Đơn xin nghỉ học tạm thời + bảo lưu kết quả học tập

Lượt xem: 5199
Số trang: 2
Mã số: 119009
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 2
Sao chép
C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM
Đ c l p – T do – H nh phúc
----------&----------
Đ N XIN NGH H C T M TH I VÀ B O L U K T QUƠ Ư
Kính g i:
- Ban Giám hi u
- Ban Ch nhi m khoa (B môn) …………………….
- Phòng Công tác Chính tr và qu n lý sinh viên
H và tên: ………………………………, Mã sinh viên………………….
Ngày, tháng, năm sinh…………………………………….
L p…………. , Ngành …………… Khoa………. …………………… Khoá……
Em làm đ n này kính đ ngh Nhà tr ng xét cho em đ c ngh h c t m th i t ngàyơ ườ ượ
…… tháng….. năm …… H c kỳ….. năm h c 200 …. – 200……
Lý do: ……………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………
Kính đ ngh Nhà tr ng quan tâm giúp đ . Em xin chân thành c m n. ườ ơ
Ngày …… tháng ……năm 20…..
Ý ki n c a cha (m ) sinh viên Ng i làm đ nế ườ ơ
Xác nh n c a Chính quy n đ a ph ng ho c c quan y t ươ ơ ế
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Ký tên, đóng d u
Ý ki n đ ngh c a Ban Ch nhi m khoa (b môn) Qu n lý sinh viênế
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………...
Ch nhi m khoa
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Tải xuống 5,000₫ (2 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-11-04 15:33:04
Hướng dẫn viết đơn xin nghỉ học tạm thời và bảo lưu kết quả học tập của sinh viên đại học Hướng dẫn viết đơn xin nghỉ học tạm thời và bảo lưu kết quả học tập của sinh viên đại học C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAMỘ Ộ Ủ Ệ Đ c l p – T do – H nh phúc ộ ậ ự ạ ----------&---------- Đ N XIN NGH H C T M TH I VÀ B O L U K T QU Ơ Ỉ Ọ Ạ Ờ Ả Ư Ế Ả Kính g i: ử - Ban Giám hi uệ - Ban Ch nhi m khoa (B môn) ủ ệ ộ ……………………. - Phòng Công tác Chính tr và qu n lý sinh viên ị ả H và tên: ………………………………, Mã sinh viên…………………. ọ Ngày, tháng, năm sinh……………………………………. L p…………. , Ngành …………… Khoa………. …………………… Khoá…… ớ Em làm đ n này kính đ ngh Nhà tr ng xét cho em đ c ngh h c t m th i t ngày ơ ề ị ườ ượ ỉ ọ ạ ờ ừ …… tháng….. năm …… H c kỳ….. năm h c 200 …. – 200…… ọ ọ Lý do: ………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………… Kính đ ngh Nhà tr ng quan tâm giúp đ . Em xin chân thành c m n. ề ị ườ ỡ ả ơ Ngày …… tháng ……năm 20….. Ý ki n c a cha (m ) sinh viên Ng i làm đ n ế ủ ẹ ườ ơ Xác nh n c a Chính quy n đ a ph ng ho c c quan y t ậ ủ ề ị ươ ặ ơ ế …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… Ký tên, đóng d u ấ Ý ki n đ ngh c a Ban Ch nhi m khoa (b môn) Qu n lý sinh viên ế ề ị ủ ủ ệ ộ ả …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………... Ch nhi m khoa ủ ệ
— Xem thêm —
Bình luận