Mẫu Biên bản họp Hội đồng thi đua khen thưởng

Số trang: 3
Mã số: 119491
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 3
Sao chép
Mu hồ sơ đề ngh xét tng danh hiệu thi đua và khen thưởng (Ban hành kèm theo Thông tư số
38/2011/TT-BTNMT ngày 20 tháng 10 năm 2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường)
Mu s 1: Biên bn hp Hội đồng thi đua khen thưởng
ĐƠN VỊ CP TRÊN
ĐƠN VỊ ĐỀ NGH
-------
CNG HÒA XÃ HI CH NGHĨA VIỆT
NAM
Độc lp - T do - Hnh phúc
---------------
S: /BBHĐTĐK ….. (1) ngày … tháng … năm ……
BIÊN BN HP HỘI ĐỒNG THI ĐUA - KHEN THƯỞNG
V việc xét đề nghkhen thưởng …………..
Thi gian hp: ……………. giờ… phút, ngày … tháng … năm …. Hội đồng Thi
đua - Khen thưởng …….. (2) hp phiên toàn th.
Ni dung họp: xét khen thưởng cho các cá nhân và tp th có thành tích xut sc
Địa điểm: …………….
Ch trì cuc họp: Đ/c …………….., Ch tch Hội đồng TĐKT ……………..
hoc Phó Ch tch Hội đồng TĐKT …………. được Ch tch Hội đồng y quyn.
Thư ký cuc họp: Đ/c ………….., chc vụ: …………… Thư ký Hội đồng.
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Mu hồ sơ đề ngh xét tng danh hiệu thi đua và khen thưởng (Ban hành kèm theo Thông tư số
38/2011/TT-BTNMT ngày 20 tháng 10 năm 2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường)
Các thành viên Hội đồng TĐKT …………… dự có ………. thành viên (vng …
đồng chí), gm các đồng chí:
1. Đ/c …………………. chc v: …………………… Ch tch Hội đồng TĐKT;
2. Đ/c …………………. chc v: …………………… Phó Ch tch Hội đồng
TĐKT;
3. Đ/c …………………. chc v: …………………… y viên;
4. Đ/c …………………. chc v: …………………… y viên;
5. Đ/c …………………. chc v: …………………… Ủy viên, thư ký Hi đồng.
Sau khi Ch tch Hội đồng (hoc Phó Ch tch Hội đồng) báo cáo tóm tt thành
tích ca cá nhân và tp th, Hội đồng đã tho luận, phân tích, đánh giá thành tích
ca cá nhân và tp th. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ….. đã biu quyết (hoc
b phiếu kín), kết qu nhất trí … %, đề ngh Btrưởng khen thưởng (hoc trình
cp có thm quyền khen thưởng) cho:
STT
Tên cá nhân/tp th Hình thức khen thưởng
T lđồng ý …%
….
Cuc hp kết thúc vào hi ….. giờ ….. phút, ngày … tháng … năm …..
Thư ký
(ký, ghi rõ h tên)
Ch tch Hội đồng
(ký, đóng dấu, ghi rõ h tên)
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Mu hồ sơ đề ngh xét tng danh hiệu thi đua và khen thưởng (Ban hành kèm theo Thông tư số
38/2011/TT-BTNMT ngày 20 tháng 10 năm 2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường)
Ghi chú:
(1): Địa danh
(2): Tên cơ quan, đơn vị đề nghkhen thưởng.
Tải xuống 5,000₫ (3 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-11-24 08:55:17
Mẫu Biên bản họp Hội đồng thi đua khen thưởngMẫu hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu thi đua và khen thưởng (Ban hành kèm theo Thông tư số 38/2011/TT-BTNMT ngày 20 tháng 10 năm 2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường) Mẫu hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu thi đua và khen thưởng (Ban hành kèm theo Thông tư số 38/2011/TT-BTNMT ngày 20 tháng 10 năm 2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường) Mẫu số 1: Biên bản họp Hội đồng thi đua khen thưởng ĐƠN VỊ CẤP TRÊN ĐƠN VỊ ĐỀ NGHỊ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: /BBHĐTĐK ….. (1) ngày … tháng … năm …… BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THI ĐUA - KHEN THƯỞNG Về việc xét đề nghị khen thưởng ………….. Thời gian họp: ……………. giờ… phút, ngày … tháng … năm …. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng …….. (2) họp phiên toàn thể. Nội dung họp: xét khen thưởng cho các cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc … Địa điểm: ……………. Chủ trì cuộc họp: Đ/c …………….., Chủ tịch Hội đồng TĐKT …………….. hoặc Phó Chủ tịch Hội đồng TĐKT …………. được Chủ tịch Hội đồng ủy quyền. Thư ký cuộc họp: Đ/c ………….., chức vụ: …………… Thư ký Hội đồng. Mẫu hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu thi đua và khen thưởng (Ban hành kèm theo Thông tư số 38/2011/TT-BTNMT ngày 20 tháng 10 năm 2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường) Các thành viên Hội đồng TĐKT …………… dự có ………. thành viên (vắng … đồng chí), gồm các đồng chí: 1. Đ/c …………………. chức vụ: …………………… Chủ tịch Hội đồng TĐKT; 2. Đ/c …………………. chức vụ: …………………… Phó Chủ tịch Hội đồng TĐKT; 3. Đ/c …………………. chức vụ: …………………… Ủy viên; 4. Đ/c …………………. chức vụ: …………………… Ủy viên; 5. Đ/c …………………. chức vụ: …………………… Ủy viên, thư ký Hội đồng. Sau khi Chủ tịch Hội đồng (hoặc Phó Chủ tịch Hội đồng) báo cáo tóm tắt thành tích của cá nhân và tập thể, Hội đồng đã thảo luận, phân tích, đánh giá thành tích của cá nhân và tập thể. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ….. đã biểu quyết (hoặc bỏ phiếu kín), kết quả nhất trí … %, đề nghị Bộ trưởng khen thưởng (hoặc trình cấp có thẩm quyền khen thưởng) cho: STT Tên cá nhân/tập thể Hình thức khen thưởng Tỉ lệ đồng ý …% …. Cuộc họp kết thúc vào hồi ….. giờ ….. phút, ngày … tháng … năm ….. Thư ký (ký, ghi rõ họ tên) Chủ tịch Hội đồng (ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) Mẫu hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu thi đua và khen thưởng (Ban hành kèm theo Thông tư số 38/2011/TT-BTNMT ngày 20 tháng 10 năm 2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường) Ghi chú: (1): Địa danh (2): Tên cơ quan, đơn vị đề nghị khen thưởng.
— Xem thêm —
Bình luận