Mẫu Tờ trình đề nghị xét khen thưởng

Số trang: 3
Mã số: 119510
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 3
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-11-24 09:41:50
Mẫu Tờ trình đề nghị xét khen thưởngMẫu hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu thi đua và khen thưởng (Ban hành kèm theo Thông tư số 38/2011/TT-BTNMT ngày 20 tháng 10 năm 2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường) Mẫu số 2: Tờ trình đề nghị xét khen thưởng ĐƠN VỊ CẤP TRÊN ĐƠN VỊ: ……….. ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: /TTr …. ….. (1) ngày … tháng … năm …… TỜ TRÌNH Về việc đề nghị xét khen thưởng …… (2) Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường (hoặc thủ trưởng cơ quan, đơn vị cấp trên) Để ghi nhận, biểu dương, tôn vinh cá nhân, tập thể có thành tích trong phong trào thi đua, theo đề nghị của Hội đồng Thi đua khen thưởng … tại tờ trình số … ngày ….. tháng … năm … … (3) kính đề nghị Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường xét khen thưởng cho các cá nhân, tập thể hoặc kính đề nghị thủ trưởng cơ quan, đơn vị cấp trên (4) xem xét đề nghị Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường khen thưởng cho các cá nhân, tập thể (có danh sách và hồ sơ kèm theo) như sau: 1. Đối với tập thể (5) - “Huân chương”, “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ”, “Cờ thi đua của Chính phủ”. - “Cờ thi đua Ngành Tài nguyên và Môi trường”, “Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường”, “Tập thể lao động xuất sắc” … 2. Đối với cá nhân (5) - “Huân chương”, “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ”, “Chiến sỹ thi đua toàn quốc”. - “Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường”, “Chiến sỹ thi đua Ngành Tài nguyên và môi trường” … (3) …………….., kính đề nghị Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường hoặc thủ trưởng cơ quan, đơn vị cấp trên (4) xem xét, quyết định (có danh sách tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng kèm theo). Nơi nhận: - Như trên; - Vụ TĐKT; - ……….. - Lưu: VT, … Thủ trưởng đơn vị (ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) Ghi chú: (1): Địa danh. (2): Ghi rõ hình thức đề nghị xét khen thưởng. (3): Tên cơ quan, đơn vị đề nghị khen thưởng. (4): Ghi rõ chức vụ người đứng đầu cơ quan, đơn vị. (5): Chỉ ghi số lượng tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng.
— Xem thêm —
Bình luận