Toán lớp 5 Luyện tập Tiết 43

Lượt xem: 1480
Số trang: 12
Mã số: 121415
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 12
Sao chép
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Tr
Tr
êng ti
êng ti
Ó
Ó
u h
u h
ä
ä
c c
c c
¸
¸
t linh
t linh
gi
gi
¸
¸
o vi
o vi
ª
ª
n: tr
n: tr
Ç
Ç
n m
n m
¹
¹
nh hu
nh hu
©
©
n
n
h
h
µ
µ
n
n
é
é
i
i
-
-
11/2004
11/2004
l
l
í
í
p 5a
p 5a
m
m
«
«
n d
n d
¹
¹
y: to
y: to
¸
¸
n
n
luy
luy
Ö
Ö
n t
n t
Ë
Ë
p chung
p chung
-
-
tiÕt 43
tiÕt 43
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
i
i
-
-
Ki
Ki
Ó
Ó
m tra b
m tra b
µ
µ
i cò
i cò
Bµi 6 (trang 65 )
a) cho biÕt: 1< x < 2 ; x cã thÓ nhËn gi¸ trÞ lµ
sè tù nhiªn ®îc kh«ng?
x cã thÓ nhËn gi¸ trÞ lµ sè thËp ph©n ®îc kh«ng?
(nªu vÝ dô)
b) Ti`m 3 gi¸ trÞ cña y lµ nhng sè thËp ph©n,
sao cho:
0,8 < y < 0,9
Tải xuống 5,000₫ (12 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-11-17 16:04:15
Toán lớp 5_ Luyện tập_Tiết 43Tài liệu tham khảo giaó án dành cho các giáo viên và phụ huynh giúp các em tiểu học củng cố và nắm vững kiến thức của môn học. Chúc các bạn may mắn nhé. Toán lớp 5_ Luyện tập_Tiết 43Tài liệu tham khảo giaó án dành cho các giáo viên và phụ huynh giúp các em tiểu học củng cố và nắm vững kiến thức của môn học. Chúc các bạn may mắn nhé.
— Xem thêm —