Bàn về Thể thức văn bản

Số trang: 20
Mã số: 121420
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 20
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-11-17 16:07:17
2.1. Khái niệm văn bản. 2.1.1 Khái niệm thể thức văn bản. Thể thức văn bản là tập hợp các thành phần cấu thành văn bản, bao gồm những thành phần chung áp dụng đối với các loại văn bản và các thành phần bổ sung trong những trường hợp cụ thể hoặc đối với một số loại văn bản nhất định theo quy định tại Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ về công tác văn thư và hướng dẫn tại Thông tư này. 2.1.2.Ý nghĩa của việc qui định thể thức văn bản. Việc quy định thể thức văn bản có ý nghĩa rất lớn trong việc đảm bảo cho văn bản có hiệu lực pháp lý và tạo điều kiện thuận lợi cho việc sử dụng văn bản trong quá trình hoạt động của cơ quan. Cụ thể là : - Việc qui định thể thức văn bản đảm bảo nguyên tắc tổ chức thống nhất của nhà nước, tính chính xác, bí mật và giá trị pháp lý cho văn bản. - Quy định thể thức văn bản để đảm bảo quyền hạn của người ban hành văn bản và quyền lực của văn bản. Ch ng hai:ươ TH TH C VĂN B N Ể Ứ Ả 2.1. Khái ni m văn b n. ệ ả 2.1.1 Khái ni m th th c văn b n. ệ ể ứ ả Th th c văn b n là t p h p các thành ph n c u thành văn b n, bao g m ể ứ ả ậ ợ ầ ấ ả ồ nh ng thành ph n chung áp d ng đ i v i các lo i văn b n và các thành ph n ữ ầ ụ ố ớ ạ ả ầ b sung trong nh ng tr ng h p c th ho c đ i v i m t s lo i văn b n nh t ổ ữ ườ ợ ụ ể ặ ố ớ ộ ố ạ ả ấ đ nh theo quy đ nh t i Ngh đ nh s 110/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2004 ị ị ạ ị ị ố c a Chính ph v công tác văn th và h ng d n t i Thông t này. ủ ủ ề ư ướ ẫ ạ ư 2.1.2.Ý nghĩa c a vi c qui đ nh th th c văn b n. ủ ệ ị ể ứ ả Vi c quy đ nh th th c văn b n có ý nghĩa r t l n trong vi c đ m b o cho ệ ị ể ứ ả ấ ớ ệ ả ả văn b n có hi u l c pháp lý và t o đi u ki n thu n l i cho vi c s d ng văn ả ệ ự ạ ề ệ ậ ợ ệ ử ụ b n trong quá trình ho t đ ng c a c quan. C th là ả ạ ộ ủ ơ ụ ể : - Vi c qui đ nh th th c văn b n đ m b o nguyên t c t ch c th ng nh t ệ ị ể ứ ả ả ả ắ ổ ứ ố ấ c a nhà n c, tính chính xác, bí m t và giá tr pháp lý cho văn b n. ủ ướ ậ ị ả - Quy đ nh th th c văn b n đ đ m b o quy n h n c a ng i ban hành văn ị ể ứ ả ể ả ả ề ạ ủ ườ b n và quy n l c c a văn b n. ả ề ự ủ ả - Qui đ nh th th c văn b n đ đ m b o tính khách quan, tinh th n t tr ng ị ể ứ ả ể ả ả ầ ự ọ c a c quan này khi giao d ch v i c quan khác. ủ ơ ị ớ ơ - Thu n l i cho công tác qu n lý và l u tr văn b n. ậ ợ ả ư ữ ả 2.2. Thành ph n c a th th c văn b n. ầ ủ ể ứ ả 2.2.1. Qu c hi u: ố ệ a. Khái ni m : ệ Qu c hi u ghi trên văn b n bao g m 2 dòng ch : “C ng hoà xã h i ch ố ệ ả ồ ữ ộ ộ ủ nghĩa Vi t Nam” và “Đ c l p - T do - H nh phúc”. ệ ộ ậ ự ạ VD : C ng hoà Pháp, C ng hoà nhân dân Trung Hoa, C ng hoà dân ch nhân ộ ộ ộ ủ dân Lào. Theo công văn s 1053VP ban hành ngày 12/8/1976 c a Th ng v h i ố ủ ườ ụ ộ đ ng Chính ph qui đ nh Qu c hi u c a các văn b n hành chính c a n c ồ ủ ị ố ệ ủ ả ủ ướ C ng ...
— Xem thêm —
Bình luận