Nhúng
Toàn màn hình
/ 19
Sao chép
Đang tải
Tải xuống tài liệu (19 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-11-04 02:37:59
1 Sáng ki n kinh nghi m: “ Hi u Tr ng ph i h p v i Công đoàn c s t ch c thi đua và phong trào qu n chúng”ế ệ ệ ưở ố ợ ớ ơ ở ổ ứ ầ L I D N Ờ Ẫ Trong m t c quan đ n v có r t nhi u t ch c đoàn th . Các t ch c đoàn ộ ơ ơ ị ấ ề ổ ứ ể ổ ứ th có đ c v ng m nh hay không còn ph thu c vào nhi u y u t . Nh ng ể ượ ữ ạ ụ ộ ề ế ố ư đi u tiên quy t đ u tiên là t p h p đ c s c m nh đoàn k t c a c t p th . ề ế ầ ậ ợ ượ ứ ạ ế ủ ả ậ ể Bác H kính yêu c a chúng ta đã t ng nói : ồ ủ ừ “ Đoàn k t Đoàn k t đ i đoàn k t ế ế ạ ế Thành công Thành công đ i thành công” ạ Th t đúng v y v i s đ ng tâm nh t trí nh t đ nh s v t qua đ c m i ậ ậ ớ ự ồ ấ ấ ị ẽ ượ ượ ọ thách th c. V i s lãnh đ o năng đ ng bi t k t h p hài hòa gi a các t ch c và ứ ớ ự ạ ộ ế ế ợ ữ ổ ứ bi t phát huy th m nh c a các t ch c thì tr c h t ng i Hi u tr ng và ế ế ạ ủ ổ ứ ướ ế ườ ệ ưở Ch t ch Công đoàn th c s là c u n i đ cho các ho t đ ng trong nhà tr ng ủ ị ự ự ầ ố ể ạ ộ ườ đ c xuyên su t. V i đ tài “ Hi u tr ng ph i h p v i Công đoàn c s đ ượ ố ớ ề ệ ưở ố ợ ớ ơ ở ể t ch c thi đua th c hi n k ho ch năm h c và phong trào qu n chúng trong ổ ứ ự ệ ế ạ ọ ầ tr ng Ti u h c Quang Trung” này. Tôi thi t nghĩ nó r t b ích có th là m t ườ ể ọ ế ấ ổ ể ộ tài li u tham kh o cho các b n đ c. V i hy v ng là s ph i k t h p đ xây ệ ả ạ ọ ớ ọ ự ố ế ợ ể d ng m t t p th s ph m v ng m nh . Ch c ch n r ng cũng còn có nhi u ự ộ ậ ể ư ạ ữ ạ ắ ắ ằ ề thi u sót r t mong nh n đ c s góp ý chân thành c a đ ng nghi p đ đ tài ế ấ ậ ượ ự ủ ồ ệ ể ề đ c đ y đ và phong phú h n. ượ ầ ủ ơ Ng i th c hi n: ườ ự ệ Le Th H a o HI U TR NG TR NG TI U H C QUANG TRUNGỆ ƯỞ ƯỜ Ể Ọ 1 Sáng ki n kinh nghi m: “ Hi u Tr ng ph i h p v i Công đoàn c s t ch c thi đua và phong trào qu n chúng”ế ệ ệ ưở ố ợ ớ ơ ở ổ ứ ầ A. PH N M Ầ Đ UỞ Ầ I. Đ T V N Đ : Ặ Ấ Ề 1. LÍ DO CH N Đ TÀI: Ọ Ề - Đ ng ta đã xác đ nh đ u t cho giáo d c là đ u t cho phát tri n. Ngh ả ị ầ ư ụ ầ ư ể ị quy t TW2 khóa VIII đã nêu rõ: “ Giáo d c đào t o là qu c sách hàng đ u, là ế ụ ạ ố ầ nhân t phát tri n kinh t xã h i, là c s đ th c hi n công nghi p hóa, hi n ố ể ế ộ ơ ở ể ự ệ ệ ệ đ i hóa đ t n c”. Vì th công tác thi đua là m t trong nh ng đ ng l c thúc ạ ấ ướ ế ộ ữ ộ ự đ y đ th c hi n t t các phong trào nh m nâng cao ch t l ng giáo d c và ẩ ể ự ệ ố ằ ấ ượ ụ đào t o nhà tr ng cùng v i các ho t đ ng khác là công vi c không th thi u ạ ở ườ ớ ạ ộ ệ ể ế ...
— Xem thêm — Hiệu trưởngcông đoàn
Bình luận