Vật lý 6 Thực hành đo nhiệt độ

Số trang: 7
Mã số: 121020
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 7
Sao chép
Thùc hµnh ®o nhiÖt ®é
1
n:Vt lý Lớp6
Thực hành đo nhiệt độ
I. YÊU CẦU TRỌNG TÂM:
Học sinh biết đo nhioệt độ cơ thể bằng nhiệt kế y tế.
Biết theo dõi sthay đổi nhiệt độ theo thời gian.
Biết vẽ đồ thị biểu diễn sự thay đổi đó.
thái độ trung thực, tỉ mỉ, cẩn thận và chính xác trong việc tiến hành thí
nghiệm và viết báo cáo.
II. SỞ VẬT CHẤT.
1) Chun bị cho mỗi nhóm:
Mt giá đỡ có kẹp. Một nhiệt kế dầu. Một đèn cồn. Một lưới sắt. Một cốc
thuỷ tinh chịu nhiệt. Một đồng hồ. Một phiếu học tập. Bông y tế.
2) Chun bị cho mỗi cá nhân học sinh:
Mt nhiệt kế y tế. Giấy kô vẽ đồ thị.
III. T CHỨC LỚP:
Nhóm Công việc Công c
Thí nghiệm Quan sát ghi lại sự thay đổi nhiệt độ
trong khi đun nước và vđồ thị
Bthí nghiệm, giấy
kẻ ô.
Máy tính Ghi li sthay đổi nhiệt độ khi đun
ớc, vđồ th
Máy tính, chương
trình Crocodile
Chemistry
IV. TIẾN TRÌNH TIT DẠY:
C HOẠT ĐỘNG TH
I
GIA
N
CÔNG VIỆC
GIÁO VIÊN HC SINH
2’
Ổn định tổ
chc
Kiểm tra sĩ số vị trí
nhóm
Ổn định nhóm
10’
Tìm hiểu nhiệt
kế y tế và cách đo
nhiệt độ cơ thể
ớng dẫn học sinh
quan sát nhiệt kế đo
nhiệt độ cơ thể
Cá nhân quan sát nhiệt
kế và điền vào từ C1 đến
C5. Sau đó tự đo nhiệt độ
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Thùc hµnh ®o nhiÖt ®é
2
thể mình, điền vào
bảng kết quả nhiệt độ của
mình và của bạn.
15’
Tìm hiểu s
thay đổi nhiệt độ
khi đun nước
ớng dẫn học sinh
tìm hiu nhiệt kế dầu,
cách lp dụng cụ thí
nghiệm và tiến hành thí
nghiệm.ớng dẫn
nhóm máy tính sử dụng
phần mềm
nhân tìm hiểu nhiệt kế
dầu, điền vào từ C6 đến
C9. Nhóm lắp dụng cụ,
tiến hành đun. Cá nhân
c sau 1’ ghi lại nhiệt đ
vào bảng
10’
Vẽ đồ thị Phát giy kẻ ô,
hướng dẫn học sinh
cách vẽ.
Cá nhân vẽ đồ thị biểu
diễn sự thay đổi nhiệt đ
của nước khi đun theo
ớng dẫn của giáo viên.
5’
Làm bài tập
trắc nghiệm
Phát phiếu trắc
nghiệm
Cá nhân làm bài tập
trắc nghiệm vào phiếu
3’
Đánh giá , dặn
Kiểm tra đánh giá
kết quả thí nghiệm của
học sinh và rút kinh
nghiệm
Lắng nghe, đánh giá
nhóm bạn, ghi chép.
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Thùc hµnh ®o nhiÖt ®é
3
MẪU BÁO CÁO
H và tên học sinh:........................................................................................
............................
Lớp: ..............................................................................................................
1) Quan sát nhiệt kế y tế và đin vào chtrống trongc câu sau:
a) Nhit độ thấp nhất ghi trên nhiệt kế: .................
b) Nhiệt độ cao nhất ghi trên nhiệt kế: .................
c) Phạm vi đo của nhiệt kế : từ ........... đến ..............
d) Độ chia nhỏ nhất của nhiệt kế : .....................
e) Nhit độ được ghi màu đỏ : ............................
2) Đo nhiệt độ cơ thể ngưi.
Làm các bước đo nhiệt độ cơ thể theo hướng dẫn của giáo viên ri điền kết
quả vào bảng:
Người Bản thân Bạn
............
Bạn
............
Bạn
............
Bạn
............
Nhiệt độ ............ ............ ............ ............ ............
3) Quan sát nhiệt kế dầu và điền vào chtrống trong các câu sau:
a) Nhit độ thấp nhất ghi trên nhiệt kế: .................
b) Nhiệt độ cao nhất ghi trên nhiệt kế: .................
c) Phạm vi đo của nhiệt kế : từ ........... đến ..............
d) Độ chia nhỏ nhất của nhiệt kế : .....................
4) Quan sát sự thay đổi nhiệt độ của nước khi đun rồi điền vào bảng kết
quả và v đồ thị.
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-11-16 00:21:44
Vật lý 6 Thực hành đo nhiệt độHọc sinh biết đo nhioệt độ cơ thể bằng nhiệt kế y tế.  Biết theo dõi sự thay đổi nhiệt độ theo thời gian.  Biết vẽ đồ thị biểu diễn sự thay đổi đó.  Có thái độ trung thực, tỉ mỉ, cẩn thận và chính xác trong việc tiến hành thí nghiệm và viết báo cáo. Thùc hµnh ®o nhiÖt ®é 1 Môn:Vật lý Lớp6 Thực hành đo nhiệt độ I. YÊU CẦU TRỌNG TÂM:  Học sinh biết đo nhioệt độ cơ thể bằng nhiệt kế y tế.  Biết theo dõi sự thay đổi nhiệt độ theo thời gian.  Biết vẽ đồ thị biểu diễn sự thay đổi đó.  Có thái độ trung thực, tỉ mỉ, cẩn thận và chính xác trong việc tiến hành thí nghiệm và viết báo cáo. II. CƠ SỞ VẬT CHẤT. 1) Chuẩn bị cho mỗi nhóm: Một giá đỡ có kẹp. Một nhiệt kế dầu. Một đèn cồn. Một lưới sắt. Một cốc thuỷ tinh chịu nhiệt. Một đồng hồ. Một phiếu học tập. Bông y tế. 2) Chuẩn bị cho mỗi cá nhân học sinh: Một nhiệt kế y tế. Giấy kẻ ô vẽ đồ thị. III. TỔ CHỨC LỚP: Nhóm Công việc Công cụ Thí nghiệm Quan sát ghi lại sự thay đổi nhiệt độ trong khi đun nước và vẽ đồ thị Bộ thí nghiệm, giấy kẻ ô. Máy tính Ghi lại sự thay đổi nhiệt độ khi đun nước, vẽ đồ thị Máy tính, chương trình Crocodile Chemistry IV. TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY: CÁC HOẠT ĐỘNG THỜ I GIA N CÔNG VIỆC GIÁO VIÊN HỌC SINH 2’  Ổn định tổ chức  Kiểm tra sĩ số vị trí nhóm  Ổn định nhóm 10’  Tìm hiểu nhiệt kế y tế và cách đo nhiệt độ cơ thể  Hướng dẫn học sinh quan sát nhiệt kế và đo nhiệt độ cơ thể  Cá nhân quan sát nhiệt kế và điền vào từ C1 đến C5. Sau đó tự đo nhiệt độ Thùc hµnh ®o nhiÖt ®é 2 cơ thể mình, điền vào bảng kết quả nhiệt độ của mình và của bạn. 15’  Tìm hiểu sự thay đổi nhiệt độ khi đun nước  Hướng dẫn học sinh tìm hiểu nhiệt kế dầu, cách lắp dụng cụ thí nghiệm và tiến hành thí nghiệm. Hướng dẫn nhóm máy tính sử dụng phần mềm Cá nhân tìm hiểu nhiệt kế dầu, điền vào từ C6 đến C9. Nhóm lắp dụng cụ, tiến hành đun. Cá nhân cứ sau 1’ ghi lại nhiệt độ vào bảng 10’  Vẽ đồ thị  Phát giấy kẻ ô, hướng dẫn học sinh cách vẽ.  Cá nhân vẽ đồ thị biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ của nước khi đun theo hướng dẫn của giáo viên. 5’  Làm bài tập trắc nghiệm  Phát phiếu trắc nghiệm  Cá nhân làm bài tập trắc nghiệm vào phiếu 3’  Đánh giá , dặn dò  Kiểm tra đánh giá kết quả thí nghiệm của học sinh và rút kinh nghiệm  Lắng nghe, đánh giá nhóm bạn, ghi chép. Thùc hµnh ®o nhiÖt ®é 3 MẪU BÁO CÁO Họ và tên học sinh:........................................................................................ ............................ Lớp: .............................................................................................................. 1) Quan sát nhiệt kế y tế và điền vào chỗ trống trong các câu sau: a) Nhiệt độ thấp nhất ghi trên nhiệt kế: ................. b) Nhiệt độ cao nhất ghi trên nhiệt kế: ................. c) Phạm vi đo của nhiệt kế : từ ........... đến .............. d) Độ chia nhỏ nhất của nhiệt kế : ..................... e) Nhiệt độ được ghi màu đỏ : ............................ 2) Đo nhiệt độ cơ thể người. Làm các bước đo nhiệt độ cơ thể theo hướng dẫn của giáo viên rồi điền kết quả vào bảng: Người Bản thân Bạn ............ Bạn ............ Bạn ............ Bạn ............ Nhiệt độ ............ ............ ............ ............ ............ 3) Quan sát nhiệt kế dầu và điền vào chỗ trống trong các câu sau: a) Nhiệt độ thấp nhất ghi trên nhiệt kế: ................. b) Nhiệt độ cao nhất ghi trên nhiệt kế: ................. c) Phạm vi đo của nhiệt kế : từ ........... đến .............. d) Độ chia nhỏ nhất của nhiệt kế : ..................... 4) Quan sát sự thay đổi nhiệt độ của nước khi đun rồi điền vào bảng kết quả và vẽ đồ thị. Thùc hµnh ®o nhiÖt ®é 4 Đồ thị : Bảng kết quả Thời gian (phút) Nhiệt độ (0C) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 N h iÖ t ® é n h iÖt ®é b a n T h ê i g ia n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 ( 0 C ) Thùc hµnh ®o nhiÖt ®é 5 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM. I ) Tìm từ thích hợp điền vào chỗ trống: 1) Để đo nhiệt độ của cơ thể người ta dùng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2) Để đo nhiệt độ của không khí trong phòng học người ta dùng . . . . . . . . . . . . . . . còn để đo nhiệt độ của nước khi đun phải dùng . . . . . . . . ...
— Xem thêm —
Bình luận