BÀI GIẢNG MÔN PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Số trang: 19
Mã số: 120276
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 19
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-11-11 14:35:51
  -  Phương pháp nghiên cứu khoa học là môn học bắt buộc của sinh viên ngành Nuôi trồng Thủy sản và là môn học tự chọn cho các ngành nông nghiệp khác.   -  Môn học nầy nhằm giúp sinh viên có kiến thức về những luận cứ căn bản khi viết đề cương nghiên cứu khoa học, viết báo cáo khoa học và những phương pháp truy cập thông tin / tài liệu từ thư viện và máy tính thông qua các đĩa chứa dữ liệu hay trực tiếp trên internet mà trước hết để phục vụ làm luận văn tốt nghiệp ra trường.   -  Môn học cũng sẽ giúp sinh viên tìm hiểu về các phương pháp luận khác như phương pháp mô thức luận (LFA = logical framework Approach) ứng dụng trong xây dựng các đề án nghiên cứu và phát triển. -  Ngoài ra, với các bài tập về viết và trình bày trước lớp đề cương nghiên cứu, xây dựng cây vấn đề,.. . cũng giúp cho sinh viên làm quen với công việc bảo vệ đề cương, thẩm định đề cương và đọc báo cáo mà sẽ hữu ích cho sinh viên sau khi ra trường.     -  Môn học đưọc kết cấu theo các chương như sau: TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP VIỆN HẢI SẢN BÀI GIẢNG MÔN PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC Biên soạn: Nguyễn Thanh Phương 7/2000 Chương 1: MỞ ĐẦU - Phương pháp nghiên cứu khoa học là môn học bắt buộc của sinh viên ngành Nuôi trồng Thủy sản và là môn học tự chọn cho các ngành nông nghiệp khác. - Môn học nầy nhằm giúp sinh viên có kiến thức về những luận cứ căn bản khi viết đề cương nghiên cứu khoa học, viết báo cáo khoa học và những phương pháp truy cập thông tin / tài liệu từ thư viện và máy tính thông qua các đĩa chứa dữ liệu hay trực tiếp trên internet mà tr ước hết để phục vụ làm luận văn tốt nghiệp ra trường. - Môn học cũng sẽ giúp sinh viên tìm hiểu về các phương pháp luận khác như phương pháp mô thức luận (LFA = logical framework Approach) ứng dụng trong xây dựng các đề án nghiên cứu và phát triển. - Ngoài ra, với các bài tập về viết và trình bày trước lớp đề cương nghiên cứu, xây dựng cây vấn đề,.. . cũng giúp cho sinh viên làm quen với công việc bảo vệ đề cương, thẩ m định đề cương và đọc báo cáo mà sẽ hữu ích cho sinh viên sau khi ra trường. - Môn học đưọc kết cấu theo các chương như sau: - Chương 1: Mở đầu - Chương 2: Phương pháp viết đề cương nghiên cứu - Chương 3: Phương pháp viết báo cáo khoa học - Chương 4: Phương pháp mô thức luận (LFA) - Bài tập và báo cáo. Chương 1: PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC I. CHỌN CHỦ ĐỀ NGHIÊN CỨU Chủ đề nghiên cứu là yếu tố rất quan trọng cần phải xác định trước khi đặt vấn về xây dựng đề cương nghiên cứu khoa học. Với một chủ đề phù hợp thì người viết có thể tạo ra một đề cương có chất lượng và tính thuyết phục cao. Chọn một chủ đề nghiên cứu cần phải: có sự thích thú của người nghiên cứ u (phù hợp với năng lực và trình độ chuyên môn); có nhu cầu của thực tế về sản xuất hay lý luận; đúng xu hướng phát triển của thời đại (ô nhiễm môi trường, đánh giá tác động môi trường, đa dạng sinh, bảo vệ tài nguyên,..); và xem xét khả năng kinh phí sẽ có. II. LẬP ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU Thông thường lập đề cương nghiên cứu phải qua hai bước: (i) bước một là xây dựng đề cương tổng quát để xác định ý tưởng chung của công việc và dự đoán những kết quả sẽ đạt được của đề án; (ii) khi ý tưởng được chấp thuận thì sẽ chuẩn bị đề cương chi tiết và đây chính là đề cương thực thi công việc nghiên cứu. Tuy nhiên, trong một số trưòng hợp thì ng ười lập đề cương có thể chuẩn bị đề cương nghiên cứu chi tiết mà không qua chuẩn bị đề cương tổng quát nếu như ý tưởng của đề tài đã được thảo luận hay đồng ý của người tài trợ, hay theo kế hoạch nào đó. 1. ĐỀ CƯƠNG TỔNG QUÁT (PROJECT CONCEPT) Đề cương tổng quất sẽ phát họa những ý tưỏng chính của đề tài, dự kiến nôị dung cơ của đề tài và dự kiến kết quả sẽ đạt được của đề tài. Nội dung của đề cương tổng quát bao gồm: Tên đề tài (title): phải ngắn gọn và thể hiện được mục tiêu thễ hiện được nội dung và kết quả kỳ vọ ng sẽ đạt được. Người chủ trì và cán bộ phối hợp (principle investigator and collaborators): nêu rõ ai là chủ trì và ai là cán bộ phối hợp, nếu có thể thì chỉ định nội dung chuyên môn mà các cán bộ phối hợp sẽ làm trong đề tài để tăng tính thuyết phục với người xem xét đề tài. Đặt vấn đề (justification / introduction): nêu những vấn đề hết sức căn bản liên quan đến vấn đề nghiên cứu qua lược khảo một số tài liệu có liên quan và nêu lên được nhu cầu cần thiết của đề tài để giúp người đọc hiểu được tại ...
— Xem thêm —
Bình luận