CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA VIETTEL

Số trang: 23
Mã số: 120120
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 23
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-11-10 11:20:14
CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA VIETTELTầm nhìn thương hiệu của Viettel ngắn gọn nhưng đã thể hiện sự tôn trọng khách hàng và sự quan tâm lắng nghe của Viettel: “Hãy nói theo cách của bạn” (Say it your way) CHI N L C KINH DOANH C A VIETTELẾ ƯỢ Ủ I : Gi i thi u t ng quát v công ty vi n thông quân ớ ệ ổ ề ễ đ i Viettel ộ 1.1 Gi i thi u khái quát v công ty ớ ệ ề 1. 1.1 Gi i thi u chung v Viettel ớ ệ ề Tr s giao d ch: S 1, Giang Văn Minh, Kim Mã, Ba Đình, Hà N i. ụ ở ị ố ộ Đi n tho i: 04. 62556789 ệ ạ Fax: 04. 62996789 Email: gopy@viettel.com.vn Website: www.viettel.com.vn Tên c quan sáng l p: B Qu c phòng ơ ậ ộ ố Quy t đ nh s 43/2005/QĐ-TTg ngày 02/03/2005 c a Th t ng Chính Ph ế ị ố ủ ủ ướ ủ phê duy tệ Đ án thành l p T ng công ty Vi n thông Quân đ i và ề ậ ổ ễ ộ Quy t đ nh s 45/2005/QĐ-BQP ngàyế ị ố 06/04/2005 c a B Qu c Phòng v vi c thành l p T ng công ty Vi n thông Quân đ i. ủ ộ ố ề ệ ậ ổ ễ ộ Ho t đ ng kinh doanh: ạ ộ - Cung c p d ch v vi n thông; ấ ị ụ ễ - Truy n d n; ễ ẫ - B u chính; ư - Phân ph i thi t b đ u cu i; ố ế ị ầ ố - Đ u t tài chính; ầ ư - Truy n thông; ề - Đ u t B t đ ng s n; ầ ư ấ ộ ả - Xu t nh p kh u; ấ ậ ẩ - Đ u t n c ngoài. ầ ư ướ 1.1.2 Ch ng đ ng phát tri n ặ ườ ể 1/6/1989: Thành l p T ng công ty Đi n t thi t b thông tin (SIGELCO), ti n thân c a T ng ậ ổ ệ ử ế ị ề ủ ổ Công ty Vi n thông Quân đ i (Viettel). ễ ộ 1989 – 1994: Xây d ng tuy n vi ba băng r ng l n nh t (140 Mbps); xây d ng tháp anten cao ự ế ộ ớ ấ ư nh t Vi t Nam lúc b y gi ( 85m ). ấ ệ ấ ờ 1995: Đ i tên thành Công ty Ði n t Vi n thông Quân đ i (tên giao d ch là Viettel), là doanh ổ ệ ử ễ ộ ị nghi p m i duy nh t đ c c p phép kinh doanh đ y đ các d ch v vi n thông Vi t Nam . ệ ớ ấ ượ ấ ầ ủ ị ụ ễ ở ệ 1999: Hoàn thành đ ng tr c cáp quang B c – Nam v i dung l ng 2.5Mbps có công nghườ ụ ắ ớ ượ ệ cao nh t Vi t Nam v i vi c áp d ng thành công sáng ki n thu – phát trên m t s i quang. ấ ệ ớ ệ ụ ế ộ ợ 2000: Viettel có gi y phép cung c p th nghi m d ch v đi n tho i đ ng dài 178, là doanh ấ ấ ử ệ ị ụ ệ ạ ườ nghi p đ u tiên Vi t Nam cung c p d ch v tho i s d ng công ngh IP (VoIP) trên toàn ệ ầ ở ệ ấ ị ụ ạ ử ụ ệ qu c. ố 2003: Viettel đã t ch c l p đ t t ng đài đ a d ch v đi n tho i c đ nh (PSTN), c ng v ổ ứ ắ ặ ổ ư ị ụ ệ ạ ố ị ổ ệ tinh qu c t vào ho t đ ng kinh doanh trên th tr ng ố ế ạ ộ ị ườ 2004: Cung c p đi n tho i di đ ng, khai tr ng vào ngày 15/10/2004 v i th ng hi u 098. ấ ệ ạ ộ ươ ớ ươ ệ Cung c p c ng cáp quang qu c t . ấ ổ ố ế 2005: Thành l p T ng Công ty Vi n thông quân đ i ngày 02/3/2005. Cung c p d ch v ậ ổ ễ ộ ấ ị ụ m ng riêng o ạ ả 2006: Đ u t sang Lào và Campuchia ầ ư 2007: Doanh thu đ t 1 t USD, có 12 tri u thuê bao. H i t 3 d ch v c đinh – di đ ng - ạ ỷ ệ ộ ụ ị ụ ố ộ Internet 2008: Doanh thu đ t 2 t USD. N m trong 100 th ng hi u vi n thông l n nh t th gi i. S ạ ỷ ằ ươ ệ ễ ớ ấ ế ớ ố 1 Campuchia v h t ng Vi n thông. ề ạ ầ ễ 1.2 S m nh – t m nhìn c a Viettel ứ ệ ầ ủ 1.2.1 Quan đi m phát tri n ể ể K t h p ch t ch kinh t v i qu c phòng ế ợ ặ ẽ ế ớ ố Đ u t vào c s h t ng. ầ ư ơ ở ạ ầ Kinh doanh đ nh h ng khách hàng ị ướ Phát tri n nhanh, liên t c c i cách đ n đ nh. ể ụ ả ...
— Xem thêm —
Bình luận