Mẫu hợp đồng nguyên tắc bán hàng

Số trang: 5
Mã số: 121022
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 5
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-11-16 00:22:33
Trong khuôn khổ Hợp đồng này, hai Bên sẽ ký tiếp các Hợp đồng mua bán hoặc Đơn đặt hàng (Bằng văn bản, điện thoại và thư điện tử) đối với từng lô hàng cụ thể. Chi tiết hàng hóa, số lượng, giá cả, giao hàng, phương thức thanh toán và các điều khoản khác (nếu có) sẽ được chỉ rõ trong các Hợp đồng mua bán, Đơn đặt hàng tương ứng. C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAMỘ Ộ Ủ Ệ Đ c l p – T do – H nh phúc ộ ậ ự ạ ------------------------------- H P Đ NG NGUYÊN T C BÁN HÀNG Ợ Ồ Ắ S : ố .........../FPT-FDCế ắ ủ ạ - Căn c vào Lu t th ng m i Vi t nam năm 2005; ứ ậ ươ ạ ệ - Căn c nhu c u và kh năng c a c hai Bên. ứ ầ ả ủ ả Hôm nay, ngày… tháng… năm……, t i …………………, chúng tôi g m: ạ ồ Bên bán: CÔNG TY TNHH Đ NG B NG XANH Ồ Ằ Đ a ch ị ỉ : ố ầ ơ Mã s thu ố ế : Đi n tho i ệ ạ : Tài kho n ngân hàng ả : ạ ạ ươ ệ Đ i di n ạ ệ : Ch c v ứ ụ : T ng Giám đ cổ ố Bên mua: Đ a ch ị ỉ : Mã s thu ố ế : Đi n tho i ệ ạ : Fax: Tài kho n ngân hàng ả : Đ i di n ạ ệ : Ch c v ứ ụ : Hai Bên cùng đ ng ý ký k t H p đ ng nguyên t c bán hàng v i các đi u kho n sau: ồ ế ợ ồ ắ ớ ề ả 1. Các đi u kho n chung: ề ả 1.1 Hai Bên cùng có quan h mua bán v i nhau theo quan h B n hàng trên c s hai Bên ệ ớ ệ ạ ơ ở cùng có l i. ợ 1.2 Trong khuôn kh H p đ ng này, hai Bên s ký ti p các H p đ ng mua bán ho c Đ n ổ ợ ồ ẽ ế ợ ồ ặ ơ đ t hàng (B ng văn b n, đi n tho i và th đi n t ) đ i v i t ng lô hàng c th . Chi ti t ặ ằ ả ệ ạ ư ệ ử ố ớ ừ ụ ể ế hàng hóa, s l ng, giá c , giao hàng, ph ng th c thanh toán và các đi u kho n khác ố ượ ả ươ ứ ề ả (n u có) s đ c ch rõ trong các H p đ ng mua bán, Đ n đ t hàng t ng ng. ế ẽ ượ ỉ ợ ồ ơ ặ ươ ứ 1.3 Th t u tiên th c hi n là các b n s a đ i b sung c a H p đ ng mua bán → H p ứ ự ư ự ệ ả ử ổ ổ ủ ợ ồ ợ đ ng mua bán → H p đ ng nguyên t c bán hàng. Đi u kho n nào trong H p đ ng mua ồ ợ ồ ắ ề ả ợ ồ 28-BM/PP/HDCV/FPT v4/1 1 / 5 bán mâu thu n v i các đi u kho n trong H p đ ng này thì s th c hi n theo các đi uẫ ớ ề ả ợ ồ ẽ ự ệ ề kho n đ c qui đ nh trong H p đ ng này. ả ượ ị ợ ồ 2. Hàng hóa 2.1 Hàng hóa do bên Bán cung c p đ m b o đúng ch ng lo i, ch t l ng và các thông s ấ ả ả ủ ạ ấ ượ ố k thu t c a Hãng c p hàng/Nhà s n xu t. ỹ ậ ủ ấ ả ấ 2.2 Chi ti t v hàng hóa s đ c các Bên ch rõ trong các H p đ ng mua bán trong khuôn ế ề ẽ ượ ỉ ợ ồ kh c a H p đ ng này. ổ ủ ợ ồ 3. Giao nh n hàng hóa ậ 3.1 S l ng hàng hóa, đ a đi m giao nh n, chi phí v n chuy n đ c qui đ nh c th trong ố ượ ị ể ậ ậ ể ượ ị ụ ể các H p đ ng mua bán ho c đ n đ t hàng. ợ ồ ặ ơ ặ 3.2 Hàng hóa có th giao m t l n hay nhi u l n tùy theo hai Bên th a thu n. ể ộ ầ ề ầ ỏ ậ B ng ch ngằ ứ giao hàng g m có: ồ Hóa đ n bán hàng h p l ơ ợ ệ Biên b n giao nh n: ghi rõ s l ng hàng, s hóa đ n bán hàng, s kg/s ả ậ ố ượ ố ơ ố ố ki n. ệ 4. Giá c và ph ng th c thanh toán ả ươ ứ 4.1 Các doanh nghi p là b n hàng c a bên Bán s đ c h ng ch đ mua theo giá th ng ệ ạ ủ ẽ ượ ưở ế ộ ố nh t v i m i b n hàng theo chính sách giá c a Công ty TNHH Phân Ph i FPT. ấ ớ ọ ạ ...
— Xem thêm —
Bình luận