Giáo trình Quản trị marketing

Số trang: 7
Mã số: 119105
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 7
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-11-05 00:35:52
Môn học này trang bị cho sinh viên những kiến thức về quản trị marketing trong doanh nghiệp, quá trình quản trị marketing bao gồm các giai đoạn chính như phân tích - xây dựng chiến lược - xây dựng chương trình - Thực hiện - Kiểm tra. Bên cạnh đó các sinh viên có được khả năng phân tích các cơ hội thị trường và lựa chọn thị trường mục tiêu cũng như dự báo nhu cầu thị trường phù hợp với khả năng và muc tiêu của doanh nghiệp. ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC QUẢN TRỊ MARKETING Năm h ọc: 2008 – 2009 TRƯỜ NG ĐẠI HỌC M Ở TP. H Ồ CHÍ MINH KHOA QU ẢN TR Ị KINH DOANH www.ou.edu.vn; 97 Võ V ăn T ần, Qu ận 3, Ph ường 6, TP. Hồ Chí Minh PHẦN A: THÔNG TIN T ỔNG QUÁT MỤ C TIÊU C ỦA MÔN HỌ C Môn học này trang b ị cho sinh viên nhữ ng kiến th ức v ề quả n trị marketing trong doanh nghi ệp, quá trình quả n trị marketing bao g ồm các giai đoạn chính nh ư phân tích - xây d ựng chi ến l ượ c - xây d ựng ch ươ ng trình - Th ực hi ện - Ki ểm tra. Bên c ạnh đó các sinh viên có được kh ả n ăng phân tích các c ơ hội th ị tr ườ ng và l ựa ch ọn th ị trườ ng m ục tiêu cũ ng như dự báo nhu c ầu th ị trườ ng phù h ợp vớ i khả nă ng và muc tiêu của doanh nghi ệp, bi ết cách xây d ựng chi ến l ượ c marketing c ũng như xây dựng các ch ươ ng trình marketing, t ổ chức th ực hi ện và ki ểm tra marketing YÊU C ẦU CỦ A MÔN HỌ C Để học t ốt môn này sinh viên c ần trang b ị tr ướ c nh ững ki ến th ức v ề: Kiến th ức giáo d ục đại c ươ ng: Kiến th ức c ơ s ở khối ngành và ngành: Qu ản tr ị h ọc, Marketing că n bản THỜI L ƯỢ NG C ỦA MÔN HỌ C Quản tr ị Marketing là m ột môn học 3 đơn vị học trình (45 ti ết) đượ c phân b ổ như sau: Số gi ờ học lý thuy ết: 30 ti ết Số ti ết th ảo lu ận nhóm và báo cáo: 10 ti ết Số ti ết tự học có h ướng dẫ n: 5 ti ết PH ƯƠ NG PHÁP GI ẢNG DẠ Y w w w . o u . e d u . v n Phươ ng pháp gi ảng d ạy c ủa môn h ọc là giảng lý thuyế t kết h ợp v ới làm bài t ập, th ảo lu ận các tình huống th ực t ế và tìm hi ểu th ực t ế. Sinh viên d ự gi ờ gi ảng, làm đầ y đủ bài t ập, tham gia th ảo lu ận tình huống thì sẽ dễ dàng nắ m bắt đượ c nh ững vấ n đề có liên quan đến nội dung môn h ọc. ĐÁNH GIÁ K ẾT QUẢ HỌC T ẬP Bài t ập, th ảo lu ận, ki ểm tra… trong quá trình h ọc: 30% tổng điể m Bài thi h ết môn: 70% tổng đi ểm. Th ời gian làm bài là 90 phút, được tham kh ảo tài liệ u trong khi làm bài. KẾ HO ẠCH GI ẢNG D ẠY Bu ổi h ọc NỘ I DUNG Số ti ết 1 Khái quát môn h ọc. Gi ới thi ệu tài li ệu. H ướng dẫ n cách h ọc, làm vi ệc. Giớ i thiệ u chung về quản tr ị marketing Sinh viên nghiên cứu tình hu ống và thảo luận 0,5 4 0,5 2, 3 Phân tích các cơ hội marketing và lựa ch ọn thị trườ ng Sinh viên nghiên cứu tình hu ống và thảo luận 7 3 4, 5 Xây d ựng chi ến l ượ c Marketing Sinh viên nghiên cứu tình hu ống và thuyết trình 7 3 6, 7, 8 Xây d ựng ch ương trình Marketing Sinh viên nghiên cứu tình hu ống và thuyết trình 10 5 9 Tổ ch ức, th ực hiện và ki ểm tra Marketing Sinh viên th ảo luận nhóm và báo cáo ÔN T ẬP 2 1 2 Đề nghị: Sinh viên đọc tài liệu có liên quan, nghiên cứ u tình huống thảo lu ận và làm bài t ập tr ước khi tham d ự lớp học. TÀI LI ỆU H ỌC T ẬP w w w . o u . e d u . v n [1] Bài giảng Qu ản trị Marketing c ủa các giảng viên lên l ớp [2] Sách Quản trị Marketing ...
— Xem thêm —
Bình luận