Sơ đồ nguyên lý mạch ổn áp

Lượt xem: 1940
Số trang: 1
Mã số: 121448
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 1
Sao chép
5
5
4
4
3
3
2
2
1
1
D D
C C
B B
A A
phaàn trong khung naøy coù theå
boû ñi
GHI CHUÙ :
fuse : caàu noái
ñeán cuoän
daây role baûo
veä quaù aùp
ñeán 2 ñaøu
day moâtor
coâng taéc
haønh trình
giôùi haïn
choåi than
18VAC
(1/2)W
<Doc> <RevCode>
<Title>
A
1 1Saturday, October 06, 2007
Title
Size Document Number Rev
Date: Sheet
of
D1
DIODE
1
Q5
D468
10k
FUSE
10k
FUSE
2k2
2200-4700MF
5V6
22k
D2
DIODE
Q1
c945
1MF
R12
10k
1M
R17
10k
D8
DIODE
F2
FUSE
1
HA17324
1
2
3
4
5
6
7 8
9
10
11
12
13
14
8k2
220MF
Q2
c945
1M
33k
1
Q3
C828
D3
DIODE
FUSE
10k
R13
10k
DIODE
1
2k2
330
1
D4
DIODE
Q4
C828
BA6209
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
10k
C4
1MF
1
FUSE
470MF
10k
1k
LM7812C/TO220
1 3
2
IN OUT
GND
Tải xuống 5,000₫ (1 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-11-17 16:37:20
Sơ đồ nguyên lý mạch ổn áp! Sơ đồ nguyên lý mạch ổn áp! 55 44 33 22 11 D D C C B B A A phaàn trong khung naøy coù theå boû ñi GHI CHUÙ :fuse : caàu noái ñeán cuoän daây role baûoveä quaù aùp ñeán 2 ñaøu day moâtor coâng taéc haønh trình giôùi haïnchoåi than 18VAC (1/2)W A 1 1 Saturday, October 06, 2007 Title Size Document Number Rev Date: Sheet of D1 DIODE 1 Q5 D468 10k FUSE 10k FUSE 2k2 2200-4700MF 5V6 22k D2 DIODE Q1 c9451MF R12 10k 1M R17 10k D8 DIODE F2 FUSE 1 HA17324 1234567 8910111213148k2 220MF Q2 c945 1M 33k 1 Q3 C828 D3 DIODE FUSE 10k R13 10k DIODE 1 2k2 330 1 D4 DIODE Q4 C828 BA6209 12345678910 10k C4 1MF 1 FUSE 470MF 10k 1k LM7812C/TO2201 3 2 IN OUT GND
— Xem thêm —
Bình luận