Quyết định cử đi học

Số trang: 2
Mã số: 120345
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 2
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-11-11 18:26:24
Quyết định cử đi học     QUAÄN (HUYEÄN) ………. CONG HOA XA HOI CHU NGHA VIET NAM UBND PHNG (XA) oc Lap T Do- Hanh Phuc So á: ……./QÑ­ UBND Phng( xa), ngay thang .nam.... QUYE T N H V ề viec c i hoc U Y BAN N H A N DAN P H N G ( XA).. Ca ên cöù Luaät toå chöùc, hoaït ñoäng cuûa Hoäi ñoàng nhaân daân vaø   U ûy ban nhaân  daân  ñaõ ñöôïc Quoác hoäi thoâng  qua ngaøy 26 thaùng   11 na êm 2003; Ca ên   cöù   ……………………………………………………………………………... Theo   ñeà  nghò   cu ûa………………………………………………………………….. QUYET NH: ieu 1. Nay UBND ph öôøng (xaõ)……………………cöû oâng (baø)   ………………..  Ch öùc vuï :………………………….. coâng taùc taïi: ………………………………… Ñ i hoïc   l ôùp………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… T öø ngaøy …………………………………ñeán   ngaøy………………………………. ieu 2. OÂng ( baø ) …………………………………………………………………. co ù traùch nhieäm theo hoïc lôùp   ………………………………………………………. vaø cha áp haønh noäi qui nhaø tröôøng. Sau khi keát thuùc khoaù hoïc   ve à phuïc vuï ôû ñòa phöông. ieu 3. Cha ùnh   vaên   phoøng,   (Trng cac n v   )thuoäc   UBND   Ph öôøng (xaõ)  vaø ca ùc OÂng ( Baø) coù teân taïi ñieàu 1 chòu traùch nhieäm thi haønh   quye át ñònh naøy. Quye át ñònh coù hieäu löïc keå töø ngaøy kyù. Ni nha n : ­ Nh ö ñieàu 3;  ­ (  ñôn vò toå chöùc lôùp) ­ L öu VP­LT. T M. UY BAN N HA N DAN CH U TC H (Ho Va Ten)
— Xem thêm —
Bình luận