Duong loi doi ngoai

Lượt xem: 480
Số trang: 8
Mã số: 119730
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 8
Sao chép
Tài liệu đang chờ ban quản trị duyệt!
1
ðường lối CM của ðảng Cộng
sản Việt Nam
ðƯỜNG LỐI ðỐI NGOẠI
I.
ÑÖ
Ô
Ø
NG LO
Á
I
Ñ
O
Á
Ï
I THÔ
Ø
I KY
Ø
TR
Ö
Ô
Ù
C
Ñ
O
Å
I
MÔÙI ( 1975 – 1985 )
1. Hoaøn caûnh lòch söû
a. Tình hình theá giôùi :
- Söï tieán boä nhanh choùng cuûa caùch maïng KHCN
thuùc daåy löïc löôïng sx theá giôùi phaùt trieån
- Nhaät baûn vaø taây aâu trôû thaønh nhöõng trung taâm
kinh teá theá giôùi
- Sau 1975, ba doøng thaùc caùch maïng treân theá gôùi
phaùt trieån ( tuy nhieân ñeán giöõa thaäp kyû 70 cuûa
theá kyû XX, tình hình KT-XH caùc nöôùc XHCN
trôû neân trì treä, baát oån, xuaát hieän maâu thuaãn.. )
- Sau 1975 Myõ ruùt khoûi Ñoâng nam aù, khoái quaân söï
SEATOÂ tan raõ
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
2
-
Ca
ù
c
n
ö
ô
ù
c
ASEAN
ky
ù
hie
ä
p
ö
ô
ù
c
thaân
thie
ä
n
va
ø
hôïp taùc ôû Ñoâng nam AÙ( Hieäp öôùc Bali )
b. Tình hình trong nöôùc:
* Thuaän lôïi :
- Ñaát nöôùc hoøa bình, ñoäc laäp, thoáng nhaát, caû nöôùc
ñi leân chuû nghóa xaõ hoäi
- Coâng cuoäc xaây döïng CNXH ñaït ñöôïc moät thaønh
töïu quan troïng ( thoáng nhaát ñaát nöôùc, oån ñònh
chính trò, khaéc phuïc haäu quaû chieán tranh, xaây
döïng ñöôïc moät soá cô sôû VC KT cho CNXH….)
* Khoù khaên:
- Haäu quaû cuûa nhieàu cuoäc C.tranh.
Phim tö lieäu
-
Qua
ù
ñ
o
ä
leân
chu
û
ngh
ó
a
xaõ
ho
ä
i
t
öø
ne
à
n
sa
û
n
xua
á
t
nhoû
- Caùc theá löïc thuø ñòch tìm moïi caùch choáng phaù
Vieät Nam (boïn phaûn ñoäng ôû nöôùc ngoaøi caáu keát
vôùi boïn phaûn ñoäng trong nöôùc choáng phaù caùch
maïng, Myõ xieát chaët caám vaän ñoái vôùi Vieät Nam…)
- Ñ. nöôùc trong tình traïng vöøa coù HB vöøa phaûi
ñoái phoù vôùi kieåu ch.tranh phaù hoaïi nhieàu maët
- Do chuû quan, noùng voäi, ñaõ daãn ñeán nhöõng khoù
khaên veà kinh teá- xaõ hoäi
=> Nhöõng thuaän lôïi, khoù khaên treân ñaõ taùc ñoäng
ñeán coâng cuoäc XD CNXH vaø hoaïch ñònh ñöôøng
loái ñoái ngoaïi cuûa Ñaûng
2/- Chtrương ñối ngoi ca ðảng
a/-Nhim vụ ñối
ngoi ðH 4 (12-76)
ðảng ñề ra: Ra sc
tranh thủ ð/K QT
thun li ñể nhanh
chóng hàn gn vết
thương CT ñkhôi
phc phát trin KT-
VH-XH-KHKT-QP…
b/Chtrương ñối ngoi :
-ðH IV: chtrương cng c và
tăng cường ðK chiến ñấu và hp
tác vi các nước XHCN; …Bv
phát trin ñặc bit vi L,CPC...
-ðH V: Công tác ñối ngoi phi
trthành mt mt trn chủ ñộng,
tích cc trong ñấu tranh nhm
làm tht bi chính sách thù ñịch
ca các thế lc chng phá CM…
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
3
3/- Kết
quhot
ñộng ñối
ngoi
trong 10
năm
- 29/6/1978 Vit Nam gia nhp Hi ñồng
tương trkinh tế (khi SEV)…
- T1975 ñến 1977 VN quan hngoi giao
vi 23 nước trên thế gii…
- 15-9-1976 VN là thành viên chính thc Qũy
tin tquc tế (IMF)...
-21-9-1976VN là thành viên chính thc ca
Ngân hàng thế gii (WB). 23-9-1976 VN gia
nhp Ngân hàng phát trin châu Á (ADB).
- 20-9-1977 VN là thành viên ca Liên hp
quc. Tham gia tích cc trong PT Không
liên kết... T1977 mt số nước TB qh vi ta
- Vi các nước khác thuc khu vc ðông
Nam Á...
Nhng kết qu trên ñây ý nghĩa
quan trng ñối vi CMVN. Cth:
- Tăng cường hp tác toàn din vi các
nước XHCN m rng hp tác kinh tế
vi các nước ngoài XHCN…
- T ñó tăng cường ngun vin tr ca các
nước ñể khôi phc ñất nước sau CT…
- thành viên chính thc LHQ, tham gia
tích cc PTKLK, ñã tranh th ñược s ng
hhp tác ca nhiu nước trên TG…
- Thiết lp ngoi giao vi các nước còn li
ca ASEAN, thun li cho ta hot ñộng ñối
ngoi sau này…
b/- Hn chế và nguyên nhân:
- Hn chế:
+ Nhng năm cui thp k70 ta bbao vây
cm vn vKT, cô lp vchính tr
+Ta phi ñương ñầu vi mt kiu chiến
tranh phá hoi vnhiu mt ca các thế lc
- Nguyên nhân ca nhng hn chế:
+
Thi gian này ta chưa nm ñược xu thế quc
tế chuyn từ ñối ñầu sang hòa hoãn và chy
ñua kinh tế
+
Nguyên nhân cơ bn ðH VI nêu: bnh ch
quan, duy ý chí, li suy nghĩ và hành ñộng
gin ñơn, nóng vi….
Tải xuống 5,000₫ (8 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-11-08 06:42:21
đường lối đối ngoại trước thời kì đổi mới (1975-1985) đường lối đối ngoại trước thời kì đổi mới (1975-1985) 1 ðưng li CM c a ðng Cngsn Vit Nam ðƯNGLIðINGO I I. ÑÖÔØNG LOÁI ÑOÁI NGOAÏI THÔØI KYØTRÖÔÙC ÑOÅI MÔÙI ( 1975 – 1985 ) 1. Hoaøn caûnh lòch söû a. Tình hình theá giôùi : - Söï tieán boä nhanh choùng cuûa caùch maïng KHCN thuùc daåy löïc löôïng sx theá giôùi phaùt trieån - Nhaät baûn vaø taây aâu trôû thaønh nhöõng trung taâm kinh teá theá giôùi - Sau 1975, ba doøng thaùc caùch maïng treân theá gôùi phaùt trieån ( tuy nhieân ñeán giöõa thaäp kyû 70 cuûa theá kyû XX, tình hình KT-XH caùc nöôùc XHCN trôû neân trì treä, baát oån, xuaát hieän maâu thuaãn.. ) - Sau 1975 Myõ ruùt khoûi Ñoâng nam aù, khoái quaân söï SEATOÂ tan raõ 2 -CaùcnöôùcASEAN kyùhieäpöôùcthaânthieänvaø hôïp taùc ôû Ñoâng nam AÙ( Hieäp öôùc Bali ) b. Tình hình trong nöôùc: * Thuaän lôïi : - Ñaát nöôùc hoøa bình, ñoäc laäp, thoáng nhaát, caû nöôùc ñi leân chuû nghóa xaõ hoäi - Coâng cuoäc xaây döïng CNXH ñaït ñöôïc moät thaønh töïu quan troïng ( thoáng nhaát ñaát nöôùc, oån ñònh chính trò, khaéc phuïc haäu quaû chieán tranh, xaây döïng ñöôïc moät soá cô sôû VC KT cho CNXH….) * Khoù khaên: - Haäu quaû cuûa nhieàu cuoäc C.tranh. Phim tö lieäu -Quaùñoäleânchuûnghóaxaõhoäitöøneànsaûnxuaát nhoû  - Caùc theá löïc thuø ñòch tìm moïi caùch choáng phaù Vieät Nam (boïn phaûn ñoäng ôû nöôùc ngoaøi caáu keát vôùi boïn phaûn ñoäng trong nöôùc choáng phaù caùch maïng, Myõ xieát chaët caám vaän ñoái vôùi Vieät Nam…)  - Ñ. nöôùc trong tình traïng vöøa coù HB vöøa phaûi ñoái phoù vôùi kieåu ch.tranh phaù hoaïi nhieàu maët  - Do chuû quan, noùng voäi, ñaõ daãn ñeán nhöõng khoù khaên veà kinh teá- xaõ hoäi  = Nhöõng thuaän lôïi, khoù khaên treân ñaõ taùc ñoäng ñeán coâng cuoäc XD CNXH vaø hoaïch ñònh ñöôøng loái ñoái ngoaïi cuûa Ñaûng 2/- Ch trươ ng ñi ngo i c a ð ng a/-Nhi m v ñi ngoi ðH 4 (12-76) ðngñ ra: Ra sc tranh th ð/K QT thun liñnhanh chóng hàn gn vt thương CT ñkhôi ph c phát trin KT- VH-XH-KHKT-QP… b/Chtrươngñi ngoi :-ðH IV: chtrương cng cvà tăng cưng ðK chinñu và hp tác vi các nưc XHCN; …Bv phát trinñc bi t vi L,CPC... -ðH V: Công tácñi ngoi phi trthành mt mt trn ch ñng, tích cc trongñu tranh nhm làm tht bi chính sách thùñ ch ca các thlc chng phá CM… 3 3/- Kt qu hot ñngñi ngo i trong 10 n ăm - 29/6/1978 Vi t Nam gia nh p H iñ! ng t ươ ng tr kinh t (kh i SEV)… - T "1975 ñn 1977 VN quan h ngo i giao v  i 23 n ưc trên th gi i… - 15-9-1976 VN là thành viên chính th c Q ũy ti n t qu c t (IMF)... -21-9-1976VN là thành viên chính th c c a Ngân hàng th gi i (WB). 23-9-1976 VN gia nh p Ngân hàng phát tri n châu Á (ADB). - 20-9-1977 VN là thành viên c a Liên h p qu c. Tham gia tích c c trong PT Không liên k t... T "1977 m t s  nư c TB qh v i ta - V i các n ưc khác thu c khu v c ðông Nam Á... ► Nh &ng k t qu trên ñây có ý ngh ĩa quan tr (ng ñi vi CMVN. C th : - Tăng cưng hp tác toàn di n vi các n ưc XHCN và mrng hp tác kinh t vi các nưc ngoài XHCN… - T " ñó tăng cưng ngu!n vi n trca các n ưcñkhôi ph cñt nưc sau CT… - Là thành viên chính th c LHQ, tham gia tích c c PTKLK, ñã tranh th ñưc s ng h hp tác ca nhi u nưc trên TG… - Thi t lp ngoi giao vi các nưc còn li c a ASEAN, thun li cho ta hotñngñi ngo i sau này… b/- Hn chvà nguyên nhân: - H n ch: + Nh&ng năm cui thp k)70 ta b bao vây c m vn v KT, cô lp v chính tr … +Ta ph iñươngñ*u vi mt kiu chin tranh phá ho i v nhi u mt ca các thlc - Nguyên nhân c a nh&ng hn ch: +Thi gian này ta chưa nmñưc xu thquc t chuyn t ñiñ u sang hòa hoãn và ch y ñua kinh t… +Nguyên nhân cơb nðHVInêu: bnh ch quan, duy ý chí, li suy nghĩvà hànhñng gi nñơn, nóng vi…. 4 II/-ðưng liñi ngoi, hi nhp kinh t quc tthi kỳ ñ,i mi 1. Hoaøn caûnh lòch söû vaø quaù trình hình thaønh ñöôøng loái ñoái ngoaïi a/- Hoàn c nh lch s: *Tình hình th gii t gia thp k80, thk20: + Cu c CMKH công nghtip tc phát trin… + Các n ưc XHCN lâm vào khng ho ng… + Xu th chung ca TG hòa bình hp tác… +Các nưc ch yñua phát trin kinh t… + Xu th toàn c u hóa và tácñng ca nó… +Khu v c châu Á – Thái Bình Dương… * Yêu c*u nhi m v ca CM Vi t Nam: - Phá thbao vây cm vn - Ch ng t t hu v kinh t b/- Các giai ñon hình thành, phát tri n ñư ng li: - Giaiño n 1986-1996: xác lp và phát tri nñưng liñi ngo iñc lp tch, m rng, ña d ng hóa, ña phương hóa quan h… + ðH VI (12-1986) ð ng chtrương ph i k t hp SMDT viSMTðtrongðKmi… + ðê%trin khai chu%trươngcað ng, 12-1987 Lu tñ u tưnưcngoàit i VN ñưc ban hành. + 5-1988 Bô ,chínhtrra NQ 13 vê/nhimvva/ chí nhsáchñingo i trongtìnhhình mi… + Vê /kinh tê4ñingo i. Tư/1989 ð ng chu% trươngxóa b7 tìnhtr ngñc quy8n mangtính ch 9t ca quy8n trong SX va/kinh doanh… + ðH VII (6-1991) ð ng chu%trương hptácbình ñ;ng và/cùngcóli vi t9tc các nưc… trên c ơsơ%nguyên tccùng t=nt ihòabình… + Các HN TW khóa VII tiptccthê%hóa quan ñimcaðHVII, cu thê%: HN TW 3 khóa VII (6-1992) ñưa ra quanñim 5 - Giaiñon 1996 - 2008 + So vi ðH VII, chu%trươngñingo i ðH VIII cócácñim mi sau: Mt là: Chu%trương mơ%rng quan hê,vicác ð ng c m quy8n va/cácð ngkhác… Hailà: Quán trit yêu c u mơ%rng quan hê,ñi ngo i nhân dân, quan hê vicác tô%chDcphiCP, Ba là: ð ng chu%trương thư%nghimñê%tin ti th c hinñ u tưra nưcngoài… + C thê% hóa ðH VIII, HN TW 4 khóa VIII (12- 1997) NQ ch trương tinhành khHn trương, vng chcñàmphán Hipñnh thươngm i vi MJ, gia nhp APEC và WTO…Phim tö lieäuPhim tö lieäu - ðH IX (4-2001), ðng nêu rõ quan ñi m v XD n n kinh t  ñc lp t ch , tr ư c ht là ñc lp t ch v ñư ng li, chính sách, ñ!ng ...
— Xem thêm —