Khái niệm văn bản và phân loại văn bản

Lượt xem: 64286
Số trang: 7
Mã số: 121416
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 7
Sao chép
Ch ng: Iươ
KHÁI QUÁT CHUNG V VĂN B N
1.Khái ni m văn b n, văn b n qu n lý nhà n c, văn b n hành ướ
chính.
1.1. Khái ni m văn b n.
Theo nghĩa r ng, văn b n đ c hi u v t mang tin đ c ghi b ng ượ ượ
hi u hay b ng ngôn ng , nghĩa b t c ph ng ti n nào dùng đ ghi nh n ươ
truy n đ t thông tin t ch th này đ n ch th khác. Theo cách hi u này, bia ế
đá, hoành phi, câu đ i đ n, chùa; chúc th , văn kh , th t ch c ; tác ph m văn ư ế ư
h c ho c khoa h c k thu t; công căn, gi y t kh u hi u, băng ghi âm, b n
v c quan đ u đ c g i văn b n. khái ni m này đ c s d ng m t ơ ượ ượ
cách ph bi n trong gi i nghiên c u v văn b n h c, ngôn ng h c, s h c ế
n c ta t tr c t i nay.ướ ướ
Theo nghĩa h p, văn b n đ c hi u các tài li u, gi y t , h s đ c ượ ơ ượ
hình thành trong quá trình ho t đ ng c a các c quan nhà n c, các t ch c ơ ướ
h i, các t ch c kinh t . Theo nghĩa này, các lo i gi y t dùng đ qu n ế
đi u hành các ho t đ ng c a c quan, t ch c nh ch th , thông t , ngh quy t, ơ ư ư ế
quy t đ nh,đ án công tác, báo cáo… đ u đ c g i văn b n. Ngày nay, kháiế ượ
ni m đ c dùng m t cách r ng rãi trong ho t đ ng c a các c quan, t ch c. ư ơ
Khái ni m văn b n dùng trong tài li u này cũng đ c hi u theo nghĩa h p nói ượ
trên.
a. Khái ni m văn b n qu n lý Nhà n c. ướ
Văn b n qu n lý Nhà n c là nh ng quy t đ nh qu n lý thành văn do các ư ế
c quan nhà n c th m quy n ho c nhân đ c nhà n c y quy n theoơ ướ ượ ướ
ch c năng ban hành theo th th c th t c do lu t đ nh, mang tính quy n l c
nhà n c, làm phát sinh các h qu pháp c th . Trong th c t , văn b nướ ế
qu n Nhà n c đ c s d ng nh m t công c c a nhà n c pháp quy n ướ ượ ư ư
khi th ch hóa các quy ph m pháp lu t thành văn b n nh m qu n lý xã h i. ế
b. Khái ni m văn b n hành chính.
Khái ni m hành chính theo nghĩa g c, s qu n lý c a Nhà n c, ướ
không ph i s qu n thông th ng c a b t kỳ m t ch th nào d i v i b t ư
kỳ m t đ i t ng m t khách th nào. Tuy nhiên, theo cách hi u hi n nay, ượ
khái ni m này dùng đ ch s t ch c, đi u hành ki m tra, n m tình hình trong
ho t đ ng c a m t c quan, t ch c, doanh nghi p nói chung. Khái ni m văn ơ
b n hành chính đ c s d ng v i nghĩa văn b n dùng làm công c qu n ượ
đi u hành c a các nhà qu n tr nh m th c hi n nhi m giao ti p, truy n đ t ế
m nh l nh, trao đ i thông tin d i d ng ngôn ng vi t, theo phong cách hành ướ ế
chính- công v .
1.2. Phân lo i văn b n và b n sao văn b n.
a. Phân lo i văn b n.
Vi c phân lo i văn b n vai trò r t quan tr ng, giúp cho ng i so n ườ
th o văn b n l a ch n lo i văn b n phù h p v i m c đích s d ng c a mình, vì
m i lo i văn b n khác nhau th ng n i dung, hình th c ch c năng khác ườ
nhau.
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Văn b n phân lo i theo nhi u cách d a vào nhi u tiêu chí nh tính ch t c a ư
văn b n , ch th ban hành văn b n, ch c năng c a văn b n, thu c tính pháp lý
c a văn b n, hình th c c a văn b n. Theo ngh đ nh s 110/2004/NĐ-CP ngày
08 tháng 4 năm 2004 c a Chính ph , h th ng văn b n đ c chia thành các ượ
lo i: h th ng văn b n quy ph m pháp lu t và h th ng văn b n hành chính.
- H th ng văn b n quy ph m pháp lu t:
Văn b n quy ph m pháp lu t lo i văn b n th hi n nh ng quy t đ nh qu n ế
Nhà n c do các c quan nhà n c th m quy n ban hành theo m t hìnhướ ơ ướ
th c trình t do pháp lu t quy đ nh, th hi n ý chí nhà n c, mang tính b t ướ
bu c chung, bu c các đ i t ng liên quan ph i thi hành đ c nhà n c ư ượ ướ
đ m b o th c hi n b ng các bi n pháp c ng ch . Văn b n quy ph m pháp ưỡ ế
lu t ngày 12 tháng 11 năm 1996lu t s a đ i, b sung m t s đi u c a Lu t
ban hành văn b n quy ph m pháp lu t ngày 16 tháng 12 năm 2002. Văn b n
quy ph m pháp lu t đ c quy đ nh c th nh sau: ượ ư
* văn b n do c quan nhà n c ho c nhân đ c nhà n c y ơ ướ ư ướ
quy n theo ch c năng ban hành theo đúng hình th c, th t c, trình t đ c quy ượ
đ nh.
* văn b n quy đ nh nh ng quy t c x s chung, đ c áp d ng nhi u ượ
l n, đ i v i m i đ i t ng, hi u l c trong ph m vi toàn qu c ho c t ng đ a ượ
ph ng. Quy t c x s chung là nh ng chu n m c mà m i c quan, t ch c cáươ ơ
nhân khi tham gia quan h xã h i đ c quy t c đó đi u ch nh. ượ
* Là văn b n đ c nhà n c đ m b o thi hành b ng các bi n pháp tuyên ượ ướ
truy n, giáo d c, thuy t ph c các bi n pháp v t ch c, hành chính, kinh t ; ế ế
trong tr ng h p c n thi t thì nhà n c áp d ng bi n pháp c ng ch b t bu cườ ế ướ ưỡ ế
thi hành và quy đ nh ch tài đ i v i ng i có hành vi vi ph m. ế ườ
Theo thông t liên t ch s 55/2005/TTLT-BNV-VPCP ngày 06 tháng 5ư
năm 2005 c a B N i V Văn phòng Chính ph (h ng d n thi hành Ngh ướ
đ nh s 110/2004/NĐ-CP ngày 08/4/2004 c a Chính ph ), văn b n quy ph m
pháp lu t g m các lo i sau đây:
1. Lu t (Lt): Là văn b n đ c ban hành đ c th hóa Hi n pháp nh m ượ ế
m c đích đi u ch nh các quan h h i trong các lính v c đ i n i, đ i ngo i,
nhi m v kinh t h i, an ninh qu c phòng c a đ t n c; quy đ nh nh ng ế ướ
nguyên t c ch y u v t ch c ho t đ ng c a b máy Nhà n c, v quan ế ướ
h h i ho t đ ng c a công dân. Lu t ó tính c đ nh, không th s a đ i,
b sung th thay th b ng văn b n lu t m i. lu t đ c Qu c h i thông ế ượ
qua và Ch t ch n c ký l nh công b . ướ
2. Pháp l nh (PL): văn b n giá tr pháp nh lu t, c th hóa ư
nh ng nguyên t c đ c quy đ nh trong Hi n pháp, quy đ nh nh ng v n đ đ c ư ế ượ
Qu c h i giao, sau m t th i gian th c hi n trình Qu c h i xem xét quy t đ nh ế
ban hành thành lu t. Pháp l nh th s a đ i, b sung trong quá trình th c
hi n, do y ban Th ng v Qu c h i thông qua và Ch t ch n c ký l nh công ườ ướ
b .
3. L nh (L): văn b n dùng đ công b Hi n pháp, lu t, pháp l nh; ế
đ t ng đ ng viên c c b ; đ công b tình tr ng kh n c p trong c n c ho c ướ
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
t ng đ a ph ng; đ công b l nh đ c xá ho c ân xá; đ phong c p hàm ngo i ươ
giao ho c quân s cao c p. L nh do Ch t ch n c ban hành. ướ
4. Ngh quy t (NQ): ế văn b n dùng đ quy t đ nh ch tr ng, chính ế ươ
sách c a Chính ph , thông qua các d án, k ho ch và ngân sách nhà n c, phê ế ướ
duy t đi u c qu c t thu c th m quy n c a Chính ph ; c th hóa các ướ ế
ch ng trình ho t đ ng c a Qu c h i, H i đ ng Nhân dân y ban Nhânươ
dân; thông qua ý ki n k t lu n t i các kỳ h p c a các c quan qu n Nhàế ế ơ
n c.Ngh quy t là c s đ t ch c ho t đ ng ban hành các văn b n vướ ế ơ
qu n nhà n c nh hi n pháp, lu t, pháp l nh. Ngh quy t do Qu c h i, ư ư ế ế
Chính ph , H i đ ng Nhân các c p ban hành.
5. Ngh quy t liên t ch (NQLT): ế ngh quy t do các c quan Nhà ế ơ
n c th m quy n k t h p ban hành, th ng nh t ý ki n trong quá trình thamướ ế ế
gia qu n Nhà n c. Th m quy n ban hành c a các văn b n liên t ch g m ướ
Th tr ng các B , c quan ngang B , các t ch c chính tr - h i c p Trung ưở ơ
ng có th m quy n tham gia qu n lý nhà n c theo lu t đ nh.ươ ư
6.Ngh đ nh (NĐ): Là văn b n quy đ nh chi ti t thi hành lu t, ngh quy t ế ế
c a Qu c h i; pháp l nh, ngh quy t c a y ban Th ng v Qu c h i; l nh, ế ư
quy t đ nh c a Ch t ch n c; quy đ nh nhi m v , quy n h n, t ch c b máyế ướ
c a c quan nhà n c c p trung ng; quy đ nh nh ng v n đ c p thi t ơ ư ươ ế
nh ng ch a đ c xây d ng thành lu t ho c pháp l nh. Ngh đ nh do Chính phư ư ượ
ban hành.
7.Quy t đ nh (QĐ):ế Là văn b n dùng đ quy đ nh hay đ nh ra ch đ ế
chính sách trong ph m vi c a c quan th m quy n ( Chính ph , B , UBND ơ
t nh, thành ph , qu n huy n); đi u ch nh nh ng công vi c v t ch c nhân s
thu c th m quy n c a Ch t ch n c, Th t ng Chính ph ,B tr ng ho c ướ ướ ưở
Th tr ng c quan ngang B , UBND các c p ban hành. ưở ơ
8. Ch th (CT): Là văn b n dùng đ truy n đ t ch tr ng, quy đ nh các ươ
bi n pháp ch đ o, đôn đ c, ph i h p ki m tra ho t đ ng c a các b ph n
do c quan th m quy n ph trách. Ch th do Th t ng, B tr ng, UBNDơ ướ ưở
các c p ban hành.
9. Thông t (TT): ư văn b n dùng đ h ng d n th c hi n, gi i thích ướ
đ ra bi n pháp thi hành các quy đ nh c a nh ng văn b n quy ph m pháp
lu t có giá tr pháp cao h n nh lu t, pháp l nh, ngh quy t, ngh đ nh, quy t ơ ư ế ế
đ nh ch th c a Th t ng Chính ph . Thông t do B tr ng ho c Th ướ ư ưở
tr ng các c quan ngang B ban hành.ưở ơ
10. Thông t liên t ch (TTLT): ư thông t do các c quan nhà n cư ơ ư
th m quy n (B , c quan ngang B , các t ch c chính tr h i c p trung ơ
ng đ c tham gia qu n lý Nhà n c theo lu t đ nh) cùng ph i h p ban hànhươ ượ ướ
đ h ng d n thi hành các văn b n quy ph m pháp lu t c a c quan nhà n c ướ ơ ướ
c p trên có liên quan đ n ch c năng, nhi m v , quy n h n c a các c quan đó. ế ơ
- H th ng văn b n hành chính:
Các văn b n hành chính thông th ng nh ng văn b n mang tính thông ườ
tin quy ph m nh m th c thi các văn b n quy ph m pháp lu t, ho c dùng đ
th c hi n các tác nghi p hành chính trong ho t đ ng c a các c quan qu n ơ
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-11-17 16:06:01
Chương: I  KHÁI QUÁT CHUNG VỀ VĂN BẢN   1.Khái niệm văn bản, văn bản quản lý nhà nước, văn bản hành chính. 1.1. Khái niệm văn bản. Theo nghĩa rộng, văn bản được hiểu là vật mang tin được ghi bằng ký hiệu hay bằng ngôn ngữ, nghĩa là bất cứ phương tiện nào dùng để ghi nhận và truyền đạt thông tin từ chủ thể này đến chủ thể khác. Theo cách hiểu này, bia đá, hoành phi, câu đối ở đền, chùa; chúc thư, văn khế, thư tịch cổ; tác phẩm văn học hoặc khoa học kỹ thuật; công căn, giấy tờ khẩu hiệu, băng ghi âm, bản vẽ… ở cơ quan đều được gọi là văn bản. khái niệm này được sử dụng một cách phổ biến trong giới nghiên cứu về văn bản học, ngôn ngữ học, sử học ở nước ta từ trước tới nay. Theo nghĩa hẹp, văn bản được hiểu là các tài liệu, giấy tờ, hồ sơ được hình thành trong quá trình hoạt động của các cơ quan nhà nước, các tổ chức xã hội, các tổ chức kinh tế. Theo nghĩa này, các loại giấy tờ dùng để quản lý và điều hành các hoạt động của cơ quan, tổ chức như chỉ thị, thông tư, nghị quyết, quyết định,đề án công tác, báo cáo… đều được gọi là văn bản. Ngày nay, khái niệm được dùng một cách rộng rãi trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức. Khái niệm văn bản dùng trong tài liệu này cũng được hiểu theo nghĩa hẹp nói trên. Ch ng: Iươ KHÁI QUÁT CHUNG V VĂN B N Ề Ả 1.Khái ni m văn b n, văn b n qu n lý nhà n c, văn b n hành ệ ả ả ả ướ ả chính. 1.1. Khái ni m văn b n. ệ ả Theo nghĩa r ng, văn b n đ c hi u là v t mang tin đ c ghi b ng ký ộ ả ượ ể ậ ượ ằ hi u hay b ng ngôn ng , nghĩa là b t c ph ng ti n nào dùng đ ghi nh n và ệ ằ ữ ấ ứ ươ ệ ể ậ truy n đ t thông tin t ch th này đ n ch th khác. Theo cách hi u này, bia ề ạ ừ ủ ể ế ủ ể ể đá, hoành phi, câu đ i đ n, chùa; chúc th , văn kh , th t ch c ; tác ph m văn ố ở ề ư ế ư ị ổ ẩ h c ho c khoa h c k thu t; công căn, gi y t kh u hi u, băng ghi âm, b n ọ ặ ọ ỹ ậ ấ ờ ẩ ệ ả v … c quan đ u đ c g i là văn b n. khái ni m này đ c s d ng m t ẽ ở ơ ề ượ ọ ả ệ ượ ử ụ ộ cách ph bi n trong gi i nghiên c u v văn b n h c, ngôn ng h c, s h c ổ ế ớ ứ ề ả ọ ữ ọ ử ọ ở n c ta t tr c t i nay. ướ ừ ướ ớ Theo nghĩa h p, văn b n đ c hi u là các tài li u, gi y t , h s đ c ẹ ả ượ ể ệ ấ ờ ồ ơ ượ hình thành trong quá trình ho t đ ng c a các c quan nhà n c, các t ch c xã ạ ộ ủ ơ ướ ổ ứ h i, các t ch c kinh t . Theo nghĩa này, các lo i gi y t dùng đ qu n lý và ộ ổ ứ ế ạ ấ ờ ể ả đi u hành các ho t đ ng c a c quan, t ch c nh ch th , thông t , ngh quy t, ề ạ ộ ủ ơ ổ ứ ư ỉ ị ư ị ế quy t đ nh,đ án công tác, báo cáo… đ u đ c g i là văn b n. Ngày nay, khái ế ị ề ề ượ ọ ả ni m đ c dùng m t cách r ng rãi trong ho t đ ng c a các c quan, t ch c. ệ ượ ộ ộ ạ ộ ủ ơ ổ ứ Khái ni m văn b n dùng trong tài li u này cũng đ c hi u theo nghĩa h p nói ệ ả ệ ượ ể ẹ trên. a. Khái ni m văn b n qu n lý Nhà n c. ệ ả ả ướ Văn b n qu n lý Nhà n c là nh ng quy t đ nh qu n lý thành văn do các ả ả ướ ữ ế ị ả c quan nhà n c có th m quy n ho c cá nhân đ c nhà n c y quy n theo ơ ướ ẩ ề ặ ượ ướ ủ ề ch c năng ban hành theo th th c và th t c do lu t đ nh, mang tính quy n l c ứ ể ứ ủ ụ ậ ị ề ự nhà n c, làm phát sinh các h ...
— Xem thêm —
Bình luận