BÀI GIẢNG MÔN PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Lượt xem: 5362
Số trang: 19
Mã số: 120276
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 19
Sao chép
TRƯỜNG ĐẠI HC CN THƠ
KHOA NÔNG NGHIP
VIN HI SN
BÀI GING MÔN
PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CU KHOA HC
Biên son:
Nguyn Thanh Phương
7/2000
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Chương 1:
M
ĐẦU
- Phương pháp nghiên cu khoa hc là môn hc bt buc ca sinh viên ngành Nuôi
trng Thy sn và là môn hc t chn cho các ngành nông nghip khác.
- Môn hc ny nhm giúp sinh viên có kiến thc v nhng lun c căn bn khi viết đề
cương nghiên cu khoa hc, viết báo cáo khoa hc và nhng phương pháp truy cp
thông tin / tài liu t thư vin và máy tính thông qua các đĩa cha d liu hay trc tiếp
trên internet mà trước hết để phc v làm lun văn tt nghip ra trường.
- Môn hc cũng s giúp sinh viên tìm hiu v các phương pháp lun khác như phương
pháp mô thc lun (LFA = logical framework Approach) ng dng trong xây dng các
đề án nghiên cu và phát trin.
- Ngoài ra, vi các bài tp v viết và trình bày trước lp đề cương nghiên cu, xây dng
cây vn đề,.. . cũng giúp cho sinh viên làm quen vi công vic bo v đề cương, thm
định đề cương và đọc báo cáo mà s hu ích cho sinh viên sau khi ra trường.
- Môn hc đưọc kết cu theo các chương như sau:
- Chương 1: M đầu
- Chương 2: Phương pháp viết đề cương nghiên cu
- Chương 3: Phương pháp viết báo cáo khoa hc
- Chương 4: Phương pháp mô thc lun (LFA)
- Bài tp và báo cáo.
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Chương 1:
PHƯƠNG
PHÁP XÂY DNG ĐỀ CƯƠNG
NGHIÊN
CU KHOA HC
I. CHN CH ĐỀ NGHIÊN CU
Ch đề nghiên cu là yếu t rt quan trng cn phi xác định trước khi đặt vn v xây
dng đề cương nghiên cu khoa hc. Vi mt ch đề phù hp thì người viết có th to ra mt
đề cương có cht lượng và tính thuyết phc cao. Chn mt ch đề nghiên cu cn phi:
có s thích thú ca người nghiên cu (phù hp vi năng lc và trình độ chuyên
môn);
có nhu cu ca thc tế v sn xut hay lý lun;
đúng xu hướng phát trin ca thi đại (ô nhim môi trường, đánh giá tác động môi
trường, đa dng sinh, bo v tài nguyên,..); và
xem xét kh năng kinh phí s có.
II. LP ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CU
Thông thường lp đề cương nghiên cu phi qua hai bước: (i) bước mt là xây dng đề
cương tng quát để xác định ý tưởng chung ca công vic và d đoán nhng kết qu s đạt
được ca đề án; (ii) khi ý tưởng được chp thun thì s chun b đề cương chi tiết và đây chính
đề cương thc thi công vic nghiên cu. Tuy nhiên, trong mt s trưòng hp thì người lp
đề cương có th chun b đề cương nghiên cu chi tiết mà không qua chun b đề cương tng
quát nếu như ý tưởng ca đề tài đã được tho lun hay đồng ý ca người tài tr, hay theo kế
hoch nào đó.
1. ĐỀ CƯƠNG TNG QUÁT (PROJECT CONCEPT)
Đề cương tng qut s phát ha nhng ý tưỏng chính ca đề tài, d kiến nô dung cơ
ca đề tài và d kiến kết qu s đạt được ca đề tài. Ni dung ca đề cương tng quát bao
gm:
Tên đề tài (title): phi ngn gn và th hin được mc tiêu th hin được ni dung và
kết qu k v
ng s đạt được.
Người ch trì và cán b phi hp (principle investigator and collaborators): nêu
rõ ai là ch trì và ai là cán b phi hp, nếu có th thì ch định ni dung chuyên môn mà các
cán b phi hp s làm trong đề tài để tăng tính thuyết phc vi người xem xét đề tài.
Đặt vn đề (justification / introduction): nêu nhng vn đề hết sc căn bn liên quan
đến vn đề nghiên cu qua lược kho mt s tài liu có liên quan và nêu lên được nhu cu cn
thiết ca đề tài để giúp người đọc hiu được ti sao phi tiến hành nghiên cu ny.
Tải xuống 5,000₫ (19 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-11-11 14:35:51
 
-  Phương pháp nghiên cứu khoa học là môn học bắt buộc của sinh viên ngành Nuôi
trồng Thủy sản và là môn học tự chọn cho các ngành nông nghiệp khác.  
-  Môn học nầy nhằm giúp sinh viên có kiến thức về những luận cứ căn bản khi viết đề
cương nghiên cứu khoa học, viết báo cáo khoa học và những phương pháp truy cập
thông tin / tài liệu từ thư viện và máy tính thông qua các đĩa chứa dữ liệu hay trực tiếp
trên internet mà trước hết để phục vụ làm luận văn tốt nghiệp ra trường.  
-  Môn học cũng sẽ giúp sinh viên tìm hiểu về các phương pháp luận khác như phương
pháp mô thức luận (LFA = logical framework Approach) ứng dụng trong xây dựng các
đề án nghiên cứu và phát triển.
-  Ngoài ra, với các bài tập về viết và trình bày trước lớp đề cương nghiên cứu, xây dựng
cây vấn đề,.. . cũng giúp cho sinh viên làm quen với công việc bảo vệ đề cương, thẩm
định đề cương và đọc báo cáo mà sẽ hữu ích cho sinh viên sau khi ra trường.    
-  Môn học đưọc kết cấu theo các chương như sau:   -  Phương pháp nghiên cứu khoa học là môn học bắt buộc của sinh viên ngành Nuôi trồng Thủy sản và là môn học tự chọn cho các ngành nông nghiệp khác.   -  Môn học nầy nhằm giúp sinh viên có kiến thức về những luận cứ căn bản khi viết đề cương nghiên cứu khoa học, viết báo cáo khoa học và những phương pháp truy cập thông tin / tài liệu từ thư viện và máy tính thông qua các đĩa chứa dữ liệu hay trực tiếp trên internet mà trước hết để phục vụ làm luận văn tốt nghiệp ra trường.   -  Môn học cũng sẽ giúp sinh viên tìm hiểu về các phương pháp luận khác như phương pháp mô thức luận (LFA = logical framework Approach) ứng dụng trong xây dựng các đề án nghiên cứu và phát triển. -  Ngoài ra, với các bài tập về viết và trình bày trước lớp đề cương nghiên cứu, xây dựng cây vấn đề,.. . cũng giúp cho sinh viên làm quen với công việc bảo vệ đề cương, thẩm định đề cương và đọc báo cáo mà sẽ hữu ích cho sinh viên sau khi ra trường.     -  Môn học đưọc kết cấu theo các chương như sau: TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP VIỆN HẢI SẢN BÀI GIẢNG MÔN PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC Biên soạn: Nguyễn Thanh Phương 7/2000 Chương 1: MỞ ĐẦU - Phương pháp nghiên cứu khoa học là môn học bắt buộc của sinh viên ngành Nuôi trồng Thủy sản và là môn học tự chọn cho các ngành nông nghiệp khác. - Môn học nầy nhằm giúp sinh viên có kiến thức về những luận cứ căn bản khi viết đề cương nghiên cứu khoa học, viết báo cáo khoa học và những phương pháp truy cập thông tin / tài liệu từ thư viện và máy tính thông qua các đĩa chứa dữ liệu hay trực tiếp trên internet mà tr ước hết để phục vụ làm luận văn tốt nghiệp ra trường. - Môn học cũng sẽ giúp sinh viên tìm hiểu về các phương pháp luận khác như phương pháp mô thức luận (LFA = logical framework Approach) ứng dụng trong xây dựng các đề án nghiên cứu và phát triển. - Ngoài ra, với các bài tập về viết và trình bày trước lớp đề cương nghiên cứu, xây dựng cây vấn đề,.. . cũng giúp cho sinh viên làm quen với công việc bảo vệ đề cương, thẩ m định đề cương và đọc báo cáo mà sẽ hữu ích cho sinh viên sau khi ra trường. - Môn học đưọc kết cấu theo các chương như sau: - Chương 1: Mở đầu - Chương 2: Phương pháp viết đề cương nghiên cứu - Chương 3: Phương pháp viết báo cáo khoa học - Chương 4: Phương pháp mô thức luận (LFA) - Bài tập và báo cáo. Chương 1: PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC I. CHỌN CHỦ ĐỀ NGHIÊN CỨU Chủ đề nghiên cứu là yếu tố rất quan trọng cần phải xác định trước khi đặt vấn về xây dựng đề cương nghiên cứu khoa học. Với một chủ đề phù hợp thì người viết có thể tạo ra một đề cương có chất lượng và tính thuyết phục cao. Chọn một chủ đề nghiên cứu cần phải: có sự thích thú của người nghiên cứ u (phù hợp với năng lực và trình độ chuyên môn); có nhu cầu của thực tế về sản xuất hay lý luận; đúng xu hướng phát triển của thời đại (ô nhiễm môi trường, đánh giá tác động môi trường, đa dạng sinh, bảo vệ tài nguyên,..); và xem xét khả năng kinh phí sẽ có. II. LẬP ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU Thông thường lập đề cương nghiên cứu phải qua hai bước: (i) bước một là xây dựng đề cương tổng quát để xác định ý tưởng chung của công việc và dự đoán những kết quả sẽ đạt được của đề án; (ii) khi ý tưởng được chấp thuận thì sẽ chuẩn bị đề cương chi tiết và đây chính là đề cương thực thi công việc nghiên cứu. Tuy nhiên, trong một số trưòng hợp thì ng ười lập đề cương có thể chuẩn bị đề cương nghiên cứu chi tiết mà không qua chuẩn bị đề cương tổng quát nếu như ý tưởng của đề tài đã được thảo luận hay đồng ý của người tài trợ, hay theo kế hoạch nào đó. 1. ĐỀ CƯƠNG TỔNG QUÁT (PROJECT CONCEPT) Đề cương tổng quất sẽ phát họa những ý tưỏng chính của đề tài, dự kiến nôị dung cơ của đề tài và dự kiến kết quả sẽ đạt được của đề tài. Nội dung của đề cương tổng quát bao gồm: Tên đề tài (title): phải ngắn gọn và thể hiện được mục tiêu thễ hiện được nội dung và kết quả kỳ vọ ng sẽ đạt được. Người chủ trì và cán bộ phối hợp (principle investigator and collaborators): nêu rõ ai là chủ trì và ai là cán bộ phối hợp, nếu có thể thì chỉ định nội dung chuyên môn mà các cán bộ phối hợp sẽ làm trong đề tài để tăng tính thuyết phục với người xem xét đề tài. Đặt vấn đề (justification / introduction): nêu những vấn đề hết sức căn bản liên quan đến vấn đề nghiên cứu qua lược khảo một số tài liệu có liên quan và nêu lên được nhu cầu cần thiết của đề tài để giúp người đọc hiểu được tại ...
— Xem thêm —
Bình luận