Đơn xin cứu xét

Lượt xem: 16850
Số trang: 2
Mã số: 120820
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 2
Sao chép
COÄNG HOØA X HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM
Ñoäc Laäp- Töï Do- Haïnh Phuùc
ÑÔN XIN CÖÙU XEÙT
Kính göûi: UBND PHÖÔØNG (XAÕ)……..
Toâi teân laø:
………………………………………………………………………
Ngaøy thaùng naêm sinh:
………………………………………………………….
CMND :………………………….Caáp taïi:……………………………………
Thöôøng truù:
…………………………………………………………………….
Toâi xin trình baøy söï vieäc xin cöùu xeùt nhö sau:
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………….
Lyù do xin cöùu xeùt:
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………..
Toâi xin cam ñoan lôøi khai treân laø ñuùng söï thaät vaø xin chòu
traùch nhieäm hoaøn toaøn tröôùc phaùp luaät veà lôøi khai treân.
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Kính mong quyù quan xem xeùt, giaûi quyeát.
Ngaøy….thng……
naêm………
Ngöôøi laøm ñôn
(kyù teân)
Tải xuống 5,000₫ (2 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-11-15 04:17:43
Đơn xin cứu xét Đơn xin cứu xét CONG HO A XA HO I CH U NG H A V I E T NA M oc Lap- T Do- Ha n h Phu c N X I N C U XE T K n h gi: UB N D P H N G (XA).. Toâi   teân   laø: ……………………………………………………………………… Ngaøy   tha ùng   naêm   sinh: …………………………………………………………. CMND :………………………….Ca áp taïi:…………………………………… Th öôøng   truù: ……………………………………………………………………. To âi xin trình baøy söï vieäc xin cöùu xeùt nhö sau: …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ………………………………………. Ly ù do xin cöùu xeùt: …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………….. To âi  xin cam ñoan  lôøi khai treân  laø ñuùng  söï thaät  vaø xin chòu   tra ùch nhieäm hoaøn toaøn tröôùc phaùp luaät veà lôøi khai treân. K n h mong quy c qua n xem xet, gia i quyet . Ngay.thang nam Ngi lam n (kyù teân)
— Xem thêm —
Từ khóa: đơn xin cứu xét
Bình luận