Giáo trình Quản trị marketing

Lượt xem: 3899
Số trang: 7
Mã số: 119105
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 7
Sao chép
ĐỀ CƯƠNG MÔN HC
QUN TR
MARKETING
Năm hc: 2008 – 2009
TRƯỜNG ĐẠI HC M TP. H CHÍ MINH
KHOA QUN TR KINH DOANH
www.ou.edu.vn; 97 Võ Văn Tn, Qun 3, Phường 6, TP. H Chí Minh
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
TRƯỜNG ĐẠI HC M TPHCM – KHOA QUN TR KINH DOANH
97 Võ Văn Tn - Qun 3 - Tp. H Chí Minh - Vit Nam
Tel: (84-8) 9 300 210 - Fax: (84-8) 9 300 085
PHN A: THÔNG TIN TNG QUÁT
MC TIÊU CA MÔN HC
Môn hc này trang b cho sinh viên nhng kiến thc v qun tr marketing trong doanh nghip, quá
trình qun tr marketing bao gm các giai đon chính như phân tích - xây dng chiến lược - xây dng
chương trình - Thc hin - Kim tra. Bên cnh đó các sinh viên có được kh năng phân tích các cơ
hi th trường và la chn th trường mc tiêu cũng như d báo nhu cu th trường phù hp vi kh
năng và muc tiêu ca doanh nghip, biết cách xây dng chiến lược marketing cũng như xây dng các
chương trình marketing, t chc thc hin và kim tra marketing
YÊU CU CA MÔN HC
Để hc tt môn này sinh viên cn trang b trước nhng kiến thc v:
Kiến thc giáo dc đại cương:
Kiến thc cơ s khi ngành và ngành: Qun tr hc, Marketing căn bn
THI LƯỢNG CA MÔN HC
Qun tr Marketing là mt môn hc 3 đơn v hc trình (45 tiết) được phân b như sau:
S gi hc lý thuyết: 30 tiết
S tiết tho lun nhóm và báo cáo: 10 tiết
S tiết t hc có hướng dn: 5 tiết
PHƯƠNG PHÁP GING DY
w w w . o u . e d u . v n
Phương pháp ging dy ca môn hc là ging lý thuyết kết hp vi làm bài tp, tho lun các tình
hung thc tế và tìm hiu thc tế. Sinh viên d gi ging, làm đầy đủ bài tp, tham gia tho lun tình
hung thì s d dàng nm bt được nhng vn đề có liên quan đến ni dung môn hc.
ĐÁNH GIÁ KT QU HC TP
Bài tp, tho lun, kim tra… trong quá trình hc: 30% tng đim
Bài thi hết môn: 70% tng đim. Thi gian làm bài là 90 phút, được tham kho tài liu trong
khi làm bài.
Copyright © 2008 by Khoa Qun tr kinh doanh Trang 1/8
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
TRƯỜNG ĐẠI HC M TPHCM – KHOA QUN TR KINH DOANH
97 Võ Văn Tn - Qun 3 - Tp. H Chí Minh - Vit Nam
Tel: (84-8) 9 300 210 - Fax: (84-8) 9 300 085
K HOCH GING DY
Bui hc NI DUNG S tiết
1
Khái quát môn hc.
Gii thiu tài liu. Hướng dn cách hc, làm vic.
Gii thiu chung v qun tr marketing
Sinh viên nghiên cu tình hung và tho lun
0,5
4
0,5
2, 3 Phân tích các cơ hi marketing và la chn th trường
Sinh viên nghiên cu tình hung và tho lun
7
3
4, 5 Xây dng chiến lược Marketing
Sinh viên nghiên cu tình hung và thuyết trình
7
3
6, 7, 8 Xây dng chương trình Marketing
Sinh viên nghiên cu tình hung và thuyết trình
10
5
9 T chc, thc hin và kim tra Marketing
Sinh viên tho lun nhóm và báo cáo
ÔN TP
2
1
2
Đề ngh: Sinh viên đọc tài liu có liên quan, nghiên cu tình hung tho lun và làm bài tp trước
khi tham d lp hc.
TÀI LIU HC TP
w w w . o u . e d u . v n
[1] Bài ging Qun tr Marketing ca các ging viên lên lp
[2] Sách Qun tr Marketing - Philip Kotler, người dch PTS. Vũ Trng Hùng
TÀI LIU THAM KHO
[3] Sách Marketing Management – Philip Kotler và Kenvin Lane Keller, xut bn ln th 12
[4] Các bài báo trên internet, các tp chí chuyên ngành v hot động và qun tr Marketing
[5] Thu hiu tiếp th t A-Z, Philip Kotler
[6] 22 quy lut bt biến trong Marketing, Al Ries – Jack Trout
[7] Tiếp th phá cách, Philip Kotler – Fernando Trias de Bes
[8] Mười sai lm trong tiếp th, Philip Kotler
Copyright © 2008 by Khoa Qun tr kinh doanh Trang 2/8
Tải xuống 5,000₫ (7 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-11-05 00:35:52
Môn học này trang bị cho sinh viên những kiến thức về quản trị marketing trong doanh nghiệp, quá trình quản trị marketing bao gồm các giai đoạn chính như phân tích - xây dựng chiến lược - xây dựng chương trình - Thực hiện - Kiểm tra. Bên cạnh đó các sinh viên có được khả năng phân tích các cơ hội thị trường và lựa chọn thị trường mục tiêu cũng như dự báo nhu cầu thị trường phù hợp với khả năng và muc tiêu của doanh nghiệp. Môn học này trang bị cho sinh viên những kiến thức về quản trị marketing trong doanh nghiệp, quá trình quản trị marketing bao gồm các giai đoạn chính như phân tích - xây dựng chiến lược - xây dựng chương trình - Thực hiện - Kiểm tra. Bên cạnh đó các sinh viên có được khả năng phân tích các cơ hội thị trường và lựa chọn thị trường mục tiêu cũng như dự báo nhu cầu thị trường phù hợp với khả năng và muc tiêu của doanh nghiệp. ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC QUẢN TRỊ MARKETING Năm h ọc: 2008 – 2009 TRƯỜ NG ĐẠI HỌC M Ở TP. H Ồ CHÍ MINH KHOA QU ẢN TR Ị KINH DOANH www.ou.edu.vn; 97 Võ V ăn T ần, Qu ận 3, Ph ường 6, TP. Hồ Chí Minh PHẦN A: THÔNG TIN T ỔNG QUÁT MỤ C TIÊU C ỦA MÔN HỌ C Môn học này trang b ị cho sinh viên nhữ ng kiến th ức v ề quả n trị marketing trong doanh nghi ệp, quá trình quả n trị marketing bao g ồm các giai đoạn chính nh ư phân tích - xây d ựng chi ến l ượ c - xây d ựng ch ươ ng trình - Th ực hi ện - Ki ểm tra. Bên c ạnh đó các sinh viên có được kh ả n ăng phân tích các c ơ hội th ị tr ườ ng và l ựa ch ọn th ị trườ ng m ục tiêu cũ ng như dự báo nhu c ầu th ị trườ ng phù h ợp vớ i khả nă ng và muc tiêu của doanh nghi ệp, bi ết cách xây d ựng chi ến l ượ c marketing c ũng như xây dựng các ch ươ ng trình marketing, t ổ chức th ực hi ện và ki ểm tra marketing YÊU C ẦU CỦ A MÔN HỌ C Để học t ốt môn này sinh viên c ần trang b ị tr ướ c nh ững ki ến th ức v ề: Kiến th ức giáo d ục đại c ươ ng: Kiến th ức c ơ s ở khối ngành và ngành: Qu ản tr ị h ọc, Marketing că n bản THỜI L ƯỢ NG C ỦA MÔN HỌ C Quản tr ị Marketing là m ột môn học 3 đơn vị học trình (45 ti ết) đượ c phân b ổ như sau: Số gi ờ học lý thuy ết: 30 ti ết Số ti ết th ảo lu ận nhóm và báo cáo: 10 ti ết Số ti ết tự học có h ướng dẫ n: 5 ti ết PH ƯƠ NG PHÁP GI ẢNG DẠ Y w w w . o u . e d u . v n Phươ ng pháp gi ảng d ạy c ủa môn h ọc là giảng lý thuyế t kết h ợp v ới làm bài t ập, th ảo lu ận các tình huống th ực t ế và tìm hi ểu th ực t ế. Sinh viên d ự gi ờ gi ảng, làm đầ y đủ bài t ập, tham gia th ảo lu ận tình huống thì sẽ dễ dàng nắ m bắt đượ c nh ững vấ n đề có liên quan đến nội dung môn h ọc. ĐÁNH GIÁ K ẾT QUẢ HỌC T ẬP Bài t ập, th ảo lu ận, ki ểm tra… trong quá trình h ọc: 30% tổng điể m Bài thi h ết môn: 70% tổng đi ểm. Th ời gian làm bài là 90 phút, được tham kh ảo tài liệ u trong khi làm bài. KẾ HO ẠCH GI ẢNG D ẠY Bu ổi h ọc NỘ I DUNG Số ti ết 1 Khái quát môn h ọc. Gi ới thi ệu tài li ệu. H ướng dẫ n cách h ọc, làm vi ệc. Giớ i thiệ u chung về quản tr ị marketing Sinh viên nghiên cứu tình hu ống và thảo luận 0,5 4 0,5 2, 3 Phân tích các cơ hội marketing và lựa ch ọn thị trườ ng Sinh viên nghiên cứu tình hu ống và thảo luận 7 3 4, 5 Xây d ựng chi ến l ượ c Marketing Sinh viên nghiên cứu tình hu ống và thuyết trình 7 3 6, 7, 8 Xây d ựng ch ương trình Marketing Sinh viên nghiên cứu tình hu ống và thuyết trình 10 5 9 Tổ ch ức, th ực hiện và ki ểm tra Marketing Sinh viên th ảo luận nhóm và báo cáo ÔN T ẬP 2 1 2 Đề nghị: Sinh viên đọc tài liệu có liên quan, nghiên cứ u tình huống thảo lu ận và làm bài t ập tr ước khi tham d ự lớp học. TÀI LI ỆU H ỌC T ẬP w w w . o u . e d u . v n [1] Bài giảng Qu ản trị Marketing c ủa các giảng viên lên l ớp [2] Sách Quản trị Marketing ...
— Xem thêm —
Bình luận