CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Số trang: 33
Mã số: 120299
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 33
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-11-11 16:22:16
Câu 1: Thời gian thực dân Pháp tiến hành khai thác thuộc địa lần thứ nhất ở Việt Nam khi nào?  a. 1858-1884  b. 1884-1896  đáp án c. 1896-1913  d. 1914-1918  CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM C âu 1: Thời gian thực dân Pháp tiến hành khai thác thuộc địa lần thứ nhất ở Việt Nam khi nào?   a. 1858­1884   b. 1884­1896   đá p án c. 1896­1913   d. 1914­1918   C âu 2: Trong đợt khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp ở nước ta có giai cấp mới nào được   h ình thành?   a. Giai c ấp tư sản   b. Giai c ấp tư sản và công nhân   đá p án c. Giai cấp công nhân   d. Giai c ấp tiểu tư sản   C âu 3: Trước Chiến tranh thế giới thứ nhất, ở Việt Nam có những giai cấp nào?   a)  Địa chủ phong kiến và nông dân   b)  Địa chủ phong kiến, nông dân, tư sản, tiểu tư sản và công nhân   đá p án c) Địa chủ phong kiến, nông dân và công nhân   d)  Địa chủ phong kiến, nông dân và tiểu tư sản   C âu 4: Dưới chế độ thực dân phong kiến, giai cấp nông dân Việt Nam có yêu cầu bức thiết nhất là gì?   đá p án a) Độc lập dân tộc   b) Ru ộng đất   c) Quy ền bình đẳng nam, nữ   d)  Được giảm tô, giảm tức   C âu 5: Mâu thuẫn cơ bản và chủ yếu ở Việt Nam đầu thế kỷ XX là mâu thuẫn nào?   a) M âu thuẫn giữa giai cấp nông dân với giai cấp địa chủ phong kiến   b) M âu thuẫn giữa giai cấp công nhân với giai cấp tư sản   c) M âu thuẫn giữa công nhân và nông dân với đế quốc và phong kiến   đá p án d) Mâu thuẫn giữa dân tộc Việt Nam với đế quốc xâm lược và tay sai của chúng C âu 6: Đặc điểm ra đời của giai cấp công nhân Việt Nam như thế nào?   a. Ra  đời trước giai cấp tư sản, trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp.   đá p án b. Phần lớn xuất thân từ nông dân.   c. Ch ịu sự áp bức và bóc lột của đế quốc, phong kiến và tư sản   d. C ả a, b và c   ( Đáp án gốc của thầy Mỹ là b. Đáp án của thầy Hiển: cập nhật sau Olympic 2006 vòng loại khu vực là a.   Ra  đời trước gi.cấp tư sản....)   C âu 7: Những giai cấp bị trị ở Việt Nam dưới chế độ thuộc địa của đế quốc Pháp là:   a) C ông nhân và nông dân   b) C ông nhân, nông dân, tiểu tư sản   c) C ông nhân, nông dân, tiểu tư sản, tư sản dân tộc   đáp án d) Công nhân, nông dân, tiểu tư sản, tư sản dân tộc, địa chủ vừa và nhỏ   C âu 8: Khi nào phong trào công nhân Việt Nam hoàn toàn trở thành một phong trào tự giác?   a) N ăm 1920 (tổ chức công hội ở Sài Gòn được thành lập)   b) N ăm 1925 (cuộc bãi công Ba Son)   c) N ăm 1929 (sự ra đời ba tổ chức cộng sản)   đá p án d) Năm 1930 (Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời)   C âu 9: Nguyễn ái Quốc lựa chọn con đường giải phóng dân tộc theo khuynh hướng chính trị vô sản vào   th ời gian nào?   a) 1917   b) 1918   c) 1919   đá p án d) 1920   C âu 10: Báo Đời sống công nhân là của tổ chức nào?   a)  Đảng Xã hội Pháp   b)  Đảng Cộng sản Pháp   đá p án c) Tổng Liên đoàn Lao động Pháp   d) H ội Liên hiệp thuộc địa   C âu 11: Hội Liên hiệp thuộc địa được thành lập vào năm nào?   a) 1920   đá p án b) 1921   c) 1923   d) 1924 C âu 12: Nguyễn ái Quốc đã đọc Sơ thảo lần thứ nhất Luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa   khi n ào? ở đâu?   a. 7/ 1920 ­ Li ên Xô   b. 7/ 1920 ­ Ph ápđáp án   c. 7/1920 ­ Qu ảng Châu (Trung Quốc)   d. 8/1920 ­ Trung Qu ốc   C âu13: Sự kiện nào được Nguyễn ái Quốc đánh giá "như chim én nhỏ báo hiệu mùa Xuân"?   a) C ách mạng tháng Mười Nga bùng nổ và thắng lợi   b) S ự thành lập Đảng Cộng sản Pháp   c) V ụ mưu sát tên toàn quyền Méclanh của Phạm Hồng Tháiđáp án   d) S ự thành lập Hội Việt Nam cách mạng thanh niên   C âu 14: Phong trào đòi trả tự do cho cụ Phan Bội Châu diễn ra sôi nổi năm nào?   a. 1924   b. 1925 đáp án   c. 1926   d. 1927   Câu 15: Nguyễn ái Quốc từ Liên Xô về Quảng Châu (Trung Quốc) vào thời gian nào?   a. 12/1924 đáp án   b. 12/1925   c. 11/1924   d. 10/1924   C âu 16: Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên thực hiện chủ trương "vô sản hoá" khi nào? a. Cu ối năm 1926 đầu năm 1927   b. Cu ối năm 1927 đầu năm 1928   c. Cu ối năm 1928 đầu năm 1929đáp án   d. Cu ối năm 1929 đầu năm 1930 C âu 17: Tên chính thức của tổ chức này được đặt tại Đại hội lần thứ nhất ở Quảng Châu (tháng 5­1929) là   g ì?   a) Vi ệt Nam Thanh niên cách mạng đồng chí Hội   b) H ội Việt Nam cách mạng đồng minh   c) H ội Việt Nam độc lập đồng minh   d) H ội Việt Nam Cách mạng Thanh niênđáp án   C âu 18: Việt Nam Quốc dân Đảng được thành lập vào thời gian nào?   a. 12/1927 đáp án   b. 11/1926   c. 8/1925   d. 7/1925   C âu 19: Ai là người đã tham gia sáng lập Việt Nam Quốc dân Đảng 1927 ?   a. T ôn Quang Phiệt   b. Tr ần Huy Liệu   c. Ph ạm Tuấn Tàiđáp án   d. Nguy ễn Thái Học   C âu 20: Khởi nghĩa Yên Bái nổ ra vào thời gian nào?   a. 9­2­1930 đáp án   b. 9­3­1930   c. 3­2­1930   d. 9­3­1931   C âu 21: Tổ chức cộng sản nào ra đời đầu tiên ở Việt Nam?   a. H ội Việt Nam cách mạng thanh niên   b.  Đông Dương cộng sản Đảng đáp án   c. An Nam c ộng sản Đảng   d.  Đông Dương cộng sản liên đoàn C âu 22: Chi bộ cộng sản đầu tiên ở Việt Nam được thành lập khi nào?   a. Cu ối tháng 3/1929đáp án   b. Đầu tháng 3/1929   c. 4/1929   d. 5/1929   C âu 23: Chi bộ cộng sản đầu tiên gồm mấy đảng viên? Ai làm bí thư chi bộ?   a. 5  đảng viên ­ Bí thư Trịnh Đình Cửu   b. 6  đảng viên ­ Bí thư Ngô Gia Tự   c. 7  đảng viên ­ Bí thư Trịnh Đình Cửu   d. 7  đảng viên ­ Bí thư Trần Văn Cungđáp án   C âu 24: Đông Dương Cộng sản Đảng và An nam Cộng sản Đảng được ra đời từ tổ chức tiền thân nào?   a. T ân Việt cách mạng Đảng   b. H ội Việt Nam cách mạng Thanh niênđáp án   c. Vi ệt Nam cách mạng đồng chí Hội   d. C ả a, b và c   C âu 25: Đông Dương cộng sản liên đoàn hợp nhất vào Đảng Cộng sản Việt Nam khi nào?   a. 22/2/ 1930   b. 24/2/1930 đáp án   c. 24/2/1931   d. 20/2/1931   C âu 26: Tổ chức Đông Dương Cộng sản Đảng được thành lập vào thời gian nào?   a. 6/1927   b. 6/1928   c. 6/1929 đáp án   d. 5/1929 C âu 27: Tổ chức An Nam Cộng sản Đảng được thành lập vào thời gian nào?   a. 6/1927   b. 6/1928   c. 8/1929 đáp án   d. 7/1929   C âu 28: Tổ chức Đông Dương Cộng sản liên Đoàn được thành lập vào thời gian nào?   a. 7/1927   b. 1/1930 đáp án   c. 2/1930   d. 3/1930   C âu 29: Thời gian ra bản Tuyên đạt nêu rõ việc thành lập Đông Dương Cộng sản Liên đoàn?   a) 7­1929   b) 9­1929 đáp án   c) 10­1929   d) 1­1930   Câu 30: Ban Thường vụ Trung ương Đảng ra Quyết nghị chấp nhận Đông Dương cộng sản liên đoàn là   m ột bộ phận của Đảng Cộng sản Việt Nam vào thời gian nào?   a) 22­2­1930   b) 20­2­1930   c) 24­2­1930 đáp án   d) 22­3­1930   C âu 31: Do đâu Nguyễn ái Quốc đã triệu tập và chủ trì Hội nghị thành lập Đảng đầu năm 1930?   a)  Được sự uỷ nhiệm của Quốc tế Cộng sản   b) Nh ận được chỉ thị của Quốc tế Cộng sản   c) S ự chủ động của Nguyễn ái Quốcđáp án   d) C ác tổ chức cộng sản trong nước đề nghị   C âu 32: Đại biểu các tổ chức cộng sản nào đã tham dự Hội nghị thành lập Đảng đầu năm 1930?   a)  Đông Dương cộng sản Đảng, An Nam cộng sản Đảng và Đông Dương cộng sản liên đoàn   b)  Đông Dương cộng sản Đảng và An Nam cộng sản Đảngđáp án   c) An Nam c ộng sản Đảng và Đông Dương cộng sản liên đoàn   d)  Đông Dương cộng sản Đảng và Đông Dương cộng sản liên đoàn   C âu 33: Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam đã thông qua mấy văn kiện?   a. 3 v ăn kiện   b. 4 v ăn kiện   c. 5 v ăn kiện   d. 6 v ăn kiệnđáp án   C âu 34: Hội nghị Hợp nhất thành lập Đảng CSVN (3/2/1930) thông qua các văn kiện nào sau đây:   a. Ch ánh cương vắn tắt   b. S ách lược vắn tắt   c.  Điều lệ vắn tắt và Chương trình vắn tắt d. C ả A, B và C đáp án   C âu 35: Nội dung nào sau đây nằm trong Cương lĩnh đầu tiên của Đảng?   a.  Đánh đổ đế quốc chủ nghĩa Pháp và bọn phong kiến, làm cho nước Nam hoàn toàn độc lập.   đá p án b. Tư sản dân quyền cách mạng là thời kỳ dự bị để làm xã hội cách mạng.   c. Ch ỉ có giải phóng giai cấp vô sản thì mới giải phóng được dân tộc.   d.  Đảng có vững cách mạng mới thành công   C âu 36: Cương lĩnh đầu tiên của Đảng đã xác định mục tiêu chiến lược của cách mạng Việt Nam là gì?   a.  đáp án Làm tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản.   b. X ây dựng một nước Việt Nam dân giầu nước mạnh xã hội công bằng, dân chủ và văn minh.   c. C ách mạng tư sản dân quyền ­ phản đế và điền địa ­ lập chính quyền của công nông bằng hình thức   X ô viết, để dự bị điều kiện đi tới cách mạng xã hội chủ nghĩa.   d. C ả a và b.   C âu 37: Sau Hội nghị thành lập Đảng, Ban chấp hành Trung ương lâm thời của Đảng được thành lập do   ai đứng đầu?   a) H à Huy Tập   b) Tr ần Phú   c) L ê Hồng Phong   d) Tr ịnh Đình Cửuđáp án   C âu 38: Vào thời điểm nào Nguyễn ái Quốc gửi Quốc tế Cộng sản bản Báo cáo về việc thành lập Đảng   C ộng sản Việt Nam?   a) ng ày 8­2­1930   b) Ng ày 10­2­1920   c) Ng ày 18­2­1930đáp án   d) Ng ày 28­2­1930   C âu 39: Văn kiện nào của Đảng đặt nhiệm vụ chống đế quốc lên hàng đầu?   a) Ch ính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt do Hội nghị thành lập Đảng thông quađáp án   b) Lu ận cương chính trị tháng 10­1930 (Dự án cương lĩnh để thảo luận trong Đảng)   c) Th ư của Trung ương gửi cho các cấp đảng bộ (12­1930)   d) Ngh ị quyết Đại hội lần thứ nhất của Đảng (3­1935)   C âu 40: Trong các điểm sau, chỉ rõ điểm khác nhau giữa Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng và Luận   c ương chính trị tháng 10­1930 là:   a) Ph ương hướng chiến lược của cách mạng.   b) Ch ủ trương tập hợp lực lượng cách mạng. đáp án   c) Vai tr ò lãnh đạo cách mạng.   d) Ph ương pháp cách mạng.   C âu 41: Văn kiện nào của Đảng nhấn mạnh "vấn đề thổ địa là cái cốt của cách mạng tư sản dân quyền"?   a) Ch ính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt.   b) Ch ỉ thị thành lập Hội phản đế đồng minh (18­11­1930).   c) Lu ận cương chính trị tháng 10­1930.đáp án   d) Chung quanh v ấn đề chiến sách mới của Đảng (10­1936). C âu 42: Lần đầu tiên nhân dân Việt Nam kỷ niệm ngày Quốc tế lao động vào năm nào?   a) 1930 đáp án   b) 1931   c) 1936   d) 1938   C âu 43: Cao trào cách mạng Việt Nam năm 1930 bắt đầu bị đế quốc Pháp đàn áp khốc liệt từ khi nào?   a)  Đầu năm 1930   b) Cu ối năm 1930đáp án   c)  Đầu năm 1931   d) Cu ối năm 1931   C âu 44: Tên của lực lượng vũ trang được thành lập ở Nghệ Tĩnh trong cao trào cách mạng năm 1930 là   gì?   a) Du k ích   b) T ự vệ   c) T ự vệ đỏđáp án   d) T ự vệ chiến đấu   C âu 45: Chính quyền Xô viết ở một số vùng nông thôn Nghệ ­ Tĩnh được thành lập trong khoảng thời gian   n ào?   a)  Đầu năm 1930   b) Cu ối năm 1930đáp án   c)  Đầu năm 1931   d) Cu ối năm 1931   C âu 46: Nguyên nhân chủ yếu và có ý nghĩa quyết định sự bùng nổ và phát triển của cao trào cách mạng   Vi ệt Nam năm 1930?   a) T ác động tiêu cực của cuộc khủng hoảng kinh tế 1929­1933   b) Ch ính sách khủng bố trắng của đế quốc Pháp   c) Ch ính sách tăng cường vơ vét bóc lột của đế quốc Pháp   d) S ự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đáp án   C âu 47: Luận cương Chính trị do đồng chí Trần Phú khởi thảo ra đời vào thời gian nào?   a. 2­1930   b. 10­1930 đáp án   c. 9­1930   d. 8­1930   C âu 48: Hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Trung ương 10/1930 do ai chủ trì?   a. H ồ Chí Minh   b. L ê Duẩn   c. Tr ường Chinh   d. Tr ần Phúđáp án C âu 49: Hội nghị Ban chấp hành TƯ tháng 10 năm 1930 đã cử ra bao nhiêu uỷ viên?   a. 4 u ỷ viên   b. 5 u ỷ viên   c. 6 u ỷ viênđáp án   d. 7 u ỷ viên   C âu 50: Ai là Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng?   a. H ồ Chí Minh   b. Tr ần Văn Cung   c.Tr ần Phúđáp án   d. L ê Hồng Phong   C âu 51: Đại hội lần thứ VII Quốc tế Cộng sản họp ở Matxcơva vào thời gian nào?   a. 25­7 đến ngày 20­8­1935đáp án   b. 25­7  đến ngày 25­8­1935   c. 20­7  đến ngày 20­8­1935   d. 10­7  đến ngày 20­7­1935   C âu 52: Được sự chỉ đạo của Quốc tế Cộng sản, ban lãnh đạo của Đảng ở nước ngoài được thành lập   v ào năm nào?   a. N ăm 1933   b. N ăm 1934đáp án   c. N ăm 1935   d. 1932   C âu 53: Được sự chỉ đạo của Quốc tế Cộng sản, ban lãnh đạo của Đảng ở nước ngoài do ai đứng đầu?   a. H à Huy Tập   b. Nguy ễn Văn Cừ   c. Tr ường Chinh   d. L ê Hồng Phongđáp án   C âu 54: Được sự giúp đỡ của Quốc tế Cộng sản, Đảng ta đã kịp thời công bố chương trình hành động của   Đả ng Cộng sản Đông Dương vào thời gian nào?   a. Th áng 5 năm 1932   b. Th áng 6 năm 1932đáp án   c. Th áng 7 năm 1932   d. Th áng 8 năm 1932   C âu 55: Quốc tế Cộng sản họp Đại hội lần thứ 7 ở đâu khi nào?   a. Th áng 7 năm 1935, ở Béc lin.   b. Th áng 7 năm 1935, ở Pa ri   c. Th áng 7 năm 1935, ở Luân Đôn   d. Th áng 7 năm 1935, ở Matxcơvađáp án   C âu 56: Hội nghị nào của Ban chấp hành Trung ương Đảng chủ trương tạm gác các khẩu hiệu "độc lập   d ân tộc" và "cách mạng ruộng đất"   a) H ội nghị họp tháng 10­1930   b) H ội nghị họp tháng 7­1936đáp án   c) H ội nghị họp tháng 11­1939   d) H ội nghị họp tháng 5­1941   C âu 57: Mục tiêu cụ thể trước mắt của cao trào cách mạng 1936­1939 là gì?   a)  Độc lập dân tộc.   b) C ác quyền dân chủ đơn sơ.đáp án   c) Ru ộng đất cho dân cày.   d) T ất cả các mục tiêu trên.   C âu 58: Cho biết đối tượng của cách mạng trong giai đoạn 1936­1939   a) Bọn đế quốc xâm lược.   b)  Địa chủ phong kiến.   c)  Đế quốc và phong kiến.   d) M ột bộ phận đế quốc xâm lược và tay sai.đáp án   C âu 59: Phong trào Đông Dương Đại hội sôi nổi nhất năm nào?   a. 1936 đáp án   b. 1937   c. 1938   d. 1939   C âu 60: Trong cao trào dân chủ 1936­1939 Đảng chủ trương tập hợp những lực lượng nào nào?   a) C ông nhân và nông dân.   b) C ả dân tộc Việt Nam.   c) C ông nhân, nông dân, tiểu tư sản, tư sản, địa chủ.   d) M ọi lực lượng dân tộc và một bộ phận người Pháp ở Đông Dương.đáp án   C âu 61: Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng họp tháng 7­1936 chủ trương thành lập mặt trận nào?   a) M ặt trận dân chủ Đông Dương.   b) M ặt trận nhân dân phản đế Đông Dương.đáp án   c) M ặt trận dân tộc thống nhất phản đế Đông Dương.   d) M ặt trận phản đế đồng minh Đông Dương.   C âu 62: Cho biết hình thức tổ chức và đấu tranh trong giai đoạn 1936­1939?   a) C ông khai, hợp pháp.   b) N ửa công khai, nửa hợp pháp.   c) B í mật, bất hợp pháp.   d) T ất cả các hình thức trên.đáp án   C âu 63: Điều kiện nào tạo ra khả năng đấu tranh công khai hợp pháp cho phong trào cách mạng Đông   D ương giai đoạn 1936­1939?   a) S ự xuất hiện chủ nghĩa phát xít và nguy cơ chiến tranh thế giới   b) Ch ủ trương chuyển hướng chiến lược cách mạng thế giới của Quốc tế Cộng sản   c) M ặt trận nhân dân Pháp lên cầm quyềnđáp án   d) T ất cả các điều kiện trên   C âu 64: Ai là người viết tác phẩm "Tự chỉ trích"?   a) Nguy ễn Văn Cừđáp án   b) L ê Hồng Phong   c) H à Huy Tập   d) Phan  Đăng Lưu C âu 65: Chiến tranh thế giới II bùng nổ vào thời gian nào?   a. 1937   b. 1938   c. 1939đáp án   d. 1940   C âu 66: Chủ trương điều chỉnh chiến lược cách mạng của Đảng được bắt đầu từ Hội nghị Trung ương   n ào?   a. H ội nghị Trung ương 6đáp án   b. H ội nghị Trung ương 7 c. H ội nghị Trung ương 8   d. H ội nghị Trung ương 9   C âu67: Hội nghị Trung ương 6 (11­1939) họp tại đâu?   a. T ân Trào (Tuyên Quang)   b. B à Điểm (Gia Định)đáp án   c.  Đình Bảng (Bắc Ninh)   d. Th ái Nguyên   C âu 68: Quân đội phát xít Nhật vào xâm lược nước ta tháng, năm nào?   a. 9­ 1939   b. 9­ 1940 đáp án   c. 3­ 1941   d. 2­1940   C âu 69: Cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn nổ ra ngày nào?   a. 22/9/1940   b. 27/9/1940 đáp án   c. 23/11/1940   d. 20/11/1940   C âu 70: Ngày Nam Kỳ khởi nghĩa là ngày nào?   a. 27­9­1940   b. 23­11­1940 đáp án   c. 13­1­1941   d. 10­1­1941   C âu 71: Hội nghị Trung ương lần thứ 7 của Đảng họp tại Đình Bảng (Bắc Ninh) vào thời gian nào?   a. 11­1939   b. 11­1940 đáp án   c. 5­1941   d. 4­1941   C âu 72: Mặt trận Việt Nam độc lập đồng minh (Việt Minh) được thành lập năm nào?   a. 1940   b. 1941 đáp án   c. 1942   d. 1943   Câu 73: Bạn hãy cho biết tên gọi của các tổ chức quần chúng trong mặt trận Việt Minh?   a) D ân chủ   b) C ứu quốcđáp án   c) Ph ản đế   d) Gi ải phóng C âu 74: Mặt trận Việt Minh ra Tuyên ngôn về sự ra đời của Mặt trận vào thời gian nào?   a. Th áng 5­1941   b. Th áng 6­1941 c. Tháng 10­1941đáp án   d. Th áng 11­1941 C âu 75: Hội nghị nào của Ban chấp hành Trung ương Đảng nhấn mạnh giải phóng dân tộc là nhiệm vụ   b ức thiết nhất   a) H ội nghị họp tháng 10­1930   b) H ội nghị họp tháng 11­1939   c) H ội nghị họp tháng 11­1940   d) H ội nghị họp tháng 5­1941đáp án C âu 76: Lần đầu tiên Ban chấp hành Trung ương Đảng chủ trương thành lập chính quyền nhà nước với   h ình thức cộng hoà dân chủ tại Hội nghị nào?   a) H ội nghị họp tháng 10­1930   b) H ội nghị họp tháng 11­1939đáp án   c) H ội nghị họp tháng 11­1940   d) H ội nghị họp tháng 5­1941   C âu 77: Ai chủ trì Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng tháng 11/1940?   a. Nguy ễn ái Quốc c. Trường Chinhđáp án   b. Nguy ễn Văn Cừ d. Lê Hồng Phong   C âu 78: Hội nghị Ban Chấp hành TƯ Đảng 5/1941 họp ở đâu? Do ai chủ trì ?   a. Cao B ằng. Nguyễn ái Quốc đáp án c. Bắc Cạn. Trường Chinh   b. Cao B ằng. Trường Chinh d. Tuyên Quang. Nguyễn ái Quốc   C âu 79: Ban chấp hành Trung ương Đảng xác định chuẩn bị khởi nghĩa vũ trang là nhiệm vụ trung tâm tại   H ội nghị nào?   a) H ội nghị họp tháng 10­1930   b) H ội nghị họp tháng 11­1939   c) H ội nghị họp tháng 11­1940   d) H ội nghị họp tháng 5­1941đáp án   C âu 80: Mặt trận dân tộc thống nhất phản đế Đông Dương được quyết định thành lập tại Hội nghị nào của   Ban ch ấp hành Trung ương Đảng?   a) H ội nghị họp tháng 10­1930   b) H ội nghị họp tháng 11­1939đáp án   c) H ội nghị họp tháng 11­1940   d) Hội nghị họp tháng 5­1941   C âu 81: Ban chấp hành Trung ương Đảng chủ trương thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hoà tại Hội   ngh ị nào?   a) H ội nghị họp tháng 10­1930   b) H ội nghị họp tháng 11­1939   c) H ội nghị họp tháng 11­1940   d) H ội nghị họp tháng 5­1941đáp án   C âu 82: Ban chấp hành Trung ương Đảng chủ trương giải quyết vấn đề dân tộc trong khuôn khổ từng   n ước ở Đông Dương vào thời gian nào?   a) Th áng 10­1930   b) Th áng 11­1939   c) Th áng 11­1940   d) Th áng 5­1941đáp án   C âu 83: Hội nghị lần thứ Tám của Ban chấp hành Trung ương Đảng (5­1941) cử ai làm Tổng bí thư?   a) Nguy ễn ái Quốc   b) V õ Văn Tần   c) Tr ường Chinhđáp án   d) L ê Duẩn   C âu 84: Một đội vũ trang nhỏ được thành lập ở Cao Bằng gồm 12 chiến sĩ được thành lập vào thời gian   n ào?   a)  Đầu năm 1941   b) Cu ối năm 1941đáp án   c)  Đầu năm 1944   d) Cu ối năm 1944   C âu 85: Tổng bộ Việt Minh ra chỉ thị "Sửa soạn khởi nghĩa" vào thời gian nào?   a. 5­1944 đáp án   b. 3­1945   c. 8­1945   d. 6­1945   C âu 86: Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân được thành lập khi nào?   a. 22­12­1944 đáp án b. 19­12­1946   c. 15­5­1945   d. 10­5­1945   C âu 87: Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân lúc đầu được thành lập có bao nhiêu chiến sĩ?   a. 33   b 34 đáp án   c. 35   d. 36 Câu 88: Việt Nam Giải phóng quân được thành lập vào thời gian nào?   a) th áng 9­1940   b) th áng 12­1941   c) th áng 12­1944   d) th áng 5­1945đáp án   C âu 89: Tài liệu nào sau đây được đánh giá như một văn kiện mang tính chất cương lĩnh quân sự đầu tiên   c ủa Đảng?   a)  Đường cách mạng   b) C ách đánh du kích   c) Con  đường giải phóng   d) Ch ỉ thị thành lập đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quânđáp án   C âu 90: Chỉ thị "Nhật ­ Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta" ra đời khi nào?   a. 9/3/1945   b. 12/3/1945 đáp án   c. 10/3/1846   d. 12/3/1946   C âu 50: Bản Chỉ thị Nhật, Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta phản ánh nội dung của Hội nghị   n ào?   a) H ội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng họp tháng 5­1941   b) H ội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đảng họp tháng 2­1943   c) H ội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đảng họp tháng 3­1945đáp án   d) H ội nghị quân sự cách mạng Bắc kỳ họp tháng 4­1945   C âu 91: Hội văn hoá cứu quốc được thành lập vào thời gian nào?   a) n ăm 1941   b) n ăm 1943đáp án   c) n ăm 1944   d) n ăm 1945   C âu 92: Trong cao trào vận động cứu nước 1939­1945, chiến khu cách mạng được xây dựng ở vùng Chí   Linh ­  Đông Triều có tên là gì?   a) Tr ần Hưng Đạođáp án   b) Ho àng Hoa Thám   c) L ê Lợi   d) Quang Trung   C âu 93: Chiến khu Hoà ­ Ninh ­ Thanh còn có tên là gì?   a) Tr ần Hưng Đạo   b) Ho àng Hoa Thám   c) L ê Lợi   d) Quang Trungđáp án   C âu 94: Chiến khu cách mạng nào được gọi là Đệ tứ chiến khu   a) Tr ần Hưng Đạođáp án   b) Ho àng Hoa Thám   c) L ê Lợi   d) Quang Trung   C âu 95: Hội nghị quân sự cách mạng Bắc Kỳ chủ trương thành lập chiến khu cách mạng nào ở Nam Kỳ?   a) Tr ưng Trắc   b) Phan  Đình Phùng   c) Nguy ễn Tri Phươngđáp án   d) Ho àng Hoa Thám   C âu 96: Khẩu hiệu nào sau được nêu ra trong Cao trào kháng Nhật cứu nước?   a.  Đánh đuổi phát xít Nhật­ Phápđáp án   b.  Đánh đuổi phát xít Nhật   c. Gi ải quyết nạn đói   d. Ch ống nhổ lúa trồng đay   C âu 97: Cao trào kháng Nhật cứu nước đã diễn ra ở vùng rừng núi và trung du Bắc kỳ với hình thức nào là   ch ủ yếu?   a) kh ởi nghĩa từng phần   b) v ũ trang tuyên truyền   c) chi ến tranh du kích cục bộđáp án   d)  đấu tranh báo chí   C âu 98: Trong cao trào kháng Nhật cứu nước, phong trào "Phá kho thóc của Nhật để giải quyết nạn đói"   đã  diễn ra mạnh mẽ ở đâu?   a)  Đồng bằng Nam Bộ   b)  Đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộđáp án   c)  Đồng bằng Bắc Bộ   d)  Đồng bằng Trung Bộ C âu 99: Hình thức hoạt động chủ yếu ở các đô thị trong cao trào kháng Nhật cứu nước là gì?   a) v ũ trang tuyên truyền   b) di ệt ác trừ gian   c) v ũ trang tuyên truyền và diệt ác trừ gianđáp án   d)  đấu tranh báo chí và đấu tranh nghị trường   C âu 100: Hội nghị quân sự cách mạng Bắc kỳ họp vào thời gian nào?   a) th áng 3­1945   b) th áng 4­1945đáp án   c) th áng 5­1945   d) th áng 6­1945   Câu 101:Hội nghị quân sự cách mạng Bắc kỳ do ai triệu tập?   a) Ban Th ường vụ Trung ương Đảngđáp án   b) T ổng bộ Việt Minh   c) Ban ch ấp hành Trung ương Đảng   d) X ứ uỷ Bắc Kỳ   C âu 102: Tổ chức nào triệu tập Đại hội quốc dân họp tại Tân Trào?   a) Ban Th ường vụ Trung ương Đảng   b) Ban ch ấp hành Trung ương Đảng   c) T ổng bộ Việt Minh đáp án   d) U ỷ ban khỏi nghĩa   C âu 103: Hội nghị toàn quốc của Đảng Cộng sản Đông Dương họp ở Tân Trào trong thời gian nào?   a. 15 ­ 19/8/1941   b. 13 ­ 15/8/1945 đáp án   c. 15 ­ 19/8/1945   C âu 104: Uỷ ban dân tộc giải phóng do ai làm chủ tịch?   a. H ồ Chí Minhđáp án   b. Tr ường Chinh   c. Ph ạm Văn Đồng   d. V õ Nguyên Giáp   C âu 105: Quốc dân Đại hội Tân trào họp tháng 8­1945 ở huyện nào? a. Chi êm Hoá (Tuyên Quang)   b.  Định hoá ( Thái nguyên)   c. S ơn Dương (Tuyên Quang)đáp án   d.  Đại Từ (Thái Nguyên)   C âu 106: Quốc dân Đại hội Tân trào tháng 8­1945 đã không quyết định những nội dung nào dưới đây:   a. Quy ết định Tổng khởi nghĩa   b. 10 Ch ính sách của Việt Minh.   c. Quy ết định thành lập Uỷ ban giải phóng ở Hà Nội.đáp án   d. Quy ết định thành lập Uỷ ban giải phóng dân tộc, quy định Quốc kỳ, Quốc ca.   C âu 107: Hội nghị nào đã quyết định phát động toàn dân nổi dậy tổng khởi nghĩa giành chính quyền?   a) H ội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng   b) H ội nghị Ban thường vụ Trung ương Đảng   c) H ội nghị toàn quốc của Đảng đáp án   d) H ội nghị Tổng bộ Việt Minh   C âu 108: Nhân dân ta phải tiến hành tổng khởi nghĩa giành chính quyền trước khi quân Đồng minh vào   Đô ng Dương vì:   a)  đó là lúc so sánh lực lượng có lợi nhất đối với cách mạng   b)  đó là lúc kẻ thù cũ đã ngã gục nhưng kẻ thù mới chưa kịp đến   c) quân Đồng minh có thể dựng ra một chính quyền trái với ý chí và nguyện vọng của nhân dân ta   d) t ất cả các lý do trênđáp án   C âu 109: Tình hình đất nước ta sau cách mạng tháng Tám năm 1945 được ví như hình ảnh:   a. N ước sôi lửa nóng   b. N ước sôi lửa bỏng   c. Ng àn cân treo sợi tócđáp án   d. Tr ứng nước   C âu 110: Những khó khăn, thách thức đối với Việt Nam sau cách mạng tháng Tám ­ 1945:   A. C ác thế lực đế quốc, phản động bao vây, chống phá   B. Kinh t ế kiệt quệ và nạn đói hoành hành   C. H ơn 90% dân số không biết chữ   D. T ất cả các phương án trênđáp án   C âu 111: Những thuận lợi căn bản của đất nước sau cách mạng tháng Tám ­ 1945   A. C ách mạng thế giới phát triển mạnh mẽ   B. H ệ thống chính quyền cách mạng nhân dân được thiết lập   C. Nh ân dân có quyết tâm bảo vệ chế độ mới   D. T ất cả các phương án trênđáp án   C âu 112: Kẻ thù chính của cách mạng Việt Nam ngay sau Cách mạng 8­ 1945?   a. Th ực dân Pháp xâm lược.đáp án   b. T ưởng Giới Thạch và tay sai   c. Th ực dân Anh xâm lược   d. Gi ặc đói và giặc dốt.   C âu 113: Sau ngày tuyên bố độc lập Chính phủ lâm thời đã xác định các nhiệm vụ cấp bách cần giải   quy ết:   A. Ch ống ngoại xâm   B. Ch ống ngoại xâm và nội phản   C. Di ệt giặc đói, giặc dốt và giặc ngoại xâmđáp án   D. C ả ba phương án trên   C âu 114: Chỉ thị kháng chiến kiến quốc ra đời ngày, tháng, năm nào?   a. 25/11/1945 đáp án   b. 26/11/1945   c. 25/11/1946   d. 26/11/1946   C âu 115: Chỉ thị Kháng chiến kiến quốc của Trung ương Đảng ngày 25/11/1945, xác định nhiệm vụ nào   l à trung tâm, bao trùm nhất?   a. C ủng cố, bảo vệ chính quyền cách mạngđáp án   b. Ch ống thực dân Pháp xâm lược   c. C ải thiện đời sống nhân dân   d. Cả A, B và C   C âu116: Chỉ thị kháng chiến, kiến quốc đã xác định khẩu hiệu cách mạng Việt Nam sau cách mạng   th áng Tám ­1945:   A. D ân tộc giải phóng   B. Th ành lập chính quyền cách mạng   C. D ân tộc trên hết, Tổ quốc trên hếtđáp án   D.  Đoàn kết dân tộc và thế giới   C âu 117: Chủ trương và sách lược của Trung ương Đảng trong việc đối phó với các lực lượng đế quốc sau   c ách mạng tháng Tám­1945:   A. Th êm bạn bớt thù   B. Hoa ­Vi ệt thân thiện   C.  Độc lập về chính trị, nhân nhượng về kinh tế đối với Pháp   D. C ả ba phương án kể trênđáp án   C âu 118: Những thành tựu căn bản của cách mạng Việt Nam trong việc xây dựng và củng cố chính   quy ền cách mạng sau 1945 :   A. T ổ chức tổng tuyển cử và ban hành Hiến pháp   B. C ủng cố và mở rộng mặt trận Việt Minh   C. X ây dựng và phát triển các lực lượng vũ trang nhân dân   D. T ất cả các phương án trênđáp án   C âu 119: Phong trào mà Đảng đã vận động nhân dân chống nạn mù chữ diễn ra sau cách mạng tháng   T ám ­1945 A. X ây dựng nếp sống văn hoá mới   B. B ình dân học vụđáp án   C. B ài trừ các tệ nạn xã hội   D. Xo á bỏ văn hoá thực dân nô dịch phản động   C âu 120: Nhân dân Nam bộ đứng lên kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược bảo vệ chính quyền   c ách mạng vào ngày nào?   a. 23­9­1945 đáp án   b. 23­11­1945   c. 19­12­1946   d. 10­12­1946   C âu 121: Đảng ta đã phát động phong trào gì để ủng hộ nhân lực cho Nam Bộ kháng chiến chống Pháp   t ừ ngày 23­9­1945   A. V ì miền Nam "thành đồng Tổ quốc"   B. H ướng về miền Nam ruột thịt   C. Nam ti ếnđáp án   D. C ả ba phương án trên   C âu 122: Quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng hoà được bầu khi nào?   a. 4/1/1946   b. 5/1/1946   c. 6/1/1946đáp án   d. 7/1/1946   C âu 123: Kỳ họp Quốc hội thứ nhất thành lập chính phủ đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng hoà   khi n ào?   a. 3/2/1946   b. 2/3/1946 đáp án   c. 3/4/1946   d. 3/3/1945   C âu 124 : Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng hoà được thông qua vào ngày tháng năm   n ào?   a. 9/11/1945   b. 10/10/1946   c. 9/11/1946 đáp án   d. 9/11/1947   C âu 125: Hà Nội được xác định là thủ đô của nước Việt Nam dân chủ cộng hoà vào năm nào?   a.N ăm 1945   b. N ăm 1946đáp án   c. N ăm 1954   d. N ăm 1930   C âu 126: Để gạt mũi nhọn tiến công kẻ thù, Đảng ta đã tuyên bố tự giải tán vào ngày tháng năm nào và   l ấy tên gọi là gì?   2.9.1945­  Đảng Cộng sản Đông Dương   25­11­1945­ H ội nghiên cứu Chủ nghĩa Mác­Lênin   3­2­1946­  Đảng Lao động Việt Nam   11­11­1945­ H ội nghiên cứu Chủ nghĩa Mác ở Đông Dương đáp án C âu 127: Những sách lược nhân nhượng của Đảng ta với quân Tưởng và tay sai ở miền Bắc sau cách   m ạng tháng Tám   A. Cho Vi ệt Quốc, Việt Cách tham gia Quốc hội và Chính phủ   B. Cung c ấp lương thực thực phẩm cho quân đội Tưởng   C. Ch ấp nhận cho quân Tưởng tiêu tiền Quan kin, Quốc tệ   D. C ả ba phương án kể trênđáp án C âu 128: Để quân Tưởng và tay sai khỏi kiếm cớ sách nhiễu, Đảng chủ trương:   A. D ĩ hoà vi quý   B. Hoa Vi ệt thân thiện   C. Bi ến xung đột lớn thành xung đột nhỏ, biến xung đột nhỏ thành không có xung độtđáp án   D. Cả hai phương án B và C C âu 129: Đảng ta đã lựa chọn giải pháp gì trong mối quan hệ với thực dân Pháp sau ngày Pháp và Tưởng   k ý hiệp ước Trùng Khánh (28­2­1946)   A. Th ương lượng và hoà hoãn với Phápđáp án   B. Kh áng chiến chống thực dân Pháp   C. Nh ân nhượng với quân đội Tưởng   D. Ch ống cả quân đội Tưởng và Pháp   C âu 130: Tại sao Đảng lại lựa chọn giải pháp thương lượng với Pháp   A. Ch ấm dứt cuộc kháng chiến ở Nam Bộ   B. Bu ộc quân Tưởng phải rút ngay về nước, tránh được tình trạng cùng một lúc phải đối phó với nhiều kẻ   th ù   C. Ph ối hợp với Pháp tấn công Tưởng.   D. C ả A, B và Cđáp án   C âu 131: Sự kiện mở đầu cho sự hoà hoãn giữa Việt Nam và Pháp   A. Ph áp ngừng bắn ở miền Nam   B. Vi ệt Nam với Pháp nhân nhượng quyền lợi ở miền Bắc   C. K ý kết hiệp định Sơ bộ 6­3­1946 giữa Việt Nam với Phápđáp án   D. Ph áp và Tưởng ký hiệp ước Trùng Khánh trao đổi quyền lợi cho nhau   C âu 132: Sau khi ký bản Hiệp định Sơ bộ, ngày 9­3­1946, Ban thường vụ Trung ương Đảng đã ra   A. Ch ỉ thị kháng chiến kiến quốc   B. Ch ỉ thị Hoà để tiếnđáp án   C. Ch ỉ thị Toàn quốc kháng chiến   D. T ất cả các phương án trên   C âu 133: Sau bản Hiệp định sơ bộ, ngày 14­9 Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thay mặt Chính phủ ký bản Tạm   ướ c với Chính phủ Pháp với nội dung:   A. Ph áp thừa nhận các quyền dân tộc cơ bản của nước Việt Nam   B. Ch ấm dứt chiến tranh ở Việt Nam.   C.  Đình chỉ xung đột ở miền Nam và sẽ tiếp tục đàm phán vào 1­1947 D. C ả A, B và Cđáp án   C âu 134: Cuối năm 1946, thực dân Pháp đã bội ước, liên tục tăng cường khiêu khích và lấn chiếm thêm   m ột số địa điểm như:   A. Th ành phố Hải Phòng, thị xã Lạng Sơn   B.  Đà Nẵng, Sài Gòn   C. H ải Phòng, Hải Dương, Lào Cai, Yên Bái   D. Th ành phố Hải phòng, thị xã Lạng Sơn, Đà Nẵng, Hà Nội đáp án   C âu 135: Hiệp ước Hoa ­ Pháp được ký kết ở đâu?   a. Pari   b. Tr ùng Khánhđáp án   c. Hương Cảng   d. Ma Cao   C âu 67: Quân đội của Tưởng Giới Thạch đã rút hết khỏi miền Bắc nước ta vào thời gian nào?   a. Cu ối tháng 8/1946   b.  Đầu tháng 8/1946   c.  Đầu tháng 9/1946   d. Cu ối tháng 9/1946đáp án   C âu 136: Hiệp định Sơ bộ được Hồ Chí Minh ký với G. Sanhtơny vào thời gian nào?   a. 6­3­1946 đáp án   b. 14­9­1946   c. 19­12­1946   d. 10­12­1946 C âu 137: Hội nghị Phôngtennơblô diễn ra vào thời gian nào?   a. T ừ 10/5 ­ 20/8/1945   b. T ừ 15/6 ­ 25/9/1946   c. 6/7 ­ 10/9/1946 đáp án   d. 12/8 ­ 30/10/1946   C âu 138: Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến vào thời điểm nào   A.  Đêm ngày 18­9­1946   B.  Đêm ngày 19­12­1946đáp án   C. Ng ày 20­12­1946   D. C ả ba phương án đều sai   C âu 139: Hội nghị Ban thường vụ Trung Đảng họp mở rộng quyết định phát động cuộc kháng chiến toàn   qu ốc họp vào thời gian nào?   A. Ng ày 18­12­1946   B. Ng ày 19­12­1946đáp án   C. Ng ày 20­12­1946   D. Ng ày 22­12­1946   C âu 140: Cuộc tổng giao chiến lịch sử mở đầu của kháng chiến chống thực dân Pháp của quân và dân ta   ở  Hà Nội đã diễn ra trong   A. 60 ng ày đêm   B. 30 ng ày đêmđáp án   C. 12 ng ày đêm   D. 90 ng ày đêm C âu 141: Những văn kiện nào dưới đây được coi như Cương lĩnh kháng chiến của Đảng ta:   A. L ời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của chủ tịch Hồ Chí Minh   B. Ch ỉ thị toàn dân kháng chiến của Trung ương Đảng   C. T ác phẩm "Kháng chiến nhất định thắng lợi" của Tổng Bí thư Trường Chinh   D. Cả ba phương án trênđáp án   C âu 142: nhiệm vụ hàng đầu của nhân dân ta trong quá trình kháng chiến chống thực dân Pháp:   A. Ch ống đế quốc giành độc lập dân tộc đáp án   B. Xo á bỏ những tàn tích phong kiến đem lại ruộng đất cho nông dân   C. X ây dựng chế độ dân chủ mới   D. C ả ba phương án trên   C âu 143: Phương châm chiến lược của cuộc kháng chiến chống Pháp là:   A. To àn dân   B. To àn diện   C. L âu dài và dựa vào sức mình là chínhđáp án   D. C ả ba phương án trên đều sai.   C âu 144: Tác phẩm "Kháng chiến nhất định thắng lợi" được phát hành khi nào?   a. 6/ 1946   b. 7/ 1946   c. 7/ 1947   d. 9/1947 đáp án   C âu 145: Tác giả tác phẩm Kháng chiến nhất định thắng lợi là ai?   a. H ồ Chí Minh   b. L ê Duẩn   c. Tr ường Chinhđáp án   d. Ph ạm Văn Đồng   C âu 146: Đâu là nơi được coi là căn cứ địa cách mạng của cả nước trong kháng chiến chống Pháp?   a. T ây Bắc   b. Vi ệt Bắcđáp án   c. H à Nội   d.  Điện Biên Phủ   C âu 147: Chiến thắng nào đã căn bản đánh bại âm mưu đánh nhanh, thắng nhanh của thực dân Pháp?   a. Vi ệt Bắcđáp án   b. Trung Du   c. Bi ên Giới   d. H à Nam Ninh   C âu 148: Khi bắt đầu tiến hành xâm lược Việt Nam, thực dân Pháp đã thực hiện chiến lược:   A. D ùng người Việt đánh người Việt   B. L ấy chiến tranh nuôi chiến tranh   C.  Đánh nhanh thắng nhanhđáp án   D. Hai ph ương án A và B   C âu 149: Ngày 15­10­1947, để đối phó với cuộc tấn công của thực dân Pháp lên căn cứ địa Việt Bắc, Ban   th ường vụ Trung ương Đảng đã đề ra   A. Chỉ thị kháng chiến, kiến quốc   B. Ch ỉ thị "Phá tan cuộc tấn công mùa Đông của giặc Pháp"đáp án   C. Ch ủ trương tiến công quân Pháp ở vùng sau lưng chúng   D. L ời kêu gọi đánh tan cuộc tấn công lên Việt Bắc của thực dân Pháp   C âu 150: Một số thành quả tiêu biểu của chiến dịch Việt Bắc Thu Đông 1947 A. Ti êu diệt 7000 tên địch, phá huỷ hàng trăm xe, đánh chìm 16 ca nô và nhiều phương tiện chiến tranh   kh ác   B. B ảo vệ vững chắc cơ quan đầu não và căn cứ địa kháng chiến   C. L ực lượng vũ trang ta được tôi luyện và trưởng thành   D. C ả 3 phương án trênđáp án   C âu 151: Sau chiến thắng Việt Bắc Thu Đông 1947 những chuyển biến lớn của tình hình thế giới ảnh   h ưởng đến cách mạng Việt Nam   A. S ự thắng lợi và phát triển mạnh mẽ của Liên Xô, các nước dân chủ nhân dân á ­ Âu và Phong trào giải   ph óng dân tộc trên thế giới   B.  Đế quốc Mỹ thực hiện âm mưu vừa vực dậy vừa khống chế các nước Tây Âu   C. Th ực dân Pháp vấp phải những khó khăn về kinh tế, chính trị và phong trào phản chiến ở nước Pháp   ph át triển   D. T ất cả các phương án trênđáp án   C âu 152: Để thúc đẩy cuộc kháng chiến tiến lên, theo sáng kiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 27­3­ 1948, Ban Th ường vụ TW Đảng ra chỉ thị   A. Ch ống lại âm mưu thâm độc dùng người Việt đánh người Việt   B. Ph át động phong trào thi đua ái quốcđáp án   C. Ti ến hành chiến tranh du kích trên cả nước   D. T ất cả các phương án trên C âu 153: Chiến dịch nào còn có tên là chiến dịch Hoàng Hoa Thám?   a. Trung Du   b.  Đường 18đáp án   c. H à Nam Ninh   d. Bi ên giới   C âu 154: Hội nghị văn hoá toàn quốc lần thứ hai diễn ra khi nào?   a. 6/1948   b. 7/1948 đáp án   c. 7/1949   d. 8/1949 C âu 155: Đại hội văn hoá toàn quốc lần thứ hai xác định phương châm xây dựng nền văn hoá mới:   a. D ân tộc hoá   b.  Đại chúng hoá   c. Khoa h ọc hoá   d. Cả ba phương án trênđáp án C âu 156: Đầu năm 1948, TW Đảng đã đề ra cách thức thực hiện cách mạng ruộng đất theo đường lối   ri êng biệt của cách mạng Việt Nam, đó là:   A. C ải cách ruộng đất   B. C ải cách từng bước để dần dần thu hẹp phạm vi bóc lột của địa chủ   C. S ửa đổi chế độ ruộng đất trong phạm vi không có hại cho nông dân.   D. C ả A, B và Cđáp án   C âu 157: Ban Thường vụ TƯ Đảng đã ra chỉ thị phát động phong trào thi đua ái quốc vào thời gian nào?   a. 27/3/1946   b. 28/3/1946   c. 27/3/1948 đáp án   d. 28/4/1949   C âu 158: Trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, khẩu hiệu "Tích cực cầm cự và chuẩn bị tổng phản   c ông" được nêu ra khi nào?   a. 1948   b. 1949 đáp án   c. 1950   d. 1951   C âu 159: Trong kháng chiến chống Pháp, Đảng đã chủ trương mở rộng khối đại đoàn kết dân tộc với   vi ệc   A. Th ống nhất Việt Minh và Liên Việtđáp án   B. Th ành lập Mặt trận Liên Việt   C. M ở rộng Mặt trận Việt Minh   D. C ả 3 phương án trên   C âu 160: Đại hội thống nhất Mặt trận Việt Minh và Liên Việt được tổ chức vào thời gian nào?   a. 3/1951 đáp án   b. 2/1952   c. 3/1953   d. 1/1953   C âu 161: Tháng 3­1951, Đại Hội thống nhất Việt Minh và Liên Việt thành   A. M ặt trận Việt Nam cách mạng thanh niên   B. M ặt trận Việt Minh   C. M ặt trận Tổ Quốc   D. M ặt trận Liên hiệp quốc dân Việt Nam (Liên Việt)đáp án   C âu 162: Việt Nam đã bắt đầu đặt quan hệ ngoại giao với Trung Quốc, Liên Xô và một số nước khác vào   th ời điểm nào?   A. N ăm 1945   B. N ăm 1948   C. Năm 1950đáp án   D. N ăm 1953   C âu 163: Để phá thế bao vây cô lập, phát triển lực lượng và giành thế chủ động, tháng 6­1950, lần đầu   ti ên TW Đảng đã chủ trương mở chiến dịch tiến công quy mô lớn. Đó là:   A. Chi ến dịch Việt Bắc   B. Chi ến dịch Tây Bắc   C. Chi ến dịch Biên Giớiđáp án   D. Chi ến dịch Thượng Lào   C âu 164: ý nghĩa của chiến thắng Biên Giới Thu ­ Đông đối với cách mạng Việt Nam   A. Gi áng một đòn nặng nề vào ý chí xâm lược của địch, đập tan tuyến phòng thủ và giải phóng hoàn toàn   khu v ực biên giới, nối liền Việt Nam với thế giới B.  Đánh dấu sự trưởng thành vượt bậc về trình độ chiến đấu của quân đội Việt Nam   C. Qu ân ta đã giành được thế chủ động chiến lược trên chiến trường chính Bắc Bộ, tạo bước chuyển biến   l ớn của kháng chiến vào giai đoạn mới   D. T ất cả các phương án trênđáp án   C âu 165: Sau 16 năm lãnh đạo cách mạng Việt Nam, lần đầu tiên Đảng đã tuyên bố ra hoạt động công   khai v à tiến hành. Đó là Đại hội lần thứ mấy?   A.  Đại hội Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ nhất   B.  Đại hội Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ haiđáp án   C.  Đại hội Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ ba   D. C ả ba phương án đều sai   C âu 166: Thời gian và địa điểm diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ hai   A. Th áng 3­1935, tại Ma Cao, Trung Quốc   B. Th áng 2­1950, tại Tân Trào, Tuyên Quang   C. Th áng 2­1951, tại Vinh Quang, Chiêm Hoá, Tuyên Quangđáp án   D. Th áng 3­1951, tại Việt Bắc   C âu 167: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ hai, Đảng quyết định đổi tên thành   A.  Đảng Cộng sản Đông Dương   B.  Đảng Cộng sản Việt Nam   C. H ội nghiên cứu Chủ nghĩa Mác   D.  Đảng Lao Động Việt Namđáp án   C âu 168: Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ hai của Đảng Lao Động Việt Nam đã thông qua một văn kiện   mang t ính chất cương lĩnh. Đó là:   A. C ương lĩnh cách mạng Việt Nam.   B. Ch ính cương của Đảng Lao động Việt Nam đáp án   C. Lu ận cương về cách mạng Việt Nam   D. C ương lĩnh của Đảng Lao Động Việt Nam C âu 169: Chính cương Đảng Lao Động Việt Nam tháng 2­1951 đã nêu ra các tính chất của xã hội Việt   Nam   A. Dân chủ nhân dân, một phần thuộc địa và nửa phong kiếnđáp án   B. D ân chủ và dân tộc   C. Thu ộc địa nửa phong kiến   D. D ân tộc và dân chủ mới   C âu 170: Hai đối tượng của cách mạng Việt Nam được nêu ra tại Chính cương Đảng Lao Động Việt Nam   A.  Đối tượng chính là chủ nghĩa đế quốc xâm lược, cụ thể là thực dân Pháp   B.  Đối tượng phụ là phong kiến, cụ thể là phong kiến phản động   C. C ả hai phương án A và B   D.  Đế quốc và phong kiến Việt Nam   C âu 171: Chính cương Đảng Lao Động Việt Nam đã nêu ra các nhiệm vụ cơ bản của cách mạng Việt   Nam:   A.  Đánh đuổi đế quốc xâm lược, giành độc lập và thống nhất thật sự cho dân tộc   B. Xo á bỏ những di tích phong kiến và nửa phong kiến, làm cho người cày có ruộng   C. Ph át triển chế dộ dân chủ nhân dân, gây cơ sở cho CNXH   D. C ả 3 phương án trên   C âu 172: Lực lượng tạo nên động lực cho cách mạng Việt Nam được nêu ra trong Chính cương Đảng Lao   Độ ng Việt Nam   A. C ông nhân, nông dân, tiểu tư sản, tư sản dân tộc, địa chủ yêu nước (nhân dân)đáp án   B. C ông nhân, nông dân, lao động trí thức   C. C ông nhân, trí thức, tư sản dân tộc   D. Nh ân dân, địa chủ, tư sản dân tộc   C âu 173: Nền tảng của khối đại đoàn kết dân tộc được đảng Lao Động Việt Nam xác định tại Đại hội II   A. C ông nhân và nông dân   B. C ông nhân, nông dân và tư sản dân tộc   C. C ông nhân, nông dân, lao động trí thức đáp án   D. C ông nhân, nông dân và tiểu tư sản C âu 174: Các giai đoạn của cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở Việt Nam được Đảng xác định   trong C ương lĩnh thứ ba (1951)   A. Giai  đoạn thứ nhất chủ yếu là hoàn thành giải phóng dân tộc   B. Giai  đoạn thứ hai chủ yếu là xoá bỏ di tích phong kiến và nửa phong kiến, triệt để thực hiện người cày   c ó ruộng   C. Giai  đoạn thứ ba là chủ yếu xây dựng cơ sở cho CNXH   D. C ả ba phương án trên   C âu 175: Điều lệ mới của Đảng Lao Động đã xác định Đảng đại diện cho quyền lợi của A. Giai c ấp công nhân Việt Nam.   B. Nh ân dân Việt Nam.   C. D ân tộc Việt Nam.   D. Giai cấp công nhân và nhân dân lao động Việt Nam đáp án C âu 176: Nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam được Đảng ta xác định tại Đại hội II là:   A. Ch ủ nghĩa Mác Lênin   B. T ư tưởng Hồ Chí Minh   C. Truy ền thống dân tộc đáp án   D. C ả ba phương án trên   C âu 177: Đai hội Đảng toàn quốc lần thứ hai đã bầu ai làm Tổng Bí thư đảng Lao Động Việt Nam?   A. H ồ Chí Minh   B. Tr ần Phú   C. Tr ường Chinh đáp án   D. L ê Duẩn   C âu 178: Hôm nay buổi sáng tháng ba   M ừng ngày thắng lợi Đảng ta ra đời   Hai c âu thơ trên nói đến sự kiện gì   A. H ội nghị thành lập Đảng   B.  Đại hội toàn quốc thống nhất Việt Minh và Liên Việt đáp án   C.  Đại hội Đảng toàn quốc lần II   D. C ả ba phương án đều sai   C âu 179: Trong tiến trình hình thành và phát triển từ năm 1930­1951, Đảng Cộng sản Việt Nam đã đề ra   bao nhi êu Cương lĩnh chính trị và vào thời điểm nào   A. C ương lĩnh năm 1930   B. 2 c ương lĩnh vào năm 1930 và 1945   C. 3 c ương lĩnh vào năm 1930, 1945, 1951   D. 3 c ương lĩnh vào năm 1930, 1951 (năm 1930 ra đời 2 cương lĩnh) đáp án   C âu 180: Trong cương lĩnh thứ ba (2­1951), Đảng ta đã khẳng định nhận thức của mình về con đường   c ách mạng Việt Nam. Đó là:   A. Con  đường cách mạng vô sản   B. Con  đường cách mạng tư sản dân quyền và thổ địa cách mạng   C. Con  đường cách mạng tư sản dân quyền   D. Con  đường cách mạng dân tộc, dân chủ, nhân dân đáp án   C âu 181: Đến năm 1951, Đảng ta đã tiến hành bao nhiêu kỳ Đại hội và trong khoảng thời gian nào?   A. 1 k ỳ Đại hội vào năm 1930   B. 2 k ỳ Đại hội vào tháng 3­1935 và tháng 2­1951 đáp án   C. 3 k ỳ Đại hội vào tháng 2­1930, 3­1935, 2­1951   D. 4 k ỳ Đại hội và tháng 2­1930, 10­1930, 3­1935, 2­1951   C âu 182: Trong Cương lĩnh thứ 3 được thông qua tại Đại Hội Đảng toàn quốc lần thứ hai (2­1951), Đảng   ta  đã phát triển và hoàn thiện nhận thức về lực lượng cách mạng không chỉ là công nhân và nông dân mà   bao g ồm nhiều lực lượng dân tộc khác. Các lực lượng đó được gọi chung là:   A. Dân tộc   B. Nh ân dân đáp án   C. D ân chủ   D. V ô Sản   C âu 183: Đại hội nào của Đảng đã quyết định tách 3 Đảng bộ Đảng Cộng sản ở 3 nước Việt Nam, Lào và   Cam pu chia?   a.  Đại hội I   b.  Đại hội II đáp án   c.  Đại hội III   d.  Đại hội IV   C âu 184: Khối liên minh nhân dân 3 nước Việt Nam ­ Lào và Campuchia được thành lập khi nào?   a. 2/1951   b. 3/1951  đáp án   c. 4/1951   d. 5/1951   C âu 185: Đại hội Chiến sĩ thi đua và Cán bộ gương mẫu toàn quốc lần thứ nhất họp năm nào?   a. 1950   b. 1951   c. 1952  đáp án   d. 1953   C âu 186: Đại đoàn quân chủ lực đầu tiên của quân đội nhân dân Việt Nam (đại đoàn 308) được thành lập   khi n ào? ...
— Xem thêm —
Bình luận