Quyết định khen thưởng

Số trang: 1
Mã số: 120320
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 1
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-11-11 17:18:00
QUYẾT ĐỊNH :   Điều 1. Nay khen thưởng cho những ông (bà) đã có thành tích tốt trong công tác (có danh sách kèm theo). Điều 2. Mỗi cá nhân có tên tại điều 1 được thưởng số tiền là ………………(viết bằng cả số và chữ) kèm theo giấy khen của UBND. Điều 3 . UBND phường (xã) …………, Hội đồng thi đua khen thưởng phường (xã)  và những ông (bà) có tên tại điều 1 chịu trách nh QU N (HUY N)……….Ậ Ệ C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAMỘ Ộ Ủ Ệ UBND PH NG (XÃ)…… ƯỜ Đ c L p – T Do- H nh Phúcộ ậ ự ạ S :…./QĐ-UBND ố Ph ng( xã)……, ngày ……tháng …….năm..ườ QUY T Đ NH Ế Ị V/v khen th ng cho nh ng cá nhân có thành tích t t trong công tác. ưở ữ ố Y BAN NHÂN DÂN PH NG (XÃ)…………….. Ủ ƯỜ -Căn c vào Lu t t ch c H i đ ng nhân dân và Uy ban nhân dân ngày 26 ứ ậ ổ ứ ộ ồ tháng 11 năm 2003; -Căn c vào Pháp l nh cán b công ch c s a đ i b sung năm 2003; ứ ệ ộ ứ ử ổ ổ -Căn c vào QĐ s ……/200…/QĐ-UBND (c p trên ho c c a UBND ứ ố ấ ặ ủ ph ng (xã)(X) v thi đua khen th ng; ườ ề ưở -Theo đ ngh c a H i đ ng thi đua khen th ng ph ng (xã)…………….., ề ị ủ ộ ồ ưở ườ QUY T Đ NH : Ế Ị Đi u 1 ề . Nay khen th ng cho nh ng ông (bà) đã có thành tích t t trong côngưở ữ ố tác (có danh sách kèm theo). Đi u 2 ề . M i cá nhân có tên t i đi u 1 đ c th ng s ti n là ………………ỗ ạ ề ượ ưở ố ề ( vi t b ng c s và ch ế ằ ả ố ữ ) kèm theo gi y khen c a UBND.ấ ủ Đi u 3 . ề UBND ph ng (xã) …………, H i đ ng thi đua khen th ngườ ộ ồ ưở ph ng (xã) và nh ng ông (bà) có tên t i đi u 1 ch u trách nhi m thi hành ườ ữ ạ ề ị ệ quy t đ nh này. ế ị CH T CH UBND PH NG (XÃ) Ủ Ị ƯỜ N i nh n ơ ậ : - Nh đi u 3; ư ề - Đ ng y; ả ủ Nguy n Văn Aễ - L u. ư
— Xem thêm —
Bình luận