Chiến lược marketing của Vinamilk (Tiểu luận)

Lượt xem: 6808
Số trang: 21
Mã số: 119331
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 21
Sao chép
Bài th o lu n Marketing_ nhóm 01_l p 1010BMKT0111
Bài th o lu n marketing căn b n.
Đ tài: L a ch n 1 doanh nghi p đang kinh doanh trên th tr ng Vi t Nam ườ
phân tích, d báo các nhân t môi tr ng marketing c a doanh nghi p này. ườ
Chú tr ng các nhân t kinh t và tâm lý. ế
L p: 1010BMKT0111
Nhóm th c hi n: Nhóm 1
Nhóm tr ng: Thi u Quỳnh Chiưở
Th ký: Ng Th Ph ng Đôngư ươ
Bài vi tế
I KHÁI QUÁT CHUNG:
1. Khái quát v môi tr ng marketing vĩ mô c a doanh nghi p. ườ
Môi tr ng marketing m t t p h p nh ng l c l ng “không kh ng ch đ c” ườ ượ ế ượ
các công ty ph i chú ý đ n khi xây d ng các h th ng marketing - mix c a mình. Môi ế
tr ng marketing đ c hi u nh sau: ườ ượ ư
Môi tr ng marketing c a công ty là t p h p nh ng ch th tích c c và nh ng l c l ngườ ượ
ho t đ ng bên ngoài công ty có nh h ng đ n kh ng ch đ o b ph n ưở ế
marketing, thi t l p và duy trì m i quan h h p tác t t đ p v i các khách hàng m c tiêu.ế
Do tính ch t luôn bi n đ ng, kh ng ch hoàn toàn b t đ nh, môi tr ng marketing ế ế ườ
đ ng ch m sâu s c đ n đ i s ng công ty. Nh ng bi n đ i di n ra trong môi tr ng này ế ế ườ
không th g i ch m th d đoán tr c đ c. th gây ra nh ng đi u b t ướ ượ
ng l n và nh ng h u qu n ng n . Vì th công ty c n ph i chú ý theo dõi t t c nh ngờ ớ ế
di n bi n c a môi tr ng b ng cách s d ng vào m c đích này vi c nghiên c u ế ườ
marketing nh ng kh năng thu th p thông tin marketing th ng ngày bên ngoài công ườ
ty hi n có.
Môi tr ng marketing g m có môi tr ng vĩ mô và môi tr ng vi mô. Môi tr ng vi môườ ườ ư ườ
nh ng l c l ng quan h tr c ti p v i b n thân công ty nh ng kh năng ph c ượ ế
v khách hàng c a nó, t c nh ng ng i cung ng, nh ng ng i môi gi i marketing, ườ ườ
các khách hàng, các đ i th c nh tranh công chúng tr c ti p. Môi tr ng ế ườ
nh ng l c l ng trên bình di n h i r ng l n h n, có nh h ng đ n môi tr ng vi ượ ơ ưở ế ườ
mô, nh các y u t nhân kh u, kinh t , t nhiên, k thu t, chính tr và văn hóa. Chúng taư ế ế
hãy cùng nghiên c u môi tr ng markting vĩ mô c a doanh nghi p. ườ
Các l c l ng ch y u c a môi tr ng vĩ mô. ượ ế ư
Các công ty, nh ng ng i cung ng, nh ng ng i trung gian Marketing, khách hàng, các ư ườ
đ i th c nh tranh công chúng đ u ho t đ ng trong m t môi tr ng r ng l n ườ
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Bài th o lu n Marketing_ nhóm 01_l p 1010BMKT0111
c a các l c l ng xu h ng t o ra nh ng c h i đ ng th i cũng làm n y sinh nh ng ượ ướ ơ
m i đe d a. Nh ng l c l ng này nh ng l c l ng "không th kh ng ch đ c" mà ượ ượ ế ượ
công ty ph i theo dõi đ i phó. Trong s nh ng l c l ng h i m i phong trào ư
xanh, phong trào ph n , quy n đ ng tình luy n ái, v...v. Trong s các l c l ng kinh t ế ượ ế
tác đ ng ngày càng tăng c a s c nh tranh toàn c u. Các công ty ng i tiêu dùng ườ
ngày càng ph i ch u nhi u tác đ ng c a nh ng l c l ng toàn c u. Trong b c tranh toàn ượ
c u đang bi n đ i nhanh chóng công ty ph i theo dõi sáu l c l ng ch y u, c th ế ượ ế
các l c l ng nhân kh u, kinh t , t nhiên, công ngh , chính tr và văn hóa. ượ ế
Trong khi mô hình 5 áp l c c a M-Porter đi sâu vào vi c phân tích các y u t trong môi ế
tr ng ngành kinh doanh thì PEST l i nghiên c u các tác đ ng c a các y u t trong môiườ ế
tr ng vĩ mô. Các y u t đó là: ườ ế
→ Political (Th ch - Lu t pháp) ế
→ Economics (Kinh t )ế
→ Sociocultrural (Văn hóa- Xã H i)
→ Technological (Công ngh )
Đây b n y u t nh h ng ế ư tr c ti p đ n các ngành kinh t , các y u t này các ế ế ế ế
y u t bên ngoài c a c a doanh nghi p ngành, ngành ph i ch u các tác đ ng c aế
đem l i nh m t y u t khách quan. Các doanh nghi p d a trên các tác đ ng s đ a ư ế ư
ra nh ng chính sách, ho t đ ng kinh doanh phù h p.
Trong các y u t đã nêu trên c a môi tr ng Marketing ế ư thì y u t kinh t ế ế
tâm lý h i nh ng y u tó có nh h ng tr c ti p đ n doanh thu gi i pháp ế ưở ế ế
marketing c a doanh nghi p. Chúng ta hãy cùng phân tích, d báo tìm ra các gi i
pháp marketing khi b tác đ ng b i các y u t kinh t và tâm lý xã h i. ế ế
2. GI I THI U V VIETTEL .
Ch ng đ ng phát tri n ườ :
- 1/6/1989: Thành l p T ng Công ty Đi n t thi t b thông tin (SIGELCO), ti n thân ế
c a T ng Công ty Vi n thông Quân đ i (Viettel).
- 1989 1994: Xây d ng tuy n vi ba băng r ng l n nh t (140 Mbps); y d ng tháp ế
anten cao nh t Vi t Nam lúc b y gi (85m).
- 1995: Doanh nghi p m i duy nh t đ c c p gi y phép kinh doanh d ch đ y đ các ượ
d ch v vi n thông Vi t Nam.
- 1999: Hoàn thành đ ng tr c cáp quang B c – Nam v i dung l ng 2.5Mbpscôngườ ượ
ngh cao nh t Vi t Nam v i vi c áp d ng thành công sáng ki n thu phát trên m t s i ế
quang.
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Bài th o lu n Marketing_ nhóm 01_l p 1010BMKT0111
- 2000: Doanh nghi p đ u tiên Vi t Nam cung c p d ch v tho i s d ng công ngh
IP (VoIP) trên toàn qu c.
- 2001: Cung c p d ch v VoIP qu c t . ế
- 2002: Cung c p d ch v truy nh p Internet.
- 2003: Cung c p d ch v đi n tho i c đ nh (PSTN). C ng v tinh qu c t . ế
- 2004: Cung c p d ch v đi n tho i di đ ng. C ng cáp quang qu c t . ế
- 2005: D ch v m ng riêng o.
- 2006: Đ u t sang Lào và Campuchia. ư
- 2007: Doanh thu 1 t USD. 12 tri u thuê bao. H i t 3 d ch v c đ nh di đ ng
Internet
- 2008: Doanh thu 2 t USD. N m trong 100 th ng hi u vi n thông l n nh t th gi i. ươ ế
S 1 Campuchia v h t ng Vi n thông.
- 2010 : Viettel tr thành t p đoàn kinh t nhà n c. ế ướ
Thành tích đ t đ c: ư
T i Vi t Nam:
Th ng hi u m nh nh t Vi t Nam ngành hàng B u chính-Vi n thông-Tin h c doươ ư
ng i tiêu dùng bình ch n.ườ
Doanh nghi p đ u tiên phá th đ c quy n trong ngành B u chính Vi n thông Vi t ế ư
Nam.
M ng di đ ng đ ng đ u Vi t Nam v i vi c cung c p d ch v GPRS trên toàn qu c,
11 tri u thuê bao, là m t trong nh ng m ng di đ ng t c đ phát tri n nhanh
nh t th gi i (t p chí Wireless Intelligence bình ch n). ế
♦ Top 10 th ng hi u m nh nh t Vi t Nam năm 2009ươ
♦ S 1 v d ch v di đ ng t i Vi t Nam.
♦ S 2 v vùng ph d ch v PSTN, VoIP và ADSL Vi t Nam.
♦ S 1 v t c đ truy n d n cáp quang Vi t Nam.
♦ S 1 v m ng l i phân ph i Vi t Nam. ướ ố ở
S 1 v đ t phá k thu t: Thu – phát trên m t s i quang. VoIP. Cung c p GPRS trên
toàn qu c. Th nghi m thành công Wimax. Tri n khai NGN. H th ng tính c c tích ướ
h p. MPLS. DWDM (40 x 10Mbps).
♦ S 1 v quy mô t ng đài chăm sóc khách hàng Vi t Nam.
Trong khu V c :
♦ Doanh nghi p vi n thông Vi t Nam đ u tiên đ u t tr c ti p ra n c ngoài. ư ế ướ
Tải xuống 5,000₫ (21 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-11-07 04:55:24
Tiểu luận: Chiến lược marketing của Vinamilk
“Vinamilk là thương hiệu của người Việt Nam, được xây dựng bởi bàn tay và khối óc của người Việt Nam nên chúng tôi đủ sức để cạnh tranh lành mạnh với các DN trong cộng đồng WTO, bởi chỉ có cạnh tranh mới đem lại sự phát triển”( Bà Mai Kiều Liên-Tổng Giám đốc)
Mục lục:
I.  Sản Phẩm ( Product)
Danh mục sản phẩm sữa của Vinamilk
Mẫu mã, bao bì
Chất lượng sản phẩm
Nghiên cứu sản phẩm mới
II. Giá Cả (Price)
Các nhân tố ảnh hưởng
Các chiến lược giá trong thời gian qua
Định Giá
III. Phân Phối (Place)
Chính sách đại lý
Quản lý và xây dựng hệ thống phân phối
Đội ngũ quản lý và bán hàng
Cổ Động (Promotion)
Quảng Cáo
Quan hệ công chúng
Tag: Chiến lược marketing, chiến lược marketing của vinamilk Tiểu luận: Chiến lược marketing của Vinamilk “Vinamilk là thương hiệu của người Việt Nam, được xây dựng bởi bàn tay và khối óc của người Việt Nam nên chúng tôi đủ sức để cạnh tranh lành mạnh với các DN trong cộng đồng WTO, bởi chỉ có cạnh tranh mới đem lại sự phát triển”( Bà Mai Kiều Liên-Tổng Giám đốc) Mục lục: I.  Sản Phẩm ( Product) Danh mục sản phẩm sữa của Vinamilk Mẫu mã, bao bì Chất lượng sản phẩm Nghiên cứu sản phẩm mới II. Giá Cả (Price) Các nhân tố ảnh hưởng Các chiến lược giá trong thời gian qua Định Giá III. Phân Phối (Place) Chính sách đại lý Quản lý và xây dựng hệ thống phân phối Đội ngũ quản lý và bán hàng Cổ Động (Promotion) Quảng Cáo Quan hệ công chúng Tag: Chiến lược marketing, chiến lược marketing của vinamilk Bài th o lu n Marketing_ nhóm 01_l p ả ậ ớ 1010BMKT0111 Bài th o lu n marketing căn b n. ả ậ ả Đ tài: L a ch n 1 doanh nghi p đang kinh doanh trên th tr ng Vi t Nam và ề ự ọ ệ ị ườ ệ phân tích, d báo các nhân t môi tr ng marketing vĩ mô c a doanh nghi p này. ự ố ườ ủ ệ Chú tr ng các nhân t kinh t và tâm lý. ọ ố ế L p: 1010BMKT0111 ớ Nhóm th c hi n: Nhóm 1 ự ệ Nhóm tr ng: Thi u Quỳnh Chi ưở ề Th ký: Ng Th Ph ng Đông ư ọ ị ươ Bài vi t ế I KHÁI QUÁT CHUNG: 1. Khái quát v môi tr ng marketing vĩ mô c a doanh nghi p. ề ườ ủ ệ Môi tr ng marketing là m t t p h p nh ng l c l ng “không kh ng ch đ c” mà ườ ộ ậ ợ ữ ự ượ ố ế ượ các công ty ph i chú ý đ n khi xây d ng các h th ng marketing - mix c a mình. Môi ả ế ự ệ ố ủ tr ng marketing đ c hi u nh sau: ườ ượ ể ư Môi tr ng marketing c a công ty là t p h p nh ng ch th tích c c và nh ng l c l ng ườ ủ ậ ợ ữ ủ ể ự ữ ự ượ ho t đ ng bên ngoài công ty và có nh h ng đ n kh năng ch đ o b ph n ạ ộ ở ả ưở ế ả ỉ ạ ộ ậ marketing, thi t l p và duy trì m i quan h h p tác t t đ p v i các khách hàng m c tiêu. ế ậ ố ệ ợ ố ẹ ớ ụ Do tính ch t luôn bi n đ ng, kh ng ch và hoàn toàn b t đ nh, môi tr ng marketing ấ ế ộ ố ế ấ ị ườ đ ng ch m sâu s c đ n đ i s ng công ty. Nh ng bi n đ i di n ra trong môi tr ng này ộ ạ ắ ế ờ ố ữ ế ổ ễ ườ không th g i là ch m và có th d đoán tr c đ c. Nó có th gây ra nh ng đi u b t ể ọ ậ ể ự ướ ượ ể ữ ề ấ ng l n và nh ng h u qu n ng n . Vì th công ty c n ph i chú ý theo dõi t t c nh ng ờ ớ ữ ậ ả ặ ề ế ầ ả ấ ả ữ di n bi n c a môi tr ng b ng cách s d ng vào m c đích này vi c nghiên c u ễ ế ủ ườ ằ ử ụ ụ ệ ứ marketing và nh ng kh năng thu th p thông tin marketing th ng ngày bên ngoài công ữ ả ậ ườ ty hi n có. ệ Môi tr ng marketing g m có môi tr ng vĩ mô và môi tr ng vi mô. Môi tr ng vi mô ườ ồ ườ ườ ườ là nh ng l c l ng có quan h tr c ti p v i b n thân công ty và nh ng kh năng ph c ữ ự ượ ệ ự ế ớ ả ữ ả ụ v khách hàng c a nó, t c là nh ng ng i cung ng, nh ng ng i môi gi i marketing, ụ ủ ứ ữ ườ ứ ữ ườ ớ các khách hàng, các đ i th c nh tranh và công chúng tr c ti p. Môi tr ng vĩ mô là ố ủ ạ ự ế ườ nh ng l c l ng trên bình di n xã h i r ng l n h n, có nh h ng đ n môi tr ng vi ữ ự ượ ệ ộ ộ ớ ơ ả ưở ế ườ mô, nh các ...
— Xem thêm —
Bình luận