Tiểu luận về Tôn giáo

Lượt xem: 3458
Số trang: 18
Mã số: 119790
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 18
Sao chép
Tài liệu đang chờ ban quản trị duyệt!
A - M Đ U :
Chúng ta đang s ng nh ng năm đ u tiên c a m t thiên niên k m i :
thiên niên k th 3. h i loài ng i đã nh ng b c ti n cùng to l n ườ ướ ế
trong t t c m i m t : Kinh t , chính tr , khoa h c thu t ngh thu t. ế
Trong m t h i nh v y m t b ph n không th thi u đ c, b i ư ế ượ
chính m t b ph n c u thành nên th ng t ng ki n trúc h t ng c ượ ế ơ
s c a m t xã h i, đó chính là tôn giáo.
Tôn giáo m t v n đ t ng ch ng nh cùng kĩ, nh ng th c ch t ề ưở ư ư
luôn luôn m i m . Cũng b i tôn giáo n m trong m t b ph n c u
thành nên xã h i này nên cùng v i s thay đ i c a loài ng i mà tôn giáo ườ
cũng nh ng s bi n đ i v n i dung hay ch v hình th c . T n ế
gi o - m t hi n t ng xó h i ph c t p , ch cú th gi i th ch m t c ch ư
kh ch quan khoa h c d a tr n nh ng quan ni m c a n n t ng Tri t h c ế
duy v t v lich s ,cũng nh nh n th c duy v t khoa h c. Tôn giáo m t ư
hình th c ph n ánh h o , xuyên t c đ i s ng hi n th c đã ra đ i ư
cách đây hàng ch c nghìn năm nh ng ngày nay tr c s phát tri n m nh ư ướ
m c a khoa h c kĩ thu t trên th gi i , tôn giáo d ng nh v n có s phát ế ườ ư
tri n đa d ng v hình th c r ng l n v quy . v y d ng nh ườ ư
không th gi i quy t v n đ tôn giáo m t cách đ n thu n v m t nh n ế ơ
th c xã h i.
M t khác vai trò c a tôn giáo trong đ i s ng h i ngày càng th
hi n rõ nét , tôn giáo tham gia vào r t nhi u lĩnh v c c a đ i s ng tinh th n
, các tôn giáo l n th ng không ch nh h ng sâu s c trong ph m vi m t ườ ưở
qu c gia riêng l mà t m nh h ng còn mang tính qu c t . ưở ế
1
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
M t s h c gi ph ng Tây còn cho r ng trong th k t i cu c đ u ươ ế
tranh trong ý th c h không còn n a mà chuy n sang đ u tranh tôn giáo.
Trong s nghi p xây d ng CNXH n c ta hi n nay, v n đ tôn giáo ư
hi n nay đã đ c Đ ng Nhà n c ta xem xét, đánh giá l i trên quan ượ ướ
đi m khách quan h n, không xoá b m t cách duy ý chí nh tr c n a ơ ư ướ
nhìn nh n trên quan đi m phát huy nh ng m t tích c c, g t b nh ng m t
tiêu c c trong các tôn giáo. đ c bi t các ch th v tôn giáo, hay quan
đi m c a các tôn giáo hi n nay là: s ng t t đ i đ p đ o .
Trong bài ti u lu n ng n c a mình tôi ch mu n nhìn nh n v n đ này
d i góc đ tri t h c, đ c bi t nhìn nh n tôn giáo trên quan đi m duyướ ế
v t bi n ch ng c a Mác-Lênin.
ch m t bài ti u lu n ng n nên tôi ch th nói s qua v quá ơ
trình hình thành phát tri n c a tôn giáo nh ng s t p trung vào phân tích ư ẽ ậ
b n ch t xu h ng phát tri n c a trong th k XXI này ( nh ng ướ ế
kho nh kh c chúng ta đang s ng ) trong đó l y l ch s hình thành
phát tri n c a tôn giáo làm cái n n đ nhìn nh n nó nh m t m i liên h ư
nhân qu t t y u. ế
2
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
B . GI I QUY T V N Đ :
I- L ch s hình thànhn giáo :
1.B n ch t ,ngu n g c c a t n gi o :
a. B n ch t :
D a trên c s c a quan ni m duy v t v l ch s , cũng nh nh ng ơ ư
quan ni m c a C.Mác v tôn giáo , Ph. Ăng-ghen đó đ a ra m t đ nh nghĩa ư
nh ch t kinh đi n t góc đ tri t h c v tôn giáo nh sau : “Nh ng t t ế ư ư
c m i tôn giáo ch ng qua ch là s ph n ánh h o – vào đ u óc con ng i ư ườ
- c a nh ng l c l ng bên ngoài chi ph i cu c s ng hàng ngày c a h ; ch ượ
s ph n ánh trong đó nh ng l c l ng tr n th đó mang h nh th c ượ ế
nh ng l c l ng siêu tr n th . Đ nh nghĩa này không nh ng đó ch ra ượ ế
đ c b n ch t c a tôn giáo mà cũn ch ra con đ ng h nh thành ý th c hayư ườ
ni m tin t n gi o. đ nh nghĩa trên chúng ta th y r ng ,Ph. Ănghen đó ti p ế
t c lu n đi m cho r ng con ng i sáng t o ra tôn giáo (t t nhiên con ng i ườ ườ
đây con ng i c a hi n th c l ch s ).S sáng t o ra tôn giáo c a con ư
ng i đ c th c hi n thông qua con đ ng nh n th c . Ch th t o ra tônườ ượ ườ
giáo là con ng i , đ i t ng c a s ph n ánh mà con ng i sáng t o ra tônườ ượ ườ
giáo s c m nh bên ngoài th ng tr cu c s ng hàng ngày c a con
ng i ,cũn ph ng th c nh n th c đ t o ra tôn giáo ph ng th c hườ ươ ươ ư
o .V i ch th , đ i t ng và ph ng th c c a nh n th c nh trên th k t ượ ươ ư ế
qu con ng i t o ra cai siêunhiên th n thánh trong đ u óc c a m nh ư
thu c lĩnh v c ý th c ,ni m tin.
Đ nhnghĩa c a PH. Ănghen v tôn giáo tuy đ nh nghĩa tính ch t
bao quátv hi n t ng tôn giáo ,là đ nh nghĩa r ng nh ng cũng đó ch r ượ
c i đ c tr ng , cái b n ch t c a tôn giáo đó là ni m tin hay th gi i quan ư ế
3
Tải xuống 2,000₫ (18 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-11-08 09:15:09
 
A - MỞ ĐẦU :
 
    Chúng ta đang sống những năm đầu tiên của một thiên niên kỉ mới : thiên niên kỉ thứ 3. Xã hội loài người đã có những bước tiến vô cùng to lớn trong tất cả mọi mặt : Kinh tế, chính trị, khoa học kĩ thuật và nghệ thuật. Trong một xã hội như vậy có một bộ phận không thể thiếu được, bởi nó chính là một bộ phận cấu thành nên thượng tầng kiến  trúc và hạ tầng cơ sở của một xã hội, đó chính là tôn giáo.   A - MỞ ĐẦU :       Chúng ta đang sống những năm đầu tiên của một thiên niên kỉ mới : thiên niên kỉ thứ 3. Xã hội loài người đã có những bước tiến vô cùng to lớn trong tất cả mọi mặt : Kinh tế, chính trị, khoa học kĩ thuật và nghệ thuật. Trong một xã hội như vậy có một bộ phận không thể thiếu được, bởi nó chính là một bộ phận cấu thành nên thượng tầng kiến  trúc và hạ tầng cơ sở của một xã hội, đó chính là tôn giáo. A - M Đ U :Ở Ầ Chúng ta đang s ng nh ng năm đ u tiên c a m t thiên niên k m i : ố ữ ầ ủ ộ ỉ ớ thiên niên k th 3. Xã h i loài ng i đã có nh ng b c ti n vô cùng to l n ỉ ứ ộ ườ ữ ướ ế ớ trong t t c m i m t : Kinh t , chính tr , khoa h c kĩ thu t và ngh thu t. ấ ả ọ ặ ế ị ọ ậ ệ ậ Trong m t xã h i nh v y có m t b ph n không th thi u đ c, b i nó ộ ộ ư ậ ộ ộ ậ ể ế ượ ở chính là m t b ph n c u thành nên th ng t ng ki n trúc và h t ng c ộ ộ ậ ấ ượ ầ ế ạ ầ ơ s c a m t xã h i, đó chính là tôn giáo. ở ủ ộ ộ Tôn giáo m t v n đ t ng ch ng nh vô cùng cũ kĩ, nh ng th c ch t ộ ấ ề ưở ừ ư ư ự ấ nú luôn luôn m i m . Cũng b i vì tôn giáo n m trong m t b ph n c u ớ ẻ ở ằ ộ ộ ậ ấ thành nên xã h i này nên cùng v i s thay đ i c a loài ng i mà tôn giáo ộ ớ ự ổ ủ ườ cũng có nh ng s bi n đ i dù là v n i dung hay ch là v hình th c . T n ữ ự ế ổ ề ộ ỉ ề ứ ụ gi o - m t hi n t ng xó h i ph c t p , ch cú th gi i th ch nú m t c ch ỏ ộ ệ ượ ộ ứ ạ ỉ ể ả ớ ộ ỏ kh ch quan khoa h c d a tr n nh ng quan ni m c a n n t ng Tri t h c ỏ ọ ự ờ ữ ệ ủ ề ả ế ọ duy v t v lich s ,cũng nh nh n th c duy v t khoa h c. Tôn giáo là m t ậ ề ử ư ậ ứ ậ ọ ộ hình th c ph n ánh h o , xuyên t c đ i s ng hi n th c và đã ra đ i ứ ả ư ả ạ ờ ố ệ ự ờ cách đây hàng ch c nghìn năm nh ng ngày nay tr c s phát tri n m nh ụ ư ướ ự ể ạ m c a khoa h c kĩ thu t trên th gi i , tôn giáo d ng nh v n có s phát ẽ ủ ọ ậ ế ớ ườ ư ẫ ự tri n đa d ng v hình th c và r ng l n v quy mô . Vì v y d ng nh ể ạ ề ứ ộ ớ ề ậ ườ ư không th gi i quy t v n đ tôn giáo m t cách đ n thu n v m t nh n ể ả ế ấ ề ộ ơ ầ ề ặ ậ th c xã h i. ứ ộ M t khác vai trò c a tôn giáo trong đ i s ng xã h i ngày càng th ặ ủ ờ ố ộ ể hi n rõ nét , tôn giáo tham gia vào r t nhi u lĩnh v c c a đ i s ng tinh th n ệ ấ ề ự ủ ờ ố ầ , các tôn giáo l n th ng không ch nh h ng sâu s c trong ph m vi m t ớ ườ ỉ ả ưở ắ ạ ộ qu c gia riêng l mà t m nh h ng còn mang tính qu c t . ố ẻ ầ ả ưở ố ế 1 M t s h c gi ph ng Tây còn cho r ng trong th k t i cu c đ uộ ố ọ ả ươ ằ ế ỉ ...
— Xem thêm —