Tiểu luận về Tôn giáo

Số trang: 18
Mã số: 119790
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 18
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-11-08 09:15:09
  A - MỞ ĐẦU :       Chúng ta đang sống những năm đầu tiên của một thiên niên kỉ mới : thiên niên kỉ thứ 3. Xã hội loài người đã có những bước tiến vô cùng to lớn trong tất cả mọi mặt : Kinh tế, chính trị, khoa học kĩ thuật và nghệ thuật. Trong một xã hội như vậy có một bộ phận không thể thiếu được, bởi nó chính là một bộ phận cấu thành nên thượng tầng kiến  trúc và hạ tầng cơ sở của một xã hội, đó chính là tôn giáo. A - M Đ U :Ở Ầ Chúng ta đang s ng nh ng năm đ u tiên c a m t thiên niên k m i : ố ữ ầ ủ ộ ỉ ớ thiên niên k th 3. Xã h i loài ng i đã có nh ng b c ti n vô cùng to l n ỉ ứ ộ ườ ữ ướ ế ớ trong t t c m i m t : Kinh t , chính tr , khoa h c kĩ thu t và ngh thu t. ấ ả ọ ặ ế ị ọ ậ ệ ậ Trong m t xã h i nh v y có m t b ph n không th thi u đ c, b i nó ộ ộ ư ậ ộ ộ ậ ể ế ượ ở chính là m t b ph n c u thành nên th ng t ng ki n trúc và h t ng c ộ ộ ậ ấ ượ ầ ế ạ ầ ơ s c a m t xã h i, đó chính là tôn giáo. ở ủ ộ ộ Tôn giáo m t v n đ t ng ch ng nh vô cùng cũ kĩ, nh ng th c ch t ộ ấ ề ưở ừ ư ư ự ấ nú luôn luôn m i m . Cũng b i vì tôn giáo n m trong m t b ph n c u ớ ẻ ở ằ ộ ộ ậ ấ thành nên xã h i này nên cùng v i s thay đ i c a loài ng i mà tôn giáo ộ ớ ự ổ ủ ườ cũng có nh ng s bi n đ i dù là v n i dung hay ch là v hình th c . T n ữ ự ế ổ ề ộ ỉ ề ứ ụ gi o - m t hi n t ng xó h i ph c t p , ch cú th gi i th ch nú m t c ch ỏ ộ ệ ượ ộ ứ ạ ỉ ể ả ớ ộ ỏ kh ch quan khoa h c d a tr n nh ng quan ni m c a n n t ng Tri t h c ỏ ọ ự ờ ữ ệ ủ ề ả ế ọ duy v t v lich s ,cũng nh nh n th c duy v t khoa h c. Tôn giáo là m t ậ ề ử ư ậ ứ ậ ọ ộ hình th c ph n ánh h o , xuyên t c đ i s ng hi n th c và đã ra đ i ứ ả ư ả ạ ờ ố ệ ự ờ cách đây hàng ch c nghìn năm nh ng ngày nay tr c s phát tri n m nh ụ ư ướ ự ể ạ m c a khoa h c kĩ thu t trên th gi i , tôn giáo d ng nh v n có s phát ẽ ủ ọ ậ ế ớ ườ ư ẫ ự tri n đa d ng v hình th c và r ng l n v quy mô . Vì v y d ng nh ể ạ ề ứ ộ ớ ề ậ ườ ư không th gi i quy t v n đ tôn giáo m t cách đ n thu n v m t nh n ể ả ế ấ ề ộ ơ ầ ề ặ ậ th c xã h i. ứ ộ M t khác vai trò c a tôn giáo trong đ i s ng xã h i ngày càng th ặ ủ ờ ố ộ ể hi n rõ nét , tôn giáo tham gia vào r t nhi u lĩnh v c c a đ i s ng tinh th n ệ ấ ề ự ủ ờ ố ầ , các tôn giáo l n th ng không ch nh h ng sâu s c trong ph m vi m t ớ ườ ỉ ả ưở ắ ạ ộ qu c gia riêng l mà t m nh h ng còn mang tính qu c t . ố ẻ ầ ả ưở ố ế 1 M t s h c gi ph ng Tây còn cho r ng trong th k t i cu c đ uộ ố ọ ả ươ ằ ế ỉ ...
— Xem thêm —
Bình luận