Câu hỏi ôn tập luật công pháp quốc tế

Số trang: 9
Mã số: 120945
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 9
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-11-15 14:59:01
LQT là 1 hệ thống PL độc lập bao gồm tổng thể các nguyên tắc và các QPPL do các chủ thể của LQT xây dựng trên cơ sở tự nguyện và bình đẳng, nhằm để điều chỉnh mối quan hệ nhiều mặt giữa các chủ thể của LQT với nhau, mà trước tiên là quan hệ giữa các quốc gia đồng thời để thực thi và tuân thủ QPPL các chủ thể của LQT còn đặt ra các biện pháp cưỡng chế riêng lẻ hoặc tập thể kết hợp với sự đấu tranh của dư luận tiến bộ quốc tế. 1/Ch ng minh LQT là 1 h th ng PL đ c l p?ứ ệ ố ộ ậ LQT là 1 h th ng PL đ c l p bao g m t ng th các ngt và các QPPL do các ch ệ ố ộ ậ ồ ổ ể ủ th of LQT xd trên c s t nguy n và bình đ ng, nh m đ đ.ch nh m i q.h ể ơ ở ự ệ ẳ ằ ể ỉ ố ệ nhi u m t gi a các ch th c a LQT v i nhau, mà trc tiên là Q.h gi a các qgia ề ặ ữ ủ ể ủ ớ ệ ữ đ ng th i đ th c thi và tuân th QPPL các ch th of LQT còn đăt ra các bi n ồ ờ ể ự ủ ủ ể ệ pháp c ng ch riêng l or t p th k t h p v i s đ u tranh c a d lu n ti n b ưỡ ế ẻ ậ ể ế ợ ớ ự ấ ủ ư ậ ế ộ Qte’ Quá trình hình thành và pt of LQT g n li n v i s pt chung of NN và PL. M i qgia ắ ề ớ ự ỗ có h th ng PL riêng of mình, còn quan h of c ng đ ng các QG l i đc đi u ch nh ệ ố ệ ộ ồ ạ ề ỉ b i h th ng PL chung là LQT ở ệ ố Trên bình di n chung, h th ng QT đc hình thành b i nhi u y u t , nh các Qg, ệ ệ ố ở ề ế ố ư các t ch c QT liên Qgia, các th c th qgia khác( và các thi t ch Qt of nh ng t ổ ứ ự ể ế ế ữ ổ ch c này), LQT và các quy ph m khác of h th ng QT. Gi a các y u t này có s ứ ạ ệ ố ữ ế ố ự g n k t v i nhau trong nh ng m i q.h t ng tác t o thành h th ng QT. liên quan ắ ế ớ ữ ố ệ ươ ạ ệ ố đ n qgia và s pt of h th ng qgia, LQT gi vai trò trung tâm, b i các Qgia và các ế ự ệ ố ữ ở th c th Qte khác use v i t.ch t là công c pháp lý đ duy trì s phát tri n of h ự ể ớ ấ ụ ể ự ể ệ th ng này trong 1 tr t t PL nh t đ nh và có s bao quát t i h u h t các lĩnh v c of ố ậ ự ấ ị ự ớ ầ ế ự đ i s ng QT. do đó PLQT có nh ng đ c tr ng riêng ờ ố ữ ặ ư - V ch th of PLQT: ề ủ ể Phù h p v i tính ch t c a h th ng các ng,t c và QPPL, vè lý lu n cũng nh v ợ ớ ấ ủ ệ ố ắ ậ ư ề pháp lý, Qgia và nh ng th c th qte khác nh các t ch c QT liên Qgia( chính ph ) ữ ự ể ư ổ ứ ủ hay các dân t c đang đ u tranh giành quy n t quy t là ch th of KQT n0 trong ộ ấ ề ự ế ủ ể s n~ ch th này ch có Qgia là ch th ph bi n nh t of QHPLQT cũng nh ố ủ ể ỉ ủ ể ổ ể ấ ư LQT Các QHPLQT of qgia đ u nh m h ng đ n các l i ích of qgia. Do đó, v c b n ề ằ ướ ế ợ ề ơ ả l i ích qgia, dân t c là n n t ng d a trên c s đó, các qgia có th đ t đc các tho ợ ộ ề ả ự ơ ở ể ạ ả thu n khi thi t l p ho c khi tham gia 1 QHPLQT nh t đ nh trên c s bình đ ng ậ ế ậ ặ ấ ị ơ ở ẳ v đ a v pháp lý v i nhau ề ị ị ớ - v trình t XD PLQT ề ự s t n t i of h th ng QT mà trung tâm là các qgia đã hình thành 1 cách khách ự ồ ạ ệ ố quan c ch tho thu n trong quá trình hình thành LQT. LQT đc hình thành do các ơ ế ả ậ ch th of LQT tho thu n xd lên trên ...
— Xem thêm —
Bình luận