Nhúng
Toàn màn hình
/ 11
Sao chép
Đang tải
Tải xuống tài liệu (11 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-11-14 07:41:42
Câu hỏi trắc nghiệm kế toán tài chính doanh nghiệpTài liệu tham khảo ôn tập môn kế toán tài chính doanh nghiệp gồm hệ thống các câu hỏi trắc nghiệm tổng hợp kiến thức môn học giúp các bạn sinh viên nắm vững bài học hơn. CÂU H I TR C NGHI M: 50 CÂUỎ Ắ Ệ 1. Nguyên t c nào sau đây là nguyên t c c b n c a k toán ắ ắ ơ ả ủ ế a. Ho t đ ng liên t c ạ ộ ụ b. Trung th c ự c. Đ y đ ầ ủ d. Khách quan Đa: a (TB) 2. Ngày 1/9, DN X bán thành ph m cho DN Y tr giá bao g m thu GTGT 5% - ẩ ị ồ ế thu kh u tr là 63.000.000 ch a thu ti n. Giá v n c a lô hàng 50.000.000 ế ấ ừ ư ề ố ủ nh ng k toán ch đ nh kho n bút toán (N TK 632: 50.000.000/Có TK 155: ư ế ỉ ị ả ợ 50.000.000) mà không đ nh kho n bút toán (N TK 131: 63.000.000/Có TK 511: ị ả ợ 60.000.000, Có TK 3331: 3.000.000). Ngày 5/9 DN Y thanh toán ti n hàng cho ề DN X b ng chuy n kho n và lúc này k toán đ nh kho n bút toán doanh thu ằ ể ả ế ị ả bán hàng. V y vi c làm này vi ph m nguyên t c nào trong các nguyên t c sau ậ ệ ạ ắ ắ đây: a. C s d n tích ơ ở ồ b. Ho t đ ng liên t c ạ ộ ụ c. Giá g c ố d. Th n tr ng ậ ọ Đa: a (K) 3. Ngày 1/2, Công ty X bán hàng hóa cho Công ty Y giá lô hàng ch a thu ư ế GTGT 80.000.000, thu su t thu GTGT 10%- thu ph ng pháp tr c ti p, ế ấ ế ế ươ ự ế thu 70% b ng ti n g i ngân hàng. Giá v n lô hàng bán 50.000.000. Ngày 28/2, ằ ề ử ố Công ty Y thanh toán ph n còn l i b ng TGNH. V y Công ty X s ghi nh n ầ ạ ằ ậ ẽ ậ doanh thu và giá v n vào th i đi m: ố ờ ể a. Doanh thu và giá v n ghi ố nh n ậ vào ngày 1/2 b. Doanh thu (ghi nh n 70% ngày 1/2, 30% ngày 28/2) và giá v n ghi nh n ậ ố ậ vào ngày 1/2 c. Doanh thu và giá v n ghi ố nh n ậ vào ngày 28/2 d. Doanh thu ngày 28/2 và giá v n ghi ố nh n ậ vào ngày 1/2 Đa: a (K) 4. Gi s , cu i kỳ, s d và s phát sinh c a các tài kho n trong kỳ đ c vào s ả ử ố ố ư ố ủ ả ượ ổ cái. Khi l p b ng cân đ i k toán, k toán s căn c vào: ậ ả ố ế ế ẽ ứ a. S d t tài kho n lo i 1 đ n lo i 4 trên s cái ố ư ừ ả ạ ế ạ ổ b. S phát sinh t Tài kho n lo i 1 đ n lo i 9 trên s cái ố ừ ả ạ ế ạ ổ c. S phát sinh t Tài kho n lo i 5 đ n lo i 9 ố ừ ả ạ ế ạ d. Tài kho n 4 đ n 9 ả ế Đa: a (TB) 1 5 . Gi s , cu i kỳ, s d và s phát sinh c a các tài kho n trong kỳ đ c vào sả ử ố ố ư ố ủ ả ượ ổ cái. Khi l p b ng báo cáo k t qu ho t đ ng kinh doanh, k toán s căn c vào ậ ả ế ả ạ ộ ế ẽ ứ a. S li u phát sinh t tài kho n lo i 5 đ n lo i 9 trên s cái ố ệ ừ ả ạ ế ạ ổ b. S phát sinh t Tài kho n lo i 1 đ n lo i 9 trên s cái ố ừ ả ạ ế ạ ổ c. S d cu i kỳ t tài kho n lo i 1 đ n tài kho n lo i 9 ố ư ố ừ ả ạ ế ả ạ d. Tài kho n 4 đ n 9 ả ế Đa: a (TB) 6. Công th c xác đ nh giá tr v t ...
— Xem thêm —
Bình luận