Bài tập phương trình mặt phẳng

Lượt xem: 769
Số trang: 15
Mã số: 120214
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 15
Sao chép
CH NG III, Bài 2:ƯƠ
NĂM H C 2010 - 2011
Phương trình mt phng
Ti t 33: Bài t pế
GV: Hoàng Th H ng H nh
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Kim tra bài cũ:
1) Nêu phương trình mt cu tâm I(a;b;c) bán kính r.
2) Nêu phương trình mp đi qua đim M(x
0
;y
0
;z
0
) và nhn vectơ
(a;b;c) làm vectơ pháp tuyến.
3) Nêu phương trình mp đi qua 3 đim A(a;0;0), B(0;b;0),
C(0;0;c) vi abc ? 0.
4) là cp vectơ ch phương ca (P) thì vectơ pháp tuyến
ca (P) là gì?
5) (P): a
1
x+b
1
y+c
1
z+d
1
=0, (Q): a
2
x+b
2
y+c
2
z+d
2
=0, (P)
?
(Q) khi
nào ?
6) (P): ax+by+cz+d=0, (Q)//(P) thì phương trình (Q) có dng
nào ?
n
r
,a b
r
r
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Kim tra bài cũ:
7) Nêu công thc tính khong cách t đim M(x
0
;y
0
;z
0
) đến mp
(P) : ax+by+cz+d=0.
8) Nêu các tr ng h p giao c a (P) v i m t c u S(I;r) và đi u ườ
ki n t ng ng? ươ
Tr li 8:
TH 1: d(I,(P))>r thì (P)(S)=Ф.
TH 2: d(I,(P))=r thì (P)(S)={H}, (mp (P) tiếp xúc vi mt cu).
TH 3: d(I,(P))<r thì (P)(S) là mt đường tròn bán kính r’ và
r
2
=r’
2
+ d
2
(I,(P))
Tải xuống 5,000₫ (15 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-11-11 11:44:07
Phương trình mặt phẳng
Tiết 33: Bài tập

Bài 1:(Nhóm 1) Viết phương trình (P) // (Q) : 2x+y-2z-6=0 và tiếp xúc với mặt cầu (S) : x2+y2+z2-2x+4y-6z-2=0.

Bài 2:(Nhóm 2) viết phương trình mặt cầu tâm I(2;-1;3) và tiếp xúc với (Q) : 2x+y-3z+2=0.

Bài 3: (Nhóm 3) viết phương trình (P) // (Q) : x+2y-3z+5=0 và cắt mặt cầu (S) : x2+y2+z2+2x-4y-6z-11=0 theo một đường tròn có bán kính r’ bằng 4.

Bài 4: (Nhóm 4) Cho mặt cầu (S): x2+y2+z2-4x+2y-6z+5=0 và (P): 2x+y-z+6=0, chứng minh rằng (P) cắt mặt cầu (S) theo một đường tròn, tìm bán kính đường tròn đó.
Phương trình mặt phẳng
Tiết 33: Bài tập

Bài 1:(Nhóm 1) viết phương trình (P) // (Q) : 2x+y-2z-6=0 và tiếp xúc với mặt cầu (S) : x2+y2+z2-2x+4y-6z-2=0. Phương trình mặt phẳng Tiết 33: Bài tập Bài 1:(Nhóm 1) Viết phương trình (P) // (Q) : 2x+y-2z-6=0 và tiếp xúc với mặt cầu (S) : x2+y2+z2-2x+4y-6z-2=0. Bài 2:(Nhóm 2) viết phương trình mặt cầu tâm I(2;-1;3) và tiếp xúc với (Q) : 2x+y-3z+2=0. Bài 3: (Nhóm 3) viết phương trình (P) // (Q) : x+2y-3z+5=0 và cắt mặt cầu (S) : x2+y2+z2+2x-4y-6z-11=0 theo một đường tròn có bán kính r’ bằng 4. Bài 4: (Nhóm 4) Cho mặt cầu (S): x2+y2+z2-4x+2y-6z+5=0 và (P): 2x+y-z+6=0, chứng minh rằng (P) cắt mặt cầu (S) theo một đường tròn, tìm bán kính đường tròn đó. Phương trình mặt phẳng Tiết 33: Bài tập Bài 1:(Nhóm 1) viết phương trình (P) // (Q) : 2x+y-2z-6=0 và tiếp xúc với mặt cầu (S) : x2+y2+z2-2x+4y-6z-2=0.
— Xem thêm —