Mẫu đơn xin nghỉ việc (tiếng Việt và tiếng Anh)

Số trang: 4
Mã số: 118994
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 4
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-11-04 15:18:44
Hướng dẫn bạn cách viết đơn xin nghỉ việc bằng cả tiếng Việt và tiếng anh M u 1:ẫ H Tên: AAA, nhân viên Công ty BBB. ọ Kính g i: ông CCC, Giám đ c BBB. ử ố Tôi r t l y làm ti c vì s không còn làm vi c t i BBB trong th i gian s p t i. Tôi r t ấ ấ ế ẽ ệ ạ ờ ắ ớ ấ hài lòng và l y làm vinh d l n đ c làm vi c t i đây trong th i gian qua. Trong quá ấ ự ớ ượ ệ ạ ờ trình làm vi c t i đây, công ty đã cho tôi có đ c may m n làm vi c v i nh ng đ ng ệ ạ ượ ắ ệ ớ ữ ồ nghi p chân thành cùng v i m t môi tr ng làm vi c t t. Tôi chân thành c u chúc cho ệ ớ ộ ườ ệ ố ầ ông và công ty chúng ta s đ t đ c nh ng thành công nh mong mu n. ẽ ạ ượ ữ ư ố Tôi quy t đ nh ng ng công vi c đ ti p t c công vi c h c t p cá nhân cũng nh gi i ế ị ư ệ ể ế ụ ệ ọ ậ ư ả quy t m t s công vi c trong gia đình tôi th i gian t i. Tôi s r t hân h nh đ c giúp ế ộ ố ệ ờ ớ ẽ ấ ạ ượ công ty trong vi c giúp đ , h ng d n và h p tác v i ng i thay vào v trí c a tôi hi n ệ ỡ ướ ẫ ợ ớ ườ ị ủ ệ nay n u công ty có nhu c u, cũng nh s ti p t c đóng góp cho s phát tri n c a công ty ế ầ ư ẽ ế ụ ự ể ủ trong th i gian sau này v i kh năng c a mình vai trò khác ho c h p tác v i công ty, ờ ớ ả ủ ở ặ ợ ớ n u có th . ế ể Tôi xin chân thành c m n công ty đã tin t ng tôi trong su t th i gian v a qua. M t l n ả ơ ưở ố ờ ừ ộ ầ n a, r t mong BBB c a chúng ta ngày càng th nh v ng. ữ ấ ủ ị ượ Th 6, ngày 13 tháng ZZZ năm XXXX. ứ Chân thành, Ký tên. H tên. ọ M u 2: ẫ Ngày 10, tháng 06, năm 2008 Quang Hà, giám đ c công ty ABC ố 25 đ ng Kim Mã, Ba Đình ườ Hà N I ộ Chú ý: c n vi t thêm đ a ch giao d ch ngay c khi b n g I t n tay. ầ ế ị ỉ ị ả ạ ử ậ Kính g i ông Nguy n: ử ễ Tôi r t l y làm ti c vì s không còn làm vi c t I công ty c a ông n a. Tôi đã xin vào ấ ấ ế ẽ ệ ạ ủ ữ làm giám sát t I công ty X Z đ có th h c h I thêm kinh nghi m và tìm c h I ph t ạ Ỹ ể ể ọ ỏ ệ ơ ộ ấ tri n m i. ể ớ Tôi r t hài long và l y làm m t vinh d l n đ c làm vi c t I công ty ABC trong vòng ấ ấ ộ ự ớ ượ ệ ạ b n năm qua. Trong quá trình làm vi c t I đây, tôi đã may m n đ c làm vi c v Iố ệ ạ ắ ượ ệ ớ nh ng đ ng nghi p chân thành và chuyên nghi p. Tôi chân thành c u chúc cho ông và ữ ồ ệ ệ ầ công ty ABC s đ t đ c nh ng thành công nh ý. ẽ ạ ượ ữ ư Chú ý: N u b n v n mu n ti p t c m t ph n công vi c nào đó c a công ty ho c duy trì ế ạ ẫ ố ế ụ ộ ầ ệ ủ ặ m I quan h lâu dài v I công ty đó, b n hãy đ ngh đ c giúp công ty trong vi c đào ố ệ ớ ạ ề ị ượ ệ t o nhân viên m I thay vào v trí c a mình. ạ ớ ị ủ Tôi s r t hân h nh đ c giúp công ty trong vi c tuy n ch n ho c đào t o nhân viên ẽ ấ ạ ượ ệ ể ọ ặ ạ m I thay vào v trí c a tôi trong vòng b n tu n ti p theo n u công ty có nhu c u. ớ ị ủ ố ầ ế ế ầ Chú ý: N u b n r I công ty vì nh ng lý do nào khác ch không ph I vì có m t công ế ạ ờ ữ ứ ả ộ vi c m I t t h n thì b n nên tr l I trung th c và t nh . Hãy luôn luôn t ra khéo léo và ệ ớ ổ ơ ạ ả ờ ự ế ị ỏ t nh . ế ị M t s lý do xin thôi vi c: ộ ố ệ Tôi quy t đ ...
— Xem thêm —
Bình luận