Nhúng
Toàn màn hình
/ 27
Sao chép
Đang tải
Tải xuống tài liệu (27 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-11-18 01:32:37
Hb chiếm 34% lượng protein hồng cầu.Đời sống hồng cầu khoảng 120 ngàyHồng cầu già bị phá hủy ở hệ thống võng nội mô giải phóng HbHb thủy phân thành Hem và GlobinHem thoái hóa thành bilirubinGlobin thoái hóa thành acid aminTổng hợp Hb là sự tổng hợp Hem và globinTổng hợp hemTổng hợp globin    Chuyển hóa Hemoglobin  BS. Chi Mai    Mục tiêu   Tr ình bày được sơ đồ thoái hóa  hemoglobin.  Tr ình bày được nguyên nhân, các đặc  đ iểm hóa sinh của hội chứng vàng da  Tr ình bày được bệnh lý do rối loạn tổng  h ợp Hem và globin.    Mở đầu  Hb chi ếm 34% lượng protein hồng cầu.  Đờ i sống hồng cầu khoảng 120 ngày  H ồng cầu già bị phá hủy ở hệ thống võng nội mô  gi ải phóng Hb  Hb th ủy phân thành Hem và Globin  Hem tho ái hóa thành bilirubin  Globin tho ái hóa thành acid amin  T ổng hợp Hb là sự tổng hợp Hem và globin  T ổng hợp hem  T ổng hợp globin    Thoái hóa hemoglobin H ồng cầu già Lách, tủy xương, tế  b ào Kupfer của gan Đạ i  th ực  b ào Gan    Thoái hóa Hemoglobin    Thoái hóa hem  Bilirubin l à sản phẩm thoái hóa của hem    Thoái hóa hem NHNHNNHCHCHCHOO NHNHNHNHCHCH2CHOO MVMPPMMV VMMPPMVM BiliverdinNADPH + H+ NADP+ Biliverdin Reductase Excreted by Reptilesand birds HEME O2 + NADPH H2O + NADP+ Fe3+ BILIRUBIN(Neurotoxin to babies) Bone marrow transferrin Plasma Serum Albumin ComplexLIVER Modified fromFig. 28-31 Stryer4th Ed. NEONATAL JAUNDICEBilirubin accumulates in newborns.(destroy with sunlight). Heme oxygenase (ER) CO H2O soluble exhaled ANTIOXIDANT Fat soluble    Thoái hóa hem (tiếp) NHNHNHNHCHCH2CHOO VMMMVM COOCOO OH OH H UDP H OHH OH COO UDP-glucuronate + Bilirubin Endoplasmic reticulumUDP-glucuronosyltransferase (UGT 1A1*) NHNHNHNHCHCH2CHOO VMMMVM COOC OH OH H O H OHH OH COO O BILIRUBIN DIGLUCURONIDE (Soluble bilirubin diglucuronide secreted into the bile) BILIRUBIN MONOGLUCURONIDE UDP UDP gluc. + UGT 1A1    Thoái hóa Hem (tiếp)  Bilirubin li ên hợp (Bilirubin diglucuronat) Theo mật  xu ống ruột Vi khu ẩn ở ruột giải phóng bilirubin tự do  v à thoái hóa thành urobilinogen Ph ần nhỏ được tái hấp  thu v ề gan theo tĩnh  m ạch cửa, tới thận và  b ài tiết ra ngoài nước  ti ểu     urobilin Ph ần lớn chuyển thành  stercobilinogen      stercobilin, s ắc tố chính  c ủa phânUDP­Glucuronyl  transferase    Thóai hóa hem    Thoái hóa hem    Tan huyết nội mạch  B ình thường 
— Xem thêm —
Bình luận