QUYẾT ĐỊNH Ban hành Mẫu bản cáo bạch trong Hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng và Hồ sơ đăng ký niêm yết chứng khoán tại Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm giao dịch chứng khoán.

Lượt xem: 296
Số trang: 3
Mã số: 121599
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 3
Sao chép
Tài liệu đang chờ ban quản trị duyệt!
B I CHÍNH
S : 13/2007/QĐ-BTC
C NG HÒA H I CH NGHĨA VI T NAM
Đ c l p - T do - H nh phúc
Hà N i, ngày 13 tháng 3 năm 2007.
QUY T Đ NH
Ban hành M u b n cáo b ch trong H s đăng ký chào bán ch ng ơ
khoán ra công chúng và H s đăng ký niêm y t ch ng khoán t i S ơ ế
giao d ch ch ng khoán, Trung tâm giao d ch ch ng khoán
B TR NG B TÀI CHÍNH ƯỞ
Căn c Lu t ch ng khoán s 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm
2006;
Căn c Ngh đ nh s 14/2007/NĐ-CP ngày 19 tháng 1 năm 2007 c a
Chính ph quy đ nh chi ti t thi hành m t s đi u c a Lu t ch ng khoán; ế
Căn c Ngh đ nh s 77/2003/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2003 c a
Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n c c u t ch c c a ơ
B Tài chính;
Theo đ ngh c a Ch t ch U ban Ch ng khoán Nhà n c, ướ
QUY T Đ NH:
Đi u 1 . Ban hành kèm theo Quy t đ nh này M u b n cáo b ch trongế
H s đăng chào bán ch ng khoán ra công chúng H s đăng niêm ơ ơ
y t ch ng khoán t i S giao d ch ch ng khoán, Trung tâm giao d ch ch ngế
khoán, bao g m:
1. M u B n cáo b ch chào bán c phi u ra công chúng theo quy đ nh ế
t i Ph l c s 01 ban hành kèm theo Quy t đ nh này. ế
2. M u B n cáo b ch chào bán trái phi u ra công chúng theo quy đ nh ế
t i Ph l c s 02 ban hành kèm theo Quy t đ nh này. ế
3. M u b n cáo b ch niêm y t c phi u, trái phi u trên S giao d ch ế ế ế
ch ng khoán, Trung tâm giao d ch ch ng khoán theo quy đ nh t i Ph l c s
03 ban hành kèm theo Quy t đ nh này.ế
4. M u b n cáo b ch chào bán ch ng ch qu đ u t ch ng khoán ra ư
công chúng niêm y t trên S giao d ch ch ng khoán theo quy đ nh t i Phế
l c s 04 ban hành kèm theo Quy t đ nh này. ế
1
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
5. M u b n cáo b ch chào bán c phi u công ty đ u t ch ng khoán ế ư
ra công chúng niêm y t trên S giao d ch ch ng khoán theo quy đ nh t iế
Ph l c s 05 ban hành kèm theo Quy t đ nh này. ế
Đi u 2 . Quy t đ nh này hi u l c sau 15 ngày, k t ngày đăngế
Công báo. Ch t ch U ban Ch ng khoán Nhà n c, Chánh Văn phòng B ướ
Tài chính, Th tr ng các đ n v thu c B Tài chính, Giám đ c S giao d ch ư ơ
ch ng khoán, Giám đ c Trung tâm giao d ch ch ng khoán các t ch c,
nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này. ế
N i nh n:ơ
- Văn phòng Qu c h i;
- Văn phòng Ch t ch n c; ướ
- Văn phòng Trung ng và các Ban c a Đ ng;ươ
- Th t ng, các Phó Th t ng Chính ph ; ướ ư
- Các B , c quan ngang B , ơ
c quan thu c Chính ph ;ơ
- Vi n Ki m sát nhân dân t i cao;
- Toà án nhân dân t i cao;
- HĐND, UBND các t nh,
thành ph tr c thu c Trung ng; ươ
- Công báo;
- Website Chính ph ;
- c KiÓm tra V¨n bn (Bé T ph¸p);
- C¸c ®¬n thuéc Bé;
- Website B Tài chính;
- Lu: VT, UBCKNN.
KT. B TR NG ƯỞ
TH TR NG ƯỞ
(Đã ký)
Tr n Xuân Hà
2
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Ph lc s 01.doc
Ph lc s 02.doc
Ph lc s 03.doc
Ph lc s 04.doc
Ph lc s 05.doc
3
Tải xuống 5,000₫ (3 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-11-18 08:06:44
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Mẫu bản cáo bạch trong Hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng và Hồ sơ đăng ký niêm yết chứng khoán tại Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm giao dịch chứng khoán, bao gồm: QUYẾT ĐỊNH:   Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Mẫu bản cáo bạch trong Hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng và Hồ sơ đăng ký niêm yết chứng khoán tại Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm giao dịch chứng khoán, bao gồm: B TÀI CHÍNHỘ S : ố 13/2007/QĐ-BTC C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Ộ Ộ Ủ Ệ Đ c l p - T do - H nh phúc ộ ậ ự ạ Hà N i, ngày 13 tháng 3 năm 2007. ộ QUY T Đ NH Ế Ị Ban hành M u b n cáo b ch trong H s đăng ký chào bán ch ng ẫ ả ạ ồ ơ ứ khoán ra công chúng và H s đăng ký niêm y t ch ng khoán t i S ồ ơ ế ứ ạ ở giao d ch ch ng khoán, Trung tâm giao d ch ch ng khoán ị ứ ị ứ B TR NG B TÀI CHÍNH Ộ ƯỞ Ộ Căn c Lu t ch ng khoán s 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm ứ ậ ứ ố 2006; Căn c Ngh đ nh s 14/2007/NĐ-CP ngày 19 tháng 1 năm 2007 c a ứ ị ị ố ủ Chính ph quy đ nh chi ti t thi hành m t s đi u c a Lu t ch ng khoán; ủ ị ế ộ ố ề ủ ậ ứ Căn c Ngh đ nh s 77/2003/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2003 c a ứ ị ị ố ủ Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và c c u t ch c c a ủ ị ứ ệ ụ ề ạ ơ ấ ổ ứ ủ B Tài chính; ộ Theo đ ngh c a Ch t ch U ban Ch ng khoán Nhà n c, ề ị ủ ủ ị ỷ ứ ướ QUY T Đ NH: Ế Ị Đi u 1 ề . Ban hành kèm theo Quy t đ nh này M u b n cáo b ch trongế ị ẫ ả ạ H s đăng ký chào bán ch ng khoán ra công chúng và H s đăng ký niêm ồ ơ ứ ồ ơ y t ch ng khoán t i S giao d ch ch ng khoán, Trung tâm giao d ch ch ng ế ứ ạ ở ị ứ ị ứ khoán, bao g m: ồ 1. M u B n cáo b ch chào bán c phi u ra công chúng theo quy đ nh ẫ ả ạ ổ ế ị t i Ph l c s 01 ban hành kèm theo Quy t đ nh này. ạ ụ ụ ố ế ị 2. M u B n cáo b ch chào bán trái phi u ra công chúng theo quy đ nh ẫ ả ạ ế ị t i Ph l c s 02 ban hành kèm theo Quy t đ nh này. ạ ụ ụ ố ế ị 3. M u b n cáo b ch niêm y t c phi u, trái phi u trên S giao d ch ẫ ả ạ ế ổ ế ế ở ị ch ng khoán, Trung tâm giao d ch ch ng khoán theo quy đ nh t i Ph l c s ứ ị ứ ị ạ ụ ụ ố 03 ban hành kèm theo Quy t đ nh này. ế ị 4. M u b n cáo b ch chào bán ch ng ch qu đ u t ch ng khoán ra ẫ ả ạ ứ ỉ ỹ ầ ư ứ công chúng và niêm y t trên S giao d ch ch ng khoán theo quy đ nh t i Ph ế ở ị ứ ị ạ ụ l c s 04 ban hành kèm theo Quy t đ nh này. ụ ố ế ị 1 5. M u b n cáo b ch chào bán c phi u công ty đ u t ch ng khoánẫ ả ạ ổ ế ầ ư ứ ra công chúng và niêm y t trên S giao d ch ch ng khoán theo quy đ nh t i ế ở ị ứ ị ạ Ph l c s 05 ban hành kèm theo Quy t đ nh này. ụ ụ ố ế ị Đi u 2 ề . Quy t đ nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày đăngế ị ệ ự ể ừ Công báo. Ch t ch U ban Ch ng khoán Nhà n c, Chánh Văn phòng B ủ ị ỷ ứ ướ ộ Tài chính, Th tr ng các đ n v thu c B Tài chính, Giám đ c S giao d ch ủ ưở ơ ị ộ ộ ố ở ị ch ng khoán, Giám đ c Trung tâm giao d ch ch ng khoán và các t ch c, cá ứ ố ị ứ ổ ứ nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này. ị ệ ế ị N i nh n: ơ ậ - Văn phòng Qu c h i; ố ộ - Văn phòng Ch t ch n c; ủ ị ướ - Văn phòng Trung ng và các Ban c a Đ ng; ươ ủ ả - Th t ng, các Phó Th t ng Chính ph ; ủ ướ ủ ướ ủ - Các B , c ...
— Xem thêm —