Một vài kinh nghiệm về việc lồng ghép giáo dục tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh trong dạy học lịch sử

Lượt xem: 2143
Số trang: 13
Mã số: 118917
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 13
Sao chép
M t vài kinh nghi m v vi c l ng ghép giáo d c t t ng, đ o đ c H Chí ư ư
Minh trong d y h c l ch s
M T VÀI KINH NGHI M V VI C L NG GHÉP GIÁO D C T Ư
T NG Đ O Đ C H CHÍ MINH TRONG D Y H C L CH SƯỞ
I.Lí do ch n đ i :
Bác đ tình th ng cho chúng con ươ
M t đ i thanh b ch, ch ng vàng son
Mong manh áo v i h n muôn tr ng ượ
H n t ng đ ng ph i nh ng l i mònơ ượ ơ
T H u
Ch t ch H Chí Minh ng i con u tú c a n t c, danh nhân văn hóa c a th ườ ư ế
gi i. Ng i là k t tinh c a t t ng “Đ i nhân, Đ i nghĩa Ng i đ l i cho dân t c ta ườ ế ư ưở ườ ể ạ
m t t t ng cách m ng, m t nhân cách đ o đ c cao c .Ng i đã làm “r ng r non sông ư ưở ườ
ta đ t n c ta”. Su t cu c đ i hi sinh vì s nghi p gi i phóng dân t c gi i phóng giai c p ư
Hi n nay đ t n c ta đang đ y m nh s nghi p CNH-HĐH và đ i m i đ t n c theo ướ ướ
h ng tích c c, ch đ ng h i nh p th gi i. V a gi gìn b n s c văn hóa dân t c v aướ ế
ch đ ng h i nh p qu c t . Ti p thu có ch n l c n n văn hóa th gi i. Vì v y vi c h c ế ế ế
t p, rèn luy n t t ng, đ o đ c, l i s ng và làm theo t m gi ng đ o đ c H Chí Minh ư ưở ươ
vi c làm h t s c c n thi t. B i t t ng đ o đ c H Chí Minh n n t ng c a ế ế ư ưở
h i, là đ ng l c v t qua khó khăn, th thách đ phát tri n kinh t đ t n c, hoàn thi n ượ ế ư
nhân cách c a m i ng i. ư
Nh ng hi n nay v n đ giáo d c đ o đ c cho h c sinh trong nhà tr ng v n ch a đ tư ườ ư
đ c hi u qu . do nh h ng nhi u tác đ ng nh phim, nh, l i s ng h ng th , cácượ ưở ư ưở
trò ch i đi n t mang n ng l i s ng b o l c….. bên c nh đó m t s ph huynh lo làm raơ
ti n ít th i gian quan tâm đ n con cái ch phó m c cho nhà tr ng giáo d c. m t khía ế ườ
c nh khác c ch th tr ng đã len l i o n p suy nghĩ c a m t s ph huynh và h c ơ ế ư ế
sinh ch quan tâm đ n c môn h c t nhiên. xem nh nh ng môn h c khác và xem đó ế
Môn ph t đó d n đ n v n đ suy thoái đ o đ c trong m t s thanh thi u niên hi n ế ế
nay. v y b n l ch s đóng vai trò quan tr ng trong vi c giáo d c đ o đ c cho h c
sinh. giáo d c h c sinh lòng yêu n c, truy n th ng t t đ p c a dân t c, lòng bi t n ướ ế ơ
ông cha ta đ bao m hôi x ng u m iđ c cu c s ng t t đ p nh ngày hôm nay, ươ ượ ư
giáo d c cho h c sinh tinh th n yêu n c, yêu ch nghĩa h i… Ngoài nh ng ph ng ướ ươ
pháp d y h c truy n th ng giáo viên d y l ch s c n ph i l ng ghép giáo d c t t ng ư ưở
đ o đ c H Chí Minh trong t ng ti t d y đ h c sinh th m nhu n t t ng đ o đ c c a ế ư ư
Bác. H c t p làm theo t m gi ng đ o đ c c a Bác đ sau này tr thành nh ng công ươ
n đ ph m ch t cách m ng, tinh thân yêu n c yêu h i ch nghĩa góp ph n ướ
y d ng đ t n c. ư
Đoàn Văn Niên Tr ng THCS Buôn Tr pườ
1
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
M t vài kinh nghi m v vi c l ng ghép giáo d c t t ng, đ o đ c H Chí ư ưở
Minh trong d y h c l ch s
II. Đ i t ng, c s ph ng pháp nghiên c u ượ ơ ươ :
1/ Đ i t ng nghiên c u ượ :
H c sinh các kh i l p 8,9 tr ng THCS Buôn Tr p ườ
2/ C s nghiên c uơ :
Các tác ph m:
- Cu c đ i ho t đ ng c a ch t ch H Chí Minh c a Tr n Dân Tiên
- p sen xanh ( S n Tùng)ơ
- K chuy n đ o đ c H Chí Minh
- Tác ph m văn c a ch t ch H Chí Minh( Hà Minh Đ c)
- c chuyên đ v t t ng đ o đ c H Chí Minh(Nxb chính tr qu c gia) ư ưở
Và các tài li u liên quan đ n cu c đ i ho t đ ng c a Bác ế
- Sách giáo khoa l ch s 8,9
3/ Ph ng pháp nghiên c uươ :
-Trao đ i v i h c sinh
-Đi u tra b ng phi u, bài thu ho ch qua các đ t v n đ ng H c t p làm theo ế
t ng đ o đ c H Chí Minh”ưở
-So sánh đ i chi u ế
III. N i dung và k t qu ế :
1/ Th c tr ng :
Hi n nay đ t n c ta đang đ y m nh s nghi p CNH-HĐH đ t n c ti n nhanh, ướ ướ ế
ti n m nh trên con đ ng XHCN. T ng b c h i nh p qu c t đ đ a n c ta tr thànhế ườ ư ế ư ướ
n c công nghi p, sánh vai cùng v i các c ng qu c năm cu, th c hi n m c tiêu c aướ ườ
Đ ng là “Xây d ng thành công CNXH và b o v v ng ch c n c Vi t Nam XHCN”H c ư
sinh khi ra tr ng ph i là ng i v a có tài, có đ c “ v a h ng, v a chuyênườ ườ
Cùng v i các môn văn, GDCD …. Giáo d c đ o đ c cho h c sinh qua ti t h c l ch s ế
r t quan tr ng. môn l ch s xuyên su t ti n trình l ch s c a dân t c, m i th i đ i ế
đ u xu t hi n nh ng anh hùng dân t c có đ y đ ph m ch t đ o đ c đ gi gìn n n đ c
l p c a T qu c đ a đ t n c ta phát tri n. Tiêu bi u trong các v anh hùng dân t c đó là ư ướ
ch t ch H C Minh v lãnh t kính yêu c a dân t c. Ng i đã dâng hi n c cu c đ i ườ ế
cho s nghi p cách m ng. Ng i k t tinh các ph m ch t cao đ p c a dân t c ta su t ườ ế
m y nghìn năm d ng n c gi n c. Ng i đã đi xa nh ng Ng i đã đ l i cho dân ướ ướ ườ ư ườ
t c m t di s n tinh th n h t s c to l n trên m i lĩnh v c. Nh ng t t ng c a Ng i là “ ế ư ưở ườ
Kim ch nam cho m i ho t đ ng c a Đ ng nhà n c ta. Hi n nay toàn Đ ng, toàn ướ
quân, toàn dân đang th c hi n h c t p và làm theo t m gi ng đ o đ c H Chí Minh. ươ
Là giáo viên d y h c l ch s , qua nhi u năm kinh nghi m, tôi nh n th y r ng vi c
l ng ghép giáo d c đ o đ c t t ng H Chí Minh trong các bài gi ng vô cùng c n ư ưở
thi t nh m nâng cao đ c t t ng đ o đ c ch m ng cho h c sinh. B i cu c đ iế ượ ư ư
ho t đ ng cách m ng c a Bác đã đi su t quá trình l ch s c u n c c a n t c. .T ướ ư
t ng c a Ng i còn đ nh h ng cho m i ho t đ ng c a Đ ng và nhà n c ta trong côngư ườ ướ ướ
cu c đ i m i hi n nay.
Đoàn Văn Niên Tr ng THCS Buôn Tr pườ
2
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
M t vài kinh nghi m v vi c l ng ghép giáo d c t t ng, đ o đ c H Chí ư ưở
Minh trong d y h c l ch s
Tr c nh ng bi n đ ng ph c t p c a th gi iướ ế ế . M t b ph n cán b , Đ ng viên v i l i
s ng tha hóa, suy thoái v đ o đ c, l i s ng đã nh h ng không nh đ n uy tín c a ưở ế
Đ ng, ni m tin c a nhân dân. v y đ giáo d c th h tr tin t ng vào s lãnh đ o ế ưở
c a Đ ng, l i s ng lành m nh, tinh th n yêu n c, yêu CNXH sâu s c thì vi c l ng ướ
ghép giáo d c đ o đ c t t ng c a Bác trong d y l ch s gióp ph n nh thành nhân ư ư
cách, l i s ng c a h c sinh.
2/Cách ti n hànhế
a/ S chu n b c a giáo viên :
Đ i v i công vi c d y h c nói chung, d y h c l ch s nói riêng. Vi c chu n b c a
giáo viên ng c n thi t. Ngoài vi c xác đ nh m c đích, yêu c u, đ dùng d y h c ế
liên quan đ n bài d y. Giáo viên còn d ki n cho bài d y, d y m c nào, chu n b đ dùngế ế
d y h c gì, ki n th c cho m c đó ra sao… Đ i v i nh ng bài d y liên quan đ n vi c ế ế
l ng ghép giáo d c t t ng đ o đ c H Chí Minh thì giáo viên ph i c đ nh n i dung ư ưở
c n l ng ghép,th i đi m l ng ghép, cách l ng ghép nh th nào cho phù h p v i bài ư ế
d y… dùng hình nh t li u, n i dung tài li u liên quan đ n ch t ch H Chí Minh, B i ư ế
t t ng đ o đ c c a Bác vô cùng r ng trên nhi u lĩnh v c… Giáo viên ph i bi tư ưở ế
ch n l c, linh ho t v n d ng m t t t ng nào đó đ l ng ghép vào bài d y. Khi áp d ng ư ưở
ph ng pháp này giáo viên ph i chú ý đ n th i gian phân b trong ti t h c. Tuy t đ iươ ế ế
giáo viên không đ c“Tham” ki n th c, sa đà. Tránh tình tr ng bi n gi d y l ch s thànhượ ế ế
ti t k chuy n đ o đ c H Chí Minh.ế
b/Ti n hành l ng ghép trong gi h c ế :
Đ i v i vi c l ng ghép giáo d c t t ng đ o đ c H Chí Minh trong d y h c l ch ư ưở
s th thông qua nhi u hình th c. Trong m t bài d y th ng hình nh t li u, ư
phim t li u, k chuy n đ o đ c H Chí Minh, trích d n nh ng câu n i c a Bác ho cư
trích d n nh ng danh nhân, t li u văn h c v c đ giáo d c t t ng c a Bác đ i v i ư ư ưở
h c sinh.
giáo d c cho h c sinh tinh th n c u n c, quy t tâm ra đi tìm đ ng c u n c cho ướ ế ườ ướ
n t c. Khi d y bài 30 ch ng trình l ch s l p 8: Phong trào ch ng Pháp t đ u th k ươ ử ớ ế
XX đ n năm 1918. Sau khi d y xong các phong trào yêu n c đ u th k XX Phongế ướ ế
trào Đông Du, Đông kinh nghĩa th c, Duy tân, phong trào ch ng thu Trung kì…..Giáo ế
viên k t lu n: Sau khi phong trào C n V ng th t b i đ n th k XX có nhi u xu h ngế ươ ế ế ướ
c u n c. Nh ng t t c c phong trào này đ u b th t b i. ch m ng Vi t Nam b ướ ư
kh ng ho ng v con đ ng c u n c.Trong hoàn c nh đó Nguy n T t Thành đã đáp ng ư ướ
đ c yêu c u c a l ch s . Nguy n T t Thành sinh ra trong gia đình trí th c u n c, quêượ ướ
h ng truy n th ng cách m ng. Ng i r t khâm ph c tinh th n yêu n c c a các cươ ư ướ
Phan B i Châu, Phan Châu Trinh, ….nh ng Ng i không tán thành đ ng l i c u n c ư ườ ườ ướ
c a các c . ng i quy t đ nh tìm con đ ng c u n c m i cho n t c. Ngay t nh ườ ế ườ ướ
Ng i s m tinh th n yêu n c. Khi vào h c tr ng qu c h c Hu Ng i tham giaườ ướ ườ ế ư
phong trào ch ng thu Trung kì b bu c thôi h c sau đó Ng i vào b n c ng nhà R ng ế ườ ế
đ ra n c ngoài tìm đ ng c u n c ướ ườ ướ
Đ giáo d c cho h c sinh tinh th n u n c, ý chí quy t tâm tìm con đ ng c u ướ ế ườ
n c cho dân t c. Giáo viên k chuy n “Hai n tay”. Khi vào Sài gòn Nguy n T tướ
Đoàn Văn Niên Tr ng THCS Buôn Tr pườ
3
Tải xuống 5,000₫ (13 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-11-04 03:01:32
Bác để tình thương cho chúng con
Một đời thanh bạch, chẳng vàng son
Mong manh áo vải hồn muôn trượng
Hơn tượng đồng phơi những lối mòn
                                                Tố Hữu
       Chủ tịch Hồ Chí Minh người con ưu tú của dân tộc, là danh nhân văn hóa của thế giới. Người là kết tinh của tư tưởng   “Đại nhân, Đại nghĩa” Người để lại cho dân tộc ta một tư tưởng cách mạng, một nhân cách đạo đức cao cả.Người đã làm “rạng rỡ non sông ta đất nước ta”. Suốt cuộc đời hi sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc giải phóng giai cấp Hiện nay đất nước ta đang đẩy mạnh sự nghiệp CNH-HĐH và đổi mới đất nước theo hướng tích cực, chủ động hội nhập thế giới. Vừa  giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc vừa chủ động hội nhập quốc tế. Tiếp thu có chọn lọc nền văn hóa thế giới. Vì vậy việc học tập, rèn luyện tư tưởng, đạo đức, lối sống và làm theo tấm giương đạo đức Hồ Chí Minh là việc làm hết sức cần thiết. Bởi vì tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh là nền tảng của xã hội, là động lực vượt qua khó khăn, thử thách  để phát triển kinh tế đất nước, hoàn thiện nhân cách của mỗi người.
    Nhưng hiện nay vấn đề giáo dục đạo đức cho học sinh trong nhà trường vẫn chưa đạt được hiệu quả. vì do ảnh hưởng nhiều tác động như phim, ảnh, lối sống hưởng thụ, các trò chơi điện tử mang nặng lối sống bạo  lực….. bên cạnh đó một số phụ huynh lo làm ra tiền ít có thời gian quan tâm đến con cái chỉ phó mặc cho nhà trường giáo dục. một khía cạnh khác là cơ chế thị trường đã len lỏi vào nếp suy nghĩ của một số phụ huynh và học sinh chỉ quan tâm đến các môn học tự nhiên. xem nhẹ những môn học khác và xem đó là “ Môn phụ”  từ đó dẫn đến vấn đề suy thoái đạo đức trong một số thanh thiếu niên hiện nay. Vì vậy bộ môn lịch sử đóng vai trò quan trọng trong việc giáo dục đạo đức cho học sinh.  giáo dục học sinh lòng yêu nước, truyền thống tốt đẹp của dân tộc, lòng biết ơn ông cha ta đổ bao mồ hôi xương máu mới có được cuộc sống tốt đẹp như ngày hôm nay, giáo dục cho học sinh tinh thần yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội… Ngoài những phương pháp dạy học truyền thống giáo viên dạy lịch sử cần phải lồng ghép giáo dục tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh trong từng tiết dạy  để học sinh thấm nhuần tư tưởng đạo đức của Bác. Học tập và làm theo tấm giương đạo đức của Bác để sau này trở thành những công dân  có đủ phẩm chất cách mạng, có tinh thân yêu nước yêu xã hội chủ nghĩa góp phần xây dựng đất nước.
  Bác để tình thương cho chúng con Một đời thanh bạch, chẳng vàng son Mong manh áo vải hồn muôn trượng Hơn tượng đồng phơi những lối mòn                                                 Tố Hữu        Chủ tịch Hồ Chí Minh người con ưu tú của dân tộc, là danh nhân văn hóa của thế giới. Người là kết tinh của tư tưởng   “Đại nhân, Đại nghĩa” Người để lại cho dân tộc ta một tư tưởng cách mạng, một nhân cách đạo đức cao cả.Người đã làm “rạng rỡ non sông ta đất nước ta”. Suốt cuộc đời hi sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc giải phóng giai cấp Hiện nay đất nước ta đang đẩy mạnh sự nghiệp CNH-HĐH và đổi mới đất nước theo hướng tích cực, chủ động hội nhập thế giới. Vừa  giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc vừa chủ động hội nhập quốc tế. Tiếp thu có chọn lọc nền văn hóa thế giới. Vì vậy việc học tập, rèn luyện tư tưởng, đạo đức, lối sống và làm theo tấm giương đạo đức Hồ Chí Minh là việc làm hết sức cần thiết. Bởi vì tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh là nền tảng của xã hội, là động lực vượt qua khó khăn, thử thách  để phát triển kinh tế đất nước, hoàn thiện nhân cách của mỗi người.     Nhưng hiện nay vấn đề giáo dục đạo đức cho học sinh trong nhà trường vẫn chưa đạt được hiệu quả. vì do ảnh hưởng nhiều tác động như phim, ảnh, lối sống hưởng thụ, các trò chơi điện tử mang nặng lối sống bạo  lực….. bên cạnh đó một số phụ huynh lo làm ra tiền ít có thời gian quan tâm đến con cái chỉ phó mặc cho nhà trường giáo dục. một khía cạnh khác là cơ chế thị trường đã len lỏi vào nếp suy nghĩ của một số phụ huynh và học sinh chỉ quan tâm đến các môn học tự nhiên. xem nhẹ những môn học khác và xem đó là “ Môn phụ”  từ đó dẫn đến vấn đề suy thoái đạo đức trong một số thanh thiếu niên hiện nay. Vì vậy bộ môn lịch sử đóng vai trò quan trọng trong việc giáo dục đạo đức cho học sinh.  giáo dục học sinh lòng yêu nước, truyền thống tốt đẹp của dân tộc, lòng biết ơn ông cha ta đổ bao mồ hôi xương máu mới có được cuộc sống tốt đẹp như ngày hôm nay, giáo dục cho học sinh tinh thần yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội… Ngoài những phương pháp dạy học truyền thống giáo viên dạy lịch sử cần phải lồng ghép giáo dục tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh trong từng tiết dạy  để học sinh thấm nhuần tư tưởng đạo đức của Bác. Học tập và làm theo tấm giương đạo đức của Bác để sau này trở thành những công dân  có đủ phẩm chất cách mạng, có tinh thân yêu nước yêu xã hội chủ nghĩa góp phần xây dựng đất nước.   M t vài kinh nghi mộ ệ v vi c l ng ghép giáo d c t t ng, đ o đ c H Chíề ệ ồ ụ ư ưở ạ ứ ồ Minh trong d y h c l ch s ạ ọ ị ử M T VÀI KINH NGHI M Ộ Ệ V VI C L NG GHÉP GIÁO D C TỀ Ệ Ồ Ụ Ư T NG Đ O Đ C H CHÍ MINH TRONG D Y H C L CH S ƯỞ Ạ Ứ Ồ Ạ Ọ Ị Ử I.Lí do ch n đ tài ọ ề : Bác đ tình th ng cho chúng con ể ươ M t đ i thanh b ch, ch ng vàng son ộ ờ ạ ẳ Mong manh áo v i h n muôn tr ng ả ồ ượ H n t ng đ ng ph i nh ng l i mòn ơ ượ ồ ơ ữ ố T H u ố ữ Ch t ch H Chí Minh ng i con u tú c a dân t c, là danh nhân văn hóa c a th ủ ị ồ ườ ư ủ ộ ủ ế gi i. Ng i là k t tinh c a t t ng “Đ i nhân, Đ i nghĩa” Ng i đ l i cho dân t c ta ớ ườ ế ủ ư ưở ạ ạ ườ ể ạ ộ m t t t ng cách m ng, m t nhân cách đ o đ c cao c .Ng i đã làm “r ng r non sông ộ ư ưở ạ ộ ạ ứ ả ườ ạ ỡ ta đ t n c ta”. Su t cu c đ i hi sinh vì s nghi p gi i phóng dân t c gi i phóng giai c p ấ ướ ố ộ ờ ự ệ ả ộ ả ấ Hi n nay đ t n c ta đang đ y m nh s nghi p CNH-HĐH và đ i m i đ t n c theo ệ ấ ướ ẩ ạ ự ệ ổ ớ ấ ướ h ng tích c c, ch đ ng h i nh p th gi i. V a gi gìn b n s c văn hóa dân t c v a ướ ự ủ ộ ộ ậ ế ớ ừ ...
— Xem thêm —
Từ khóa: quản lígiáo dục
Bình luận