Mẫu Biên bản họp Hội đồng thi đua khen thưởng

Số trang: 3
Mã số: 119491
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 3
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-11-24 08:55:17
Mẫu Biên bản họp Hội đồng thi đua khen thưởngMẫu hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu thi đua và khen thưởng (Ban hành kèm theo Thông tư số 38/2011/TT-BTNMT ngày 20 tháng 10 năm 2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường) Mẫu hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu thi đua và khen thưởng (Ban hành kèm theo Thông tư số 38/2011/TT-BTNMT ngày 20 tháng 10 năm 2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường) Mẫu số 1: Biên bản họp Hội đồng thi đua khen thưởng ĐƠN VỊ CẤP TRÊN ĐƠN VỊ ĐỀ NGHỊ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: /BBHĐTĐK ….. (1) ngày … tháng … năm …… BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THI ĐUA - KHEN THƯỞNG Về việc xét đề nghị khen thưởng ………….. Thời gian họp: ……………. giờ… phút, ngày … tháng … năm …. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng …….. (2) họp phiên toàn thể. Nội dung họp: xét khen thưởng cho các cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc … Địa điểm: ……………. Chủ trì cuộc họp: Đ/c …………….., Chủ tịch Hội đồng TĐKT …………….. hoặc Phó Chủ tịch Hội đồng TĐKT …………. được Chủ tịch Hội đồng ủy quyền. Thư ký cuộc họp: Đ/c ………….., chức vụ: …………… Thư ký Hội đồng. Mẫu hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu thi đua và khen thưởng (Ban hành kèm theo Thông tư số 38/2011/TT-BTNMT ngày 20 tháng 10 năm 2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường) Các thành viên Hội đồng TĐKT …………… dự có ………. thành viên (vắng … đồng chí), gồm các đồng chí: 1. Đ/c …………………. chức vụ: …………………… Chủ tịch Hội đồng TĐKT; 2. Đ/c …………………. chức vụ: …………………… Phó Chủ tịch Hội đồng TĐKT; 3. Đ/c …………………. chức vụ: …………………… Ủy viên; 4. Đ/c …………………. chức vụ: …………………… Ủy viên; 5. Đ/c …………………. chức vụ: …………………… Ủy viên, thư ký Hội đồng. Sau khi Chủ tịch Hội đồng (hoặc Phó Chủ tịch Hội đồng) báo cáo tóm tắt thành tích của cá nhân và tập thể, Hội đồng đã thảo luận, phân tích, đánh giá thành tích của cá nhân và tập thể. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ….. đã biểu quyết (hoặc bỏ phiếu kín), kết quả nhất trí … %, đề nghị Bộ trưởng khen thưởng (hoặc trình cấp có thẩm quyền khen thưởng) cho: STT Tên cá nhân/tập thể Hình thức khen thưởng Tỉ lệ đồng ý …% …. Cuộc họp kết thúc vào hồi ….. giờ ….. phút, ngày … tháng … năm ….. Thư ký (ký, ghi rõ họ tên) Chủ tịch Hội đồng (ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) Mẫu hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu thi đua và khen thưởng (Ban hành kèm theo Thông tư số 38/2011/TT-BTNMT ngày 20 tháng 10 năm 2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường) Ghi chú: (1): Địa danh (2): Tên cơ quan, đơn vị đề nghị khen thưởng.
— Xem thêm —
Bình luận