Thực hành và quan sát Tôm Sông

Lượt xem: 3516
Số trang: 15
Mã số: 121039
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 15
Sao chép
Tr êng THcs PHAN CHU TRINH CAM RANH
Tr êng THcs PHAN CHU TRINH CAM RANH
Tr êng THcs PHAN CHU TRINH CAM RANH
Tr êng THcs PHAN CHU TRINH CAM RANH
M«n sinh häc 7
M«n sinh häc 7
Bµi 23 TiÕt 24
Bµi 23 TiÕt 24
TH C HÀNH
TH C HÀNH
M VÀ QUAN SÁT
M VÀ QUAN SÁT
TÔM SÔNG
TÔM SÔNG
Ny D y: / /2011
Ny D y: / /2011
Giáo Viên Th c Hi n:Võ V n Chi ă
Ngày D y: / /2011
Ngày D y: / /2011
Giáo Viên Th c Hi n:Võ V n Chi ă
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Phaàn ñaàu - ngöïc
P
h
a
à
n
b
u
ï
n
g
Maét
keùp
Raâu
Ñònh
höôùng
phaùt hieän
moài
Caùc
chaân haøm
Giöõ vaø xöû
lyù moài
Chaân caøng
Baét moài
Chaân boø
Boø
Chaân bôi (chaân
buïng)
Bôi , giöõ thaêng baèng , oâm tröùng
Taám laùi
Laùi vaø giuùp toâm bôi thuït luøi
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
TH C HÀNH
TH C HÀNH
Tải xuống 5,000₫ (15 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-11-16 02:01:43
Thực hành Mổ và quan sát Tôm Sông Môn Sinh lớp 7.
Mổ và quan sát cấu tạo mạng: nhận biết phần gốc chân ngực và các lá mang bằng kính lúp. Nhận biết và chỉ rõ đựoc một số nội quan của tôm như hệ tiêu hóa, hệ thần kinh Thực hành Mổ và quan sát Tôm Sông Môn Sinh lớp 7. Mổ và quan sát cấu tạo mạng: nhận biết phần gốc chân ngực và các lá mang bằng kính lúp. Nhận biết và chỉ rõ đựoc một số nội quan của tôm như hệ tiêu hóa, hệ thần kinh Trêng TH cs PH AN  CH U  TRI N H  CAM  RAN H­Trêng TH cs PH AN  CH U  TRI N H  CAM  RAN H­ Trêng TH cs PH AN  CH U  TRI N H  CAM  RAN H­Trêng TH cs PH AN  CH U  TRI N H  CAM  RAN H­ M «n si nh h äc 7M «n si nh häc 7 Bi 23 Ti t 24Bi 23 Ti t 24 TH C HÀNH ỰTH C HÀNH Ự M VÀ QUAN SÁT ỔM VÀ QUAN SÁTỔ TÔM SÔNGTÔM SÔNG N g y D y: / /2011 ạN g y D y: / /2011ạ Gi o V i n T h c H i n :V V n Ch i ự ệ ă N g y D y: / /2011 ạN g y D y: / /2011ạ Gi o V i n T h c H i n :V V n Ch i ự ệ ă Phaàn ñaàu ­ ngöïc Phaàn buïng Ma ét  ke ùp Ra âu Ñònh h öôùng pha ùt hieän mo ài Ca ùc cha ân haøm Gi öõ vaø xöû ly ù moài Cha ân caøng Baét moài Cha ân boø Boø Cha ân bôi  (chaân  bu ïng)B ôi , giöõ thaêng baèng , oâm tröùngTa ám laùiLa ùi vaø giuùp toâm bôi thuït luøi TH C HÀNH ỰTH C HÀNH Ự I I . C h u n b : ­ V t m u : + T m sn g cn sn g ­ D n g c: + B m , k h a y m , l p c m t a y ­ T r a n h cm , v b i t p . B i 23: t h c h n h : m v qu a n st t m sn g I M c t i u b i h c: - M v qu a n st c u t o m a n g: n h n bi t p h n gc ch n n g c v cc l m a n g bn g k n h l p . ­ N h n bi t v ch r c 1 s n i qu a n c a t m n h : h t i u h o, h t h n k i n h . ­ C n g c k t h u t m n g v t k h n g x n g sn g, bi t s d n g cc d n g c m . - B i t v i t t h u h och sa u bu i t h c h n h bn g cch t p ch t h ch n g ch o cc h n h 23.1B v 23.3A, B t r on g SG K v o V B T . * Y u c u : - C n h n t qu a n st t r a n h H 23.1A,B + n gh i n cu ▼ 1 SG K / 77 = G h i n h cc b c m qu a n st m a n g t m . - C c n h m t i n h n h m v d n g k n h l p qu a n st 1 ch n n g c k m l m a n g gc= n h n bi t cc b p h n .B i 23: t h c h n h : m v qu a n st t m sn g   I   M c t i u b i h c: I I . C h u n b : ( SG K /77) I I I . N i d u n g v cch t i n h n h : a . M v qu a n st m a n g t m ( SG K /77) * T h o l u n n gh a c i m l m a n g v i ch c n ă n g h h p d i n c c a m ...
— Xem thêm —
Bình luận