Tài liệu tham khảo bài giảng Sơ Đồ Tư Duy giúp các bạn tu duy logic tốt

Lượt xem: 1097
Số trang: 6
Mã số: 120987
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 6
Sao chép
1
Sơ ñồ tư duy
Khái nim
K thut hình ho
Khai phá tim năng b não
Kết hp các năng lc tư duy
S dng hiu qu qu thi gian
Sơ ñồ tư duy
40-50
nghìn
suy nghĩ
mi ngày
Suy nghĩ
&
Mi thri tung
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
2
Lch s
Tony Buzan
Lch s
Hàng triu
người
s dng
Ging viên. ði snh.Văn ngh. Loa.
ðèn.Thi c.Sinh viên.Sân bãi.Micrô.
Cây ci.Giao lưu.Ghế ñá.Liên hoan.
Hiu phó.Ging ñường. Máy tính.
Hc tp . Qut . Bí thư . Vườn hoa
Bo v. Bàn ghế. Bn bè. Nhà tp.
Ththao . Máy chiếu . Nghiên cu.,.
Chia sv
Cách hc
Sơ ñồ hoá
Ý
c
h
í
n
h
2
Ý
c
h
í
n
h
1
Ý
c
h
í
n
h
4
Ý
c
h
í
n
h
3
Ý
con
3
Ý
c
o
n
1
Ý
c
o
n
Ý
c
o
n
Ý
c
o
n
1
Ý
c
o
n
2
Ý
c
o
n
3
Ý
c
o
n
2
Ý
c
o
n
1
Ý con
Ý
c
o
n
2
Ý
c
o
n
3
CHðỀ
Ý
c
o
n
2
Ý
c
h
í
n
h
2
Ý
c
h
í
n
h
1
Ý
c
h
í
n
h
4
Ý
c
h
í
n
h
3
Ý
con
3
Ý
c
o
n
1
Ý
c
o
n
Ý
c
o
n
Ý
c
o
n
1
Ý
c
o
n
2
Ý
c
o
n
3
Ý
c
o
n
2
Ý
c
o
n
1
Ý con
Ý
c
o
n
3
CHðỀ
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
3
Hng
thú!!!
Gii quyết vn ñề
Sáng to
Tăng sc mnh
sáng
to
Sáng to
ý tưởng
kh thi
Tp hp
&
Lưu gi
D liu khng l
Tải xuống 5,000₫ (6 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-11-15 16:58:48
Sơ Đồ Tư DuyTài liệu tham khảo bài giảng Sơ Đồ Tư Duy giúp các bạn tu duy logic tốt Sơ Đồ Tư DuyTài liệu tham khảo bài giảng Sơ Đồ Tư Duy giúp các bạn tu duy logic tốt 1 Sơ ñ tư duy Khái ni m K thu t hình ho  Khai phá ti m n ăng b não Kt h p các n ăng l c t ưduy S d ng hi u qu qu th i gian S ơ ñ tư duy 40-50 nghìn suy ngh ĩ m i ngày Suy nghĩ & M i th r i tung 2 L ch s Tony Buzan L ch s Hàngtriu ng ư i s d ng Gi ng viên. ði s nh.V ăn ngh . Loa. ð èn.Thi c .Sinh viên.Sân bãi.Micrô. Cây c i.Giao l ưu.Gh  ñá.Liên hoan. Hi u phó.Gi ng ñư ng. Máy tính. H c t p . Qu t . Bí th ư. V ư n hoa B o v . Bàn gh . B n bè. Nhà t p. Th thao . Máy chi u . Nghiên c u.,. Chia sv Cách hc Sơ ñhoá Ý c h í n h 2 Ý c h í n h 1 Ý c h í n h 4 Ý c h ín h 3 Ý con 3 Ý c o n 1 Ý c o n Ý c o n Ý c o n 1 Ý c o n 2 Ý c o n 3 Ý c o n 2Ý c o n 1 Ý con Ý c o n 2 Ý c o n 3 CHð Ý c o n 2 Ý c h í n h 2 Ý c h í n h 1 Ý c h í n h 4 Ý c h ín h 3 Ý con 3 Ý c o n 1 Ý c o n Ý c o n Ý c o n 1 Ý c o n 2 Ý c o n 3 Ý c o n 2Ý c o n 1 Ý conÝ c o n 3 CHð 3 H ng thú!!! Gi i quy t v n ñ Sáng to T ăng s c m nh sáng t o Sáng t o ý t ư ng kh thi Tp h p & Lư u gi  D li u kh ng l 4 Khi có sơ ñtư duy H n ch ? Kh giy S lư ng hay kt n i? Hàng trăm nghìn ý tưngChi ti t BT xem b nñ Tìm ch ð ng Xuân H  th ng ý t ưng 5 Chi tit & T ng th  Tăng kh năng Ghi nh  ThÓ thèng nhÊt Tèi ®a ho¸ 2 b¸n cÇu no Thu n ti n Nhìn ð c Suy ng m Ghi nh  Ngư iñ i h c Ghi nh  Ghi chép Vi t lu n Vi t báo cáo Thuy t trình Suy ngh ĩ Tp trung Ghi chép Không lthu c vào trình t! Gi m thiu t iña câu ch Phát huy trí nhth giác 6 Cá nhân Lên k ho ch T ch c Phân tích v n ñ Gi i quy t v n ñ Kh i t o ý t ưng Lp danh sách ... Trong tch c Lên khoch Làm d!án Tch c ðàm phán H i hp ðào to Ph"ng vn ðánh giá Miêu t khái quát BT lp khoch s d#ng công c#
— Xem thêm —
Từ khóa: sơ đồtư duy
Bình luận