Hình học lớp 9 - §6. TÍNH CHẤT CỦA HAI TIẾP TUYẾN CẮT NHAU

Lượt xem: 2595
Số trang: 9
Mã số: 120494
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 9
Sao chép
Hình học lớp 9 - §6. TÍNH CHẤT CỦA
HAI TIẾP TUYẾN CẮT NHAU
I. MỤC TIÊU
Qua bài này HS cần:
– Nắm chắc các tính chất của hai tiếp tuyến cắt
nhau; nm được thê nào là đường tròn nội tiếp tam
giác, tam giác ngoại tiếp đường tròn; hiu được
đường tròn bàng tiếp tam giác.
– Biết vẽ đường tròn nội tiếp mt tam giác cho
trước. Biết vận dụng các tính chât hai tiếp tuyến cắt
nhau vào các bài tập về tính toán và chứng minh.
– Biết cách tìmm của một hình tròn bằng
“thước phân giác”
II. CHUẨN B
* Giáo viên: Giáo án, SGK, phấn, thước thẳng,
compa.
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
* Học sinh: Chuẩn bị bài và dụng cụ học tập.
III. TIẾN TRÌNH LÊN LP
1. Ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số
2. Bài cũ: Nêu điều kiện đmột đường thẳng là
tiếp tuyến của đường tròn?
3. Bài mới: Giới thiệu bài.
Hoạt động Nội dung
Hoạt động 1: Tìm hiểu
tính chất hai tiếp tuyến
cắt nhau
GV: Cho HS đọc ?1
nêu yêu cu của bài toán.
GV: Bài toán yêu cu gì?
GV: Hướng dẫn HS vẽ
hình
1. Đ
ịnh v hai tiếp
tuyến cắt nhau
?1 Hướng dẫn.
2
1
B
A
O
C
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
GV: Các góc trên b
ằng
nhau dựa trên Tính ch
t
nào?
GV: Hướng dẫn HS tr
bày.
GV: Khi Hai ti
ếp tuyến
cắt nhau thì ta có nh
ng
tính chất nào?
GV: Cho HS đ
ọc định lí
SGK
GV: Nh
n mạnh lại định
GV: Hư
ng dẫn HS ch
chứng minh định lí trên.
GV: Cho HS làm ?2 .
GV: Cho HS đc đ bài
Ta
ABO
=
ACO
(ch-
cgv) nên
AC =AB,
·
BAO
=
·
OAC
·
BOA
=
·
AOC
Định lý:
(SGK)
?2 ớng dẫn
Đặt miếng g h
ình tròn
ti
ếp c với hai cạnh của
thư
ớc. Kẻ theo “tia phân
giác của thư
ớc” ta vẽ một
đường kính của hình t
ỳon,
Tải xuống 5,000₫ (9 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-11-13 08:22:43
Hình học lớp 9 - §6. TÍNH CHẤT CỦA HAI TIẾP TUYẾN CẮT NHAUMỤC TIÊU Qua bài này HS cần: – Nắm chắc các tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau; nắm được thê nào là đường tròn nội tiếp tam giác, tam giác ngoại tiếp đường tròn; hiểu được đường tròn bàng tiếp tam giác. – Biết vẽ đường tròn nội tiếp một tam giác cho trước. Hình học lớp 9 - §6. TÍNH CHẤT CỦA HAI TIẾP TUYẾN CẮT NHAUMỤC TIÊU Qua bài này HS cần: – Nắm chắc các tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau; nắm được thê nào là đường tròn nội tiếp tam giác, tam giác ngoại tiếp đường tròn; hiểu được đường tròn bàng tiếp tam giác. – Biết vẽ đường tròn nội tiếp một tam giác cho trước. Hình học lớp 9 - §6. TÍNH CHẤT CỦA HAI TIẾP TUYẾN CẮT NHAU I. MỤC TIÊU Qua bài này HS cần: – Nắm chắc các tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau; nắm được thê nào là đường tròn nội tiếp tam giác, tam giác ngoại tiếp đường tròn; hiểu được đường tròn bàng tiếp tam giác. – Biết vẽ đường tròn nội tiếp một tam giác cho trước. Biết vận dụng các tính chât hai tiếp tuyến cắt nhau vào các bài tập về tính toán và chứng minh. – Biết cách tìm tâm của một hình tròn bằng “thước phân giác” II. CHUẨN BỊ * Giáo viên: Giáo án, SGK, phấn, thước thẳng, compa. * Học sinh: Chuẩn bị bài và dụng cụ học tập. III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP 1. Ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số 2. Bài cũ: Nêu điều kiện để một đường thẳng là tiếp tuyến của đường tròn? 3. Bài mới: Giới thiệu bài. Hoạt động Nội dung Hoạt động 1: Tìm hiểu tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau GV: Cho HS đọc ?1 và nêu yêu cầu của bài toán. GV: Bài toán yêu cầu gì? GV: Hướng dẫn HS vẽ hình 1. Định lý về hai tiếp tuyến cắt nhau ?1 Hướng dẫn. 21 B AO C GV: Các góc trên bằng nhau dựa trên Tính chất nào? GV: Hướng dẫn HS trình bày. GV: Khi Hai tiếp tuyến cắt nhau thì ta có những tính chất nào? GV: Cho HS đọc định lí SGK GV: Nhấn mạnh lại định lí GV: Hướng dẫn HS cách chứng minh định lí trên. GV: Cho HS làm ?2 . GV: Cho HS đọc đề bài Ta có ABO =ACO (ch- cgv) nên AC =AB, ·BAO=·OAC và ·BOA=·AOC Định lý: (SGK) ?2 Hướng dẫn Đặt miếng gỗ hình tròn tiếp xúc với hai cạnh của thước. Kẻ theo “tia phân giác của thước” ta vẽ một đường kính của hình tỳon, và nêu yêu cầu của bài toán. GV: Kẻ theo“tia phân giác của thước, ta vẽ được một đường kính của đường tròn” GV: Vậy làm thế nào để vẽ được tâm của đườn tròn? GV: Cho HS đứng tại chỗ trình bày cách thực hiện. GV: Cho HS nhận xét và bổ sung thêm. GV: Uốn nắn và thống nhất cách trình bày cho học sinh. Hoạt động 2: Tìm hiểu xoay miếng gỗ rồi tiếp tục làm như trên ta vẽ được đường kính thứ hai. Giao điểm của hai đường vừa vẽ là tâm của miếng gỗ tròn. 2. Đường tròn nội tiếp tam giác ?3 Hướng dẫn đường tròn nội tiếp GV: Cho HS làm ?3 . GV: Cho HS đọc đề bài và nêu yêu cầu của bài toán. GV: Để chứng minh ba điểm nằm trên cùng một đường tròn ta cần chứng minh điều gì? GV: Để chứng minh ba đoạn thẳng bằng nhau ta dựa vào tính chất nào? GV: Hãy nêu cách chứng minh FI = DI = EI? GV: Cho HS lên bảng trình bày cách thực hiện. GV: Cho HS nhận xét và FBI = BDI (cạnh huyền - góc nhọn)  FI = DI (1) DIC = EIC (cạnh huyền - góc nhọn)  ID = IE (2) Từ (1) và (2) ta có: FI = DI = EI. Vậy D, E, F nằm trên một đường tròn tâm O 3. Đường ...
— Xem thêm —
Bình luận