Giới thiệu nhà thơ tiến chiến J. Leiba

Số trang: 9
Mã số: 120250
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 9
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-11-11 14:05:19
J. Leiba (viết tắt chữ Jean Leiba),tuy có vẻ Tây nhưng do hai chữ “Lê, Bái” nằm trong tên thật (Lê Văn Bái) của ông nói lái mà ra. Khởi đầu, ông ký bút hiệu Thanh Tùng Tử, sau mới đổi là J. Leiba. Bước chân vào làng thơ từ khoảng năm 1929-1930, ban đầu với bút danh Thanh Tùng Tử, viết cho tờ Hà Thành Ngọ báo. Gi i thi u nhà th ti n chi n J. Leibaớ ệ ơ ế ế J. Leiba ( vi t t t ch Jean Leiba ế ắ ữ ),tuy có v Tây nh ng do hai ch “Lê,ẻ ư ữ Bái” n m trong tên th t ( ằ ậ Lê Văn Bái) c a ông nói lái mà ra. Kh i đ u, ôngủ ở ầ ký bút hi u ệ Thanh Tùng Tử , sau m i đ i là ớ ổ J. Leiba . Ông sinh năm 1912 t i Yên Bái, nh ng chính quán là làng Nam Tr c, ph ạ ư ự ủ Nam Tr c, t nh (Nam Đ nh). ự ỉ ị Th nh ông theo h c Tr ng B i (t c tr ng Trung h c B o h ), đ n ưở ỏ ọ ườ ưở ứ ườ ọ ả ộ ế năm th ba, ông b d vi c h c đi theo m t nhóm giang h ngót m t năm. ứ ỏ ở ệ ọ ộ ồ ộ Sau đó, ông tr v quê h c ch Hán, r i l i lên Hà N i vi t báo và làm th . ở ề ọ ữ ồ ạ ộ ế ơ B c chân vào làng th t kho ng năm 1929-1930, ban đ u v i bút danh ướ ơ ừ ả ầ ớ Thanh Tùng T , vi t cho t Hà Thành Ng báo. ử ế ờ ọ Năm 1934, báo Ti u thuy t th B y ra đ i, ông c ng tác v i Vũ Đình Long ể ế ứ ả ờ ộ ớ (ch báo), r i đ c c gi ch c Ch bút t Ích h u. Ngoài ra, ông còn vi t ủ ồ ượ ử ữ ứ ủ ờ ữ ế các t : Tân báo, Tin văn, Vi t báo, Nam C ng, L'Annam nouveau... ờ ệ ườ Nh ng ông th t s đ c ng i đ c chú ý nhi u, chính là nh nh ng bài th ư ậ ự ượ ườ ọ ề ờ ữ ơ đăng trên tu n báo Loa. ầ Năm 1935, ông thi đ b ng Thành chung, đ c b vào ng ch th ký tòa s ỗ ằ ượ ổ ạ ư ứ B c Kỳ, nh n vi c tòa s t nh S n Tây. Trong th i kỳ làm công ch c ắ ậ ệ ở ứ ỉ ơ ờ ứ ở đây, ông đã s ng khá trác táng. Đ n khi đ i lên tòa s Hà Giang thì J.Leiba ố ế ổ ứ đã m c hai ch ng b nh: lao ph i và đau tim. Ông xin ngh v Hà N i ch a ắ ứ ệ ổ ỉ ề ộ ữ tr , nh ng đ n tháng 7 năm 1940, t bi t mình không th kh i b nh nên xin ị ư ế ự ế ể ỏ ệ v ngh quê nhà. T i đây, th nh tho ng ông m i g i m t vài bài th cho ề ỉ ở ạ ỉ ả ớ ử ộ ơ báo Ti u thuy t th B y và Tri Tân. ể ế ứ ả Ngày 18 tháng 12 năm 1941, J. Leiba t tr n gi a tu i 29 (1941). ừ ầ ữ ổ J. Leiba có vi t m t s truy n ng n, nh ng không thành công b ng th . ế ộ ố ệ ắ ư ằ ơ Th ông, tuy ch có h n ch c bài đăng báo, ch a in thành t p, nh ng đã ơ ỉ ơ ụ ư ậ ư đ c gi i thi u [1] trong quy n ượ ớ ệ ể Thi nhân Vi t Namệ c a Hoài Thanh vàủ Hoài Chân, và trong b sách ộ Nhà văn hi n đ iệ ạ c a Vũ Ng c Phan.ủ ọ Hai nhà phê bình văn h c là Hoài Thanh và Hoài Chân vi t: ọ ế Th đăng báo Loa v i m t tên ký ch ng Vi t Nam tí nào, th mà v a ra đ i ơ ớ ộ ẳ ệ ế ừ ờ Leiba li n đ c ng i ta thích. ề ượ ườ Ng i ta thích ng i v n th có gi ng Đ ng rõ r t, mà l i nói đ c n i ườ ườ ầ ơ ọ ườ ệ ạ ượ ỗ lòng riêng c a ng i th i nay. Trong khuôn kh x a, cái h ng v m i yủ ườ ờ ổ ư ươ ị ớ ấ r t d say ng i. ấ ễ ườ Th Leiba ra đ i (1934) gi a lúc ai n y đ u c m th y mình nh tr l i. ơ ờ ữ ấ ề ả ấ ư ẻ ạ Các nhà th đ ng th i, Th L , Đông H , Thái Can, k tr c ng i sau, ơ ươ ờ ế ữ ...
— Xem thêm —
Bình luận