Sáng kiến kinh nghiệm toán lớp 2

Lượt xem: 54800
Số trang: 12
Mã số: 121455
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 12
Sao chép
Tài liệu đang chờ ban quản trị duyệt!
A. PH N M Đ U
Hi n nay, đ t n c ta đang phát tri n m nh m các ngu n l c, trong đó ướ
ngu n l c con ng i đ c xác đ nh quan trong nh t nh m đáp ng yêu c u ườ ượ
c a s nghi p công nghi p hoá - hi n đ i hoá đ t n c.Chính vì th , con ng i ướ ế ườ
v a là m c tiêu v a đ ng l c phát tri n kinh t - xã h i. Đ ng tr c yêu c u ế ướ
đó, ngày 09/12/2000 Qu c h i đã quy t đ nh s 40 v đ i m i giáo d c ph ế
thông v i m c tiêu : "Xây d ng n i dung ch ng trình, ph ng pháp giáo d c, ươ ươ
sách giáo khoa ph thông m i nh m nâng cao ch t l ng giáo d c toàn di n cho ượ
th h tr , đáp ng yêu c u phát tri n ngu n nhân l c ph c v công nghi p hoáế
- hi n đ i hoá đ t n c." ư
Trong h th ng giáo d c Qu c dân, Ti u h c b c h c ý nghĩa r t
quan tr ng đ i v i s v n đ ng và phát tri n toàn h th ng, là b c h c n n t ng
đ t c s ban đ u cho vi c nh thành và phát tri n toàn di n nhân cách c a con ơ
ng i, là n n móng v ng ch c cho toàn b h th ng giáo d c Qu c dân. ườ
B t đ u t năm h c 2002 - 2003, ch ng trình - SGK m i tri n khai đ i ươ
trà trên c n c. Ngay t năm h c đ u tiên, v i tinh th n quy t tâm cao, đ a ướ ế
ph ng nhà tr ng đã u tiên nh ng t t đ p nh t cho các l p thay sách:ươ ườ ư
phòng h c t t nh t, giáo viên năng l c, ... T p th giáo viên cũng chuy n
mình hoà nh p cùng các tr ng trong toàn huy n, b c đ u đã nh ng thành ườ ư
qu đáng k trong đ i m i ph ng pháp d y h c nói chung môn Toán nói ươ
riêng. Tuy nhiên, đ i v i môn Toán, vi c làm th nào đ h c sinh ti p c n v n ế ế
đ đ t ra c a bài toán, t mày mò tìm hi u d i s t ch c h ng d n c a giáo ướ ướ
viên đ t đó t tìm ra ki n th c m t bài toán đ i ngũ giáo viên tr ngể ừ ế ườ
Ti u h c s 1 Tri u Long còn v ng m c. Đây cũng là v n đ b n thân tôi quan ướ
tâm t nhi u năm nay . V i mong mu n nâng cao ch t l ng d y h c môn Toán ượ
b ng con đ ng c i ti n và đ i m i ph ng pháp d y h c sao cho m i h c sinh ườ ế ươ
th c s đ c tham gia vào quá trình h c Toán v i nh ng ho t đ ng nh nhàng, ượ
t nhiên mang l i h ng thú say h c t p c a h c sinh nên tôi ch n đ tài:
"M t s bi n pháp ch đ o đ i m i ph ng pháp d y h c môn Toán l p 2 theo ươ
h ng ti p c n vào h c sinh."ướ ế
B. N I DUNG
I. C S LÍ LU NƠ
Đ i m i ph ng pháp d y h c là v n đ then ch t c a chính sách đ i m i ươ
giáo d c Vi t Nam trong giai đo n hi n nay. Đ i m i ph ng pháp d y h c s ươ
làm thay đ i t n g c n p nghĩ, n p làm c a các th h h c trò - ch nhân t ng ế ế ế ươ
lai c a đ t n c. H n n a, tr c th c ti n đ i m i c a m c tiêu giáo d c, n i ướ ơ ướ
dung ch ng trình Ti u h c cách đánh giá k t qu h c t p c a h c sinh thìươ ế
đ i m i ph ng pháp d y h c đã đ c xác đ nh trong các ngh quy t TW 4 ươ ượ ế
1
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
(khoá VII) ngh quy t T 2 ( khoá VIII), đ c th ch hoá trong lu t Giáo ế Ư ư ế
d c và đ c c th hoá trong ch th 15 c a B GD&ĐT. ư
Trong lu t giáo d c, kho n 2, đi u 24 đã ghi: " Ph ong pháp giáo d c ph ư
thông phát huy tính tích c c, t giác, ch đ ng, sáng t o c a h c sinh, phù h p
v i đ c đi m c a t ng l p h c, môn h c; b i d ng ph ng pháp t h c, rèn ưỡ ươ
luy n kĩ năng v n d ng ki n th c vào th c ti n , tác đ ng đ n tình c m, đem l i ế ế
ni m vui, h ng thú h c t p cho h c sinh."
th nói, t t ng cũng m c đích c a quá trình đ i m i ph ng ư ưở ươ
pháp d y h c cũng tích c c hoá ho t đ ng h c t p c a h c sinh . Tích c c
trong ho t đ ng h c t p c a h c sinh th c ch t tính tích c c nh n th c đ c ư
đ c tr ng khát v ng hi u bi t, c g ng trí tu ngh l c cao trong quá trình ư ế
chi m lĩnh tri th c."ế
Khác v i quá trình nh n th c nghiên c u khoa h c, quá trình nh n th c
trong h c t p không nh m phát hi n nh ng đi u loài ng i ch a bi t nh m ư ư ế
lĩnh h i nh ng tri th c loài mg i tích lu đ c. Tuy nhiên trong h c t p, ườ ượ
h c sinh cũng ph i "khám phá" ra nh ng hi u bi t m i c a b n thân. H c sinh ế
s thông hi u, ghi nh nh ng đã lĩnh h i đ c qua ho t đ ng ch đ ng, n ư
l c c a chính mình.
Tính tích c c nh n th c trong ho t đ ng h c t p liên quan m t thi t v i ế
đ ng c h c t p th ng đ c bi u hi n nh : hăng hái tr l i câu h i c a ơ ườ ượ ư
giáo viên, b sung các câu tr l i c a b n, nêu th c m c đ ngh gi i thích
nh ng v n đ ch a đ rõ, ch đ ng v n d ng ki n th c, năng đã h c đ ư ế
nh n th c v n đ m i.
Cũng nh các môn h c khác trong h th ng ch ng trình Ti u h c, mônư ươ
Toán đã thi t th c góp ph n th c hi n m c tiêu giáo d c Ti u h c. Vì v y, vi cế
h ng d n h c sinh t tìm tòi, chi m nh ki n th c m i vai trò quan tr ngư ế ế
trong quá trìn hình thành và phát tri n t duy Toán h c c a h c sinh, b i l : ư
- Q trình t tìm tòi, khám phá s giúp h c sinh rèn luy n tính ch đ ng ,
sáng t o trong h c Toán.
- H c sinh s hi u sâu h n, nh lâu h n ki n th c n u nh chính mình tìm ơ ơ ế ế ư
ra ki n th c đó ho c góp ph n cùng v i các b n tìm tòi, khám phá, xây d ngế
ki n th c.ế
- Trong quá trình tìm tòi, khám phá, h c sinh t đánh giá ki n th c c a ế
mình khi g p khó khăn ch a gi i quy t đ c v n đ , h c sinh t đo đ c thi u ư ế ượ ượ ế
sót c a mình v m t ki n th c, v m t t duy t rút kinh nghi m. Khi tranh ế ư
lu n v i các b n, h c sinh cũng t đánh giá đ c trình đ c a mình so v i các ượ
b n đ t rèn luy n, đi u ch nh.
- Trong quá trình h c sinh t tìm tòi, khám phá, giáo viên bi t đ c tình ế ượ
hình c a h c sinh v m c đ n m ki n th c t bài h c cũ, v n hi u bi t, trình ế ế
đ t duy, kh năng khai thác m i liên h gi a nh ng y u t đã bi t v i nh ng ư ế ế
y u t ph i tìm, ... ế
2
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
- H c sinh t m tòi, khám phá s rèn luy n đ c tính kiên trì, v t khó ượ ượ
khăn m t s ph m ch t t t c a ng i h c Toán nh : t tin , suy lu n c ườ ư ơ
s , coi tr ng tính chính xác, tính h th ng .
Nh v y, đ i m i ph ng pháp d y h c Toán nh m t o đi u ki n đ ư ươ
th hoá d y h c và khuy n khích d y h c phát hi n v n đ đ ng th i phát tri n ế
năng l c, s tr ng c a t ng h c sinh tr thành ng i lao đ ng ch đ ng, sáng ườ ườ
t o.
II. C S TH C TI NƠ
1. Thu n l i
Nhà tr ng luôn nh n đ c s quan tâm c a các c p chính quy n đ aườ ượ
ph ng, s ch đ o sát sao, ch t ch c a Phòng GD&ĐT, s ng h nhi t tìnhươ
c a ph huynh h c sinh. Đ i ngũ giáo viên hăng hái, hi t tình trong m i ho t
đông, có tinh th n trách nhi m và có ý th c h c h i đ nâng cao tay ngh . 100%
giáo viên có trình đ đ t chu n và trên chu n. Trình đ ĐHTH: 08/30 – 27,6 %
Trình đ CĐSP : 14/30 – 48,3 %
(Có 03 giáo viên đang theo h c đ i h c)
Đ c bi t đ i ngũ giáo viên th y t m quan tr ng c a đ i m i ph ng ươ
pháp d y h c, nh n th c đúng đ n v quan đi m đ i m i ph ng pháp d y ươ
h c. Đa s giáo viên n m đ c n i dung ch ng trình - SGK m i ph ng ượ ươ ươ
pháp d y h c đ th chuy n t i n i dung ch ng trình m i đ n h c sinh, ươ ế
m t s giáo viên có chuy n bi n tích c c trong th c hành đ i m i ph ng pháp, ế ươ
d ng có hi u qu b đ dùng d y h c Toán, t ch c các ho t đ ng h c t pỷư
phù h p giúp h c sinh tích c c, ch đ ng n m ki n th c và rèn luy n kĩ năng. ế
Ban giám hi u nhà tr ng th c s quan tâm, chăm lo đ n ch t l ng giáo ườ ế ượ
d c, t o s chuy n bi n trong nh n th c c a đ i ngũ giáo viên, xây d ng ni m ế
tin ch c ch n cho t p th s ph m. ể ư
H c sinh ph n l n đ u ngoan, ý th c h c t p, trong các gi Toán h c
sinh tham gia các ho t đ ng h c t p tích c c, t giác d i s h ng d n giúp đ ướ ướ
c a giáo viên.
2. Khó khăn
Tuy đ c b i d ng t b i d ng th ng xuyên nh ng đ ng tr cượ ư ư ườ ư ướ
yêu c u đ i m i v n i dung ph ng d y h c theo ch ng trình - SGK m i ươ ươ
hi n nay, m t s giáo viên ch a n m b t k p th i. Vi c ti p c n, v n d ng các ư ế
ph ng pháp d y h c theo h ng tích c c l y h c sinh làm trung tâm, th y ươ ướ
ng i h ng d n t ch c còn h n ch , mang tính hình th c, hi u qu ch a cao.ườ ướ ế ư
Trong d y h c môn Toán, nhìn chung ph n l n giáo viên còn ph thu c
vào sách giáo viên sách thiét k , ch a m nh d n thay đ i tr t t các b cế ư ướ
trong quá trình tìm hi u bài, đ i v i rèn luy n năng, giáo viên còn làm thay,
h ng d n quá chi ti t mà ch a quan tâm đ n vi c g i m đ h c sinh bi t cáchướ ế ư ế ế
3
Tải xuống 5,000₫ (12 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-11-17 17:05:47
Sáng kiến kinh nghiệm toán lớp 2nguồn lực con người được xác định là quan trong nhất nhằm đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước.Chính vì thế, con người vừa là mục tiêu vừa là động lực phát triển kinh tế - xã hội. Đứng trước yêu cầu đó, ngày 09/12/2000 Quốc hội đã có quyết định số 40 về đổi mới giáo dục phổ thông với mục tiêu : "Xây dựng nội dung chương trình, phương pháp giáo dục, sách giáo khoa phổ thông mới nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho thế hệ trẻ, Sáng kiến kinh nghiệm toán lớp 2nguồn lực con người được xác định là quan trong nhất nhằm đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước.Chính vì thế, con người vừa là mục tiêu vừa là động lực phát triển kinh tế - xã hội. Đứng trước yêu cầu đó, ngày 09/12/2000 Quốc hội đã có quyết định số 40 về đổi mới giáo dục phổ thông với mục tiêu : "Xây dựng nội dung chương trình, phương pháp giáo dục, sách giáo khoa phổ thông mới nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho thế hệ trẻ, A. PH N M Đ UẦ Ở Ầ Hi n nay, đ t n c ta đang phát tri n m nh m các ngu n l c, trong đó ệ ấ ướ ể ạ ẽ ồ ự ngu n l c con ng i đ c xác đ nh là quan trong nh t nh m đáp ng yêu c u ồ ự ườ ượ ị ấ ằ ứ ầ c a s nghi p công nghi p hoá - hi n đ i hoá đ t n c.Chính vì th , con ng i ủ ự ệ ệ ệ ạ ấ ướ ế ườ v a là m c tiêu v a là đ ng l c phát tri n kinh t - xã h i. Đ ng tr c yêu c u ừ ụ ừ ộ ự ể ế ộ ứ ướ ầ đó, ngày 09/12/2000 Qu c h i đã có quy t đ nh s 40 v đ i m i giáo d c ph ố ộ ế ị ố ề ổ ớ ụ ổ thông v i m c tiêu : "Xây d ng n i dung ch ng trình, ph ng pháp giáo d c, ớ ụ ự ộ ươ ươ ụ sách giáo khoa ph thông m i nh m nâng cao ch t l ng giáo d c toàn di n cho ổ ớ ằ ấ ượ ụ ệ th h tr , đáp ng yêu c u phát tri n ngu n nhân l c ph c v công nghi p hoá ế ệ ẻ ứ ầ ể ồ ự ụ ụ ệ - hi n đ i hoá đ t n c." ệ ạ ấ ướ Trong h th ng giáo d c Qu c dân, Ti u h c là b c h c có ý nghĩa r t ệ ố ụ ố ể ọ ậ ọ ấ quan tr ng đ i v i s v n đ ng và phát tri n toàn h th ng, là b c h c n n t ng ọ ố ớ ự ậ ộ ể ệ ố ậ ọ ề ả đ t c s ban đ u cho vi c hình thành và phát tri n toàn di n nhân cách c a con ặ ơ ở ầ ệ ể ệ ủ ng i, là n n móng v ng ch c cho toàn b h th ng giáo d c Qu c dân. ườ ề ữ ắ ộ ệ ố ụ ố B t đ u t năm h c 2002 - 2003, ch ng trình - SGK m i tri n khai đ i ắ ầ ừ ọ ươ ớ ể ạ trà trên c n c. Ngay t năm h c đ u tiên, v i tinh th n và quy t tâm cao, đ a ả ướ ừ ọ ầ ớ ầ ế ị ph ng và nhà tr ng đã u tiên nh ng gì t t đ p nh t cho các l p thay sách: ươ ườ ư ữ ố ẹ ấ ớ phòng h c t t nh t, giáo viên có năng l c, ... T p th giáo viên cũng chuy n ọ ố ấ ự ậ ể ể mình hoà nh p cùng các tr ng trong toàn huy n, b c đ u đã có nh ng thành ị ườ ệ ướ ầ ữ qu đáng k trong đ i m i ph ng pháp d y h c nói chung và môn Toán nói ả ể ổ ớ ươ ạ ọ riêng. Tuy nhiên, đ i v i môn Toán, vi c làm th nào đ h c sinh ti p c n v n ố ớ ệ ế ể ọ ế ậ ấ đ đ t ra c a bài toán, t mày mò tìm hi u d i s t ch c h ng d n c a giáo ề ặ ủ ự ể ướ ự ổ ứ ướ ẫ ủ viên đ t đó t tìm ra ki n th c là m t bài toán mà đ i ngũ giáo viên tr ng ể ừ ự ế ứ ộ ộ ườ Ti u h c s 1 Tri u Long còn v ng m c. Đây cũng là v n đ b n thân tôi quan ể ọ ố ệ ướ ắ ấ ề ả tâm t nhi u năm nay . V i mong mu n nâng cao ch t ...
— Xem thêm —