Khái niệm văn bản và phân loại văn bản

Lượt xem: 64880
Số trang: 7
Mã số: 121416
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 7
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-11-17 16:06:01
Chương: I  KHÁI QUÁT CHUNG VỀ VĂN BẢN   1.Khái niệm văn bản, văn bản quản lý nhà nước, văn bản hành chính. 1.1. Khái niệm văn bản. Theo nghĩa rộng, văn bản được hiểu là vật mang tin được ghi bằng ký hiệu hay bằng ngôn ngữ, nghĩa là bất cứ phương tiện nào dùng để ghi nhận và truyền đạt thông tin từ chủ thể này đến chủ thể khác. Theo cách hiểu này, bia đá, hoành phi, câu đối ở đền, chùa; chúc thư, văn khế, thư tịch cổ; tác phẩm văn học hoặc khoa học kỹ thuật; công căn, giấy tờ khẩu hiệu, băng ghi âm, bản vẽ… ở cơ quan đều được gọi là văn bản. khái niệm này được sử dụng một cách phổ biến trong giới nghiên cứu về văn bản học, ngôn ngữ học, sử học ở nước ta từ trước tới nay. Theo nghĩa hẹp, văn bản được hiểu là các tài liệu, giấy tờ, hồ sơ được hình thành trong quá trình hoạt động của các cơ quan nhà nước, các tổ chức xã hội, các tổ chức kinh tế. Theo nghĩa này, các loại giấy tờ dùng để quản lý và điều hành các hoạt động của cơ quan, tổ chức như chỉ thị, thông tư, nghị quyết, quyết định,đề án công tác, báo cáo… đều được gọi là văn bản. Ngày nay, khái niệm được dùng một cách rộng rãi trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức. Khái niệm văn bản dùng trong tài liệu này cũng được hiểu theo nghĩa hẹp nói trên. Ch ng: Iươ KHÁI QUÁT CHUNG V VĂN B N Ề Ả 1.Khái ni m văn b n, văn b n qu n lý nhà n c, văn b n hành ệ ả ả ả ướ ả chính. 1.1. Khái ni m văn b n. ệ ả Theo nghĩa r ng, văn b n đ c hi u là v t mang tin đ c ghi b ng ký ộ ả ượ ể ậ ượ ằ hi u hay b ng ngôn ng , nghĩa là b t c ph ng ti n nào dùng đ ghi nh n và ệ ằ ữ ấ ứ ươ ệ ể ậ truy n đ t thông tin t ch th này đ n ch th khác. Theo cách hi u này, bia ề ạ ừ ủ ể ế ủ ể ể đá, hoành phi, câu đ i đ n, chùa; chúc th , văn kh , th t ch c ; tác ph m văn ố ở ề ư ế ư ị ổ ẩ h c ho c khoa h c k thu t; công căn, gi y t kh u hi u, băng ghi âm, b n ọ ặ ọ ỹ ậ ấ ờ ẩ ệ ả v … c quan đ u đ c g i là văn b n. khái ni m này đ c s d ng m t ẽ ở ơ ề ượ ọ ả ệ ượ ử ụ ộ cách ph bi n trong gi i nghiên c u v văn b n h c, ngôn ng h c, s h c ổ ế ớ ứ ề ả ọ ữ ọ ử ọ ở n c ta t tr c t i nay. ướ ừ ướ ớ Theo nghĩa h p, văn b n đ c hi u là các tài li u, gi y t , h s đ c ẹ ả ượ ể ệ ấ ờ ồ ơ ượ hình thành trong quá trình ho t đ ng c a các c quan nhà n c, các t ch c xã ạ ộ ủ ơ ướ ổ ứ h i, các t ch c kinh t . Theo nghĩa này, các lo i gi y t dùng đ qu n lý và ộ ổ ứ ế ạ ấ ờ ể ả đi u hành các ho t đ ng c a c quan, t ch c nh ch th , thông t , ngh quy t, ề ạ ộ ủ ơ ổ ứ ư ỉ ị ư ị ế quy t đ nh,đ án công tác, báo cáo… đ u đ c g i là văn b n. Ngày nay, khái ế ị ề ề ượ ọ ả ni m đ c dùng m t cách r ng rãi trong ho t đ ng c a các c quan, t ch c. ệ ượ ộ ộ ạ ộ ủ ơ ổ ứ Khái ni m văn b n dùng trong tài li u này cũng đ c hi u theo nghĩa h p nói ệ ả ệ ượ ể ẹ trên. a. Khái ni m văn b n qu n lý Nhà n c. ệ ả ả ướ Văn b n qu n lý Nhà n c là nh ng quy t đ nh qu n lý thành văn do các ả ả ướ ữ ế ị ả c quan nhà n c có th m quy n ho c cá nhân đ c nhà n c y quy n theo ơ ướ ẩ ề ặ ượ ướ ủ ề ch c năng ban hành theo th th c và th t c do lu t đ nh, mang tính quy n l c ứ ể ứ ủ ụ ậ ị ề ự nhà n c, làm phát sinh các h ...
— Xem thêm —
Bình luận