Bàn về Thể thức văn bản

Lượt xem: 5608
Số trang: 20
Mã số: 121420
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 20
Sao chép
Ch ng hai:ươ
TH TH C VĂN B N
2.1. Khái ni m văn b n.
2.1.1 Khái ni m th th c văn b n.
Th th c văn b n t p h p các thành ph n c u thành văn b n, bao g m
nh ng thành ph n chung áp d ng đ i v i các lo i văn b n các thành ph n
b sung trong nh ng tr ng h p c th ho c đ i v i m t s lo i văn b n nh t ườ
đ nh theo quy đ nh t i Ngh đ nh s 110/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2004
c a Chính ph v công tác văn th và h ng d n t i Thông t này. ư ướ ư
2.1.2.Ý nghĩa c a vi c qui đ nh th th c văn b n.
Vi c quy đ nh th th c văn b n ý nghĩa r t l n trong vi c đ m b o cho
văn b n hi u l c pháp t o đi u ki n thu n l i cho vi c s d ng văn
b n trong quá trình ho t đ ng c a c quan. C th ơ :
- Vi c qui đ nh th th c văn b n đ m b o nguyên t c t ch c th ng nh t
c a nhà n c, tính chính xác, bí m t và giá tr pháp lý cho văn b n. ướ
- Quy đ nh th th c văn b n đ đ m b o quy n h n c a ng i ban hành văn ườ
b n và quy n l c c a văn b n.
- Qui đ nh th th c văn b n đ đ m b o tính khách quan, tinh th n t tr ng
c a c quan này khi giao d ch v i c quan khác. ơ ơ
- Thu n l i cho công tác qu n lý và l u tr văn b n. ư
2.2. Thành ph n c a th th c văn b n.
2.2.1. Qu c hi u:
a. Khái ni m :
Qu c hi u ghi trên văn b n bao g m 2 dòng ch : “C ng hoà h i ch
nghĩa Vi t Nam” và “Đ c l p - T do - H nh phúc”.
VD : C ng hoà Pháp, C ng hoà nhân dân Trung Hoa, C ng hoà dân ch nhân
dân Lào.
Theo công văn s 1053VP ban hành ngày 12/8/1976 c a Th ng v h i ườ
đ ng Chính ph qui đ nh Qu c hi u c a các văn b n hành chính c a n c ướ
C ng hoà h i ch nghĩa Vi t Nam là: “C ng hoà h i ch nghĩa Vi t
Nam” Còn “đ c l p - T do - H nh phúc” là câu vi t kèm th hi n m c đích và ế
b n ch t c a ch đ chính tr h i ch nghĩa. M t s tài li u còn g i ế
“m c tiêu lý t ng c a ch đ chính tr c a Nhà n c”. ưở ế ướ
Tr c năm 1976, Qu c hi u c a văn b n n c ta là “Vi t Nam dân ch c ngướ ướ
hoà” theo s c l nh s 49 ngày 12/10/1945 c a Chính ph lâm th i n c Vi t ướ
1
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Nam dân ch c ng hoà lúc b y gi . Qu c hi u trên đ c dùng trong các văn ượ
b n qu n lý hành chính nhà n c và còn đ c dùng trong văn b n c a các đoàn ướ ượ
th thu c m t tr n T qu c Vi t Nam. Công văn c a đ ng c ng s n Vi t N
am dùng “Đ ng c ng s n Vi t Nam”, đoàn thanh niên dùng “Đoàn Thanh niên
c ng s n H Chí Minh”.
b. Ý nghĩa :
Qu c hi u ch văn b n này thu c h th ng qu n hành chính c a nhà
n c nào. Qu c hi u xác đ nh tính pháp lý c a văn b n.ướ
c. V trí và cách trình bày.
Qu c hi u đ c trình bày phí trên, chính gi a trang đ u c a văn b n. Dòng ượ
ghi ch đ chính tr tên n c đ c vi t b ng m u ch in hoa; dòng ghi đ cế ướ ượ ế
l p - t do - h nh phúc vi t b ng ch in th ng gi a các c p t có g ch n i. ế ườ
2.2.2. Tác gi văn b n:
Tác gi văn b n tên c quan, đ n v hay nhân làm ra văn b n ban ơ ơ
hành văn b n.
Tên c quan, t ch c ban hành văn b n bao g m tên c a c quan, t ch cơ ơ
ban hành văn b n tên c a c quan, t ch c ch qu n c p trên tr c ti p ( ơ ế n uế
) căn c quy đ nh c a pháp lu t ho c căn c văn b n thành l p, quy đ nh t
ch c b máy c a c quan, t ch c th m quy n, tr tr ng h p đ i v i các ơ ườ
B , c quan ngang B , c quan thu c Chính ph ; Văn phòng Qu c h i, H i ơ ơ
đ ng dân t c và các U ban c a Qu c h i.
Tên c a c quan, t ch c ban hành văn b n ph i đ c ghi đ y đ theo tên g i ơ ượ
chính th c căn c văn b n thành l p, quy đ nh t ch c b máy, phê chu n, c p
gi y phép ho t đ ng ho c công nh n t cách pháp nhân c a c quan, t ch c ư ơ
th m quy n; tên c a c quan, t ch c ch qu n c p trên tr c ti p có th vi t t t ơ ế ế
nh ng c m t thông d ng nh U ban nhân dân (UBND), H i đ ng nhân dân ư
(HĐND).
Ví d :
- Tên c quan, t ch c ban hành văn b n:ơ
B GIAO THÔNG V N T I B N I V
T NG CÔNG TY
ĐI N L C VI T NAM
U BAN NHÂN DÂN
T NH THÁI NGUYÊN
- Tên c quan, t ch c ban hành văn b n ơ (tr ng h p c quan, t ch cườ ơ
ch qu n c p trên tr c ti p): ế
2
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
VI N KHOA H C XÃ H I
VI T NAM
VI N DÂN T C H C
T NG CÔNG TY
ĐI N L C VI T NAM
CÔNG TY ĐI N L C 1
2.2.3. S và kí hi u:
a. S , ký hi u c a văn b n quy ph m pháp lu t.
S , hi u c a văn b n quy ph m pháp lu t do Qu c h i, U ban th ng ườ
v Qu c h i các c quan nhà n c th m quy n khác Trung ng ban ơ ướ ươ
hành đ c th c hi n theo quy đ nh t i Đi u 3 c a Ngh đ nh s 101/CP ngày 23ư
tháng 9 năm 1997 c a Chính ph quy đ nh chi ti t thi hành m t s đi u c a ế
Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t và h ng d n t i Thông t này, c ướ ư
th nh sau: ư
- S c a văn b n quy ph m pháp lu t bao g m s th t đăng đ c đánh ứ ự ượ
theo t ng lo i văn b n do c quan ban hành trong m t năm năm ban hành ơ
văn b n đó. S đ c ghi b ng ch s -r p, b t đ u t s 01 vào ngày đ u ượ
năm và k t thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm; năm ban hành ph i ghi đ y đế
các s , ví d : 2004, 2005;
- Ký hi u c a văn b n quy ph m pháp lu t bao g m ch vi t t t tên lo i văn ế
b n theo B ng ch vi t t t tên lo i văn b n b n sao kèm theo Thông t này ế ư
(Ph l c I ) ch vi t t t tên c quan ho c ch c danh nhà n c ế ơ ướ (Ch t ch
n c, Th t ng Chính ph )ướ ướ ban hành văn b n.
S , hi u c a văn b n quy ph m pháp lu t do H i đ ng nhân dân, U ban
nhân dân ban hành đ c th c hi n theo quy đ nh t i Đi u 7 c a Lu t Ban hànhượ
văn b n quy ph m pháp lu t c a H i đ ng nhân dân, U ban nhân dân s
31/2004/QH11 ngày 03 tháng 12 năm 2004.
b. S , ký hi u c a văn b n hành chín h.
S c a văn b n hành chính s th t đăng ký văn b n do c quan, t ch c ơ
ban hành trong m t năm. Tuỳ theo t ng s văn b n s l ng m i lo i văn ư
b n hành chính đ c ban hành, các c quan, t ch c quy đ nh c th vi c đăng ư ơ
ký và đánh s văn b n. S c a văn b n đ c ghi b ng ch s -r p, b t đ u t ượ
s 01 vào ngày đ u năm và k t thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. ế
B GIAO THÔNG V N T I
C C HÀNG H I VI T NAM
UBND T NH THÁI NGUYÊN
S XÂY D NG
3
Tải xuống 5,000₫ (20 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-11-17 16:07:17
2.1. Khái niệm văn bản.
2.1.1 Khái niệm thể thức văn bản.
Thể thức văn bản là tập hợp các thành phần cấu thành văn bản, bao gồm những thành phần chung áp dụng đối với các loại văn bản và các thành phần bổ sung trong những trường hợp cụ thể hoặc đối với một số loại văn bản nhất định theo quy định tại Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ về công tác văn thư và hướng dẫn tại Thông tư này.
2.1.2.Ý nghĩa của việc qui định thể thức văn bản.
Việc quy định thể thức văn bản có ý nghĩa rất lớn trong việc đảm bảo cho văn bản có hiệu lực pháp lý và tạo điều kiện thuận lợi cho việc sử dụng văn bản trong quá trình hoạt động của cơ quan. Cụ thể là :
- Việc qui định thể thức văn bản đảm bảo nguyên tắc tổ chức thống nhất của nhà nước, tính chính xác, bí mật và giá trị pháp lý cho văn bản.
- Quy định thể thức văn bản để đảm bảo quyền hạn của người ban hành văn bản và quyền lực của văn bản. 2.1. Khái niệm văn bản. 2.1.1 Khái niệm thể thức văn bản. Thể thức văn bản là tập hợp các thành phần cấu thành văn bản, bao gồm những thành phần chung áp dụng đối với các loại văn bản và các thành phần bổ sung trong những trường hợp cụ thể hoặc đối với một số loại văn bản nhất định theo quy định tại Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ về công tác văn thư và hướng dẫn tại Thông tư này. 2.1.2.Ý nghĩa của việc qui định thể thức văn bản. Việc quy định thể thức văn bản có ý nghĩa rất lớn trong việc đảm bảo cho văn bản có hiệu lực pháp lý và tạo điều kiện thuận lợi cho việc sử dụng văn bản trong quá trình hoạt động của cơ quan. Cụ thể là : - Việc qui định thể thức văn bản đảm bảo nguyên tắc tổ chức thống nhất của nhà nước, tính chính xác, bí mật và giá trị pháp lý cho văn bản. - Quy định thể thức văn bản để đảm bảo quyền hạn của người ban hành văn bản và quyền lực của văn bản. Ch ng hai:ươ TH TH C VĂN B N Ể Ứ Ả 2.1. Khái ni m văn b n. ệ ả 2.1.1 Khái ni m th th c văn b n. ệ ể ứ ả Th th c văn b n là t p h p các thành ph n c u thành văn b n, bao g m ể ứ ả ậ ợ ầ ấ ả ồ nh ng thành ph n chung áp d ng đ i v i các lo i văn b n và các thành ph n ữ ầ ụ ố ớ ạ ả ầ b sung trong nh ng tr ng h p c th ho c đ i v i m t s lo i văn b n nh t ổ ữ ườ ợ ụ ể ặ ố ớ ộ ố ạ ả ấ đ nh theo quy đ nh t i Ngh đ nh s 110/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2004 ị ị ạ ị ị ố c a Chính ph v công tác văn th và h ng d n t i Thông t này. ủ ủ ề ư ướ ẫ ạ ư 2.1.2.Ý nghĩa c a vi c qui đ nh th th c văn b n. ủ ệ ị ể ứ ả Vi c quy đ nh th th c văn b n có ý nghĩa r t l n trong vi c đ m b o cho ệ ị ể ứ ả ấ ớ ệ ả ả văn b n có hi u l c pháp lý và t o đi u ki n thu n l i cho vi c s d ng văn ả ệ ự ạ ề ệ ậ ợ ệ ử ụ b n trong quá trình ho t đ ng c a c quan. C th là ả ạ ộ ủ ơ ụ ể : - Vi c qui đ nh th th c văn b n đ m b o nguyên t c t ch c th ng nh t ệ ị ể ứ ả ả ả ắ ổ ứ ố ấ c a nhà n c, tính chính xác, bí m t và giá tr pháp lý cho văn b n. ủ ướ ậ ị ả - Quy đ nh th th c văn b n đ đ m b o quy n h n c a ng i ban hành văn ị ể ứ ả ể ả ả ề ạ ủ ườ b n và quy n l c c a văn b n. ả ề ự ủ ả - Qui đ nh th th c văn b n đ đ m b o tính khách quan, tinh th n t tr ng ị ể ứ ả ể ả ả ầ ự ọ c a c quan này khi giao d ch v i c quan khác. ủ ơ ị ớ ơ - Thu n l i cho công tác qu n lý và l u tr văn b n. ậ ợ ả ư ữ ả 2.2. Thành ph n c a th th c văn b n. ầ ủ ể ứ ả 2.2.1. Qu c hi u: ố ệ a. Khái ni m : ệ Qu c hi u ghi trên văn b n bao g m 2 dòng ch : “C ng hoà xã h i ch ố ệ ả ồ ữ ộ ộ ủ nghĩa Vi t Nam” và “Đ c l p - T do - H nh phúc”. ệ ộ ậ ự ạ VD : C ng hoà Pháp, C ng hoà nhân dân Trung Hoa, C ng hoà dân ch nhân ộ ộ ộ ủ dân Lào. Theo công văn s 1053VP ban hành ngày 12/8/1976 c a Th ng v h i ố ủ ườ ụ ộ đ ng Chính ph qui đ nh Qu c hi u c a các văn b n hành chính c a n c ồ ủ ị ố ệ ủ ả ủ ướ C ng ...
— Xem thêm —
Bình luận