Giấy đề nghị mua điện

Số trang: 1
Mã số: 119043
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 1
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-11-04 17:22:46
Mẫu giấy tờ đề nghị mua điện Trang 57/68 C NG HÒA XÃ H I CH NGH ĨA VI T NAM ð c lp - T do - H nh phúc GI Y ð NGH MUA ðI N Kính g i: ................................................... .......................... Ph n Bên mua ñi n ghi: Tên c ơ quan/ cá nhân ñăng ký mua ñi n : ……………………………………………………. ð i di n là ông (bà): .................................... ...và…...h dùng chung theo danh sách ñính kèm. S ch ng minh th ư:......................... do Công an ...…… c p ngày …. tháng ..... n ăm….…….. Theo gi y u quy n ngày ….... tháng……… n ăm….… c a.................................................. ..... ð a ch : S nhà , ngõ h m:..................... ðưng ph / thôn/ p:................................................. Xã/ph ưng/th tr n:..................................Huy n/th xã/TP/Qu n:.............................................. S ñ i n tho i:............................... S Fax............................. Email………........ ...........……… Tài kho n s :……......…………..T i ngân hàng:…………………..........……………..……. M c ñích s d ng ñi n : Sinh ho t Kinh doanh d ch v S n xu t C ơ quan (Có th ch n nhi u ô n u có nhi u m c ñích s d ng ñi n) Công su t ñă ng ký s d ng : ……………kW; ð ngh mua ñi n 1 pha ; 3 pha ð a ch n ơi s d ng ñi n: S nhà , ngõ h m:.................................... ðưng ph / thôn/ p:........................................... Xã/ph ưng/th tr n:................................... Huy n/th xã/TP/Qu n:........................................ Tình tr ng s d ng ñi n hi n t i: Ch ưa có ñi n ; ðang dùng công t ơ chung …… .. ......., ngày..........tháng..........năm............ ð i di n Bên mua ñi n (Ký tên, ñ óng d u và ghi rõ h tên) Ph n Bên bán ñi n ghi : Bên Bán ñ ánh d u vào ô tr ng nh ng gi y t có trong H s ơ Gi y ñ ngh mua ñi n; H p ñ ng mua bán nhà; H kh u th ưng trú; Gi y ch ng nh n s h u ñ t; S t m trú; Ch ng nh n quy n s d ng ñ t; Gi y ch ng nh n s h u nhà; H p ñ ng thuê nhà; Quy t ñ nh mua bán nhà; B n sao gi y ch ng nh n ðKKD; Ch ng nh n quy n s d ng nhà; Gi y u quy n c a các h s d ng ñi n chung. ...
— Xem thêm —
Bình luận