Lịch sử văn minh trung quốc

Số trang: 20
Mã số: 118597
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 20
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-11-02 12:32:48
           Như vậy với những ưu thế nổi vốn có của mình thì Trung Quốc đã có một nền văn minh vô cùng rực rỡ về nhiều mặt, trong đó nổit bật như chữ viết, văn học, sử học , khoa học –tự nhiên…Đặc biệt Trung Quốc rất coi trọng việc giáo dục con người thể hiện trong việc mở các trường học và tổ chức các khoa cử trong các triều đại trước L ch s văn minh th gi iị ử ế ớ L I M Đ U Ờ Ở Ầ Nh v y v i nh ng u th n i v n có c a m ư ậ ớ ữ ư ế ổ ố ủ ình thì Trung Qu c đã có m tố ộ n n văn minh vô cùng r c r v nhi u m t, trong đó n it b t nh ch vi t, văn h c, ề ự ỡ ề ề ặ ổ ậ ư ữ ế ọ s h c , khoa h c –t nhiên…Đ c bi t Trung Qu c r t coi tr ng vi c giáo d c con ử ọ ọ ự ặ ệ ố ấ ọ ệ ụ ng i th hi n trong vi c m các tr ng h c và t ch c các khoa c trong các tri u ườ ể ệ ệ ở ườ ọ ổ ứ ử ề đ i tr c. ạ ướ V i m t đ t n c có b dày v m t l ch s , b r ng v m t đ a lý, ngay t ớ ộ ấ ướ ề ề ặ ị ử ề ộ ề ặ ị ừ th i c đ i Trung Qu c đã có nh ng phát minh l n có ti ng vang và nh h ờ ổ ạ ố ữ ớ ế ả ngưở đ n c th gi i, trong đó tiêu bi u nh t là gi y, la bàn,thu c n …Vi c phát minh ra ế ả ế ớ ể ấ ấ ố ổ ệ gi y là m t cu c cách m ng trong truy n bá ch vi t, trao đ i t t ng và ph bi n ấ ộ ộ ạ ề ữ ế ổ ư ưở ổ ế ki n th c ế ứ Nh ng phát minh đó cho th y con ng i Trung Qu c r t năng đ ng, sáng ữ ấ ườ ố ấ ộ t o.H n n ạ ơ ữ a, su t 5000 năm t n t i và phát tri n, văn minh Trung Qu c không chố ồ ạ ể ố ỉ có nh h ng đ n các dân t c châu Á,mà còn có nh ng đóng góp l n cho ti n trình ả ưở ế ộ ữ ớ ế phát tri n c a văn minh loài ng ể ủ i.Nh ng phát minh l n c a Trung Qu c trong l chườ ữ ớ ủ ố ị s khoa h c -kĩ thu t c a th gi i.nh ng phát minh ử ọ ậ ủ ế ớ ữ đ ó đ ã làm thay đ i b m t thổ ộ ặ ế gi i,lo i th nh t trên bình di n văn h c , lo i th hai trên bình di n chi n tranh, ớ ạ ứ ấ ệ ọ ạ ứ ệ ế lo i th ba trên bình di n hàng h i… ạ ứ ệ ả T m t n ừ ộ c nghèo nàn ,l c h u thướ ạ ậ ì Trung Qu c đố ã ph n đ u đi lên thànhấ ấ m t n ộ c có ch s phát tri n đ u ng i cao nh t th gi i. Chính tr t kh ng ho ngướ ỉ ố ể ầ ườ ấ ế ớ ị ừ ủ ả đ n n đ nh. ế ổ ị Nh ng đóng góp c a văn minh Trung Qu c cho nhân lo i là r t l n,chúng ta ữ ủ ố ạ ấ ớ không th ph nh n nó.Th c t đã cho th y đi u đó. ể ủ ậ ự ế ấ ề nh c a n n văn minh Trung Qu c là r t l n,trong đó không th ngo i tr Ả ủ ề ố ấ ớ ể ạ ừ Vi t Nam.Vi t Nam c n h c t p con ng i Trung Qu c v s nh y bén v i th i ệ ệ ầ ọ ậ ườ ố ề ự ạ ớ ờ cu c,sáng t o h n n a trong các lĩnh v c. ộ ạ ơ ữ ự V i nh ng thành t u đó,ng i Trung Qu c hoàn toàn có th ng ng cao đ u ớ ữ ự ừơ ố ể ẩ ầ trên tr ng qu c t ,ng ườ ố ế ừ ơ i Trung Qu c ...
— Xem thêm —
Bình luận