Sáng kiến kinh nghiệm toán lớp 2

Lượt xem: 55196
Số trang: 12
Mã số: 121455
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 12
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-11-17 17:05:47
Sáng kiến kinh nghiệm toán lớp 2nguồn lực con người được xác định là quan trong nhất nhằm đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước.Chính vì thế, con người vừa là mục tiêu vừa là động lực phát triển kinh tế - xã hội. Đứng trước yêu cầu đó, ngày 09/12/2000 Quốc hội đã có quyết định số 40 về đổi mới giáo dục phổ thông với mục tiêu : "Xây dựng nội dung chương trình, phương pháp giáo dục, sách giáo khoa phổ thông mới nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho thế hệ trẻ, A. PH N M Đ UẦ Ở Ầ Hi n nay, đ t n c ta đang phát tri n m nh m các ngu n l c, trong đó ệ ấ ướ ể ạ ẽ ồ ự ngu n l c con ng i đ c xác đ nh là quan trong nh t nh m đáp ng yêu c u ồ ự ườ ượ ị ấ ằ ứ ầ c a s nghi p công nghi p hoá - hi n đ i hoá đ t n c.Chính vì th , con ng i ủ ự ệ ệ ệ ạ ấ ướ ế ườ v a là m c tiêu v a là đ ng l c phát tri n kinh t - xã h i. Đ ng tr c yêu c u ừ ụ ừ ộ ự ể ế ộ ứ ướ ầ đó, ngày 09/12/2000 Qu c h i đã có quy t đ nh s 40 v đ i m i giáo d c ph ố ộ ế ị ố ề ổ ớ ụ ổ thông v i m c tiêu : "Xây d ng n i dung ch ng trình, ph ng pháp giáo d c, ớ ụ ự ộ ươ ươ ụ sách giáo khoa ph thông m i nh m nâng cao ch t l ng giáo d c toàn di n cho ổ ớ ằ ấ ượ ụ ệ th h tr , đáp ng yêu c u phát tri n ngu n nhân l c ph c v công nghi p hoá ế ệ ẻ ứ ầ ể ồ ự ụ ụ ệ - hi n đ i hoá đ t n c." ệ ạ ấ ướ Trong h th ng giáo d c Qu c dân, Ti u h c là b c h c có ý nghĩa r t ệ ố ụ ố ể ọ ậ ọ ấ quan tr ng đ i v i s v n đ ng và phát tri n toàn h th ng, là b c h c n n t ng ọ ố ớ ự ậ ộ ể ệ ố ậ ọ ề ả đ t c s ban đ u cho vi c hình thành và phát tri n toàn di n nhân cách c a con ặ ơ ở ầ ệ ể ệ ủ ng i, là n n móng v ng ch c cho toàn b h th ng giáo d c Qu c dân. ườ ề ữ ắ ộ ệ ố ụ ố B t đ u t năm h c 2002 - 2003, ch ng trình - SGK m i tri n khai đ i ắ ầ ừ ọ ươ ớ ể ạ trà trên c n c. Ngay t năm h c đ u tiên, v i tinh th n và quy t tâm cao, đ a ả ướ ừ ọ ầ ớ ầ ế ị ph ng và nhà tr ng đã u tiên nh ng gì t t đ p nh t cho các l p thay sách: ươ ườ ư ữ ố ẹ ấ ớ phòng h c t t nh t, giáo viên có năng l c, ... T p th giáo viên cũng chuy n ọ ố ấ ự ậ ể ể mình hoà nh p cùng các tr ng trong toàn huy n, b c đ u đã có nh ng thành ị ườ ệ ướ ầ ữ qu đáng k trong đ i m i ph ng pháp d y h c nói chung và môn Toán nói ả ể ổ ớ ươ ạ ọ riêng. Tuy nhiên, đ i v i môn Toán, vi c làm th nào đ h c sinh ti p c n v n ố ớ ệ ế ể ọ ế ậ ấ đ đ t ra c a bài toán, t mày mò tìm hi u d i s t ch c h ng d n c a giáo ề ặ ủ ự ể ướ ự ổ ứ ướ ẫ ủ viên đ t đó t tìm ra ki n th c là m t bài toán mà đ i ngũ giáo viên tr ng ể ừ ự ế ứ ộ ộ ườ Ti u h c s 1 Tri u Long còn v ng m c. Đây cũng là v n đ b n thân tôi quan ể ọ ố ệ ướ ắ ấ ề ả tâm t nhi u năm nay . V i mong mu n nâng cao ch t ...
— Xem thêm —
Bình luận