Mẫu Tờ trình đề nghị xét khen thưởng

Lượt xem: 9472
Số trang: 3
Mã số: 119510
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 3
Sao chép
Mu s 2: T trình đề nghị xét khen thưởng
ĐƠN VỊ CP TRÊN
ĐƠN VỊ: ………..
-------
CNG HÒA XÃ HI CH NGHĨA VIỆT
NAM
Độc lp - T do - Hnh phúc
---------------
S: /TTr …. ….. (1) ngày … tháng … năm ……
T TRÌNH
V việc đề nghị xét khen thưởng …… (2)
Kính gi: Bộ Tài nguyên và Môi trường (hoc thủ trưởng cơ quan, đơn vị cp
trên)
Để ghi nhn, biểu dương, tôn vinh cá nhân, tp ththành tích trong phong trào
thi đua, theo đ ngh ca Hội đồng Thi đua khen thưởng … ti t trình s … ngày
….. tháng … năm …
… (3) kính đ ngh Bộ trưởng BTài nguyên và Môi trường xét khen thưởng cho
các cá nhân, tp th hoặc kính đề ngh thủ trưởng cơ quan, đơn vị cp trên (4) xem
xét đề ngh Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường khen thưởng cho các cá nhân,
tp th (có danh sách và hsơ kèm theo) như sau:
1. Đi vi tp th (5)
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
- “Huân chương”, “Bằng khen ca Thủ tướng Chính ph”, “Cờ thi đua của Chính
ph”.
- “Cờ thi đua Ngành Tài nguyên và Môi trưng”, “Bng khen ca Btrưởng B
Tài nguyên và Môi trường”, “Tp thlao đng xut sc” …
2. Đi vi cá nhân (5)
- “Huân chương”, “Bằng khen ca Thủ tướng Chính ph”, “Chiến sỹ thi đua toàn
quc”.
- “Bng khen ca Btrưởng Bộ Tài nguyên và Môi trưng”, “Chiến sthi đua
Ngành Tài nguyên và môi trưng” …
(3) …………….., kính đề ngh Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường hoc th
trưởng cơ quan, đơn vị cp trên (4) xem xét, quyết định (có danh sách tp th, cá
nhân đề nghị khen thưởng kèm theo).
Nơi nhận:
- Như trên;
- VTĐKT;
- ………..
- Lưu: VT, …
Thủ trưởng đơn vị
(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
Ghi chú:
(1): Địa danh.
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
(2): Ghi rõ hình thức đề nghị xét khen thưởng.
(3): Tên cơ quan, đơn vị đề nghkhen thưởng.
(4): Ghi rõ chc vụ người đứng đầu cơ quan, đơn vị.
(5): Ch ghi số lượng tp thể, cá nhân được đ ngh khen thưởng.
Tải xuống 5,000₫ (3 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-11-24 09:41:50
Mẫu Tờ trình đề nghị xét khen thưởngMẫu hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu thi đua và khen thưởng (Ban hành kèm theo Thông tư số 38/2011/TT-BTNMT ngày 20 tháng 10 năm 2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường) Mẫu Tờ trình đề nghị xét khen thưởngMẫu hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu thi đua và khen thưởng (Ban hành kèm theo Thông tư số 38/2011/TT-BTNMT ngày 20 tháng 10 năm 2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường) Mẫu số 2: Tờ trình đề nghị xét khen thưởng ĐƠN VỊ CẤP TRÊN ĐƠN VỊ: ……….. ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: /TTr …. ….. (1) ngày … tháng … năm …… TỜ TRÌNH Về việc đề nghị xét khen thưởng …… (2) Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường (hoặc thủ trưởng cơ quan, đơn vị cấp trên) Để ghi nhận, biểu dương, tôn vinh cá nhân, tập thể có thành tích trong phong trào thi đua, theo đề nghị của Hội đồng Thi đua khen thưởng … tại tờ trình số … ngày ….. tháng … năm … … (3) kính đề nghị Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường xét khen thưởng cho các cá nhân, tập thể hoặc kính đề nghị thủ trưởng cơ quan, đơn vị cấp trên (4) xem xét đề nghị Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường khen thưởng cho các cá nhân, tập thể (có danh sách và hồ sơ kèm theo) như sau: 1. Đối với tập thể (5) - “Huân chương”, “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ”, “Cờ thi đua của Chính phủ”. - “Cờ thi đua Ngành Tài nguyên và Môi trường”, “Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường”, “Tập thể lao động xuất sắc” … 2. Đối với cá nhân (5) - “Huân chương”, “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ”, “Chiến sỹ thi đua toàn quốc”. - “Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường”, “Chiến sỹ thi đua Ngành Tài nguyên và môi trường” … (3) …………….., kính đề nghị Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường hoặc thủ trưởng cơ quan, đơn vị cấp trên (4) xem xét, quyết định (có danh sách tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng kèm theo). Nơi nhận: - Như trên; - Vụ TĐKT; - ……….. - Lưu: VT, … Thủ trưởng đơn vị (ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) Ghi chú: (1): Địa danh. (2): Ghi rõ hình thức đề nghị xét khen thưởng. (3): Tên cơ quan, đơn vị đề nghị khen thưởng. (4): Ghi rõ chức vụ người đứng đầu cơ quan, đơn vị. (5): Chỉ ghi số lượng tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng.
— Xem thêm —
Bình luận