Sơ đồ nguyên lý mạch ổn áp

Số trang: 1
Mã số: 121448
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 1
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-11-17 16:37:20
Sơ đồ nguyên lý mạch ổn áp! 55 44 33 22 11 D D C C B B A A phaàn trong khung naøy coù theå boû ñi GHI CHUÙ :fuse : caàu noái ñeán cuoän daây role baûoveä quaù aùp ñeán 2 ñaøu day moâtor coâng taéc haønh trình giôùi haïnchoåi than 18VAC (1/2)W A 1 1 Saturday, October 06, 2007 Title Size Document Number Rev Date: Sheet of D1 DIODE 1 Q5 D468 10k FUSE 10k FUSE 2k2 2200-4700MF 5V6 22k D2 DIODE Q1 c9451MF R12 10k 1M R17 10k D8 DIODE F2 FUSE 1 HA17324 1234567 8910111213148k2 220MF Q2 c945 1M 33k 1 Q3 C828 D3 DIODE FUSE 10k R13 10k DIODE 1 2k2 330 1 D4 DIODE Q4 C828 BA6209 12345678910 10k C4 1MF 1 FUSE 470MF 10k 1k LM7812C/TO2201 3 2 IN OUT GND
— Xem thêm —
Bình luận