi
tính toán để
xác định d
2
và k.
Vhình.
Sơ đtạo ảnh:
L
1
L
2
AB 
A
1
B
1

A
2
B
2
d
1
d
1
d
2
d
2
Với: d
2
= O
1
O
2
d
1
’; k = k
1
k
2
=
21
'
2
'
1
dd
dd
2. H hai thấu
kính đồng trục
ghép sát nhau
Sơ đtạo ảnh:
L
1
Tải xuống 5,000₫ (8 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-11-18 11:57:14
Tiết 59. GIẢI BÀI TOÁN VỀ HỆ THẤU KÍNHMỤC TIÊU + Phân tích và trình bày được quá trình tạo ảnh qua một hệ thấu kính. Viết được sơ đồ tạo ảnh. + Giải được các bài tập đơn giản về hệ hai thấu kính. Tiết 59. GIẢI BÀI TOÁN VỀ HỆ THẤU KÍNHMỤC TIÊU + Phân tích và trình bày được quá trình tạo ảnh qua một hệ thấu kính. Viết được sơ đồ tạo ảnh. + Giải được các bài tập đơn giản về hệ hai thấu kính. Tiết 59. GIẢI BÀI TOÁN VỀ HỆ THẤU KÍNH Ngy soạn: 12-04-2011 I. MỤC TIÊU + Phân tích và trình bày được quá trình tạo ảnh qua một hệ thấu kính. Viết được sơ đồ tạo ảnh. + Giải được các bài tập đơn giản về hệ hai thấu kính. II. CHUẨN BỊ Giáo viên + Chọn lọc hai bài về về hệ hai thấu kính ghép thuộc dạng có nội dung thuận và nội dung nghịch: Hệ thấu kính đồng trục ghép cách nhau. Hệ thấu kính đồng trục ghép sát nhau. + Giải từng bài toán và nêu rỏ phương pháp giải. Nhấn mạnh (có lí giải) các hệ thức liên hệ: d2 = O1O2 – d1’ ; k = k1k2. Học sinh Ôn lại nội dung bài học về thấu kính. III. TIẾN TRÌNH DẠY – HỌC Hoạt động 1 (5 phút) : Kiểm tra bài cũ : Viết các công thức về thấu kính. Nêu các ứng dụng của thấu kính. Hoạt động 2 (15 phút) : Lập sơ đồ tạo ảnh. Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Nội dung cơ bản Vẽ hình 30.1. Thực hiện tính toán. Vẽ hình. Thực hiện I. Lập sơ đồ tạo ảnh 1. Hệ hai thấu kính đồng trục ghép cách nhau Vẽ hình 30.2. Thực hiện tính toán. Yêu cầu học sinh rút ra kết luận về độ tụ của hệ thấu kính ghép sát nhau. C2. Theo dõi tính toán để xác định d2 và k. Vẽ hình. Sơ đồ tạo ảnh: L1 L2 AB  A1B1  A2B2 d1 d1’ d2 d2’ Với: d2 = O1O2 – d1’; k = k1k2 = 21 '2'1 dd dd 2. Hệ hai thấu kính đồng trục ghép sát nhau Sơ đồ tạo ảnh: L1 Thực hiện C1. Rút ra kết luận. L2 AB  A1B1  A2B2 d1 d1’ d2 d2’ Với: d2 = – d1’; k = k1k2 = 21 '2'1 dd dd= - 1 '2 d d 21'21 1111 ffdd Hệ thấu kính tương đương với một thấu kính có độ tụ D = D1 + D2. Độ tụ của hệ hai thấu kính mỏng đồng trục ghép sát nhau bằng tổng đại số các độ tụ của từng thấu kính ghép thành hệ. Hoạt động 3 (20 phút) : Giải các bài tập ví dụ. Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Nội dung cơ bản Yêu cầu học sinh nêu sơ đồ tạo ảnh. Nêu sơ đồ tạo ảnh. II. Các bài tập thí dụ Bài tập 1 Sơ đồ tạo ảnh: L1 Yêu cầu học sinh tính d1’. Yêu cầu học sinh tính d2. Yêu cầu học sinh tính d2’. Yêu cầu học sinh tính k. Yêu cầu học Tính d1’. Tính d2. Tính d2’. Tính k. Nêu tính chất của ảnh cuối cùng. L2 AB  A1B1  A2B2 d1 d1’ d2 d2’ Ta có d’1 = 1510 )15.(10 11 11  fd fd= - 6(cm) d2 = l – d’1 = 34 – (-6) = 40(cm) d’2 = 2440 24.40 22 22 fd fd = 60(cm) k = 21 '2'1 dd dd = 40.10 60.6= - 0,9 Anh cuối cùng là ảnh thật, ...
— Xem thêm —
Bình luận