Nhúng
Toàn màn hình
/ 13
Sao chép
Đang tải
Tải xuống tài liệu (13 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-11-04 03:01:32
1 M t vài kinh nghi mộ ệ v vi c l ng ghép giáo d c t t ng, đ o đ c H Chíề ệ ồ ụ ư ưở ạ ứ ồ Minh trong d y h c l ch s ạ ọ ị ử M T VÀI KINH NGHI M Ộ Ệ V VI C L NG GHÉP GIÁO D C TỀ Ệ Ồ Ụ Ư T NG Đ O Đ C H CHÍ MINH TRONG D Y H C L CH S ƯỞ Ạ Ứ Ồ Ạ Ọ Ị Ử I.Lí do ch n đ tài ọ ề : Bác đ tình th ng cho chúng con ể ươ M t đ i thanh b ch, ch ng vàng son ộ ờ ạ ẳ Mong manh áo v i h n muôn tr ng ả ồ ượ H n t ng đ ng ph i nh ng l i mòn ơ ượ ồ ơ ữ ố T H u ố ữ Ch t ch H Chí Minh ng i con u tú c a dân t c, là danh nhân văn hóa c a th ủ ị ồ ườ ư ủ ộ ủ ế gi i. Ng i là k t tinh c a t t ng “Đ i nhân, Đ i nghĩa” Ng i đ l i cho dân t c ta ớ ườ ế ủ ư ưở ạ ạ ườ ể ạ ộ m t t t ng cách m ng, m t nhân cách đ o đ c cao c .Ng i đã làm “r ng r non sông ộ ư ưở ạ ộ ạ ứ ả ườ ạ ỡ ta đ t n c ta”. Su t cu c đ i hi sinh vì s nghi p gi i phóng dân t c gi i phóng giai c p ấ ướ ố ộ ờ ự ệ ả ộ ả ấ Hi n nay đ t n c ta đang đ y m nh s nghi p CNH-HĐH và đ i m i đ t n c theo ệ ấ ướ ẩ ạ ự ệ ổ ớ ấ ướ h ng tích c c, ch đ ng h i nh p th gi i. V a gi gìn b n s c văn hóa dân t c v a ướ ự ủ ộ ộ ậ ế ớ ừ ữ ả ắ ộ ừ ch đ ng h i nh p qu c t . Ti p thu có ch n l c n n văn hóa th gi i. Vì v y vi c h c ủ ộ ộ ậ ố ế ế ọ ọ ề ế ớ ậ ệ ọ t p, rèn luy n t t ng, đ o đ c, l i s ng và làm theo t m gi ng đ o đ c H Chí Minh ậ ệ ư ưở ạ ứ ố ố ấ ươ ạ ứ ồ là vi c làm h t s c c n thi t. B i vì t t ng đ o đ c H Chí Minh là n n t ng c a xã ệ ế ứ ầ ế ở ư ưở ạ ứ ồ ề ả ủ h i, là đ ng l c v t qua khó khăn, th thách đ phát tri n kinh t đ t n c, hoàn thi n ộ ộ ự ượ ử ể ể ế ấ ướ ệ nhân cách c a m i ng i. ủ ỗ ườ Nh ng hi n nay v n đ giáo d c đ o đ c cho h c sinh trong nhà tr ng v n ch a đ t ư ệ ấ ề ụ ạ ứ ọ ườ ẫ ư ạ đ c hi u qu . vì do nh h ng nhi u tác đ ng nh phim, nh, l i s ng h ng th , các ượ ệ ả ả ưở ề ộ ư ả ố ố ưở ụ trò ch i đi n t mang n ng l i s ng b o l c….. bên c nh đó m t s ph huynh lo làm ra ơ ệ ử ặ ố ố ạ ự ạ ộ ố ụ ti n ít có th i gian quan tâm đ n con cái ch phó m c cho nhà tr ng giáo d c. m t khía ề ờ ế ỉ ặ ườ ụ ộ c nh khác là c ch th tr ng đã len l i vào n p suy nghĩ c a m t s ph huynh và h c ạ ơ ế ị ườ ỏ ế ủ ộ ố ụ ọ sinh ch quan tâm đ n các môn h c t nhiên. xem nh nh ng môn h c khác và xem đó là ỉ ế ọ ự ẹ ữ ọ “ Môn ph ” t đó d n đ n v n đ suy thoái đ o đ c trong m t s thanh thi u niên hi n ụ ừ ẫ ế ấ ề ạ ứ ộ ố ế ệ nay. Vì v y b môn l ch s đóng vai trò quan tr ng ...
— Xem thêm —
Bình luận