Nhúng
Toàn màn hình
/ 3
Sao chép
Đang tải
Tải xuống tài liệu (3 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-11-18 08:06:44
1 B TÀI CHÍNHỘ S : ố 13/2007/QĐ-BTC C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Ộ Ộ Ủ Ệ Đ c l p - T do - H nh phúc ộ ậ ự ạ Hà N i, ngày 13 tháng 3 năm 2007. ộ QUY T Đ NH Ế Ị Ban hành M u b n cáo b ch trong H s đăng ký chào bán ch ng ẫ ả ạ ồ ơ ứ khoán ra công chúng và H s đăng ký niêm y t ch ng khoán t i S ồ ơ ế ứ ạ ở giao d ch ch ng khoán, Trung tâm giao d ch ch ng khoán ị ứ ị ứ B TR NG B TÀI CHÍNH Ộ ƯỞ Ộ Căn c Lu t ch ng khoán s 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm ứ ậ ứ ố 2006; Căn c Ngh đ nh s 14/2007/NĐ-CP ngày 19 tháng 1 năm 2007 c a ứ ị ị ố ủ Chính ph quy đ nh chi ti t thi hành m t s đi u c a Lu t ch ng khoán; ủ ị ế ộ ố ề ủ ậ ứ Căn c Ngh đ nh s 77/2003/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2003 c a ứ ị ị ố ủ Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và c c u t ch c c a ủ ị ứ ệ ụ ề ạ ơ ấ ổ ứ ủ B Tài chính; ộ Theo đ ngh c a Ch t ch U ban Ch ng khoán Nhà n c, ề ị ủ ủ ị ỷ ứ ướ QUY T Đ NH: Ế Ị Đi u 1 ề . Ban hành kèm theo Quy t đ nh này M u b n cáo b ch trongế ị ẫ ả ạ H s đăng ký chào bán ch ng khoán ra công chúng và H s đăng ký niêm ồ ơ ứ ồ ơ y t ch ng khoán t i S giao d ch ch ng khoán, Trung tâm giao d ch ch ng ế ứ ạ ở ị ứ ị ứ khoán, bao g m: ồ 1. M u B n cáo b ch chào bán c phi u ra công chúng theo quy đ nh ẫ ả ạ ổ ế ị t i Ph l c s 01 ban hành kèm theo Quy t đ nh này. ạ ụ ụ ố ế ị 2. M u B n cáo b ch chào bán trái phi u ra công chúng theo quy đ nh ẫ ả ạ ế ị t i Ph l c s 02 ban hành kèm theo Quy t đ nh này. ạ ụ ụ ố ế ị 3. M u b n cáo b ch niêm y t c phi u, trái phi u trên S giao d ch ẫ ả ạ ế ổ ế ế ở ị ch ng khoán, Trung tâm giao d ch ch ng khoán theo quy đ nh t i Ph l c s ứ ị ứ ị ạ ụ ụ ố 03 ban hành kèm theo Quy t đ nh này. ế ị 4. M u b n cáo b ch chào bán ch ng ch qu đ u t ch ng khoán ra ẫ ả ạ ứ ỉ ỹ ầ ư ứ công chúng và niêm y t trên S giao d ch ch ng khoán theo quy đ nh t i Ph ế ở ị ứ ị ạ ụ l c s 04 ban hành kèm theo Quy t đ nh này. ụ ố ế ị 1 5. M u b n cáo b ch chào bán c phi u công ty đ u t ch ng khoánẫ ả ạ ổ ế ầ ư ứ ra công chúng và niêm y t trên S giao d ch ch ng khoán theo quy đ nh t i ế ở ị ứ ị ạ Ph l c s 05 ban hành kèm theo Quy t đ nh này. ụ ụ ố ế ị Đi u 2 ề . Quy t đ nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày đăngế ị ệ ự ể ừ Công báo. Ch t ch U ban Ch ng khoán Nhà n c, Chánh Văn phòng B ủ ị ỷ ứ ướ ộ Tài chính, Th tr ng các đ n v thu c B Tài chính, Giám đ c S giao d ch ủ ưở ơ ị ộ ộ ố ở ị ch ng khoán, Giám đ c Trung tâm giao d ch ch ng khoán và các t ch c, cá ứ ố ị ứ ổ ứ nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này. ị ệ ế ị N i nh n: ơ ậ - Văn phòng Qu c h i; ố ộ - Văn phòng Ch t ch n c; ủ ị ướ - Văn phòng Trung ng và các Ban c a Đ ng; ươ ủ ả - Th t ng, các Phó Th t ng Chính ph ; ủ ướ ủ ướ ủ - Các B , c quan ngang B , ộ ơ ộ c quan thu c Chính ph ; ơ ộ ủ - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; ệ ể ố - Toà án nhân dân t i cao; ố - HĐND, UBND các t nh, ỉ thành ph tr c thu c Trung ...
— Xem thêm —
Bình luận