Đơn xin nghỉ học tạm thời + bảo lưu kết quả học tập

Số trang: 2
Mã số: 119009
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 2
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-11-04 15:33:04
Hướng dẫn viết đơn xin nghỉ học tạm thời và bảo lưu kết quả học tập của sinh viên đại học C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAMỘ Ộ Ủ Ệ Đ c l p – T do – H nh phúc ộ ậ ự ạ ----------&---------- Đ N XIN NGH H C T M TH I VÀ B O L U K T QU Ơ Ỉ Ọ Ạ Ờ Ả Ư Ế Ả Kính g i: ử - Ban Giám hi uệ - Ban Ch nhi m khoa (B môn) ủ ệ ộ ……………………. - Phòng Công tác Chính tr và qu n lý sinh viên ị ả H và tên: ………………………………, Mã sinh viên…………………. ọ Ngày, tháng, năm sinh……………………………………. L p…………. , Ngành …………… Khoa………. …………………… Khoá…… ớ Em làm đ n này kính đ ngh Nhà tr ng xét cho em đ c ngh h c t m th i t ngày ơ ề ị ườ ượ ỉ ọ ạ ờ ừ …… tháng….. năm …… H c kỳ….. năm h c 200 …. – 200…… ọ ọ Lý do: ………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………… Kính đ ngh Nhà tr ng quan tâm giúp đ . Em xin chân thành c m n. ề ị ườ ỡ ả ơ Ngày …… tháng ……năm 20….. Ý ki n c a cha (m ) sinh viên Ng i làm đ n ế ủ ẹ ườ ơ Xác nh n c a Chính quy n đ a ph ng ho c c quan y t ậ ủ ề ị ươ ặ ơ ế …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… Ký tên, đóng d u ấ Ý ki n đ ngh c a Ban Ch nhi m khoa (b môn) Qu n lý sinh viên ế ề ị ủ ủ ệ ộ ả …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………... Ch nhi m khoa ủ ệ
— Xem thêm —
Bình luận