Lịch sử văn minh trung quốc

Số trang: 20
Mã số: 118597
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 20
Sao chép
L ch s văn minh th gi i ế
L I M Đ U
Nh v y v i nh ng u th n i v n c a mư ư ế ình thì Trung Qu c đã m t
n n văn minh vô cùng r c r v nhi u m t, trong đó n it b t nh ch vi t, văn h c, ư ế
s h c , khoa h c –t nhiên…Đ c bi t Trung Qu c r t coi tr ng vi c giáo d c con
ng i th hi n trong vi c m các tr ng h c và t ch c các khoa c trong các tri uườ ườ
đ i tr c. ướ
V i m t đ t n c b dày v m t l ch s , b r ng v m t đ a lý, ngay t ướ
th i c đ i Trung Qu c đã nh ng phát minh l n ti ng vang nh h ế ngưở
đ n c th gi i, trong đó tiêu bi u nh t là gi y, la bàn,thu c n …Vi c phát minh raế ế
gi y là m t cu c cách m ng trong truy n bá ch vi t, trao đ i t t ng và ph bi n ế ư ưở ế
ki n th cế
Nh ng phát minh đó cho th y con ng i Trung Qu c r t năng đ ng, sáng ườ
t o.H n n ơ a, su t 5000 năm t n t i phát tri n, văn minh Trung Qu c không ch
nh h ng đ n các dân t c châu Á,mà còn nh ng đóng góp l n cho ti n trình ưở ế ế
phát tri n c a văn minh loài ng i.Nh ng phát minh l n c a Trung Qu c trong l chườ
s khoa h c -kĩ thu t c a th gi i.nh ng phát minh ế đó đã làm thay đ i b m t th ế
gi i,lo i th nh t trên bình di n văn h c , lo i th hai trên bình di n chi n tranh, ế
lo i th ba trên bình di n hàng h i…
T m t n c nghèo nàn ,l c h u thướ ì Trung Qu c đ ã ph n đ u đi lên thành
m t n c có ch s phát tri n đ u ng i cao nh t th gi i. Chính tr t kh ng ho ngướ ườ ế
đ n n đ nh.ế
Nh ng đóng góp c a văn minh Trung Qu c cho nhân lo i r t l n,chúng ta
không th ph nh n nó.Th c t đã cho th y đi u đó. ế
nh c a n n văn minh Trung Qu c r t l n,trong đó không th ngo i tr
Vi t Nam.Vi t Nam c n h c t p con ng i Trung Qu c v s nh y bén v i th i ườ
cu c,sáng t o h n n a trong các lĩnh v c. ơ
V i nh ng thành t u đó,ng i Trung Qu c hoàn toàn th ng ng cao đ u ừơ
trên tr ng qu c t ,ngườ ế ơi Trung Qu c th t h ào v con ng ừơi đ t n c ướ
mình.Trung Qu c x ng đáng đ c th gi i ng ng m và h c t p. ế ưỡ
Nhóm Glory 1
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Th phápư
L ch s văn minh th gi i ế
NH NG THÀNH T U C A N N VĂN MINH TRUNG QU C.
1/Ch vi t ế
Cũng gi ng nh các qu c gia khác, ban đ u ph ng ti n giao ti p ư ươ ế ch y u ế
đ bi u đ t tình c m, truy n đ t tin t c, trao đ i ki n th c kinh nghi m c a ế
ng i Trung Qu c c x a là cách truy n mi ng vào các th i tr c th i Hoàng Đ .ườ ư ướ ế
Đ n th i Hoàng Đ ng i ta đã k t dây th ng (th t dây), t c dùng dâyế ế ườ ế
th t nút đ ghi nh đi u đó. Vi c l n thì th t nút
l n, vi c nh thì th t nút nh . Đây m t ph ng ươ
pháp s khai đ ghi nh s vi c không ch ng iơ ườ
Trung Qu c bi t làm. ế
Kho ng thiên nhiên k II tr.cn, ng i Ân ườ
Th ng đã ch vi t, đóươ ế văn t giáp c t.Giáp
mai rùa, c t là x ng thú, giáp c t văn t kh c trên ươ
mai rùa ho c x ng thú. Giáp c t văn niên đ i ươ
s m nh t tìm đ c thu c tri u Đinh ( kho ng ượ
1324 – 1266 tr.cn ); tài li u này còn có tên là giáp c t
văn Ân Kh đào đ c Ân Kh . Ch trên giápư ư ư
c t lo i ch t ng hình nh ng d n do yêu c u ghi ữ ượ ư
chép các đ ng tác các khái ni m tr u t ng, trên ượ
c s ch t ng hình đã phát tri n thành hai lo i chơ ữ ượ
bi u ý ( th hi n ý ) hài thanh ( m n âm thanh). ượ
T ng s ch vi t trên văn t giáp c t t i 5000 ế
ch ; có nh ng đo n văn dài đ n h n 100 ch . ế ơ
Đ n th i Tây Chu s l ng ch càng nhi u và cáế ượ ch vi t càng đ n gi n. Chế ơ
vi t tiêu bi u th i này là kim văn, cũng g i chung đ nh văn ( ch vi t trênế ế
chuông đ nh ).
Các ch vi t đ ế u tiên này đ c g i chung là ch đ i tri n, cũng g i là c văn.ượ
Th i Xuân Thu Chi n Qu c do đ t n c không th ng nh t nên ch vi t cũng không ế ướ ế
th ng nh t.
Đ n th i T n, T đã d a vào ch n c T n k t h p v i các th ch c aế ư ướ ế
các n c khác, c i ti n cách vi t t o thành m t lo i ch th ng nh t đ c g i là chướ ế ế ượ
ti u tri n.
T cu i th i T n Th y Hoàng ( 221 – 206 TCN ) đ n th i Hán ế
Tuyên đ (73 -49 TCN ), l i xu t hi n m t ki u ch m i g i chế
l . Ch l khác ch tri n ch ch tri n còn gi l i nhi u y u t ế
t ng hình, do đó nhi u nét cong nét tròn, còn ch l thì bi nượ ế
nh ng nét đó thành ngang b ng s th ng vuông v c ngay ng n. Th i
gian s d ng ch l tuy không lâu nh ng ch l ý nghĩa r t quan ư
tr ng đó giai đo n quá đ đ phát tri n thành ch chân t c
ch Hán ngày nay.
Ch Hán đã nhi u l n c i ti n t ch t ng hình thành ch phù hi u làm ế ượ
thoát li đ h a thành văn t , t nét không đ u ho c cong queo thành nét đ u tròn, t
Nhóm Glory 2
Ch giáp c t
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
L ch s văn minh th gi i ế
hình ch không đ nh thành c đ nh, t k t c u ph c t p thành đ n gi n. Không ế ơ
ch d ng l i đó, do xu t phát t yêu c u tìm tòi ngh thu t ch hán đã tr
thành m t thu t bi u c m dân t c, th hi n tâm t nguy n v ng c a con ư
ng i, tác d ng th m m giá tr mĩ h c caoườ .Th pháp ư Trung Qu c th t s thu
hút s chú ý c a loài ng i. Ch Trung Qu c đã có lúc tr thành ườ “ Qu c gia văn t
đ i v i các n c Đông Á và Vi t Nam. ư
Ra đ i t thiên nhiên k th II tr CN, ch vi t Trung Qu c là h ch duy nh t ế
hi n còn đ c s d ng ngày càng đ i m i đ đáp ng nhu c u cu c s ng ngày ượ
nay.
2.Văn h c
Văn h c lĩnh v c phát tri n t r t s m Trung Qu c,Trung Qu c m t
n n văn h c r t phong phú. T th i Xuân Thu Chi n Qu c , văn h c Trung Qu c đã ế
b t đ u phát tri n. Đ n th i Tây Hán t t ng Nho gia đ c đ cao. Đ n th i Tùy ế ư ưở ượ ế
Đ ng ch đ khoa c b t đ u ra đ i, trong đó văn ch ng tr thành th c đo chườ ế ươ ướ
y u c a tài năng; do đó văn h c Trung Qu c càng nhi u thành t u l n lao. Vănế
h c Trung Qu c th i này nhi u th lo i nh th ,t , phú, k ch, ti u thuy t, ư ơ ế
….trong đó tiêu bi u nh t là kinh thi th Đ ng và ti u thuy t Minh Thanh. ơ ườ ế
a/ Kinh thi
Kinh thi t p th c nh t c a Trung Qu c do nhi u tác gi sáng tác t ơ
nh ng năm đ u Tây Chu đ n gi a Xuân Thu ( kho ng 500). V i 305 bài ế Kinh thi
chia làm ba ph n : Phong, Nhã, T ng.
- Phong là dân ca các n c ( g m 15 n c) nên g i là Qu c Phongướ ướ
- N là âm nh c vùng v ng tri u nhà Chu tr c ti p th ng tr g m đ i ươ ế
Nhã( ph n ánh sinh ho t c a quý t c), Ti u Nhã ( ph n ánh sinh ho t c a các
ti u quý t c.
- T ng lo i th ca tán t ng công đ c c a các ông vua th ng dùng trong t t ơ ườ ế ự
trong mi u nh Th ng T ng, Chu T ng ,L T ng. ế ư ượ
Qu c Phong chi m m t n a s bài trong ế Kinh thi, cũng là ph n có giá tr nh t vì
n i dung c a mang đ m tính nhân văn tính hi n th c sâu s c. Kinh Thi ch
y u t ngôn, ph n l n mang hình th c ế trùng ch ng đi p cú”ươ , ngôn ng ch t
phát, cách đi u m i m , h u th khái quát th pháp bi u hi n trong ế Kinh thi
thành, Phú, T , H ng. Kinh thi đã nh h ng r t sâu s c đ n văn h c Trung Qu c ưở ế
sau này.
b/ Th Đ ng ơ ườ
Th Đ ngơ ườ đ nh cao c a n n th ca Trung Qu c. Hàng ngàn năm đã trôi ư
qua nh ng đ n nay nh ng bài th D ng v n làm say mê long ng i b i nh ng n iư ế ơ ườ ư
dung giá tr tuy t v i c a chúng . Trong núi th th i Đ ng ngày y, nay ng i ơ ư ườ
ta còn gi l i đ c kho ng 48000 bài th c a trên 2300 tác gi , tiêu bi u nh t là Lýữ ạ ượ ơ
B ch, Đ Ph , B ch C D . ư
Nhóm Glory 3
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-11-02 12:32:48
           Như vậy với những ưu thế nổi vốn có của mình thì Trung Quốc đã có một nền văn minh vô cùng rực rỡ về nhiều mặt, trong đó nổit bật như chữ viết, văn học, sử học , khoa học –tự nhiên…Đặc biệt Trung Quốc rất coi trọng việc giáo dục con người thể hiện trong việc mở các trường học và tổ chức các khoa cử trong các triều đại trước L ch s văn minh th gi iị ử ế ớ L I M Đ U Ờ Ở Ầ Nh v y v i nh ng u th n i v n có c a m ư ậ ớ ữ ư ế ổ ố ủ ình thì Trung Qu c đã có m tố ộ n n văn minh vô cùng r c r v nhi u m t, trong đó n it b t nh ch vi t, văn h c, ề ự ỡ ề ề ặ ổ ậ ư ữ ế ọ s h c , khoa h c –t nhiên…Đ c bi t Trung Qu c r t coi tr ng vi c giáo d c con ử ọ ọ ự ặ ệ ố ấ ọ ệ ụ ng i th hi n trong vi c m các tr ng h c và t ch c các khoa c trong các tri u ườ ể ệ ệ ở ườ ọ ổ ứ ử ề đ i tr c. ạ ướ V i m t đ t n c có b dày v m t l ch s , b r ng v m t đ a lý, ngay t ớ ộ ấ ướ ề ề ặ ị ử ề ộ ề ặ ị ừ th i c đ i Trung Qu c đã có nh ng phát minh l n có ti ng vang và nh h ờ ổ ạ ố ữ ớ ế ả ngưở đ n c th gi i, trong đó tiêu bi u nh t là gi y, la bàn,thu c n …Vi c phát minh ra ế ả ế ớ ể ấ ấ ố ổ ệ gi y là m t cu c cách m ng trong truy n bá ch vi t, trao đ i t t ng và ph bi n ấ ộ ộ ạ ề ữ ế ổ ư ưở ổ ế ki n th c ế ứ Nh ng phát minh đó cho th y con ng i Trung Qu c r t năng đ ng, sáng ữ ấ ườ ố ấ ộ t o.H n n ạ ơ ữ a, su t 5000 năm t n t i và phát tri n, văn minh Trung Qu c không chố ồ ạ ể ố ỉ có nh h ng đ n các dân t c châu Á,mà còn có nh ng đóng góp l n cho ti n trình ả ưở ế ộ ữ ớ ế phát tri n c a văn minh loài ng ể ủ i.Nh ng phát minh l n c a Trung Qu c trong l chườ ữ ớ ủ ố ị s khoa h c -kĩ thu t c a th gi i.nh ng phát minh ử ọ ậ ủ ế ớ ữ đ ó đ ã làm thay đ i b m t thổ ộ ặ ế gi i,lo i th nh t trên bình di n văn h c , lo i th hai trên bình di n chi n tranh, ớ ạ ứ ấ ệ ọ ạ ứ ệ ế lo i th ba trên bình di n hàng h i… ạ ứ ệ ả T m t n ừ ộ c nghèo nàn ,l c h u thướ ạ ậ ì Trung Qu c đố ã ph n đ u đi lên thànhấ ấ m t n ộ c có ch s phát tri n đ u ng i cao nh t th gi i. Chính tr t kh ng ho ngướ ỉ ố ể ầ ườ ấ ế ớ ị ừ ủ ả đ n n đ nh. ế ổ ị Nh ng đóng góp c a văn minh Trung Qu c cho nhân lo i là r t l n,chúng ta ữ ủ ố ạ ấ ớ không th ph nh n nó.Th c t đã cho th y đi u đó. ể ủ ậ ự ế ấ ề nh c a n n văn minh Trung Qu c là r t l n,trong đó không th ngo i tr Ả ủ ề ố ấ ớ ể ạ ừ Vi t Nam.Vi t Nam c n h c t p con ng i Trung Qu c v s nh y bén v i th i ệ ệ ầ ọ ậ ườ ố ề ự ạ ớ ờ cu c,sáng t o h n n a trong các lĩnh v c. ộ ạ ơ ữ ự V i nh ng thành t u đó,ng i Trung Qu c hoàn toàn có th ng ng cao đ u ớ ữ ự ừơ ố ể ẩ ầ trên tr ng qu c t ,ng ườ ố ế ừ ơ i Trung Qu c ...
— Xem thêm —
Bình luận