Mẫu hợp đồng nguyên tắc bán hàng

Lượt xem: 18804
Số trang: 5
Mã số: 121022
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 5
Sao chép
C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM
Đ c l p – T do – H nh phúc
-------------------------------
H P Đ NG NGUYÊN T C BÁN HÀNG
S : .........../FPT-FDC</tên vi t t t c a đ i lý: VD- NamA>ế
- Căn c vào Lu t th ng m i Vi t nam năm 2005; ươ
- Căn c nhu c u và kh năng c a c hai Bên.
Hôm nay, ngày… tháng… năm……, t i …………………, chúng tôi g m:
Bên bán: CÔNG TY TNHH Đ NG B NG XANH
Đ a ch : <46 kdc S 9 đ.30/04 TP C n Th .> ơ
Mã s thu ế : <1800629945>
Đi n tho i : <0710739895 Fax: 0710840014>
Tài kho n ngân hàng : <001.1.000.224245 t i Ngân hàng Ngo i th ng Vi t Nam> ươ
Đ i di n :
Ch c v : T ng Giám đ c
Bên mua:
Đ a ch :
Mã s thu ế :
Đi n tho i : Fax:
Tài kho n ngân hàng :
Đ i di n :
Ch c v :
Hai Bên cùng đ ng ý ký k t H p đ ng nguyên t c bán hàng v i các đi u kho n sau: ế
1. Các đi u kho n chung:
1.1 Hai Bên cùng quan h mua bán v i nhau theo quan h B n hàng trên c s hai Bên ơ
cùng có l i.
1.2 Trong khuôn kh H p đ ng này, hai Bên s ti p các H p đ ng mua bán ho c Đ n ế ơ
đ t hàng (B ng văn b n, đi n tho i và th đi n t ) đ i v i t ng lô hàng c th . Chi ti t ư ế
hàng hóa, s l ng, giá c , giao hàng, ph ng th c thanh toán các đi u kho n khác ư ươ
(n u có) s đ c ch rõ trong các H p đ ng mua bán, Đ n đ t hàng t ng ng. ế ượ ơ ươ
1.3 Th t u tiên th c hi n các b n s a đ i b sung c a H p đ ng mua bán H p ư
đ ng mua bán → H p đ ng nguyên t c bán hàng. Đi u kho n nào trong H p đ ng mua
28-BM/PP/HDCV/FPT v4/1 1/5
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
bán mâu thu n v i các đi u kho n trong H p đ ng này thì s th c hi n theo các đi u
kho n đ c qui đ nh trong H p đ ng này. ượ
2. Hàng hóa
2.1 Hàng hóa do bên Bán cung c p đ m b o đúng ch ng lo i, ch t l ng các thông s ượ
k thu t c a Hãng c p hàng/Nhà s n xu t.
2.2 Chi ti t v hàng hóa s đ c các Bên ch trong các H p đ ng mua bán trong khuônế ượ
kh c a H p đ ng này.
3. Giao nh n hàng hóa
3.1 S l ng hàng hóa, đ a đi m giao nh n, chi phí v n chuy n đ c qui đ nh c th trong ư ượ
các H p đ ng mua bán ho c đ n đ t hàng. ơ
3.2 Hàng hóa th giao m t l n hay nhi u l n tùy theo hai Bên th a thu n. B ng ch ng
giao hàng g m có:
Hóa đ n bán hàng h p lơ
Biên b n giao nh n: ghi s l ng hàng, s hóa đ n bán hàng, s kg/s ượ ơ
ki n.
4. Giá c và ph ng th c thanh toán ươ
4.1 Các doanh nghi p b n hàng c a bên Bán s đ c h ng ch đ mua theo giá th ng ượ ưở ế
nh t v i m i b n hàng theo chính sách giá c a Công ty TNHH Phân Ph i FPT.
4.2 Đ n giá, t ng tr giá hàng hóa, thu VAT, s đ c ghi c th trong H p đ ng mua bánơ ế ượ
đ c ký k t b i hai Bên.ượ ế
4.3 Ph ng th c thanh toán th i h n thanh toán đ c qui đ nh c th trong t ng H pươ ượ
đ ng mua bán.
4.4 Thanh toán b ng ti n VND, t giá thanh toán t giá trung bình c ng gi a t giá bán ra
c a ngân hàng Ngo i th ng Vi t Nam t giá bán ra c a th tr ng t do công b t i ươ ườ
th i đi m thanh toán.
4.5 N u bên Bán c p cho bên Mua m t h n m c tín d ng, hai bên s ti p m t Th aế ế
thu n tín d ng, Th a thu n tín d ng cũng n m trong khuôn kh c a H p đ ng nguyên
t c bán hàng. Trong tr ng h p này, th i h n h n thanh toán đ c th c hi n căn c vào ườ ượ
Th a thu n tín d ng đã k t. N u bên Mua s d ng quá h n m c tín d ng trong th a ế ế
thu n, bên Bán quy n t ch i cung c p hàng cho đ n khi Bên mua th c hi n vi c ế
thanh toán theo Th a thu n tín d ng đó.
5. Trách nhi m c a các Bên
5.1 Bên Bán:
5.1.1 Đ m b o cung c p hàng hóa đúng ch ng lo i, ch t l ng và tiêu chu n k thu t c a ượ
Hãng c p hàng/Nhà s n xu t.
28-BM/PP/HDCV/FPT v4/1 2/5
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
5.1.2 Đ nh kỳ cung c p cho Bên mua các thông tin v s n ph m nh : Danh m c ư
Catalogue s n ph m hi n có, giá c s n ph m, d ch v đ i v i khách hàng…vv.
5.1.3 T v n cho Bên mua v s n ph m và d ch v c a Nhà cung c p/Nhà s n xu t.ư
5.1.4 Đào t o, gi i thi u s n ph m m i (n u có). ế
5.1.5 H tr Bên mua trong công tác tìm hi u xúc ti n th tr ng, qu ng s n ế ườ
ph m…vv.
5.1.6 Th c hi n đúng các cam k t đ c ghi trong H p đ ng. ế ượ
5.2 Bên Mua:
5.2.1 Đ m b o thanh toán đúng th i h n đã th a thu n trong H p đ ng này cũng nh ư
trong Th a thu n tín d ng.
5.2.2 Th c hi n nghiêm ch nh các qui đ nh c a Pháp lu t Vi t nam v qu n l u ư
thông hàng hóa. Bên bán không ch u trách nhi m v các vi ph m pháp lu t này c a
bên mua.
5.2.3 Th c hi n đúng các cam k t đ c ghi trong H p đ ng. ế ượ
6. Cung c p và trao đ i thông tin gi a hai Bên
6.1 Đ l p h s B n hàng, hai bên cung c p cho nhau các thông tin sau: ơ
Tên doanh nghi p
Đ a ch giao d ch chính th c
V n
Tên tài kho n
S tài kho n
Tên ngân hàng
Ng i đ c c Đ i di n giao d ch tr c ti p c a hai Bên (h tên, ch c v ,ườ ượ ế
ch ký)
và Bên mua cung c p thêm cho Bên bán các gi y t công ch ng sau:
Gi y phép đăng ký kinh doanh
Quy t đ nh thành l p doanh nghi pế
Quy t đ nh b nhi m Giám đ c và K toán tr ngế ế ưở
Quy t đ nh y quy n ký thay Giám đ c và ho c K toán tr ng (n u có)ế ế ưở ế
6.2 Hai bên th ng nh t trao đ i thông tin thông qua các Đ i di n liên l c. Trong tr ng h p ườ
nhân viên đ c y quy n giao d ch đ c ghi trên không đ c quy n ti p t c đ i di nượ ượ ượ ế
trong vi c giao d ch v i Bên kia, hai bên c n thông báo k p th i, chính th c b ng văn
28-BM/PP/HDCV/FPT v4/1 3/5
Tải xuống 5,000₫ (5 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-11-16 00:22:33
Trong khuôn khổ Hợp đồng này, hai Bên sẽ ký tiếp các Hợp đồng mua bán hoặc Đơn đặt hàng (Bằng văn bản, điện thoại và thư điện tử) đối với từng lô hàng cụ thể. Chi tiết hàng hóa, số lượng, giá cả, giao hàng, phương thức thanh toán và các điều khoản khác (nếu có) sẽ được chỉ rõ trong các Hợp đồng mua bán, Đơn đặt hàng tương ứng. Trong khuôn khổ Hợp đồng này, hai Bên sẽ ký tiếp các Hợp đồng mua bán hoặc Đơn đặt hàng (Bằng văn bản, điện thoại và thư điện tử) đối với từng lô hàng cụ thể. Chi tiết hàng hóa, số lượng, giá cả, giao hàng, phương thức thanh toán và các điều khoản khác (nếu có) sẽ được chỉ rõ trong các Hợp đồng mua bán, Đơn đặt hàng tương ứng. C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAMỘ Ộ Ủ Ệ Đ c l p – T do – H nh phúc ộ ậ ự ạ ------------------------------- H P Đ NG NGUYÊN T C BÁN HÀNG Ợ Ồ Ắ S : ố .........../FPT-FDCế ắ ủ ạ - Căn c vào Lu t th ng m i Vi t nam năm 2005; ứ ậ ươ ạ ệ - Căn c nhu c u và kh năng c a c hai Bên. ứ ầ ả ủ ả Hôm nay, ngày… tháng… năm……, t i …………………, chúng tôi g m: ạ ồ Bên bán: CÔNG TY TNHH Đ NG B NG XANH Ồ Ằ Đ a ch ị ỉ : ố ầ ơ Mã s thu ố ế : Đi n tho i ệ ạ : Tài kho n ngân hàng ả : ạ ạ ươ ệ Đ i di n ạ ệ : Ch c v ứ ụ : T ng Giám đ cổ ố Bên mua: Đ a ch ị ỉ : Mã s thu ố ế : Đi n tho i ệ ạ : Fax: Tài kho n ngân hàng ả : Đ i di n ạ ệ : Ch c v ứ ụ : Hai Bên cùng đ ng ý ký k t H p đ ng nguyên t c bán hàng v i các đi u kho n sau: ồ ế ợ ồ ắ ớ ề ả 1. Các đi u kho n chung: ề ả 1.1 Hai Bên cùng có quan h mua bán v i nhau theo quan h B n hàng trên c s hai Bên ệ ớ ệ ạ ơ ở cùng có l i. ợ 1.2 Trong khuôn kh H p đ ng này, hai Bên s ký ti p các H p đ ng mua bán ho c Đ n ổ ợ ồ ẽ ế ợ ồ ặ ơ đ t hàng (B ng văn b n, đi n tho i và th đi n t ) đ i v i t ng lô hàng c th . Chi ti t ặ ằ ả ệ ạ ư ệ ử ố ớ ừ ụ ể ế hàng hóa, s l ng, giá c , giao hàng, ph ng th c thanh toán và các đi u kho n khác ố ượ ả ươ ứ ề ả (n u có) s đ c ch rõ trong các H p đ ng mua bán, Đ n đ t hàng t ng ng. ế ẽ ượ ỉ ợ ồ ơ ặ ươ ứ 1.3 Th t u tiên th c hi n là các b n s a đ i b sung c a H p đ ng mua bán → H p ứ ự ư ự ệ ả ử ổ ổ ủ ợ ồ ợ đ ng mua bán → H p đ ng nguyên t c bán hàng. Đi u kho n nào trong H p đ ng mua ồ ợ ồ ắ ề ả ợ ồ 28-BM/PP/HDCV/FPT v4/1 1 / 5 bán mâu thu n v i các đi u kho n trong H p đ ng này thì s th c hi n theo các đi uẫ ớ ề ả ợ ồ ẽ ự ệ ề kho n đ c qui đ nh trong H p đ ng này. ả ượ ị ợ ồ 2. Hàng hóa 2.1 Hàng hóa do bên Bán cung c p đ m b o đúng ch ng lo i, ch t l ng và các thông s ấ ả ả ủ ạ ấ ượ ố k thu t c a Hãng c p hàng/Nhà s n xu t. ỹ ậ ủ ấ ả ấ 2.2 Chi ti t v hàng hóa s đ c các Bên ch rõ trong các H p đ ng mua bán trong khuôn ế ề ẽ ượ ỉ ợ ồ kh c a H p đ ng này. ổ ủ ợ ồ 3. Giao nh n hàng hóa ậ 3.1 S l ng hàng hóa, đ a đi m giao nh n, chi phí v n chuy n đ c qui đ nh c th trong ố ượ ị ể ậ ậ ể ượ ị ụ ể các H p đ ng mua bán ho c đ n đ t hàng. ợ ồ ặ ơ ặ 3.2 Hàng hóa có th giao m t l n hay nhi u l n tùy theo hai Bên th a thu n. ể ộ ầ ề ầ ỏ ậ B ng ch ngằ ứ giao hàng g m có: ồ Hóa đ n bán hàng h p l ơ ợ ệ Biên b n giao nh n: ghi rõ s l ng hàng, s hóa đ n bán hàng, s kg/s ả ậ ố ượ ố ơ ố ố ki n. ệ 4. Giá c và ph ng th c thanh toán ả ươ ứ 4.1 Các doanh nghi p là b n hàng c a bên Bán s đ c h ng ch đ mua theo giá th ng ệ ạ ủ ẽ ượ ưở ế ộ ố nh t v i m i b n hàng theo chính sách giá c a Công ty TNHH Phân Ph i FPT. ấ ớ ọ ạ ...
— Xem thêm —
Bình luận