Giáo trình cơ sở văn hóa Việt Nam

Số trang: 54
Mã số: 118732
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 54
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-11-03 12:51:49
Giáo trình cơ sở văn hóa Việt Nam TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC ÑAØ LAÏT F 7 G GIAÙO TRÌNH CÔ SÔÛ VAÊN HOAÙ VIEÄT NAM LEÂ CHÍ DUÕNG 1997 Cô sôû vaên hoùa Vieät Nam - 2 - MAÁY LÔØI NOÙI ÑAÀU........................................................................\ .............4 CHÖÔNG MOÄT: VAÊN HOÙA VAØ VAÊN HOÙA VIEÄT NAM.........................7 I. VAÊN HOÙA LAØ GÌ?........................................................................\ .........7 1. Ñònh nghóa.........................................................................\ .................7 2. Caùc chöùc naêng cuûa vaên hoùa.............................................................11 3. Vaên hoùa vôùi caùc khaùi nieäm vaên minh, vaên hieán, vaên vaät..............14 4. Caáu truùc cuûa vaên hoùa.......................................................................16 5. Vaán ñeà loaïi hình vaên hoùa................................................................17 II. VAÊN HOÙA VIEÄT NAM......................................................................26 1. Vaên hoùa Vieät Nam töø cô taàng vaên hoùa Ñoâng Nam AÙ hoäi nhaäp vaøo vaên hoùa Ñoâng AÙ.........................................................................\ ..........27 2. Chuû theå vaên hoùa Vieät Nam.............................................................29 3. Lòch trình vaên hoùa Vieät Nam...........................................................34 III. VAÊN HOÙA VIEÄT NAM MÔÛ ROÄNG ÑÒA BAØN TÖØ BAÉC VAØO NAM.........................................................................\ ................................37 IV. CAÙC LÔÙP VAÊN HOÙA VIEÄT NAM...................................................37 1. Lôùp vaên hoùa baûn ñòa........................................................................37 2. Lôùp vaên hoùa tieáp bieán vaên hoùa AÁn Ñ\ oä...........................................37 3. Lôùp vaên hoùa tieáp bieán vaên hoùa Trung Qu\ oác...................................37 4. Lôùp vaên hoùa tieáp bieán vaên hoùa cuûa caùc toäc ngöôøi anh em treân ñaát nöôùc Vieät Nam.........................................................................\ ............37 5. Lôùp vaên hoùa tieáp bieán vaên hoùa Chaâu\ AÂu.......................................37 V. CHUÙNG TA NGHÓ GÌ VEÀ ÑAËC TRÖNG VAÊN HOÙA VIEÄT NAM?37 VI. CAÙC VUØNG VAÊN HOÙA VIEÄT NAM...............................................38 1. Vuøng vaên hoùa mieàn nuùi phía Baéc....................................................38 2. Vuøng vaên hoùa Taây Baéc....................................................................38 3. Vuøng vaên hoùa ñoàng baèng soâng Hoàng..............................................39 4. Vuøng vaên hoùa Baéc Trung boä...........................................................39 5. Vuøng vaên hoùa duyeân haûi Nam Trung boä........................................39 6. Vuøng vaên hoùa Tröôøng Sôn - Taây Nguyeân......................................39 7. Vuøng vaên hoùa Ñoàng Nai - Gia Ñònh (Ñoâ\ ng Nam boä)....................39 8. Vuøng vaên hoùa ñoàng baèng soâng Cöûu Lon\ g......................................39 CHÖÔNG HAI : MOÄT SOÁ LÓNH VÖÏC VAÊN HOÙA...................................41 I. VAÊN HOÙA VAÄT CHAÁT.......................................................................41 Leâ Chí Duõng Khoa Ngöõ vaên Cô sôû vaên hoùa Vieät Nam - 3 - II. VAÊN HOÙA TINH THAÀN....................................................................43 1. Vaên hoùa nhaän thöùc.........................................................................\ ..43 2. Vaên hoùa tín ngöôõng, toân giaùo..........................................................43 3. Vaên hoaù leã hoäi.........................................................................\ .........44 4. Vaên hoùa ngheä thuaät.........................................................................\ .45 5. Vaên hoùa caùc thuù chôi.......................................................................45 6. Vaên hoùa aåm thöïc.........................................................................\ .....45 III. VAÊN HOÙA TOÅ CHÖÙC, QUAÛN LYÙ...................................................45 IV. VAÊN HOÙA GIAO TIEÁP VAØ ÖÙNG XÖÛ.............................................46 1. Giao tieáp, öùng xöû trong moâi tröôøng tö\ ï nhieân..................................46 2. Giao tieáp, öùng xöû trong moâi tröôøng xa\ õ hoäi.....................................46 V. VAÊN HOAÙ TAÙI SAÛN XUAÁT SINH HOÏC - XAÕ HOÄI........................47 1. Vaên hoùa taùi saûn xuaát sinh hoïc - xaõ hoä\ i trong thôøi trung ñaïi...........47 2. Vaên hoùa taùi saûn xuaát sinh hoïc - xaõ hoä\ i trong thôøi thuoäc Phaùp.......48 3. Vaên hoùa taùi saûn xuaát sinh hoïc - xaõ hoäi hieän ñaïi ôû Vieät Nam........48 KEÁT LUAÄN........................................................................\ ..........................50 PHUÏ LUÏC........................................................................\ .............................52 Leâ Chí Duõng Khoa Ngöõ vaên Cô sôû vaên hoùa Vieät Nam - 4 - MAÁY LÔØI NOÙI ÑAÀU Theá kyû XX ñaõ kheùp laïi. Trong theá kyû naøy loaøi ngöôøi ñaõ neám traûi nhöõng ñau khoå, cheát choùc do hai cuoäc chieán tranh theá giôùi, nhieàu cuoäc ch\ ieán tranh cuïc boä, ñòa phöông gaây ra vì nhöõng maâu thuaãn cuûa chuû nghóa ñeá quoác vôùi phong traøo giaûi phoùng daân toäc vaø chuû nghóa xaõ hoäi, vì nhöõng maâu thuaã\ n veà daân toäc, saéc toäc vaø toân giaùo… Caùi xaáu, caùi aùc vaø baát coâng xaõ hoäi ñang gia taêng. Moâi tröôøng soáng bò oâ nhieãm, caân baèng sinh thaùi bò phaù hoaïi nghieâm troïng. Tuy nhieân, tro\ ng theá kyû naøy loaøi ngöôøi cuõng ñaõ gaë\ t haùi ñöôïc nhieàu thaønh töïu vó ñaïi nhö moät haønh trang ñeå böôùc vaøo theá kyû XXI. Nhaø nöôùc xaõ hoäi chuû nghóa ñaàu tieâ\ n treân theá giôùi - con ñeû cuûa Caùch maïng thaùng \ Möôøi naêm1917 - ñaõ ñoùng vai troø chuû y\ eáu trong chieán thaéng chuû nghóa phaùt xít, cöùu loaøi \ ngöôøi vaø neàn vaên minh nhaân loaïi. Heä thoáng xaõ hoäi chuû nghóa theá giôùi hình thaønh vaø lô\ ùn maïnh, phong traøo giaûi phoùng daân toäc daâng leân cuoàn cuoän, daãn tôùi söï giaûi theå cuûa \ chuû nghóa thöïc daân cuõ vaø chuû nghóa thöïc \ daân môùi, buoäc chuû nghóa tö baûn phaûi ñieàu \ chænh, caûi caùch ñeå tieáp tuïc toàn taïi. Nhaân daân Vieät Nam - döôùi söï laõnh ñaïo cuûa Ñaûng Coäng saûn Vieät Nam - ñaûng do Chuû tòch Hoà Chí Minh saùng laäp vaø reøn luyeän - ñaõ goùp phaàn x\ öùng ñaùng vaøo thaønh töïu vó ñaïi aáy cuûa\ lòch söû hieän ñaïi theá giôùi. ÔÛ vaøi thaäp nieân cuoái cuøng cuûa theá kyû XX, loaøi ngöôøi chöùng kieán cuoäc\ khuûng hoaûng lôùn trong vaán ñeà traû lôøi caâu hoûi: "Con ngöôøi coù khaû naêng caûi taïo theá giôùi khoâng? Neáu coù thì baèng caùch naøo?". Trong boái caûnh ñoù, nhöõng nöôùc xaõ hoäi c\ huû nghóa nhö Trung Quoác, Vieät Nam, thöïc hieän thaéng lôïi \ coâng cuoäc caûi caùch, coâng cuoäc ñoåi môù\ i, tieáp tuïc ñi leân treân con ñöôøng cuûa c\ huû nghóa xaõ hoäi; Cuba kieân trì xaây döïng ñaát nö\ ôùc theo hoïc thuyeát cuûa chuû nghóa Maùc - Leânin, töøng böôùc phaù vôõ söï bao vaây, caám vaän cuûa Myõ; Coäng hoaø daân chuû nhaân daân Trieàu Tieân ñang khaéc phuïc nhöõng ...
— Xem thêm —
Bình luận