Câu hỏi ôn tập luật công pháp quốc tế

Số trang: 9
Mã số: 120945
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 9
Sao chép
1/Ch ng minh LQT là 1 h th ng PL đ c l p?
LQT là 1 h th ng PL đ c l p bao g m t ng th c ngt và các QPPL do các ch
th of LQT xd trên c s t nguy n và bình đ ng, nh m đ đ.ch nh m i q.h ơ
nhi u m t gi a các ch th c a LQT v i nhau, mà trc tiên là Q.h gi a các qgia
đ ng th i đ th c thi và tuân th QPPL các ch th of LQT còn đăt ra các bi n
pháp c ng ch riêng l or t p th k t h p v i s đ u tranh c a d lu n ti n bưỡ ế ế ư ế
Qte’
Quá trình hình thành và pt of LQT g n li n v i s pt chung of NN và PL. M i qgia
h th ng PL riêng of mình, còn quan h of c ng đ ng các QG l i đc đi u ch nh
b i h th ng PL chung là LQT
Trên bình di n chung, h th ng QT đc hình thành b i nhi u y u t , nh các Qg, ế ư
các t ch c QT liên Qgia, các th c th qgia khác( và các thi t ch Qt of nh ng t ế ế
ch c này), LQT và các quy ph m khác of h th ng QT. Gi a các y u t y có s ế
g n k t v i nhau trong nh ng m i q.h t ng tác t o thành h th ng QT. liên quan ế ươ
đ n qgia và s pt of h th ng qgia, LQT gi vai trò trung tâm, b i các Qgia vàcế
th c th Qte khác use v i t.ch t là công c pháp lý đ duy trì s phát tri n of h
th ng này trong 1 tr t t PL nh t đ nh và có s bao quát t i h u h t các lĩnh v c of ế
đ i s ng QT. do đó PLQT có nh ng đ c tr ng riêng ư
- V ch th of PLQT:
Phù h p v i tính ch t c a h th ng các ng,t c và QPPL, vè lý lu n cũng nh v ư
pháp lý, Qgia và nh ng th c th qte khác nh các t ch c QT liên Qgia( chính ph ) ư
hay các dân t c đang đ u tranh giành quy n t quy t là ch th of KQT n0 trong ế
s n~ ch th y ch có Qgia là ch th ph bi n nh t of QHPLQT cũng nh ư
LQT
c QHPLQT of qgia đ u nh m h ng đ n các l i ích of qgia. Do đó, v c b n ướ ế ơ
l i ích qgia, dân t c là n n t ng d a trên c s đó, các qgia có th đ t đc các tho ơ
thu n khi thi t l p ho c khi tham gia 1 QHPLQT nh t đ nh trên c s nh đ ng ế ơ
v đ a v pháp lý v i nhau
- v trình t XD PLQT
s t n t i of h th ng QT mà trung tâm là các qgia đã hình thành 1 cách khách
quan c ch tho thu n trong qtrình hình thành LQT. LQT đc hình thành do cácơ ế
ch th of LQT tho thu n xd lên trên c s t nguy n, bình đ ng, đ u tranh, ơ
nh ng b l n nhau đ t o ra các QPPLQT( đi u c QT) ho c th a nh n nh ngượ ướ
quy t c x s th c ti n t p quán( t p quán LQT)
Đi u này ch ng t LQT ko có CQ làm lu t chung, mà do chính các ch th tham
gia đ u có quy n làm lu t và có s nh đ ng chi ph i quá trình th c thi lu t.
- V QHLQT đi u ch nh
QH do PLQT đ.ch nh là QH gi a các ch th n y sinh trong các lĩnh v c nh KT,, ư
c.tr , XH .. of đ i s ng QT. Kc v i QH do Lqgia đ.ch nh, QH thu c ph m vi
đ.ch nh of LQT là QH mang tính liên Qgia, liên CP phát sinh trong b t kì lĩnh v c
o of đ i s ng QT. Nh ng QHQT đó đòi h i ph i đc đi u ch nh = PLQT. Đk này
là căn c c đ nh tính pháp lý QT of MQHPL mà các ch th thi t l p v i nhau. ế
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Nh v y, QH liên qgia( liên CP) gi a các ch th phát sinh trong m i lĩnh v c c.tr ,ư
KT, XH.. và đc đi u ch nh = LQT g i là QHPLQT
- H th ng các bi n pháp c ng ch ư ế
LQT ko t n t i CQ chuyên th c hi n ch c năng c ng ch , mà các bi n pháp ưỡ ế
c ng ch do các ch th of LQTAD trong nh ng đk, hoàn c nh c th ofưỡ ế
LQTAD trong nh ng đk, hoàn c nh c th mà các Qgia tho thu n v i nhau, và h
th ng bi n pháp c ng ch th riêng l ho c t p th là s tr ng ph t c a c ng ưỡ ế
đ ng QT v i ch th nào vi ph m nghiêm tr ng.
T nh ng phân tích nêu trên ta có th kh ng đ nh LQT là 1 h th ng PL đ c l p ko
CQ l p pháp, t pháp,nh pháp chung, các ho t đ ng l p pháp, hành pháp, t ư ư
pháp QT d a trên s tho thu n trên c s t nguy n, bình đ ng of PLQT xd lên. ơ
2/Cminh n~ ngtac c b n of LQT là n~ ngtac có tính b t bu c chung?ơ
Ngtac c b n of LQT là n~ t t ng c.tr , pháp lý mang tính ch đ o, bao trùm, cóơ ư ư
giá tr b t bu c chung đ i v i m i ch th LQT.
Trong LQT, các ngtac c b n t n t i d i d ng n~ QP có giá tr b t bu c chung đcơ ướ
ghi nh n Đ QT và t p qn QT Ư
Ngtac c b n of LQT th.hi n 2 ch c năng quan tr ng là n đ nh QHQT nơ
đ nhkhuôn kh x s cho các ch th trong QHQT, qua đó t o đk cho QHQT pt.
Ngtac c b n of LQT có đ c tr ng quan tr ng là tính m nh l nh b t bu c chung.ơ ư
Đi u đó có nghĩa là t t c c ch th đ uph i tuy t đ i tuân th c ng,tac c ơ
b n of LQT, b t kì Vpham nào cũng s t t y u tác đ ng đ n l i ích of các ch th ế ế
khác of QHQT. KO 1 ch th hay nhóm ch th nào of LQT có quy n hu b
ngtac c b n of LQT. B t kì hành vi đ n ph ng nào ko tuân th tri t đ ngtac cơ ơ ươ ơ
b n đ u b coi là s vi ph m nghiêm t r ng PLQT.c Q QT và t p quán QT Ư
n i dung trái v i các ngtac c b n of LQT đ u kgiá tr Pháp lý. ơ
Ngtac c b n of LQT là chu n m c đ c đ nh tính h p pháp of toàn b h th ngơ
các QPPLy QT. các ngtac c b n of LQT th m chí còn tác đ ng đ n c nh ng lĩnhơ ế
v c Qh of các ch th mà ch a dc quy ph m c th đ.ch nh ư
3/Phân bi t h th ng PLQT và h th ngPLGQ?
- v ch th :
Đ i v i h th ng PLQG thì ch th là cá nhân, pháp nhân ho t đ ng trong lãnh th
qgia đó còn đ i v i h th ng PLQT thì ch th các qgia và các th c th QT khác
nh c t ch c QT liên qgia( CP) hay các dân t c đang đ u tranh giành quy n tư
quy t, các ch th khác nh Vati căng, Ma cao, H ng Kong ch th of h th ngế ư
PLQT, nh ng trong s nh ng ch th này ch QG là ch th ph bi n of QHPLQTư ế
cũng nh LQTư
- V trình t XD PLQT.
N u PLQG đc hình thành thông qua các CQ quy n l c cao nh t c a NN ban hànhế
thì h th ng PLQT đc hình thành do các ch th of LQT tho thu n xd lên trên c ơ
s t nguy n, bình đ ng, đ.tranh, th ng l ng, th ng b l n nhau đ t o ra các ươ ượ ươ
QPPLQT( đi u c QT) ho c th a nh n nh ng quy t c x s th c ti n t p ướ
quán( t p quán Qte)
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Đi u này ch ng t LQT ko có CQ làm lu t chung do chính các ch th tham gia
đ u có quy n làm lu t và có s bình đ ng chi ph i quá trình th c thi lu t
- V đ i t ng đi u ch nh: ượ
H th ng PLQT đ.ch nh các MQH gi a các Qgia, các t ch c qte liên CP, các dân
t c đ.tranh giành quy n t quy t và các ch th khác nh Ma cao, h ng kong n y ế ế ư
sinh trong các lĩnh v c nh KT, C.tr , XH.. c a đ i s ng QT. khác v i QH do LQG ư
đ.ch nh là đ.ch nh các QH thu c ph m vi trong q gia đó v các m t of đ i s ng
ctri, KT,VH,XH.. đ.ch nh of LQT là QH mang tính liên Qgia, liên Cp phát sinh
trong b t kì lĩnh v c nào of đ i s ng QT.
- v ph ng pháp đi u ch nh: ươ
h th ng LQT đ.ch nh = pp bình đ ng t nguy n tho thu n còn h th ng PLQG
thì pp đ.ch nh ko dcnh đ ng, ko có s tho thu n gi a NN v i các ch th khác
- v m t c ng ch : ưỡ ế
h th ng LQT ko t n t i( ko có) CQ chuyên th c hi n ch c năng c ng ch , mà ưỡ ế
các bi n pháp c ng ch do các ch th LQTAD trong nh ng đk, hoàn c nh c ư ế
th mà các QG tho thu n v i nhau, và h th ng bi n pháp c ng ch th riêng ưỡ ế
l ho c t p th là s tr ng ph t of c ng đ ng QT v i ch th o vi ph m nghiêm
tr ng. còn h th ng LQG thì t n t i CQ chuyên th c hi n ch c năng c ng ch . ưỡ ế
H th ng các bi n pháp c ng ch do 1 CQ quy n l c cao nh t NN ban hành ư ế
4/Phânch các c s đ m b o đ thi hành LQT?ơ
Đ thi hành LQT thì t t c các ch th of LQT ph i tuy t đ i tuân th các ng.t c
c b n of LQT, b t kì vi ph m nào cũng s t t y u tác đ ng đ n l i ích of các chơ ế ế
th khác of QHQT. Đi u đónghĩa là ch p hành t t các ng.t c c b n of LQT ơ
c s đ m b o đ thi hành LQT. Trong đó các ch th thi hành t t ng.t c t n tâm,ơ
thi n chí th.hi n cam k t QT. Ng.t c t n tâm, thi n chí th.hi n cam k t QT xu t ế ế
hi n r t s m, t khi xu t hi n NN và t n t i d i hình th c t p quán pháp lý QT. ướ
Ngày nay ng.t c này đc nghi nh n trong r t nhìu Đ QT song ph ng và đa Ư ươ
ph ng.ươ
Trong l i m đ u of Hi n ch ng Liên h p qu c đã kh ng đ nh s quy t tâm of ế ươ ế
các n c thành viên “ t o đk đ đ m b o công lý và s tôn tr ng các nghĩa v phátướ
sinh t ĐUQT và các ngu n khác of LQT”. Theo K2 Đ 2 of Hi n ch ng “t t c ế ươ
các thành viên liên h p qu c thi n chí trung th c các nghĩa v do Hi n ch ng đ t ế ươ
ra.”
ng c Viên 1969 v QT đã kh ng đ nh tính ph c p of Ng.t c t n tâm,ướ Ư
thi n chí th,hi n cam k t QT. Theo công c này thì “ m i Đ QT hi n hành đ u ế ướ Ư
ràng bu c các bên tham gia và đ u đc các bên th.hi n 1 cách thi n chí
Tuyên b v các ng.t c of LQT năm 1970 đã m r ng h n h n n a ph m vi áp ở ộ ơ ơ
d ng of ng,t c này. Theo đó, m i QG ph i thi n chí th.hi n các ngh.v do LQT
đ t ra, các ngh.v phát sinh t c QPcác ng,t c dc công nh n r ng rãi of LQT.
Khi ngh.v theo Đ QT trái v i ngh.v of thành viên LHQ theo hi n ch ng thì Ư ế ươ
ngh.v theo hi n ch ng có giá tr u tiên. ế ươ ư
Ng.t c này ch đc áp d ng đ i v i các Đ QT có hi u l c, t c là đ i v i n~ đi u Ư
c đc kí 1 cách t nguy n trên c s nh đ ngướ ơ
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-11-15 14:59:01
LQT là 1 hệ thống PL độc lập bao gồm tổng thể các nguyên tắc và các QPPL do các chủ thể của LQT xây dựng trên cơ sở tự nguyện và bình đẳng, nhằm để điều chỉnh mối quan hệ nhiều mặt giữa các chủ thể của LQT với nhau, mà trước tiên là quan hệ giữa các quốc gia đồng thời để thực thi và tuân thủ QPPL các chủ thể của LQT còn đặt ra các biện pháp cưỡng chế riêng lẻ hoặc tập thể kết hợp với sự đấu tranh của dư luận tiến bộ quốc tế. 1/Ch ng minh LQT là 1 h th ng PL đ c l p?ứ ệ ố ộ ậ LQT là 1 h th ng PL đ c l p bao g m t ng th các ngt và các QPPL do các ch ệ ố ộ ậ ồ ổ ể ủ th of LQT xd trên c s t nguy n và bình đ ng, nh m đ đ.ch nh m i q.h ể ơ ở ự ệ ẳ ằ ể ỉ ố ệ nhi u m t gi a các ch th c a LQT v i nhau, mà trc tiên là Q.h gi a các qgia ề ặ ữ ủ ể ủ ớ ệ ữ đ ng th i đ th c thi và tuân th QPPL các ch th of LQT còn đăt ra các bi n ồ ờ ể ự ủ ủ ể ệ pháp c ng ch riêng l or t p th k t h p v i s đ u tranh c a d lu n ti n b ưỡ ế ẻ ậ ể ế ợ ớ ự ấ ủ ư ậ ế ộ Qte’ Quá trình hình thành và pt of LQT g n li n v i s pt chung of NN và PL. M i qgia ắ ề ớ ự ỗ có h th ng PL riêng of mình, còn quan h of c ng đ ng các QG l i đc đi u ch nh ệ ố ệ ộ ồ ạ ề ỉ b i h th ng PL chung là LQT ở ệ ố Trên bình di n chung, h th ng QT đc hình thành b i nhi u y u t , nh các Qg, ệ ệ ố ở ề ế ố ư các t ch c QT liên Qgia, các th c th qgia khác( và các thi t ch Qt of nh ng t ổ ứ ự ể ế ế ữ ổ ch c này), LQT và các quy ph m khác of h th ng QT. Gi a các y u t này có s ứ ạ ệ ố ữ ế ố ự g n k t v i nhau trong nh ng m i q.h t ng tác t o thành h th ng QT. liên quan ắ ế ớ ữ ố ệ ươ ạ ệ ố đ n qgia và s pt of h th ng qgia, LQT gi vai trò trung tâm, b i các Qgia và các ế ự ệ ố ữ ở th c th Qte khác use v i t.ch t là công c pháp lý đ duy trì s phát tri n of h ự ể ớ ấ ụ ể ự ể ệ th ng này trong 1 tr t t PL nh t đ nh và có s bao quát t i h u h t các lĩnh v c of ố ậ ự ấ ị ự ớ ầ ế ự đ i s ng QT. do đó PLQT có nh ng đ c tr ng riêng ờ ố ữ ặ ư - V ch th of PLQT: ề ủ ể Phù h p v i tính ch t c a h th ng các ng,t c và QPPL, vè lý lu n cũng nh v ợ ớ ấ ủ ệ ố ắ ậ ư ề pháp lý, Qgia và nh ng th c th qte khác nh các t ch c QT liên Qgia( chính ph ) ữ ự ể ư ổ ứ ủ hay các dân t c đang đ u tranh giành quy n t quy t là ch th of KQT n0 trong ộ ấ ề ự ế ủ ể s n~ ch th này ch có Qgia là ch th ph bi n nh t of QHPLQT cũng nh ố ủ ể ỉ ủ ể ổ ể ấ ư LQT Các QHPLQT of qgia đ u nh m h ng đ n các l i ích of qgia. Do đó, v c b n ề ằ ướ ế ợ ề ơ ả l i ích qgia, dân t c là n n t ng d a trên c s đó, các qgia có th đ t đc các tho ợ ộ ề ả ự ơ ở ể ạ ả thu n khi thi t l p ho c khi tham gia 1 QHPLQT nh t đ nh trên c s bình đ ng ậ ế ậ ặ ấ ị ơ ở ẳ v đ a v pháp lý v i nhau ề ị ị ớ - v trình t XD PLQT ề ự s t n t i of h th ng QT mà trung tâm là các qgia đã hình thành 1 cách khách ự ồ ạ ệ ố quan c ch tho thu n trong quá trình hình thành LQT. LQT đc hình thành do các ơ ế ả ậ ch th of LQT tho thu n xd lên trên ...
— Xem thêm —
Bình luận