Toán lớp 5 Luyện tập Tiết 43

Số trang: 12
Mã số: 121415
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 12
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-11-17 16:04:15
Toán lớp 5_ Luyện tập_Tiết 43Tài liệu tham khảo giaó án dành cho các giáo viên và phụ huynh giúp các em tiểu học củng cố và nắm vững kiến thức của môn học. Chúc các bạn may mắn nhé. TrTr­­êng tiêng tiÓÓu hu hääc cc c¸¸t linht linh gigi¸¸o vio viªªn: trn: trÇÇn mn m¹¹nh hunh hu©©nn hhµµnnééi i --11/200411/2004 llííp 5ap 5a mm««n dn d¹¹y: toy: to¸¸nn luyluyÖÖn tn tËËp chung p chung --tiÕt 43tiÕt 43 ii--KiKiÓÓm tra bm tra bµµi còi cò Bµi 6 (trang 65 ) a)cho biÕt: 1< x < 2 ; x cã thÓnhËn gi¸trÞ lµ sètùnhiªn ®­îc kh«ng? x cã thÓnhËn gi¸trÞ lµsèthËp ph©n ®­îc kh«ng? (nªu vÝ dô) b)Ti`m3 gi¸trÞ cña y lµnhững sèthËp ph©n, sao cho: 0,8 < y < 0,9 ii--KiKiÓÓm tra bm tra bµµi còi cò H·y nªu qui t¾c sèthËp ph©n b»ng nhau: *Qui t¾c: nÕu viÕt thªm chữsè0 vµo bªn phải phÇn thËp ph©n cña mét sèthËp ph©n thi` ®­îc mét sèthËp ph©n b»ng nã. -Ng­îc l¹i : nÕu bít ®i chữsè0 ëtËn cïng bªn phải phÇn thËp ph©n thi` ta còng ®­îc mét sè thËp ph©n b»ng nã. LuyLuyÖÖn tn tËËp chungp chung ®ä®äcc--viÕtviÕt--so sso s¸¸nh snh sèèththËËp php ph©©nn Bµi 1: ViÕt sèthËp ph©n gåm: a)Bèn ®¬n vÞ vµt¸m phÇn m­êi:---------------------------------------------- b)M­êi chÝn ®¬n vÞ , s¸u phÇn m­¬i` vµbảy phÇn trăm :------------------- c)kh«ng ®¬n vÞ , hai trăm linh năm phÇn nghi`n: ------------------------ d)Kh«ng ®¬n vÞ , năm phÇn trăm: --------------------------------------------- 4,8 19,67 0,205 0,05 * H·y nªu c¸ch nhËn biÕt hµng cña sèthËp ph©n? * Bµi 2: ViÕt d­íi d¹ng sèthËp ph©n 1000 2007  10 8  10 25  10 89  100 692  100 505  100 28  1000 9  1000 73  1000 2007 0,8 2,5 8,9 6,92 5,05 0,28 0,009 0,073 2,017 LuyLuyÖÖn tn tËËp chungp chung ®ä®äcc--viÕtviÕt--so sso s¸¸nh snh sèèththËËp php ph©©nn Bµi 3: Ti`m 3 gi¸trÞ thÝch hîp cña x biÕt: 0,2 < x < 0,21 Ta phải ®iÒn thªm sè0 vµo bªn phải phÇn thËp ph©n ®Ócã : 0,200 < x < 0,210 VËy 3 gi¸trÞ thÝch hîp cña x lµ: x = 0,201; x = 0,202 ; x = 0,203;----------- LuyLuyÖÖn tn tËËp chungp chung ®ä®äcc--viÕtviÕt--so sso s¸¸nh snh sèèththËËp php ph©©nn LUYÖN TËP chung Bµi 4: XÕp theo thøtùtõ bÐ ®Õn lín : 96,435 ; 96,453 ; 96,345 ; 96,354 * Muèn so s¸nh hai sèthËp ph©n ta lµm thÕ nµo? Trảlêi: Muèn so s¸nh hai sèthËp ph©n ta cã thÓlµm nh­sau: -So s¸nh c¸c phÇn nguyªn cña hai sè®ã nh­so s¸nh hai sètù nhiªn, sèthËp ph©n nµo cã phÇn nguyªn lín h¬n lµsèlín h¬n. -NÕu phÇn nguyªn cña hai sè®ã b»ng nhau thi` so s¸nh phÇn thËp ph©n, lÇn l­ît tõ hµng phÇn m­êi , hµng phÇn trăm, hµng phÇn nghi`n---®Õn cïng mét hµng nµo ®ã sèthËp ph©n nµo cã hµng t­¬ng øng lín h¬n lµsèlín h¬n. LUYÖN TËP chung Bµi sè5: TÝnh nhanh: a)  369 6372 x x b)  912 4845 x x 2x7=14 5x4=20 1) Đæi những ph©n sèsau ra sèthËp ph©n :  5 3  50 78  200 48 56,1 100 156 250 278  x x 6,0 10 6 25 23  x x 24,0 100 24 2:200 2:48  2 ) XÕp theo th2 ) XÕp theo thøøttùùtõ ltõ líín n ®®Õn bÐÕn bÐ 32,057 ; 32,705 ; 32,507 32,70532,507 32,057
— Xem thêm —
Bình luận