Tiểu luận: Phân tích bản chất của phạm trù giá trị thặng dư. Trong bộ tư bản C. Mác đã phân tích như thế nào về phương pháp sản xuất ra giá trị thặng dư

Lượt xem: 900
Số trang: 19
Mã số: 120489
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 19
Sao chép
PhÇn I : ®Çu
Theo ®¸nh gi¸ cña V.Inin, lÝ luËn g trÞ thÆng d lµhßn ®¸ tng
ac thut kinh cña M¸c vµ häc thuyÕt kinh cña C. M¸c
néi dung c¨n b¶n cña chñ nga M¸c”. §Ó ®¹t môc ®Ých m gu tèi
®a cñanh n tn ®· mua søc lao ®éng cña c«ng nh©ntp i
t liÖun xuÊt ®Ó s¶n xuÊt ra s¶n phÈm, thu gi¸ trÞ thÆng d .
Nhng nhµ t b¶n bao gcòng chØ tr t phÇn gi¸ trÞ søc lao ®éng cho
ngêi c«ng nh©n th«ng qua nh tc tiÒn l¬ng vµ bãct gi¸ trÞ tng
d do ngêi c«ng nh©n s¸ng t¹o ra trong qu¸ tr×nh n xt.
Trong héi t bn,i quan gi÷a t n vµ lao ®éng i quan
c¬ b¶n, s©u s¾c nt, xuyªn qua tÊt c¶ c¸c quan n xt cña
héi ®ã. Gi¸ trÞ thÆng d, phÇn gi¸ trÞ do lao ®éng a c«ng nh©n
lµm th s¸ng t¹o ra ngi søc lao ®éng vµnhµ t bn chiÕm kh«ng,
ph¶n ¸nh mèi quan c¬ b¶n nhÊt ®ã. Gi¸ t thÆng d do lao ®éng
kh«ng c«ng cña c«ng nh©n m th s¸ng t¹o ra lµ nguån gèc lµm giµu
a giai cÊp c¸c n t b¶n, n xuÊt ra g trÞ thÆng d lµ së tån t¹i
a c nghÜa t n. Toµn ho¹t ®éng cña n t b¶n híng ®Õn t¨ng
cêng viÖc t¹o ra g trÞ thÆng d th«ng qua hai ph¬ng ph¸p c¬ b¶n lµ
o ra gi¸ t tng d tut ®èi t¹o ra gi¸ trÞ thÆng d t¬ng ®èi.
1
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Do y, n xuÊt ra gi¸ trÞ tng d i ®a cho n t b¶n lµ i
dung cnh cña quy lt gi¸ trÞ tng d. t¸c ®éng ®Õn mäi mÆt
a héi t b¶n. quyÕt ®Þnh ph¸t sinh, ph¸t triÓn cña chñ
nghÜa t n vµ thay t b»ng t i kh¸c cao n, lµ quy
lt vËn ®éng cña ph¬ng tcn xt t b¶n chñ nghÜa.
ViÖc nghiªn cøu ph¹m trï gi¸ trÞ thÆng d vµ c ph¬ng ph¸p n
xuÊt ra gi¸ trÞ tng d cã ý nghÜa quan träng, lµ ch×a khãa n
®Õn nh÷ng vÊn ®Ò kh¸c trong ph¬ng tc s¶n xuÊt t b¶n chñ nghÜa.
ChÝnh vËy, t«i ®·nh d¹n chän ®Ò tµi: Pn ch b¶n chÊt
a pm trï g trÞ thÆng d. Trong t n C. M¸c ®· pn
tÝch nh thÕ nµo ph¬ng ph¸p n xuÊt ra g trÞ tng d
choi tËp lína m×nh.
Do ti gian cã h¹n, n i vt kh«ng t tr¸nh ki nh÷ng n
chÕ nhÊt ®Þnh. y t«i nh mong c¸c quÝ ty c« vµ c b¹n ®ãng
p ý kiÕn ®Ó i viÕt ®îc hn chØnhn.
T«i xin ch©n tnh c¶m ¬n ThÇy gi¸o PGS.TS Ph¹m Quang Phan ®·
gióp ®ì t«i hoµn tnhi tËp líny.
2
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
3
Tải xuống 1,500₫ (19 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-11-13 06:56:24
PHẦN I :   MỞ ĐẦU


Theo đánh giá của V.I Lênin, lí luận giá trị thặng dư là “hòn đá tảng của học thuyết kinh tế của Mác” và học thuyết kinh tế của C. Mác là “nội dung  căn bản của chủ nghĩa Mác”. Để đạt mục đích làm giàu tối đa của mình nhà tư bản đã mua sức lao động của công nhân kết hợp với tư liệu sản xuất để sản xuất ra sản phẩm, thu về giá trị thặng dư . Nhưng nhà tư bản bao giờ cũng chỉ trả một phần giá trị sức lao động cho người công nhân thông qua hình thức tiền lương và bóc lột giá trị thặng dư do người công nhân sáng tạo ra trong quá trình sản xuất.
Trong xã hội tư bản, mối quan hệ giữa tư bản và lao động là mối quan hệ cơ bản, sâu sắc nhất, xuyên qua tất cả các quan hệ sản xuất của xã hội đó. Giá trị thặng dư, phần giá trị do lao động của công nhân làm thuê sáng tạo ra ngoài sức lao động và bị nhà tư bản chiếm không, phản ánh mối quan hệ cơ bản nhất đó. Giá trị thặng dư do lao động không công của công nhân làm thuê sáng tạo ra là nguồn gốc làm giàu của giai cấp các nhà tư bản, sản xuất ra giá trị thặng dư là cơ sở tồn tại của chủ nghĩa tư bản. Toàn bộ hoạt động của nhà tư bản hướng đến tăng cường việc tạo ra giá trị thặng dư  thông qua hai phương pháp cơ bản là tạo ra giá trị thặng dư  tuyệt đối và tạo ra giá trị thặng dư  tương đối.
Do vậy, sản xuất ra giá trị thặng dư  tối đa cho nhà tư bản là nội dung chính của quy luật giá trị thặng dư. Nó tác động đến mọi mặt của xã hội tư bản. Nó quyết định sự phát sinh, phát triển của chủ nghĩa tư bản và sự thay thế nó bằng một xã hội khác cao hơn, là quy luật vận động của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa.
Việc nghiên cứu phạm trù giá trị thặng dư  và các phương pháp sản xuất ra giá trị thặng dư  có ý nghĩa quan trọng, là chìa khóa dẫn đến những vấn đề khác trong phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa. Chính vì vậy, tôi đã mạnh dạn chọn đề tài: “Phân tích bản chất của phạm trù giá trị thặng dư. Trong bộ tư bản C. Mác đã phân tích như thế nào về phương pháp sản xuất ra giá trị thặng dư” cho bài tập lớn của mình.
Do thời gian có hạn, nên bài viết không thể tránh khỏi những hạn chế nhất định. Vậy tôi kính mong các quí thầy cô và các bạn đóng góp ý kiến để bài viết được hoàn chỉnh hơn.
Tôi xin chân thành cảm ơn Thầy giáo PGS.TS Phạm Quang Phan đã giúp đỡ tôi hoàn thành bài tập lớn này. PHẦN I :   MỞ ĐẦU Theo đánh giá của V.I Lênin, lí luận giá trị thặng dư là “hòn đá tảng của học thuyết kinh tế của Mác” và học thuyết kinh tế của C. Mác là “nội dung  căn bản của chủ nghĩa Mác”. Để đạt mục đích làm giàu tối đa của mình nhà tư bản đã mua sức lao động của công nhân kết hợp với tư liệu sản xuất để sản xuất ra sản phẩm, thu về giá trị thặng dư . Nhưng nhà tư bản bao giờ cũng chỉ trả một phần giá trị sức lao động cho người công nhân thông qua hình thức tiền lương và bóc lột giá trị thặng dư do người công nhân sáng tạo ra trong quá trình sản xuất. Trong xã hội tư bản, mối quan hệ giữa tư bản và lao động là mối quan hệ cơ bản, sâu sắc nhất, xuyên qua tất cả các quan hệ sản xuất của xã hội đó. Giá trị thặng dư, phần giá trị do lao động của công nhân làm thuê sáng tạo ra ngoài sức lao động và bị nhà tư bản chiếm không, phản ánh mối quan hệ cơ bản nhất đó. Giá trị thặng dư do lao động không công của công nhân làm thuê sáng tạo ra là nguồn gốc làm giàu của giai cấp các nhà tư bản, sản xuất ra giá trị thặng dư là cơ sở tồn tại của chủ nghĩa tư bản. Toàn bộ hoạt động của nhà tư bản hướng đến tăng cường việc tạo ra giá trị thặng dư  thông qua hai phương pháp cơ bản là tạo ra giá trị thặng dư  tuyệt đối và tạo ra giá trị thặng dư  tương đối. Do vậy, sản xuất ra giá trị thặng dư  tối đa cho nhà tư bản là nội dung chính của quy luật giá trị thặng dư. Nó tác động đến mọi mặt của xã hội tư bản. Nó quyết định sự phát sinh, phát triển của chủ nghĩa tư bản và sự thay thế nó bằng một xã hội khác cao hơn, là quy luật vận động của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa. Việc nghiên cứu phạm trù giá trị thặng dư  và các phương pháp sản xuất ra giá trị thặng dư  có ý nghĩa quan trọng, là chìa khóa dẫn đến những vấn đề khác trong phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa. Chính vì vậy, tôi đã mạnh dạn chọn đề tài: “Phân tích bản chất của phạm trù giá trị thặng dư. Trong bộ tư bản C. Mác đã phân tích như thế nào về phương pháp sản xuất ra giá trị thặng dư” cho bài tập lớn của mình. Do thời gian có hạn, nên bài viết không thể tránh khỏi những hạn chế nhất định. Vậy tôi kính mong các quí thầy cô và các bạn đóng góp ý kiến để bài viết được hoàn chỉnh hơn. Tôi xin chân thành cảm ơn Thầy giáo PGS.TS Phạm Quang Phan đã giúp đỡ tôi hoàn thành bài tập lớn này. Phn I : M u Theo nh gi ca V.I Lnin, l lun gi t r thng d l hn tng ca hc thuyt kinh t ca Mc v hc thuyt kinh t ca C. Mc l ni dung cn bn ca ch ngha Mc. t mc ch lm giu ti a ca mnh nh t bn mua sc lao ng ca cng nhn kt hp vi t liu sn xut sn xut ra sn phm, thu v gi t r thng d . Nh ng nh t bn bao gi cng ch t r mt phn gi t r sc lao ng cho ng i cng nhn thng qua hnh thc t in l ng v bc lt gi t r thng d do ng i cng nhn sng to ra t rong qu trnh sn xut. Trong x hi t bn, mi quan h gia t bn v lao ng l mi quan h c bn, su sc nht, xuyn qua tt c cc quan h sn xut ca x hi . Gi t r thng d , phn gi t r do lao ng ca cng nhn lm thu sng to ra ngoi sc lao ng v b nh t bn chim khng, phn nh mi quan h c bn nht . Gi tr thng d do lao ng khng cng ca cng nhn lm thu sng to ra l ngun gc lm giu ca giai cp cc nh t bn, sn xut ra gi t r thng d l c s tn ti ca ch ngha t bn. Ton b hot ng ca nh t bn h ng n tng c ng vic to ra gi t r thng d thng qua hai ph ng php c bn ...
— Xem thêm —
Bình luận