Thực hành và quan sát Tôm Sông

Số trang: 15
Mã số: 121039
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 15
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-11-16 02:01:43
Thực hành Mổ và quan sát Tôm Sông Môn Sinh lớp 7. Mổ và quan sát cấu tạo mạng: nhận biết phần gốc chân ngực và các lá mang bằng kính lúp. Nhận biết và chỉ rõ đựoc một số nội quan của tôm như hệ tiêu hóa, hệ thần kinh Trêng TH cs PH AN  CH U  TRI N H  CAM  RAN H­Trêng TH cs PH AN  CH U  TRI N H  CAM  RAN H­ Trêng TH cs PH AN  CH U  TRI N H  CAM  RAN H­Trêng TH cs PH AN  CH U  TRI N H  CAM  RAN H­ M «n si nh h äc 7M «n si nh häc 7 Bi 23 Ti t 24Bi 23 Ti t 24 TH C HÀNH ỰTH C HÀNH Ự M VÀ QUAN SÁT ỔM VÀ QUAN SÁTỔ TÔM SÔNGTÔM SÔNG N g y D y: / /2011 ạN g y D y: / /2011ạ Gi o V i n T h c H i n :V V n Ch i ự ệ ă N g y D y: / /2011 ạN g y D y: / /2011ạ Gi o V i n T h c H i n :V V n Ch i ự ệ ă Phaàn ñaàu ­ ngöïc Phaàn buïng Ma ét  ke ùp Ra âu Ñònh h öôùng pha ùt hieän mo ài Ca ùc cha ân haøm Gi öõ vaø xöû ly ù moài Cha ân caøng Baét moài Cha ân boø Boø Cha ân bôi  (chaân  bu ïng)B ôi , giöõ thaêng baèng , oâm tröùngTa ám laùiLa ùi vaø giuùp toâm bôi thuït luøi TH C HÀNH ỰTH C HÀNH Ự I I . C h u n b : ­ V t m u : + T m sn g cn sn g ­ D n g c: + B m , k h a y m , l p c m t a y ­ T r a n h cm , v b i t p . B i 23: t h c h n h : m v qu a n st t m sn g I M c t i u b i h c: - M v qu a n st c u t o m a n g: n h n bi t p h n gc ch n n g c v cc l m a n g bn g k n h l p . ­ N h n bi t v ch r c 1 s n i qu a n c a t m n h : h t i u h o, h t h n k i n h . ­ C n g c k t h u t m n g v t k h n g x n g sn g, bi t s d n g cc d n g c m . - B i t v i t t h u h och sa u bu i t h c h n h bn g cch t p ch t h ch n g ch o cc h n h 23.1B v 23.3A, B t r on g SG K v o V B T . * Y u c u : - C n h n t qu a n st t r a n h H 23.1A,B + n gh i n cu ▼ 1 SG K / 77 = G h i n h cc b c m qu a n st m a n g t m . - C c n h m t i n h n h m v d n g k n h l p qu a n st 1 ch n n g c k m l m a n g gc= n h n bi t cc b p h n .B i 23: t h c h n h : m v qu a n st t m sn g   I   M c t i u b i h c: I I . C h u n b : ( SG K /77) I I I . N i d u n g v cch t i n h n h : a . M v qu a n st m a n g t m ( SG K /77) * T h o l u n n gh a c i m l m a n g v i ch c n ă n g h h p d i n c c a m ...
— Xem thêm —
Bình luận